Fönsterkuvert 

 

Historik.

Följande frågor som jag ställde till mig själv, var det som ledde fram till skapandet av dessa sidor med fönsterkuvert.

När började riktiga kuvert att tillverkas / användas? Hur stort eller litet kunde kuvertet vara? När började man använda fönsterkuvert ?

Varför behövde man ett ”fönster” på ett kuvert? Fick fönstret se ut, hur som helst ?

Vilka krav ställdes på tillverkare och användare och vilken papperskvalitet måste det ha? Många frågor poppar upp när man tänker efter och börjar studera olika objekt.

Interna länkar till andra sidor med fönsterkuvert:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert inrikes före 1920

Fönsterkuvert inrikes före 1920 - 1930

Fönsterkuvert inrikes 1930 - 1940

Fönsterkuvert inrikes 1940 - 1950

Fönsterkuvert inrikes  1950- 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster Brev till utlandet Fönsterkuvert Utländska Fönsterkuvert stora Länksidan

Inrikes.

Fönsterkuvert oftast använda/stämplade.

 Många ord brukar ju härstamma från grekiska eller latin. Ordet kuvert kommer, från det franska språket och ordet couvrir. Couvrir betyder täcka eller skydda, och det är ju den funktionen som kuvertet har. Från början bestod ett brev av ett papper, som man vek ihop på 2 ställen. Ytterkanterna veks in och fördes ihop på baksidan, samt lackades ofta som förslutning. På andra sidan skrev man namn och adress och här placerades även ev. frimärke. Det förekom även en "tredjeståndsvikning". Det behövdes alltså inga kuvert.

För ett tag sedan köpte jag en bunt små kuvert med innehåll, brev från tidigt 1870-tal. Samtliga dessa hade skickats från Stockholm och hade formatet 140 x 60 mm. Dessa kuvert saknade fönster. Detta format är ju inte tillåtet att användas idag 2011. Minimått idag 2011: 140 x 90 mm. Den första maskinen för tillverkning av kuvert lär ha tillverkats på 1840-talet. De första maskinellt tillverkade kuverten gjordes i Storbritannien år 1845 och uppfinnare var Warren De La Rue och Edwin Hill.

Jag väljer här, att inte slaviskt följa de regler som Posten skapat, utan tar med alla tänkbara undantag, som Posten öppnat för

 Fönsterkuvert

Den som sägs vara uppfinnaren av fönsterkuvert var Americus Franklin Callahan från Chicago (1860 - 1923). Han designade sitt första fönsterkuvert 1901 och fick patent på sin idé den 10 juni 1902. Han kallade kuvertet ”Outlook” eller ”See through envelope”.  Fönsterkuvert började tillverkas i juli 1902 av företaget "Envelope Company of Springfield, Massachusetts".

En annan uppgift på nätet säger att en innovativ process, uppfanns i Europa omkr. 1905? Detta innebar att man använde varm lackolja, och med denna mättade man området på kuvertet där texten på det inneliggande brevet skulle synas. Det behandlade området blev tillräckligt genomskinlig för att adressen skulle bli läsbar. Olika företag hade olika blandning på "lackoljan". En del kuvert är väldigt blanka och nästan klistriga. Tolkas som för lite torkmedel i blandningen, medan andra är helt matta och torra.

Den stora fördelen med ett fönster var att företag med fakturor och reklamutsändningar, på så sätt slapp att skriva adress en gång till utanpå kuvertet. Detta var ju en uppenbar risk för felskrivning av adressen på kuvertet. Det sparade även en hel del arbetstid att slippa sätta kuvert i skrivmaskin och kanske även skriva fel.

Från början var fönstret ett ovalt hål i kuvertet, ibland täckt av ett "genomskinligt ämne". Fönstrets form och storlek har varierat väldigt mycket beroende på beställarens krav med anledning av brevinnehållet. Det var oftast en faktura eller reklamtrycksak som bestämde fönstrets utseende. Därefter kom lackfönsterkuvert, som var en enhet med kuvertet. Genomskinligheten fick man genom att bestryka del av fönsterytan med oljelack, en slags fernissa. På mitten av 1920-talet började man i Sverige tillverka kuvert med inklistrade fönster. Oftast använde man pergamynpapper. Lackfönsterkuverten dominerade dock och fanns att tillgå långt in på 1950-talet. På senare tid har man alltmer övergått till andra material till fönstret. Cellofan erbjuder högre klarhet än polyclear, som är dyrare och inte återvinningsbart. Fönstrets form och storlek har varierat väldigt, oftast beroende på hur inneliggande faktura såg ut.

Dessa sidor berör i huvudsak svenska fönsterkuvert tiden 1900– 1960, med några få undantag.

Här följer ett litet smakprov från starten i början av 1900-talet, med olika kuverttillverkares produkter. Storleken på de vanligaste små kuverten, har som regel format 155 x 125 mm. Fönstrets placering och utseende redovisas nedan.

 

Kuvertets införande och utseende 

Uppgifter på Postmuseums bibliotek säger, att det finns svenskt fönsterkuvert avstämplat i Göteborg den 10 april 1909. Andra uppgifter i Gransholms prislista säger, att fönsterkuvert tillverkades redan 1903 eller t.o.m. tidigare.

Första gången fönsterkuvert eller "genomskinliga omslag"  uttryckligen nämns i svenskt postalt tryck verkar vara i Bihang till Kungl. Generalpoststyrelsens Cirkulär N:r 53 från 1908. Där står så här:

"På förekommen anledning meddelas härigenom, att, därest från utlandet till svensk postanstalt ankommer vanligt bref, inneslutet i genomskinligt omslag och med adressen anbragt å brefinnehållet, försändelsen skall, när adressuppgiften kan utan svårighet afläsas, befordras till adressaten."

Det bör nog tolkas, att det i utlandet redan fanns fönsterkuvert. Dokumenterat är, att USA hade fönsterkuvert 1905, Österrike 1907 och Danmark 1909, vilket även Sverige hade. Det här bör alltså ha varit starten för Fönsterkuvert även i Sverige, som då blev tillåtna från 1908, åtminstone om de kom från utlandet.

I Kungliga Generalpoststyrelsen (KGPS) Cirkulär nr 23 från 1911 talas det om "Användning af s.k. fönsterkuvert" Därifrån är detta hämtat:

2:o 

"På senaste åren har emellanåt ifråga ställts, att få såsom omslag till bref använda s.k. fönsterkuvert, d.v.s. kuvert försedda med en öppning, varigenom den å själfva brefinnehållet tecknade adressen är synlig, vare sig öppningen är täckt med något genomskinligt ämne eller saknar betäckning. Å själfva kuvertet är således icke någon adress anbragt. Beträffande användningen här i landet af sådana kuvert, hvarom nu är fråga, har Generalpoststyrelsen ansett sig böra meddela, att deras begagnande öfver hufvud taget icke kan medgifvas för rekommenderade eller assurerade bref; att icke heller för andra försändelser må, efter 1911 års utgång, tillåtas fönsterkuvert, hvarå öppningen är obetäckt eller så anbragt, att adressen kommer att framträda på tvären mot kuvertets längdriktning; men att fönsterkuvertets användning för vanliga bref icke bör nu eller framledes förvägras, om öppningen är täckt med något genomskinligt ämne och icke är inramad  i en fals eller dylikt, som kan verka hinderligt vid postbehandlingen, samt adressen är tecknad i brefvets längdriktning och tydligt framträder  genom kuvertets öppning. I en del främmande länder äro s.k. fönsterkuvert förbjudna eller endast under vissa villkor tillåtna. Särskilt har såsom villkor för deras godkännande uppställts, att adressen skall vara anbragt i brefvets längdriktning. Den, som för inslagning af bref till utlandet begagnar sig af fönsterkuvert, kan fördenskull  utsätta sig för, att omslaget icke godkännes i adresslandet, utan att brefvet återsändes."

Fönstrets placering och användning

I postfördraget 1920 står det: "Till postbefordran mottages icke försändelse, vars omslag är i sin helhet genomskinligt eller är försett med en öppning, genom vilken innehållet blottas"

Enl. KGPS cirkulär från 23 december 1921 fick fönsterkuvert användas även till rekommendation, men bara om de INTE innehöll pengar. Enl. Postfördraget från kongressen i Stockholm 1924 blev det tillåtet att rekommendera, om den genomskinliga delen var en del av kuvertet.

I Kungörelse från 1946 omtalades att avstånd från kuvertets vänsterkant till fönstret inte fick understiga 50 mm. Från kuvertets överkant till fönstret måste det vara minst 40 mm. Undantag kunde dock medgivas av Generalpoststyrelsen.

I cirkulär från 3 febr. 1948 upprepades att fönsterkuvert fick Rekommenderas, om de inte innehöll pengar eller andra värdeföremål.  1952 kom nya regler, som sade att det räckte med 38 mm. från kuvertets överkant samt att fönstret helst skulle finnas nere till höger på kuvertet. Världspostkongressen i Lausanne 1974 preciserade fönstrets placering ytterligare: 15 mm från såväl höger- som vänsterkant och 15 mm från nederkant. På 2000-talet har Posten själva gått ifrån bestämmelsen, att fönstret ska vara i kuvertets längriktning. Det ser man lätt på deras egna C4-kuvert för eBrev.

Det har även funnits olika bestämmelser om vart man fick skicka fönsterkuvert. Till utlandet var det 1980-talet inte tillåtet med dubbla fönster. Idag 2011 finns det upp till 5 fönster på kuvert.

Hämtat ur Sveriges Statskalender 1925

"Fönsterkuvert äro i den inrikes poströrelsen medgivna, endast för så vitt den genomskinliga delen av omslaget utgör en verklig del av omslaget och är anbringad i omslagets längdriktning på sådant sätt, att adressen framträder i samma riktning. Ifrågavarande del skall hava sådant läge, att den icke hindrar anbringande av datumstämpel samt vara så beskaffad, att adressen utan svårighet kan läsas även vid artificiell belysning och att skriftliga anteckningar kunna därå verkställas. Innehållet skall noga sluta sig till kuvertet, så att innehållet icke under befordringen kan ändra läge; En del utländska postverk mottaga ej till befordran försändelser med fönsterkuvert. I andra länder endast under vissa villkor"

Hämtat ur Posthandboken 1925

"För rekommenderad försändelse, som icke innehåller penningar, även som för vanlig brevförsändelse med eller utan postförskott får s.k. fönsterkuvert (d.v.s. kuvert, försett med en öppning, varigenom den å själva innehållet tecknade adressen är synlig) användas, så vida den genomskinliga delen av omslaget utgör en verklig del av omslaget och är anbringad i omslagets längdriktning på sådant sätt, att adressen framträder i samma riktning. Ifrågavarande del skall hava sådant läge, att den icke hindrar anbringande av datumstämpel samt vara så beskaffad, att adressen utan någon som helst svårighet kan läsas även vid artificiell belysning och att skriftliga anteckningar kunna därå verkställas. Innehållet skall noga sluta sig till kuvertet, så att innehållet icke under befordringen kan ändra läge. Försändelse, för vilken såsom omslag använts fönsterkuvert av annan beskaffenhet än nu sagts, mottages icke till befordran."

Hämtat ur Posthandboken 1927.

Till omslag å assurerat brev skall användas kuvert av hållbart papper tillverkat i ett stycke och för övrigt av sådan konstruktion, att författningsenlig försegling kan verkställas. Kuvertets kanter få icke vara färgade och s.k. fönsterkuvert får icke begagnas.

Internationellt Postfördrag Kairo 1934.

Artikel 109.

Försändelser med fönsterkuvert.

I. -- Försändelser, försedda med kuvert med en genomskinlig del (s. k. fönsterkuvert) , postbefordras under följande villkor:

a) fönstret skall vara anbringat i omslagets längdriktning på sådant sätt, att adressen framträder i samma riktning och så, att datumstämpel kan utan svårighet anbringas ;

b) fönstret skall vara så genomskinligt, att adressen utan någon som helst svårighet kan läsas även vid artificiell belysning, samt av sådan beskaffenhet, att skriftliga anteckningar kunna verkställas därå; fönsterkuvert, vars genomskinliga del framkallar reflexer vid artificiell belysning, postbefordras icke;

c) endast adressatens namn och adress få framträda genom fönstret; innehållet i kuvertet skall vara vikt på sådant sätt, att adressen icke, till följd av innehållets glidning, kan  döljas helt eller delvis;

d) adressen skall på ett fullt läsligt sätt angivas med bläck eller skrivmaskin. Försändelser, å vilka adressen skrivits med blyerts- eller anilinpenna, befordras icke.

 2. -- Till postbefordran mottages icke försändelse, vars omslag är i sin helhet genomskinligt eller är försett med ett öppet fönster.

Hämtat ur Sveriges statskalender 1942

Fönsterkuvert -  få icke användas för assurerade brev eller sådana rekommenderade förändelser, som innehålla penningar eller andra värdesaker. Fönstret skall vara anbragt i försändelsens längdriktning på sådant sätt, att adressen framträder i samma riktning, och vara så beskaffat, att endast adressuppgifterna framträda under detsamma. Adressuppgifterna böra vara gjorda med bläck eller skrivmaskin.

Hämtat ur kongressen i Ottawa 1957

Vid denna tog man bort de detaljerade instruktionerna för fönstret och hur namn och adress skulle skrivas. En mer generell regel infördes; Om det är svårt att läsa namn och adress så nekas brevet att befordras

Hämtat ur Posthandboken 1967.  

I denna upprepas ungefär samma som i 1925 år, dock med lite annan formulering. "Avstånd fönstret till kuvertets  nedre kant bör utgöra minst 38 mm." Förutom namn och adress fick även bokföringsnummer e.d. synas i fönstret. Det är heller inte tillåtet att använda omslag som i sin helhet är genomskinligt eller försett med öppet fönster.

Televerket använde kuvert A711, tillverkat 1979  med dubbla fönster för utsändning av telefonräkningen. Dessa fick inte sändas utrikes, vilket dock skedde. Ibland upptäckte dock en vaksam postare tilltaget och returnerade kuvertet till avsändaren

På olika sätt har företagen troligen försökt att anpassa fönster till utskrift av fakturor och på senare tid även till maskinell brevsortering. Det finns dock en hel del tveksamma konstruktioner av kuvert. Här nedan ex. i kronologisk följd från början av 1900-talet och framåt.

Ur Allmän Poststadga 1978

 § 73 Fönsterkuvert

Fönsterkuvert får på följande villkor användas för vanlig eller rekommenderad brevförsändelse med eller utan postförskott. Fönstret skall vara placerat i omslagets längdriktning på sådant sätt, att adressen framträder i samma riktning. och så att omslaget kan förses med tydlig datumstämpel. Förutom adressen får endast ett bokföringsnummer e. d. och, i fråga om inrikes postförskottsförsändelse, ordet Postförskott och postförskottsbeloppet framträda genom fönstret. Dessa anteckningar får inte placeras så att det blir svårt att läsa adressen. Försändelsen skall i övrigt vara så beskaffad, att adressen kan läsas utan svårighet även i elektrisk belysning. Innehållet skall noga sluta sig till kuvertet så att adressen alltid framträder tydligt i fönstret. 1)

Fönsterkuvert, som används för försändelser till utlandet, skall uppfylla följande ytterligare villkor.

▄ fönstret skall vara placerat pā den sida av kuvertet som inte har någon tillslutningsflik

▄ fönstret skall vara rektangulärt

▄ allra fönstrets kanter skall vara noga fastklistrade på de inre kanterna av utskärningen i kuvertet. Det skall av denna anledning finnas ett tillräckligt utrymme mellan fönstrets sidor resp. underkant å ena sidan och kuvertets sidor resp. underkant å andra sidan.

Till postbefordran tas inte emot försändelse, för vilken som omslag har använts fönsterkuvert av annan beskaffenhet än nu har sagts, eller försändelse vars omslag är helt genomskinligt (även om det är försett med adressetikett) eller försett med ett öppet fönster (Jfr § 35:4). 2)

För försändelser till utlandet är kuvert med mer än ett fönster inte medgivna.

 1) Avståndet från fönstret till kuvertets övre kant skall i allmänhet vara minst 38 mm. Undantag från detta medges för försändelser, som inte skall frankeras eller datumstämplas, tex masskorsband. Fönstret kan vara placerat till höger eller till vänster på kuvertet. Avståndet till kuvertets nedre kant och närmaste sidokant skall vara minst 15 mm.

 2) Postverkets centralförvaltning kan dock efter särskild framställning medge att inrikes försändelse, vars omslag är försett med ett öppet fönster, på vissa villkor får tas emot till befordran.

 Idag 2011 kan man väl säga, att fönsterkuvert är det vanligaste använda av företag och de kan nästan se ut hur som helst. Det synes inte finnas några regler som följs, om man ser till hur kuverten ser ut då de hamnar hos ett företag.

 

Tillverkning

Troligen tillverkades fönsterkuvert i Sverige tidigt 1900-tal. I Gransholms prislista från 1903 finns produkten: "Kuvert med transparent fält å framsidan". Av funna tidiga kuvert, så synes det som om Göteborgsföretagen har varit föregångare vad gäller tidigt användande av fönsterkuvert i Sverige. Detaljerad beskrivning av tillverkning/ utförandet finns att läsa i John Tranviks bok Kuvertet där även en del tillverkande företag finns med. En av nutida stora kuverttillverkarna är Bong, som installerade sin första kuvertmaskin 1920. 1997 förvärvar man AB Sture Ljungdahl, Nordens största företag med kuvertproduktion. 2000 förvärvas även Wolf-Bauwen Group och företaget blev  dubbelt så stort. Ett tidigt fönsterkuvert från Bongs  Wind Bongs

Den första tyska maskinen Maul klarade av 50 kuvert/min. 1910 var hastigheten uppe i 100/min. 1940 var man uppe i 300/min. År 2007 var produktionen 1500/min. vilket nog är max. hastighet

Vanligast är den blå ramen som av tillverkarna kallades flexofärg på fackspråk. Ramen  kring lackfönstret förekommer även med grön, röd, brun, grå och svart ramfärg. Dessa kuvert är märkta med den färg ramen har.

Signerade fönsterramar.

Ett fåtal företag har lagt in text i ramen. Bl. a. finns JBUS (1923 Alingsås), PATENT   FAVORIT  MILL (1920 Sth, 1921 Gbg),

Det förekommer en stor mängd olika oljelacker, ljusare eller mörkare, vilket gör att inneliggande text syns bättre eller sämre. Ramen kan  ha applicerats före eller efter oljelacken. Den kan vara tryckt på det som senare  blev insida eller utsida av kuvertet. Jag förutsätter, att det blanka fönstret är den sida som lacken påförts. Vanligast är det blanka på insidan av kuvertet.

 Största lackfönsteryta 1924, 200 x 78 mm = 156 cm˛. -  och -  1923 138 x 83 mm  = 114,54  cm˛ -- 1932 187 x 60 mm = 112,2 cm˛.

1941 Minsta fönsteryta 78 x 11mm = 8,58 cm˛

Längsta lackfönstret 180 mm. Högsta fönstret 60 mm. Senast använda lackfönster 1966.

Tidigaste kuvert större än 162 x 116 använde Televerket. Tidigaste  kända från 1918.

Så här skriver ett idag (2013) företaget GULA  KATTEN om fönsterkuvert. De borde kanske kollat Postens föreskrifter, innan de lägger ut så många stora felaktigheter på sin hemsida.

 

Porto

" Kuvert med fönster är praktiska eftersom portot redan är betalt och kan postas i vanliga, gula, postlådor." Porto måste betalas på något sätt.

Innehåll

" De fungerar utmärkt att skicka mindre föremål i, så som presentkort och pengar, men då ska det vara inlindat i folie så att det inte ”syns”."  Pengar bör inte skickas i vanliga kuvert. Kan möjligen sändas som REK. Överföring till konto är mycket säkrare.

Transport

" Det är ingen chans att ditt fönsterkuvert kommer fel eftersom adressen är skriven via datorn och då syns extra tydligt."  Brev kan komma bort i Postens hantering. C:a 75 000 / året kommer inte fram.

Här kan du lyssna på Danne Stråheds " Fönsterkuvert "som bl. a. gav mig uppslag till detta tema.

 Läs mer på länk nedan

Svenska Portosatser  för   in- och utrikes brev första viktklass.  

 
Datum Inrikes REK-tillägg=summa   Datum Utrikes REK-tillägg
1907-10-01 10     1907-10-01 20  
1918-06-01 12 15 = 27 öre   1918-06-01 20 15
1919-07-01 15 15 = 30 öre   1919-07-01 20 15
1920-07-01 20 20 = 40 öre   1920-07-01 20 20
1921-02-01 20 20 = 40 öre   1921-02-01 40 30/20 - DK, Norge
1922-10-01 15 20 = 35 öre   1922-10-01 30 30
1925-10-01 15 20 = 35 öre   1925-10-01 25 20
1942-04-01 20 20 = 40 öre   1942-04-01 30 20
1948-04-01 20 25 = 45 öre   1948-04-01 30 20

 

Några av de tidigare maskiner som tillverkade dessa fönsterkuvert.

 

Wind Fischer

Maskin som klistrade in fönster i kuverten från 1920-talet. Tillverkare: Ernst Fischer & Wescher, Elberfeld.

Wind Guschky

I den höga delen torkades lacken som blev fönstret på kuvertet. Alltså maskin för tillverkning av lackfönsterkuvert. Maskinen från Guschky & Tönnesmann. Troligen 1920-30-tal

Wind Wink

Något modernare Kuvertmaskin från den världsledande leverantören Winkler & Dünnebier

Wind Sth59

Litet tidigt kuvert före fönsterkuverten kom. Storlek 118 x 64 stämplat Stockholm 1859-08-09 till Götheborg
Wind_Rusd Tveksamt fönsterkuvert, men öppningen finns där. 1922-08-27 användes det vid Folkomröstningen angående rusdrycksförbudet. Innerkuvert i storleken 112 x 85 mm.

Wind Bong27

Ett tidigt blankt fönsterkuvert från A. F. Bongs Bokbinderi. Troligen tillverkat på Bongs egen kuvertfabrik. Maskinstämplat Kristianstad 1927-01-11.

Wind Bongs

Ett tidigt kuvert från A. F. Bongs Bokbinderi. Troligen tillverkat på Bongs egen kuvertfabrik. Maskinstämplat Kristianstad 1927-09-06.
Wind_Tj16 Vackert kuvert, använt  för dubbletter. Många fönsterkuvert har använts av frimärkssamlare, att lägga dubbletterna i. Här skrivet  "Tj 16 50 öre grå"

Undantag kunde dock medgivas av Generalpoststyrelsen.

 Här några av dessa "Undantag från föreskriven utformning", som tydligt framgår av text på kuvertet.

Även några lite annorlunda kuvert med "fönster". Typ Helsak - Lokalförsändelse.

Kuvert med dubbla fönster fick inte användas till UTLANDET under viss tid.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm. Beskrivning
  Wind und1 1966 Vitt      
  Wind und2 190        
Wind_Weibu 1920tal Lack blank 155 x 124 117 x 42 W. Weibull Landskrona Frankerat 15 öre GV stämplat Landskrona LBR. 19??-??-04
Wind_Fo 1936 Sak 155 x 126 117 x 42 Ej avsändare. Trycksak frankerad 5 öre Oxenstierna stämplat Borås 1, 1936-03-05. Troligen en miss i tillverkningen, eftersom lacken saknas där det borde varit "fönster". Adressen skriven på kuvertet.
Wind und3 19?? Lack 155 x 125 120 x 40 Jönköping Lokalförsändelse obegagnad

Wind und4 1966 Vitt 201 x 90 184 x 20,

48 x 16

Televerket [Stämplas ej] Undantag från ..... Kuv 40 (1966) Dubbla fönster

Wind 63Utrikes

1981 Vitt 208 x 110 89 x 30,

62 x 19

C65-kuvert (207x110 mm) med dubbla fönster från Televerket. Påsatt etikett Bl 2260.01 Försändelsen återställs till avsändaren. Stämplat Göteborg Utrikes 1981-04-03. Dubbla fönster

 

Wind 63Utrik

1984 Vitt 208 x 110 89 x 30,

62 x 19

C65-kuvert (207x110 mm) med dubbla fönster från Televerket.  Försändelsen återställd till avsändaren. Tydligen tillåtet Utrikes, eller att Posten inte noterat förbudet ? Stämplat Birkeröd 1984-12-07. Rosa  Etikett "Till returpostkontoret"

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm. Beskrivning

Wind und12 1998 Vitt 224 x 110 90 x 34 Annonsbilaga från Socialdemokraterna inför valet 1998. Stående fönster i kuvertets längdriktning var tydligen åter godkänt av Posten

 

Brand- och Lifförs. SVEA och NORNAN.

Här följer ett antal objekt i kronologisk ordning. Det finns förmodligen ännu fler kuvert?

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning

Wind SVEAUddev 1936 Lack 156 x 124 112 x 39 Brev från Brand och Livförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. Stämplat Uddevalla Bad 1936-08-20

Wind_36Gbg 1936 Vitt 155 x 125 117 x 42 Brev från  Livförsäkringsbolaget SVEA. Maskinstämpel 201, Göteborg 1936-04-17

Wind SveaNorn

1948 Vitt 155 x 125 70 x 20 Brand och Lifförsäkringsaktiebolaget SVEA. Frankerat 15 öre GV. Maskinstämplat Kristianstad 1948-09-09.

Wind Liv-Svea

1949 Vitt 153 x 108 70 x 24 Försäkringsaktiebolaget  Liv-Svea. Frankostämpel Lic. 9769, 20 öre stämplat Göteborg 1949-11-28.

Wind SveaNo

1950 Lack 153 x 109 70 x 21 Brand- och Lifförs. AB Svea. Frankerat 15 öre, stämplat Arvika 1950-11-22.
Wind_Liv-Svea52 1952 Vitt 153 x 108 63 x 24 Försäkringsaktiebolaget LIV - SVEA. Frankostämpel, valör 25 öre stämplad Stockholm 1952-05-29.
Wind_SveaNo53 1953  Vitt 153 x 110 70 x 22 Försäkringsbolaget SVEA - NORNAN, Frankostämpel  Lic. 1229 valör 25 öre stämplat Malmö 1953-10-08.

Wind SveaNo54 1954 Vitt 155 x 111 125 x 20 Försäkringsbolaget Svea-Nornan. Frankostämpel Lic. 9714 25 öre stämplad Göteborg 1954-12-08. Se 1959.

Wind SveaNo59 1959 Vitt 155 x 110 130 x 20 Försäkringsbolaget Svea-Nornan. Frankostämpel Lic. 9714 30 öre, stämplat Göteborg 1959-12-02. Se 1954.

Wind Svea-No 1959 Vitt 155 x 110 130 x 20 Försäkringsbolaget Svea-Nornan. Frankostämpel Lic. 9714 30 öre, stämplat Göteborg 1959-12-02. Se 1954.
             

 

 

Thulebolagen.

Vanligaste formatet på de små kuverten, är i regel 155 x 125 mm.

Av de kuvert jag har funnit är lackfönster den vanligaste typen fram till 1928. 1934 verkar pergamynfönster bli allt vanligare. Lackfönster användes dock fram till 1957 i Sverige. Helt genomskinlig plastmaterial i fönstret användes från 1937.

Försäkringsbolaget Thule, samlade här i ett stort antal olika format och placering av fönstret.

Thule, använde flera olika typer av såväl fönster som kuvert. Dessa är utplockade ur de andra sidorna.

Här följer ett antal objekt i kronologisk ordning. Det finns förmodligen ännu fler kuvert?

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning

Wind Thule1920 1920 Lack 243 x 143 188 x 26 Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule, "Affärshandlingar". Stämplat Stockholm 1920-10-20

Wind Thule24 1924 Lack 130 x 90 112 x 27 Lifförsäkrings-AB Thule,  frankerat med 15 öre GV. Skyddsperforerat Th. Stämplat Stockholm 1924-06-17. Torde . . . . . anträffas inom 10 dagar.

Wind Thule1925 1925 Lack 130 x 90 112 x 27 Lifförsäkrings-AB Thule,  frankerat med 15 öre GV.  Skyddsperforerat Th. Stämplat Stockholm 1925.

Wind Thule1925TH 1925 Lack 130 x 90 112 x 27 Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule,  frankerat med 15 öre GV. Skyddsperf T.H. (Thule) på brev stämplat Stockholm 16, 1925-

Wind ThuleBolln 1927 Lack 130 x 98 125 x 34 Lifförsäkringsaktiebolaget Thule,  frankerat med 3 x 5 öre Lejon. Stämplat Bollnäs 1927-06-28. Torde . . . . . anträffas inom 10 dagar.
Wind Thule28 1928 Lack 130 x 92 58 x 24 Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule,  frankostämpel Lic. 607 10 öre, stämplad Stockholm 1928-01-21.

Wind Thule29 1929 Lack 141 x 113 60 x 45 Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule,  frankostämpel Lic. 607 15 öre, stämplad Stockholm 1929-04-22.  Torde . . . . . anträffas inom 10 dagar.

Wind_Thule30

1930 Lack blank 155 x 126 127 x 34 Thulebolagen med lustigt fönster. Frankostämpel LIC. 607 15 öre Stockholm 1930-01-27. Torde . . . . . anträffas inom 10 dagar. Se även.

Wind_Thule31

1931 Lack blank 149 x 124 127 x 34 Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule Stockholm 16,  frankostämpel Lic. 607 15 öre, stämplad Stockholm 1931-04-02. Torde . . . . . ej anträffas.
Wind_Ross32 1932 Lack 141 x 124 60 x 45 Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thules Agentur,  frankerat 5 x 3 öre,  stämplade Rossöhamn 1932-05-25.  Eftersänt Kragenäs 1932-05-31. Retur avs. Rossöhamn.

 

           

Wind_Thule34b

1934 Lack 155 x 125 127 x 34 Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule Stockholm 16,  frankostämpel Lic. 607 15 öre, stämplad Stockholm 1934-07-26. Torde . . . . . anträffas inom 10 dagar.

Wind Thule34

1934 Lack Grön 140 x 107 70 x 17, 55 x 30 Lifförsäkrings-AB Thule Agentur, frankerat 5x3 öre, stämplat Rossöhamn 1934-02-22. Torde . . . . . ej adressaten anträffas.  Olivgrön/grå lack.

Wind Thule34Pf

1934 Lack 140 x 107 70 x 17, 55 x 30 Lifförsäkrings-AB Thules Agentur, frankerat 2x15 öre GV, 2x10 öre Lejon från Lund 1934-05-06 till Hälsingborg. Eftersänt till Åsljunga 1934-08-07. Retur avs. 1934-08-24. Ej utlöst. Ankomststämplat Lund 1934-08-25.
    1934 Lack blå 140 x 107 70 x 17, 55 x 30 Lifförsäkrings-AB Thules Agentur, frankerat 15 öre GV, stämplat Hudiksvall 1934-1112. Ankomst Borlänge 1934-11-13.

Wind Thule37

1937 Lack 153 x 109 54 x 34 Lifförsäkrings-AB Thule Agentur, frankerat 15 öre GV, stämplat Sandviken 1937-04-01. Torde . . . . . adressaten ej anträffas.

Wind Thule38

1938 Lack 150 x 98 125 x 20 Thulebolagen med smalt fönster. Maskinstämpel på 5 öres trycksak stämplat Göteborg 1938-12-02.

Wind Thule607

1939 Lack 153 x 111 70 x 33 Lifförsäkrings-AB Thule,  Frankostämpel Lic. 607 15 öre, stämplat Stockholm 1939-01-23

Wind_Thule39

1939 Vitt 152 x 110 70 x 20, 49 x 34 Thulebolagen med lustigt fönster. Frankostämpel m/26 LIC. 607 15 öre Stockholm 1939-10-18. Se även 1951 nedan.

Wind Thule41

1941 Vitt 155 x 112 119 x 29 Thulebolagen med smalt fönster. Frankerat 3+1+1 öre stämplat Jönköping 1941-07-19. Eftersänt 1941-07-21 till  Badhuset Fiskebäckskil.

Wind Thule43

1943 Vitt 155 x 111 119 x 28 Thulebolagen med smalt fönster. Frankerat 10 öre Skytte, stämplat Göteborg 1943-09-06.

Try Thule

1946 Vitt 153 x 114 109 x 29 Affärshandlingar från Thulebolagen. Obegagnat, Kuvertet tryckt 1946
Wind_Thule50 1950 Vitt 155 x 112 124 x 20 Thulebolagen med smalt fönster. Frankerat 20 öre GV, maskinstämpel 212 stämplad Jönköping 1950-03-21. Blå ram

Wind_Thulebol

1951 Lack 152 x 110 70 x 20, 49 x 34 Thulebolagen med lustigt fönster. Frankostämpel m/44 LIC. 2808 20 öre Stockholm 1951-03-15. Se även 1939, ovan.
Wind_Thule54 1954 Vitt 155 x 112 124 x 20 Thulebolagen med smalt fönster. Frankerat 25 öre GV, handstämplat Skurup 1954-07-26. Blå ram

Wind Thule57

1957 Vitt 156 x 117 119 x 24 THULEBOLAGEN för Försäkring Thulehuset. Frankostämpel Lic. 6831, 30 öre Stockholm 1957-11-22. Denna typ användes från 1954. Med ram

Wind ThuleHbg

1959 Vitt 222 x 162 80 x 25 Thulebolagens Avdelningskontor Affärshandlingar frankerat 30 öre GVIA stämplat Hälsingborg 1, 1959-09-19.
             

 

Kuverten är nu uppdelade på flera sidor

Storlekar större än 190 x 120, C5-format men även större. Se länkar nedan

REK och de i större format, se egen sida.

Objekten är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. 

Lack =  Lackfönsterkuvert med matt yta, Vitt = Transparent papper (pergamyn) klistrat på insidan, av kuveretet.

Plast = Totalt genomskinligt, troligen oftast cellofan. Plast kom inte förrän efter 2:a världskriget.

Rosafärgade fönster är ofta så, för att bättre markera storleken på "Vitt" fönster.

Fönstret består på senare tid av olika slags glatt plastmaterial.

Interna länkar till:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert inrikes före 1920

Fönsterkuvert inrikes före 1920 - 1930

Fönsterkuvert inrikes 1930 - 1940

Fönsterkuvert inrikes 1940 - 1950

Fönsterkuvert inrikes  1950- 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster Brev till utlandet Fönsterkuvert Utländska Fönsterkuvert stora Länksidan

Externa Länkar:

Kuvertillverkare Bong

SSPD avsnitt Brev

Pappersformat

Postal Automation

Att tänka på vid tryck

Tidig kuvertmaskin 1851 Artikel om      

Litteraturhänvisning.

Svensk Posthistoria 1855 - 1925 av Jan Billgren och Sören Andersson STÄMPEL-Fakta av Åke Eliasson 1996  ISBN 91 85702 31 5
Posten Cirkulär från 1908 och framåt Postfördrag - Postkonventioner och andra postala dokument
Posthandboken 1914, 1925, 1967 SFT 1993 Jan Billgren
Kuvert av John Tranvik ISBN 91-630-5412-4

Bongs under fyra seklar producerad av Fredrik Bong och Cecilia Bjurman m.fl. 2007

Wikipedia SamlarNytt Nr 3, 2012
Nordisk Filateli Nr 4, 2013 Se- Through Envelope Samlarforbundet.se/

Ett varmt Tack till alla Er som bidragit med olika uppgifter om fönsterkuvert.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>