Fönsterkuvert med tilläggstjänster.

Kuvert med tilläggstjänster på C6, men även C5-format och större

Så här skriver Posten på sin hemsida. Särskilda villkor Gäller fr.o.m. 2012-01-01

Brev med Tillägg "Värde",

Omslag: Försändelsen ska ha ett omslag och försegling som skyddar  innehållet väl. Fönsterkuvert får inte användas.

Tjänsteförsändelser med och utan frimärke.

Postförskott

REK inrikes och Lokal

REK inrikes Riks

REK utrikes porto

Tjänste med frimärke

Tjänste utan frimärke

Tjänste - Posten - PS

Kuvert

 Från början bestod ett brev av ett papper som man vek ihop på 2 ställen. Ytterkanterna veks in och fördes ihop på baksidan, samt lackades ofta som förslutning. På andra sidan skrev man namn och adress och här placerades ev. frimärke. Det förekom även en "tredjeståndsvikning". Det behövdes alltså inga kuvert.

För ett tag sedan köpte jag en bunt små kuvert med innehåll, brev från tidigt 1870-tal. Samtliga dessa hade skickats från Stockholm och hade formatet 140 x 60 mm. Dessa kuvert saknade fönster. Detta format är ju inte tillåtet att använda idag 2011. Minimått idag: 140 x 90 mm. Den första maskinen för tillverkning av kuvert lär ha tillverkats på 1830-talet

 Fönsterkuvert

Den som sägs vara uppfinnaren av fönsterkuvert var Americus Franklin Callahan från Chicago (1860 - 1923). Han designade sitt första fönsterkuvert 1901 och fick patent på sin idé den 10 juni 1902. Han kallade kuvertet ”Outlook” eller ”See through envelope”.

En innovativ process, uppfanns i Europa omkr. 1905, vilket innebar att man använde varm lackolja. Med denna mättade man området på kuvertet där texten på det inneliggande brevet skulle synas. Det behandlade området blev tillräckligt genomskinlig för att adressen skulle bli läsbar.

Den stora fördelen med ett fönster var att företag med fakturor och reklamutsändningar, på så sätt slapp att skriva adress en gång till på kuvertet. Detta var ju en risk för felskrivning av adressen på kuvertet. Det sparade även en hel del arbetstid att sätta kuvert i skrivmaskin och kanske även skriva fel

Denna sidan berör i huvudsak tiden 1900– 1960, med några få undantag.

Från början var fönstret ett ovalt hål i kuvertet, ibland täckt av ett "genomskinligt ämne". Fönstrets form och storlek har varierat väldigt mycket beroende på brevinnehållet. Det var oftast en faktura eller reklamtrycksak som bestämde fönstrets utseende. Därefter kom lackfönsterkuvert, som var en enhet med kuvertet. Genomskinligheten fick man genom att bestryka fönsterytan med oljelack, en slags fernissa. På 1930-talet började man i Sverige tillverka kuvert med inklistrade fönster. Oftast användes pergamynpapper. Lackfönsterkuverten dominerade dock och fanns att tillgå ända in på 1950-talet. På senare tid har man alltmer övergått till andra material till fönstret. Cellofan erbjuder högre klarhet än polyclear, som är dyrare och inte återvinningsbart.

Här ett litet smakprov från starten i början av 1900-talet, med olika kuverttillverkares produkter. Fönster på de vanligaste små kuverten, har som regel format 155 x 125 mm. Från början var fönstret ett ovalt hål i kuvertet, oftast täckt av ett "genomskinligt ämne". Sedan kom lackfönsterkuvertet.  Genomskinligheten fick man genom att bestryka fönsterytan med oljelack. På 1930-talet började man tillverka kuvert med inklistrade fönster oftast av pergamyn. Lackfönsterkuverten dominerade dock och fanns att tillgå ända in på 1950-talet. Fönstrets form och storlek har varierat väldigt, oftast beroende på hur inneliggande faktura såg ut.

Kuvertets införande och utseende 

Uppgifter på Postmuseums bibliotek säger, att det finns svenskt fönsterkuvert avstämplat i Göteborg den 10 april 1909. Andra uppgifter i Gransholms prislista säger, att fönsterkuvert tillverkades redan 1903 eller t.o.m. tidigare.

Första gången fönsterkuvert eller "genomskinliga omslag"  uttryckligen nämns i svenskt postalt tryck verkar vara i Bihang till Kungl. Generalpoststyrelsens Cirkulär N:r 53 från 1908. Där står så här:

"På förekommen anledning meddelas härigenom, att, därest från utlandet till svensk postanstalt ankommer vanligt bref, inneslutet i genomskinligt omslag och med adressen anbragt å brefinnehållet, försändelsen skall, när adressuppgiften kan utan svårighet afläsas, befordras till adressaten."

Det bör nog tolkas, att det i utlandet redan fanns fönsterkuvert. Dokumenterat är dock, att 1909 hade Danmark fönsterkuvert, vilket även Sverige hade. Det här bör alltså ha varit starten för Fönsterkuvert även i Sverige, som då blev tillåtna från 1908, åtminstone om de kom från utlandet.

I Kungliga Generalpoststyrelsen (KGPS) Cirkulär nr 23 från 1911 talas om "Användning af s.k. fönsterkuvert" Därifrån är detta hämtat:

2:o 

"På senaste åren har emellanåt ifråga ställts, att få såsom omslag till bref använda s.k. fönsterkuvert, d.v.s. kuvert försedda med en öppning, varigenom den å själfva brefinnehållet tecknade adressen är synlig, vare sig öppningen är täckt med något genomskinligt ämne eller saknar betäckning. Å själfva kuvertet är således icke någon adress anbragt. Beträffande användningen här i landet af sådana kuvert, hvarom nu är fråga, har Generalpoststyrelsen ansett sig böra meddela, att deras begagnande öfver hufvud taget icke kan medgifvas för rekommenderade eller assurerade bref; att icke heller för andra försändelser må, efter 1911 års utgång, tillåtas fönsterkuvert, hvarå öppningen är obetäckt eller så anbragt, att adressen kommer att framträda på tvären mot kuvertets längdriktning; men att fönsterkuvertets användning för vanliga bref icke bör nu eller framledes förvägras, om öppningen är täckt med något genomskinligt ämne och icke är inramad  i en fals eller dylikt, som kan verka hinderligt vid postbehandlingen, samt adressen är tecknad i brefvets längdriktning och tydligt framträder  genom kuvertets öppning. I en del främmande länder äro s.k. fönsterkuvert förbjudna eller endast under vissa villkor tillåtna. Särskilt har såsom villkor för deras godkännande uppställts, att adressen skall vara anbragt i brefvets längdriktning. Den, som för inslagning af bref till utlandet begagnar sig af fönsterkuvert, kan fördenskull  utsätta sig för, att omslaget icke godkännes i adresslandet, utan att brefvet återsändes."

Fönstrets placering och användning

I postfördraget 1920 står det: "Till postbefordran mottages icke försändelse, vars omslag är i sin helhet genomskinligt eller är försett med en öppning, genom vilken innehållet blottas"

Enl. KGPS cirkulär från 23 december 1921 fick fönsterkuvert användas även till rekommendation, men bara om de INTE innehöll pengar. Enl. Postfördraget från kongressen i Stockholm 1924 blev det tillåtet att rekommendera, om den genomskinliga delen var en del av kuvertet.

I Kungörelse från 1946 omtalades att avstånd från kuvertets vänsterkant till fönstret inte fick understiga 50 mm. Från kuvertets överkant till fönstret måste det vara minst 40 mm. Undantag kunde dock medgivas av Generalpoststyrelsen.

I cirkulär från 3 febr. 1948 upprepades att fönsterkuvert fick Rekommenderas, om de inte innehöll pengar eller andra värdeföremål.  1952 kom nya regler, som sade att det räckte med 38 mm. från kuvertets överkant samt att fönstret helst skulle finnas nere till höger på kuvertet. Världspostkongressen i Lausanne 1974 preciserade fönstrets placering ytterligare: 15 mm från såväl höger- som vänsterkant och 15 mm från nederkant. På 2000-talet har Posten själva gått ifrån bestämmelsen, att fönstret ska vara i kuvertets längriktning. Det ser man på deras egna C4-kuvert för eBrev.

Det fanns även bestämmelser vart man fick skicka fönsterkuvert. Till utlandet var det inte tillåtet med dubbla fönster.

Hämtat ur Sveriges Statskalender 1925

"Fönsterkuvert äro i den inrikes poströrelsen medgivna, endast för så vitt den genomskinliga delen av omslaget utgör en verklig del av omslaget och är anbringad i omslagets längdriktning på sådant sätt, att adressen framträder i samma riktning. Ifrågavarande del skall hava sådant läge, att den icke hindrar anbringande av datumstämpel samt vara så beskaffad, att adressen utan svårighet kan läsas även vid artificiell belysning och att skriftliga anteckningar kunna därå verkställas. Innehållet skall noga sluta sig till kuvertet, så att innehållet icke under befordringen kan ändra läge; En del utländska postverk mottaga ej till befordran försändelser med fönsterkuvert. I andra länder endast under vissa villkor"

Hämtat ur Posthandboken 1925

"För rekommenderad försändelse, som icke innehåller penningar, även som för vanlig brevförsändelse med eller utan postförskott får s.k. fönsterkuvert (d.v.s. kuvert, försett med en öppning, varigenom den å själva innehållet tecknade adressen är synlig) användas, så vida den genomskinliga delen av omslaget utgör en verklig del av omslaget och är anbringad i omslagets längdriktning på sådant sätt, att adressen framträder i samma riktning. Ifrågavarande del skall hava sådant läge, att den icke hindrar anbringande av datumstämpel samt vara så beskaffad, att adressen utan någon som helst svårighet kan läsas även vid artificiell belysning och att skriftliga anteckningar kunna därå verkställas. Innehållet skall noga sluta sig till kuvertet, så att innehållet icke under befordringen kan ändra läge. Försändelse, för vilken såsom omslag använts fönsterkuvert av annan beskaffenhet än nu sagts, mottages icke till befordran."

Hämtat ur Posthandboken 1967. 

I denna upprepas ungefär samma som i 1925 år, dock med lite annan formulering. "Avstånd fönstret till kuvertets  nedre kant bör utgöra minst 38 mm." Förutom namn och adress fick även bokföringsnummer e.d. synas i fönstret. Det är heller inte tillåtet att använda omslag som i sin helhet är genomskinligt eller försett med öppet fönster.

Televerket använde kuvert A711, tillverkat 1979  med dubbla fönster för utsändning av telefonräkningen. Dessa fick inte sändas utrikes, vilket dock skedde. Ibland upptäckte dock en vaksam postare tilltaget och returnerade kuvertet till avsändaren

På olika sätt har företagen troligen försökt att anpassa fönster till utskrift av fakturor och på senare tid även till maskinell brevsortering. Det finns dock en hel del tveksamma konstruktioner av kuvert. Här nedan ex. i kronologisk följd från början av 1900-talet och framåt."

Tillverkning

Troligen tillverkades fönsterkuvert i Sverige tidigt 1900-tal. I Gransholms prislista från 1903 finns produkten: "Kuvert med transparent fält å framsidan". Detaljerad beskrivning av förfarandet finns att läsa i John Tranviks bok Kuvertet där även en del företag finns med. En av nutida stora kuverttillverkarna är Bong, som installerade sin första kuvertmaskin 1920. 1997 förvärvar man AB Sture Ljungdahl, Nordens största företag med kuvertproduktion. 2000 förvärvas även Wolf-Bauwen Group och företaget blev  dubbelt så stort.

Bongs första tyska maskinen Maul klarade av 50 kuvert/min. 1910 var hastigheten uppe i 100/min. 1940 var man uppe i 300/min. År 2007 var produktionen 1500/min. vilket nog är max. hastighet

Den blå ramen (kallad flexofärg på fackspråk) kan  ha applicerats före eller efter oljelacken. Ramen  kring lackfönstret förekommer även med brun, röd, grön eller svart färg.

1932 Största lackfönsteryta 132 x 59 mm = 77,88 cm². 1941 Minsta fönsteryta 78 x 11mm = 8,58 cm²

Längsta lackfönstret 180 mm. Högsta fönstret 60 mm.

Tidigaste kuvert större än 162 x 116 använde Televerket. Tidigaste  kända från 1918.

Här kan du lyssna på Danne Stråheds " Fönsterkuvert "som gav mig uppslag till detta tema.

 Läs mer på länk nedan

Svenska Portosatser  för   in- och utrikes brev  

 
Datum Inrikes REK-tillägg-summa   Datum Utrikes REK-tillägg
1907-10-01 10     1907-10-01 20  
1918-06-01 12 15 = 27 öre   1918-06-01 20 15
1919-07-01 15 15 = 30 öre   1919-07-01 20 15
1920-07-01 20 20 = 40 öre   1920-07-01 20 20
1921-02-01 20 20 = 40 öre   1921-02-01 40 30/20 - DK, Norge
1922-10-01 15 20 = 35 öre   1922-10-01 30 30
1925-10-01 15 20 = 35 öre   1925-10-01 25 20
1942-04-01 20 20 = 40 öre   1942-04-01 30 20
1948-04-01 20 25 = 45 öre   1948-04-01 30 20

 

Några av de tidigare maskiner som tillverkade dessa kuvert.

 

Wind Fischer

Maskin som klistrade in fönster i kuverten från 1920-talet. Tillverkare: Ernst Fischer & Wescher, Elberfeld.

Wind Guschky

I den höga delen torkades lacken som blev fönstret på kuvertet. Alltså maskin för tillverkning av lackfönsterkuvert. Maskinen från Guschky & Tönnesmann. Troligen 1920-30-tal

Wind Wink

Något modernare Kuvertmaskin från den världsledande leverantören Winkler & Dünnebier

 

Här följer ett antal svenska objekt  i kronologisk ordning.

Först Postförskott, på de vanligaste små kuverten, som i regel är 155 x 125 mm.

Därefter kommer REK i de större formaten typ C65, C5 och andra modeller.

Längst ned Tjänsteförsändelser

Kuvert med tilläggstjänster på C6, men även C5-format och större

 ICKE- "en verklig del av omslaget" Så står det på de vars fönster är inklistrat och inte lackfönster.

Så här skriver Posten på sin hemsida. Särskilda villkor Gäller fr.o.m. 2012-01-01

Brev med Tillägg "Värde" ,

Omslag: Försändelsen ska ha ett omslag och försegling som skyddar innehållet väl. Fönsterkuvert får inte användas.

Postförskottsförsändelser

 

80

Länk

År Typ

Storlek mm.

Fönster mm.

Beskrivning av Postförskott

Wind SthTele 1918 Lack 141 x 110 100 x 40 A.-B. Stockholmstelefon, abbonemangsavgift. Postförskott (12,50) kr. frankerat 32 öre, stämplat Stockholm 1918-08-05. Ankomststämplat Kungsängen 1918-08-06.

Wind NB18 1918 Lack 155 x 126 117 x 35 A-B Nordiska Bokhandeln. Postförskott (12,20) kr. frankerat 32 öre, stämplat Stockholm 1918-06-28. Ankomststämplat Göteborg 1918-06-30.
    1919 Lack 152 x 123 121 x 37 Aktiebolaget Hj. Bokelund, stämplat Hälsingborg 1, 1919-06-25

Wind 20 1920 Lack 154 x 125 119 x 41 A-B Nordiska Bokhandeln. Postförskottsbrev frankerat 50 öre GV med stort lackfönster. Stämplat Stockholm 1920-07-05 till Kalmar

Wind RagnarSt 1923 Lack 192 x 120 116 x 41 Ragnar Strömbom.  REK 20 öre samt, Postförskott 40 öre (Pf < 100 kr i fönstret) . Porto 15+20+40 =75 öre, stämplat Jönköping 1923-01-24. Se Rek 1930.

Wind SkLKreatur 1924 Lack 203 x 122 136 x 38 Skånska Landtmännens Ömsesidiga Kreatursf. Postförskott   frankerat 40 öre stämplat Malmö 1, 1924-02-01.

Wind_Veritas31 1931 Lack 150 x 108 116 x 35 Svenska Veritas. Postförskott   frankostämpel Lic.715 frankerat 40 öre stämplat Stockholm 1931-06-02.

Wind SvBruk 1936 Lack 142 x 96 118 x 43 Svenska Brukstjänstemannaföreningen. Postförskott (15) kr. frankerat 30 öre stämplat Stockholm 1936-05-13. 
Wind_MHF39 1939 Lack 120 x 105 86 x 17 Motorförarnas Helnykterhetsförbund. . Postförskott (7,30) kr. frankerat 30 öre stämplat Stockholm 1939-05-17

Wind_SvFlotta 1940 Vitt 120 x 90 102 x 27 Framsida av kuvert från Sveriges Flotta. Postförskott   frankerat 25 öre stämplat Stockholm 1940-06-14.

Wind SRK41 1941 Lack 106 x 77 77 x 23 Svenska Röda Korset. Frankerat 30 GV, stämplat Skurup 1941-05-07.

Wind   Lack      
Wind Skatte47 1947 Vitt 140 x 95 76 x 34 Skattebetalarnas Förening  Postförskott. Frankostämpel Lic. 300 porto 25 öre stämplat Stockholm 1947-01-30.

Wind SRK47 1947 Lack 106 x 77 77 x 23 Svenska Röda Korset. Frankerat 5+25 GV, stämplat Ulricehamn 1947-05-18.
Wind_ValutaGbg 1947 Lack 154 x 125 111 x 32 Göteborgs Bank. REK + Luftpost frankerat 60 öre stämplat Göteborg 1947-11-19 till obekant land. Valutakontroll Postverket.

Wind Resande 1948 Vitt 155 x 125 120 x 40 Resande Köpmäns Kristliga Föreningen. Postförskott (10) kr. frankerat 30 öre GV stämplat Trollhättan 1948-03-22. Eftersänt P. R.  Stockholm 1.
Wind_Fylgia48 1948 Vitt 160 x 111 100 x 32 Fylgia och Valkyrian.  Postförskott (57:80) kr.  frankerat 10 + 20 + 20 ör GV stämplade Mjölby 1948-07-07. Blå stämpel "Ej utlöst inom föreskriven tid". Retur avsändaren.
Wind FrimSam 1949 Lack 154 x 125 114 x 39 Fören. Frimärks-Samlaren.  Postförskott. Frankerat 30 + 20 öre Postunionen, stämplat Stockholm 1, 1949-11-08
Wind Bergslag 195? Lack 155 x 126 120 x 40 Bergslagsposten Postförskott. Frankerat 70 öre Tre kr stämplat Lindesbrerg 195?-?-14

Wind MHF

1956 Vitt 155 x 125 122 x 22 MHF 1926 - 1956, Frankostämplat Stockholm 1956-01-08
Wind KF_DE 1956 Vitt 154 x 110 85 x 29 Kooperativa Förbundet KF.  REK 40 + 40 öre stämplade Stockholm 15, 1956-05-18. Ankomststämplat Herdecke (Ruhr) samt etikett "Utförsel medgiven".

Wind 18

1960 Vitt 130 x 125 83 x 23 Litet fönsterkuvert som Trycksak frankerad med 55 öre Hällristning, stämplat Trollhättan 1960-04-07. Postförskott porto  15 + 40 = 55 öre
Wind_Bergsl 1969 Lack     Bergslagsposten. Stämplad Lindesberg 19??-??-??. Postförskott porto  70 öre, mellan 1969-03-01 -- 1971-10-01

Wind NordFrim 1979 Vitt 155 x 113 100 x 30 Nordisk Frimärkstjänst AB. Frankerat 490 öre, stämplat Täby 1979-03-12. Postförskott

Rekommenderade inrikes o Lokalportoförsändelser.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning med Lokalporto

Wind_Bokel 1919 Lack 152 x 123 121 x 37 Aktiebolaget Hj. Bokelund,  REK 25 + 2 öre, stämplat Hälsingborg 1, 1919-06-25.

Wind RekGbg 1919 Lack 152 x 125 106 x 39 Sveriges Redarförening. REK 30 öre, stämplat Göteborg 1919-07-2. Portot höjdes till 30 öre 1919-07-01.

Wind Metall 1920 Lack 155 x 121 120 x 39 REK från Malmö Metallvarufabrik A-B. Porto 15, REK 15 = 30 öre Medaljong. Inga spår av Rek-etiketten. Stämplat Malmö 1920-03-18.
Wind_TelePat 1920 Lack blank 157 x 126 114 x 41 TELEGRAFVERKET, frankerat Tjänstebrev. REK . med MB frankerat 40 öre Medaljong. Lokalporto 10, Rek 15, MB 15 öre. Stämplat Stockholm 1920-05-05. Blå ram med vit text PATENT  -   FAVORIT  MILL.
Wind ABIfo 1920 Lack 154 x125 117 x 40 REK från  A-B IFÖ Chamotte & Kaolinverk. Frankerat 10 + 30 öre Medaljong, stämplade Bromölla 1920-09-15.   Brun ram.
Wind_Riksf1922 1922 Lack 155 x 125 122 x 45 Riksförsäkringsanstalten, Tjänstebrev. REK  med M.B. Stämplat Stockholm 1922-06-02.
Wind_Advokat 1924 Lack 152 x 122 119 x 45 REK från Advokatfirman Lagercrantz & Dalén. Frankerat 35 öre, stämplat Stockholm 16, 1924-06-21. Mörkt fönster.
Wind_Landsk 1927 Lack blank 154 x 125 121 x 39 REK från Landskrona Stads Drädselkammare. Frankerat 30 + 5 öre Lejon, stämplat Landskrona, 1927-02-22. Mörkt fönster.
Wind Riksf 1929 Lack 155 x 126 121 x 43 Riksförsäkringsanstalten. Tjänstebrev REK, stämplat Stockholm 1929-12-16.

Wind_SthStads

1931 Lack 234 x 101 190 x 10 Stockholms Stads Drädselnämnd. Lokalt REK, frankostämpel Lic. 1710, 30 öre, stämplat Stockholm 1931-05-20. Längsta lackfönster 190 mm.
Wind_SvMaskR 1932 Vitt 155 x 125 122 x 45 REK från Svenska Maskinaktiebolaget Standard. Frankerat 15 + 15 öre GIIA stämplat Stockholm 16, 1932-10-16.

Wind Sporre 1932 Lack 154 x 125 119 x 44 REK från AB Gilbert Sporre. Frankerat 30 öre stämplat Stockholm 3 Värde C 1932-12-19.
Wind N4123 1933 Lack 155 x 124 119 x 44 REK från Göteborg till Lennartsfors, frankerat 35 öre GV, stämplat Göteborg 1 1933-01-07.

Wind JonsSter 1934 Lack blank 155 x 126 122 x 40 Jonsson Sternhagen & Co. REK, frankostämpel Lic. 2923, 50 öre. Normalt hade varit 35 inom Norden eller 45 till övriga utlandet. Stämplat Göteborg 1934-07-24.

Wind Hartso 1939 Lack blank 156 x 124 114 x 42 Göteborgs Hartsoljefärg-Fabrik.  Lokalt REK  frankerat med  30 öre GV, stämplat Göteborg 5, 1939-04-21.

Wind Harts 1941 Lack 152 x 125 119 x 42 Göteborgs Hartsoljefärg-Fabrik. REK  Frankerat 30 öre = Lokalporto, stämplat Göteborg 5, 1941-03-11.
Wind_Taxer49 1949 Lack 195 x 115 145 x 23 Lokalt REK Tjänste Taxeringsnämndens ordförande. Masinstämplat Karlskrona 1 1949-03-31

REK   inrikes riksporto

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning REK   inrikes riksporto

m26 216 1926 Lack 155 x 124 120 x 43 Göteborgs Köpmans-Förening. REK med porto Lic. 216 15+15+15+5= 50 öre frankostämplade Göteborg 1928-09-04.

Wind HB1927

1927 Lack 181 x 147 124 x 46 AB Svenska Handelsbanken, frankerat 35 öre REK. Stämplat Stockholm 16, 1927-01-03. Stort kuvert.

Wind Ragnar

1930 Lack 192 x 121 116 x 41 REK Ragnar Strömbom, Jönköping. Frankerat 15 + 35 = 50 öre, stämplat Jönköping 1930-03-28. Se pf 1923

Wind RekGbg33

1933 Lack     Utan avsändare. Rek stämplat Göteborg 1933-01-07.

Wind TryRek 1937 Plast 155 x 126 120 x 44 Trycksak Rek från Sv. Livförs. Trygg, frankerat 25 öre GV, stämplat Stockholm 7, 1937-01-07.  - "ICKEen verklig del av omslaget". Tidigaste plast.

Wind Liljeh 1942 Vitt 161 x 115 111 x 38 Rek från Liljeholmens Kabelfabrik. Frankostämpel Lic. 7718 30 öre, stämplat Stockholm 1942-08-13, + 10 öre GV = rätt porto 40 öre

Wind Ingemars 1943 Vitt 154 x 125 121 x 40 Åke Ingemarsson Bronäs. Inrikes REK  frankerat med  20 + 20 öre, stämplat Bronäs 1943-10-15. Tidigaste vita.

Wind StoraWals 1945 Vitt 154 x 125 119 x 40 Kungsörnen, Malmö Stora Walskvarn. Dubbelt porto och REK  60 öre stämplat Malmö 1, 1945-03-20. ICKE- "en verklig del av omslaget".
Wind HB1948 1948 Lack 167 x 152 114 x 38 A B Svenska Handelsbanken. Rek frankerat 55 öre  3 kr stämplat Stockholm 16, 1948-10-05.
Wind_Shell51 1951 Vitt 154 x 126 120 x 39 Shell  REK  Stockholm 19. Dubbelt porto 45 + 40 öre REK. Frankostämpel Lic. 7738 085 öre Stockholm 1951-10-03.
Wind SEB53 1953 Lack 162 x 112 112 x 31 Stockholms Enskilda Bank.   REK  frankerat 65 öre Tre kronor, stämplat Stockholm 16, 1953-01-28.

Wind SkandBa 1954 Vitt 162 x 115 109 x 30 Skandinaviska Banken, REK  frankerat 65 öre stämplat Göteborg 1, 1954-04-03. Fönstret  utgör här - "ICKE en verklig del av omslaget"

Wind SkandB 1955 Vitt 161 x 114 108 x 30 Skandinaviska Banken.  REK  frankerat 65 öre Hällristning, stämplat Göteborg 1955-03-21

Wind Brostr 1957 Grön Lack 155 x 125 118 x 42 A-B Broströms Linjeargentur.  frankerat 80 öre (30+50) stämplat Stockholm 1957-12-03.  Olivgrön/grå lack.

Wind SVEA

1960 Vitt 155 x 110 98 x 35 SVEA-NORNAN. REK frankostämpel Lic. 9714 80 öre, stämplat Göteborg 1960-12-30.  ICKE- "en verklig del av omslaget"

Wind SkBanken

1961 Vitt 218 x 109 100 x 33 Skånska Banken Värnamo.  REK frankostämpel Lic. 6744 80 öre, stämplat Värnamo 1961-11-30.  - "ICKE en verklig del av omslaget"

Wind SkaBa63 1963 Vitt 161 x 114 100 x 30 Skandinaviska Banken. FDrankerat 105 stämplat Göteborg 1, 1963-10-02.   REK . - "ICKEen verklig del av omslaget"

Wind Eskils 19? Vitt 162 x 100 88 x 35 REK  från Eskilstuna Porto Betalt P 4. - "ICKE en verklig del av omslaget"
Wind_EskilsR 19?? Vitt 154 x 90 81 x 35 REK  från Eskilstuna 1 Porto Betalt P 4.

Wind Rek71 1971 Vitt 161 x 114 129 x 30 Stockholms Enskilda Bank. - Rek från Stockholm 16, 1971-10-18 till 22224 Lund.

Wind Karls 1975 Vitt 154 x 110 97 x 30 Sparbanken i Karlshamn. Frankostämpel Lic. PB.15054 valör 4.40 för Rek , stämplat Karlshamn 1975-02-25

Wind PKBank 1985 Plast 170 x 90 100 x 34 PKBanken - Rek från Ljungby på Porto Betaltkuvert. Kuvertet tryckt Bl 0566.46 (aug 85).  ICKE- "en verklig del av omslaget"
Wind_PolisESS 1998 Plast 143 x 104 50 x 30 Polismynd Gbg ESS- brev REK. Tillverk 1998-03-05.
Fönstret finns på baksidan av kuvertet.

REK  med Utrikes porto till utlandet.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning REK  med Utrikes porto.

m26 216 1928 Lack 155 x 124 120 x 42 Göteborgs Köpmans-Förening. Frankostämpel Lic. 216 Rek med porto  15+15+15+5 = 50 öre stämplat Göteborg 1928-09-04. (Ej inom Norden)

Wind Perse 1935 Lack 155 x 143 112 x 37 Stockholms Enskilda Bank.  Rek utrikes frankerat 45 öre, stämplat Stockholm 16, 1935-02-01 till Bank de Perse (Persien blev 1935 Iran). Ankomststämplat ITEHER?? 1935-02-11.

Wind60 Galata

1936 Lack 222 x 105 104 x 30 Rek Luftpost (222 x 104 mm.) stämplat Halmstad 1936-10-30. Frankerat 5x10 + 2x5 öre = porto 60 öre, varav Rek 20 öre, Luftpost 10 öre. Ankomststämplat Galata - Istambul -3-11-1936.

Wind Skand 1939 Lack 155 x 126 119 x 43 Skandinaviska Malm- och Metall AB. Rek utrikes frankerat 50 öre, stämplat Stockholm 7, 1939-09-03 (Ej inom Norden)

Wind Nakskov

1944 Lack 155 x 124 119 x 40 FIB - Folket i Bild frankerat 60 öre Sjökarta stämplat Stockholm 1944-05-05. REK Valutakontroll. Censur, Kontroleret i Danmark. Ankomst Nakskov 1944-06-07.

Wind AB-HB

1949 Lack 155 x 125 115 x 39 AB Sv Handelsbanken. Frankostämpel Lic. 1795  55 öre, stämplad Uppsala 1949-10-03. REK och etikett Valutakontroll till Holland. Ankomst 5 OCT 1949.

Wind Ska50

1950 Lack 155 x 122 112 x 35 Skandinaviska Banken Frankostämpel Lic. 2502, 55 öre stämplat Norrköping 1950-08-17, REK och etikett Valutakontroll till Holland.

Wind SkBa

1953 Vitt 155 x 125 118 x 38 AB Skånska Banken Jönköping.  Frankostämpel Lic. 6745 80 öre stämplat Jönköping 1953-03-19. REK och  Stor Grön etikett Utförsel medgiven. Luftpost till Holland. Ankomst 21 MRT 1953.
Wind_SkB53 1953 Lack 155 x 121 116 x 31 AB Skånska Banken,  grön etikett  "Utförsel medgiven". REK Frankostämpel Lic. 2831, 80 öre stämplat Malmö 1953-07-01

Wind Ska53

1953 Lack 221 x 110 100 x 42 Fiskeby FabriksAB C65. Frankostämpel Lic. 1407, 105 öre stämplat Norrköping 1953-07-10, REK och etikett Valutakontroll till Holland.

Wind Ska54

1954 Vitt 161 x 115 97 x 29 Skandinaviska Banken. Frankostämpel Lic. 6820, 80 öre stämplat Norrköping 1954-06-15, REK och etikett Valutakontroll till Holland.

Wind 7719

1955 Vitt 160 x 114 110 x 30 AB Göteborgs Bank. Frankostämpel Lic. 7719 105 öre, stämplat Halmstad 1955-06-17.  REK och  Liten Grön etikett Utförsel medgiven. Luftpost till Holland. Ankomst 20 JUNI 1955
Wind_SEB63 1963 Lack 160 x 114 127 x 29 Stockholmsa Enskilda Bank.. REK  Frankostämpel Lic. 7805 105 öre, stämplat Stockholm 1963-04-08
Win_HU77 1977 Vitt 158 x 115 105 x 55 Ungern - HU, Mineralimpex.  Rek utrikes frankerat Frankostämpel 900 Filler 1977-11-23

 

REK   utrikes porto

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning REK   inrikes riksporto

m26 216 1926 Lack 155 x 124 120 x 43 Göteborgs Köpmans-Förening. REK med porto Lic. 216 15+15+15+5= 50 öre frankostämplade Göteborg 1928-09-04.
  Wind KF 1956 Vitt 154 x 110 85 x 29 Kooperativa Förbundet KF, REK frankerat 40 + 40 öre Ryttartävling, stämplat Stockholm 15 1956-05-18.
Wind_Bureau 1956 Vitt 161 x 114 99 x 39 Bureau des Cheques postaux. REK  Frankerat 80 öre Tre kr, till Herdecke.  Utförsel medgiven, stämplat Stockholm 1956-02-15.

Lokalförsändelser  1940-talet

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning Tjänsteförsändelser

Wind_NorKart 45

1945-11 Lack 162 x 114 100 x 52 Nordiska Kartro Aktiebolaget. Frankerat 10 öre Lokal Göteborg 1945-11-02

 

Tjänsteförsändelser Med frimärke

 fram till 1920

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning Tjänsteförsändelser

Wind_Stat Indust

1917 Lack 153 x 124 117 x 42 Statens Industrikommission. Frankerad 5 öre tjänste, maskinstämpel  stämplad Stockholm 2, 1917-06-05

Wind Folkhus1918 1918 Lack blank 152 x 124 109 x 36 Folkhushållningskommissionen, Varuförmedl. frankerat Tjänste 12 öre, Stockholm 2, 1918-10-31

Wind Folkhush 1919 Lack 152 x 125 124 x 46 Folkhushållskommissionen frankerat med 12 öre Tjänstefrimärke stämplat Stockholm 2, 1919-02-08

Wind Motala 1919 Lack 155 x 125 115 x 42 Tjänstebrev frankerat 5 + 10öre från Motala Kraftverksbyggnad, stämplat Motala Verkstad 1919-09-09. . Svart ram

 

           

Wind Riksf

1919 Lack 155 x 125 118 x 42 Riksförsäkringsanstalten frankerat med 15 öre  Tjänstefrimärke stämplat Stockholm, 1919-12-15.

 

Tjänsteförsändelser Utan frimärke.

Telekuvert med fönster

De flesta  från 1920 fram till 1990

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning Tjänsteförsändelser före

Wind_GbgDradsel 1932 Lack 174 x 78 101 x 39 Göteborgs Drädselkammare. Maskinstämplad Göteborg1, 1932-11-24.

Wind TeleLK 1933 Lack 135 x 125 95 x 35 Rikstelefonbyrån Landskrona, Tjänstebrev stämplat Hälsingborg 1933-05-04.

Wind KunglVatt 1936 Lack 155 x 125 116 x 41 Kungl. Vattenfallsstyrelsen. Tjänstebrev stämplat Stockholm 16 1936-07-10

Wind_SvRK 1937 Lack 107 x 78 76 x 24 Tjänste Svenska Röda Korset. Stämplat Hasselfors 1937-02-24.

Wind Lanslasa 1940 Vitt 154 x 118 119 x 38 Länslasarettet. Tjänstebrev stämplat Ängelholm 1940-05-15.
Lu3 54 Express 1940 Vitt 154 x 120? 118 x 40 REK med avklippt ortangivelse och  Mottagningsbevis (MB) från Armén. Brevet med Expressetikett. REK, EXPRESS och MB - en ovanlig kombination av tjänster. Stämplat Postanstalten 1019, 1940-06-16
Wind_Kris40 1940 Vitt 154 x 125 119 x 39 REK från Kristidsstyrelsen Jönköping 1940-12-24. Adressaten vägrat, Ej efterfrågat. Stämplat  Smålands Gällaryd 1941-01-14.

Wind Tele1943

1943 Lack 155 x 110 136 x 36 Telegrafverket Tjänstebrev för radiolicens. Maskinstämpel 201, Landskrona 1943-12-11

Wind TjArmen 1941 Vitt 154 x 120? 118 x 40 Tjänste Armen, EXPRESS och REK . Maskinstämpel  stämplad Uddevalla 1941-03-15

Wind_TjArm40 1941 Vitt 154 x 120? 118 x 40 Tjänste Armen, EXPRESS och REK . Ostämplat Troligen 1940-talet.

Wind Taxering42 1942 Lack svart 195 x 125 162 x 20 Tjänste lokalt REK  från Taxeringsnämnden i Hälsingborg, stämplat Hälsingborg 1 1942-04-07.

Wind Milit43Mot

1943 Vitt utan 170 x 110 91 x 40 Tjänste Marinen, REK med Mottaganingsbevis. Stämplat Postanstalten 1313 1943-07-20. Retur avs. med ÅTER
Wind_MilitSvars 1944 Vitt utan 233 x 153 95 x 32 Fältpost med Svarsmärke till en "Militär någonstans i Sverige". Maskinstämplat Malmö 1, 1944-10-31.

Wind Milit44F

1944 Lack Utan 169 x 110 79 x 35 Tjänste Armen,  REK med Mottaganingsbevis. Reketikett från Fältpost utan ortsnamn. Postanstalten 1944-12-09. Lack utan ram.

Wind_Milit45Poanst

1945 Lack Utan 169 x 110 79 x 40 Tjänste REK med fönster utan den blå ramen. Postanstalten 1945-05-04.  Lack utan ram.

Wind SJ

1945 Vitt 210 x 141 111 x 24 Tjänste C5 kuvert SJ. Statens Järnvägar. Stämplat Göteborg 1, 1945-06-16

Wind Kristid

1945 Lack 228 x 161 174 x 30 Tjänste REK Södra Älvsborgs läns kristidsstyrelse. Stämplat Borås 1945-08-18

Wind 60Taxer

1946 Lack 195 x 114 145 x 23 REK (195 x 114 mm.) från Taxeringsnämnden i Djurö s:n, Gustavsberg. Stämplat Gustavsberg 1948-05-15
Wind_Ksd1066 1947 Lack 195 x 115 145 x 23 REK Nr 1066  från Taxeringsnämndens ordf. i Kristianstad. Stämplat Kristianstad AVG 1947-06-10.
Wind_Tele47 1947 Lack 154 x 109 92 x 34 Telegrafverket Nr 4r. Maskinstämplat Karlshamn 1947-09-12.

Wind_Folkp

1948 Lack 162 x 100 120 x 22 Rek med Folkpensionsbrev, Stockholm 7 1948-06-07
 

Wind_Uddeva

1948 Vitt 155 x 111 93 x 42 TJÄNSTE Armen. Rek från Uddevalla 1, maskinstämplat 1948-10-07 r ggr.
Wind_Flivik49 1949 Lack 154 x 110 79 x 40 Tjänste Taxeringsnämndens ordf. Rek med Mottagningsbevis 176, stämplat Flivik 1949-03-10.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning efter 1950

Wind RiksFack

19?? Lack 159 x 83 130 x 24 Tjänste Riksförsäkringsverket, Fack Stockholm 7. Obegagnat
Wind_KuSocial 1950 Lack utan 194 x 92 125 x 32 Tjänste Kungl. Socialstyrelsen. Stämplat Stockholm 4, 1950-01-12. Fönstret Lack utan ram

Wind Taxeri

1950 Lack 154 x 112 79 x 39 Tjänste REK Taxeringsnämndens ordförande. Stämplat Stockholm 2, 1950-06-26.  Svart ram.
Wind_Taxeri51 1951 Vitt 154 x 110 79 x 44 Tjänste REK Taxeringsnämndens ordförande Misterhult. Stämplat Hjorted 1951-05-13.

Wind Milit51Yst

1951 Vitt 155 x 110 90 x 39 Tjänste Krigsmakten. Militärärende från I7 Ystad,  Maskinstämpel 208 stämplat Ystad 1951-10-06. Fönstret Utan ram

Wind Milit52Yst

1952 Vitt 156 x 110 90 x 39 Tjänste Krigsmakten. REK Militärärende från I 7 D Ystad, Krigsplaseringsorder till Svenshögen. Stämplat Ystad 1952-10-03. Eftersänt till Göteborg. Fönstret Utan ram.

Wind Medicin

1953 Lack 220 x 112 86 x 30 Tjänste REK Kungl. Medicinalstyrelsen. Stämplat Stockholm 1953-02-05. Lack utan ram.
 

Wind_Milit53Halm

1953 Lack 149 x 111 81 x 37 Tjänste Armen,  REK med Krigsplacering. Stämplat Halmstad 1953-08-20.
Wind SthStads53 1953 Vitt 161 x 115 112 x 36 Maskinstämplat Stockholm6, 1953-09-14.

Wind Milit53Sol

1953 Lack 169 x 110 91 x 36 Kungl. Svea Livgarde. Militärärende REK  med Mottagningsbevis. Stämplat Solna 1953-12-03. Lack utan ram.

Wind Milit56Boden 1956 Vitt 154 x 110 74 x 20 Tjänste Krigsmakten REK. Militärärende stämplat Boden 19, 1956-08-08
Wind_Krigs60 1960 Vitt 155 x 112 89 x 40 Tjänste Krigsmakten F6 Karlsborg. Stämplat Karlsborg 1960-12-23.

Wind Milit62Udd 1962 Vitt 154 x 109 74 x 20 Rekommenderat Militärärende från I 17, med litet fönster. Stämplat Uddevalla 1962-05-25.  REK . - "ICKE en verklig del av omslaget".

Wind Sjukk 1962 Vitt 154 x 110 80 x 44 Östergötlands Allmänna Sjukkassa. Tjänste försändelse stämplad Finspång 1962-09-18.

Wind Uppbord

1964 Vitt 161 x 115 100 x 40 Tjänste REK Uppbördsverket. Stämplat Hälsingborg 1, 1964-07-10. Eftersänt Strömstad.

Wind Taxerings

1964 Vitt 156 x 110 79 x 38 Tjänste REK Taxeringsnämnden. Stämplat Mariestad 1964-06-23

Wind Milit65Ma

1965 Vitt 153 x 110 75 x 20 Tjänste REK  Militärärende stämplat Malmö 16, 1965-12-10

Wind Civilf

1966 Vitt 155 x 110 55 x 35 Rek från Länsstyrelsen. Svag maskinstämpel Malmö 4, 1966-04-20.  - "ICKE en verklig del av omslaget"

Wind_RedSvea

1966 Vitt 155 x 110 97 x 34 Häradsskrivaren i Borås fögderi. Tjänstebrev REK till Sandared, stämplat Borås 1966-09-22. Eftersänt Rederi Svea, Stockholm 2, Eftersänt Andersson, Gävle.  - "ICKE en verklig del av omslaget"

Wind T41968 1968 Vitt 154 x 110 74 x 19 Tjänste Krigsmakten. Avd M/ Bildetaljen. Stämplat Hässleholm 4, 1968-02-19

Wind RekMot69

1969 Vitt 219 x 111 101 x 30 Tjänste Länsstyrelsen REK med Mottagningsbevis till Strömsnäsbruk stämplat Växjö 1969-10-29. Eftersänt Delary 1969-11-12

Wind RekMot70 1970 Vitt 154 x 110 99 x 31 Tjänste Länsstyrelsen, Malmö. REK med Mottagningsbevis till 222 24 Lund stämplat Malmö 5, 1970-06-15.

Wind Tele 1971 Vitt 202 x 90 185 x 19,

48 x 16

2 fönster Tjänsteförsändelse från Televerket. Undantag från föreskriven utformning av adressidan medgivet av Poststyrelsen. Etikett Bl 2260.01 stämplad Älmhult 1971-08-09.

Wind TSV-BR75

1976

Vitt

161 x 110

100 x 25

Tjänste Bilregisternämnden. Stämplas ej. Kuvert TSV-BR 201. 75 (Ul)
Wind_Arme79 1979 Vitt 161 x 114 100 x 49 Tjänste Krigsmakten. Armestaben FN-kassa P10. REK med Mottagningsbevis stämplat Strängnäs 1, 1979-01-04.till ?

 

Tjänsteförsändelser - Posten - PS.

Utan frimärke från 1920 fram till 1990.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning Posten, PS mm. kuvert

Wind_28Pg 1928 Lack blank 161 x 116 105 x 39 P.S. kuvert från Postgirot Stockholm stämplat Stockholm 1, 1928-12-28

Wind Pg 1 1930 Lack blank 162 x 115 105 x 38 P.S. Post-giro Kontoret, maskinstämpel 307  Stockholm 1, 1930-10-09. Lack blank.

Wind Pg1934Mel 1934 Lack 160 x 115 129 x 35 P.S.  POST@GIRO-KONTORET, stämplat Stockholm 1, 1934-06-21. Meddelande om höjning av Inbetalningsavgift från 10 öre till 15 öre. Adressen skriven på fönstret.

Wind Pg 2 1936 Lack 162 x 116 129 x 35 P.S. Post-giro Kontoret, stämplat Postgiro  NOV-3-1936 * * *. Täta stjärnor

Wind 712 1937 Lack 114 x 111 90 x 39 P.S. Bl. 712 (Sept. 32) stämplad  Jönköping 1937-01-12

Wind Pg 3 1945 Lack 162 x 116 127 x 32 P'S  POSTGIRO-KONTORET, stämplat Postgiro 1945-14-Nov  *  *  *. Glesa stjärnor

Wind PS_G5,4

1946

Lack

162 x 115

127 x 32

P'S  POSTGIRO-KONTORET, stämplat Postgiro JUN-18-1946  *  *  *. Glesa stjärnor

Wind PSUtdrag

1949 Lack 155 x 110 107 x 36 P'S  POSTGIRO-KONTORET, ostämplat kuvert G 5,4. Kontoutdrag år Sept 1949

Wind Bl51_5M6 1961 Lack 155 x 110 108 x 36 POSTGIROKONTORET  Fack PS, Bl. 51.5 M6, stämplat innehåll kontoutdrag 1961-09-22.

Wind Bl51_5M5 19 Lack 155 x 110 108 x 35 POSTGIROKONTORET  Fack PS, Bl. 51.5 M5 ostämplat kuvert.

Wind PSG54obeg 19 Lack 155 x 110 108 x 35 P'S  POSTGIRO-KONTORET, ostämplat kuvert G 5,4.
  Vita fönster   Vita fönster     Vita fönster

Wind Lasarett 1940 Vitt 154 x 124 118 x 38 Tjänste. Länslasarettet, Ängelholm, stämplat Ängelholm 1940-05-15. Ramen mörkblå.

Wind PSPostsp

1941 Vitt 154 x 125 119 x 40 P`S Postsparbanken kuvert B 2, 7, stämplat Postsparbanken 1941-08-18

Wind Pg 4 1945 Vitt 162 x 115 129 x 33 P'S  POSTGIRO-KONTORET, stämplat Postgiro 1945-15-Nov * * *. Täta stjärnor
Wind_Psb46 1946 Vitt 154 x 125 118 x 38 P`S Postsparbanken kuvert B 2, 10, stämplat Postsparbanken 1946-05-31.
Wind_Pg50 1950 Vitt 155 x 111 90 x 39 P'S  POSTGIRO-KONTORET, maskinstämplat Generalpostst. Bankavd 1950-01-24.

Wind Pg57

1957 Vitt 155 x 110 89 x 40 Tjänsteförsändelse (G 5,5) med maskinstämpel 204 Postgirokontoret 1957-01-04

Wind PostvPS

1966 Vitt 155 x 111 114 x 35 Postverket - PS Bl 2502.04 (Juni 66) Oanvänt kuvert. Datumstämplas ej
Wind_PSGbg 1967 Vitt 154 x 110 100 x 34 PS Bl Gbg 4036 (Juni 60) 1963. Stämplat Göteborg 1 utr. avd. 13 JUN 1967 Förtullningsexp.
  Wind_Pg88 1988 Vitt 199 x 112 150 x 24 PS Postgirot 10506 Stockholm. Obeg.  Bl.0600.02 (jun 88)

 

Objekten är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. 

Lack, =  Lackfönsterkuvert,  LackB = blank lack, Vitt = Transparent papper (pergamyn) klistrat på insidan,

Plast = Totalt genomskinligt, troligen cellofan. Plast kom inte förrän efter 2:a världskriget.

Rosafärgade fönster för att bättre markera storleken på "Vitt" fönster.

Fönstret består på senare tid av olika slags glatt plastmaterial.

 

Länkar till:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert före 1920

Fönsterkuvert inrikes 1920 - 1930

Fönsterkuvert inrikes 1930 - 1940

Fönsterkuvert inrikes 1940 - 1950

Fönsterkuvert inrikes 1950 - 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster Brev till utlandet Fönsterkuvert Utländska Fönsterkuvert stora Länksidan

Externa Länkar:

Kuvertillverkare Bong

SSPD avsnitt Brev

Pappersformat

Stämpel-Fakta

Att tänka på vid tryck

Litteraturhänvisning.Se sidan Historik

Ett varmt Tack till alla Er som bidragit med olika uppgifter om fönsterkuvert.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>