Fönsterkuvert större.

Kuvert C65, C5-format och större

Storlekar större än 190 x 120, C5-format men även större 

Kuvert

 Från början bestod ett brev av ett papper som man vek ihop på 2 ställen. Ytterkanterna veks in och fördes ihop på baksidan, samt lackades ofta som förslutning. På andra sidan skrev man namn och adress och här placerades ev. frimärke. Det förekom även en "tredjeståndsvikning". Det behövdes alltså inga kuvert.

För ett tag sedan köpte jag en bunt små kuvert med innehåll, brev från tidigt 1870-tal. Samtliga dessa hade skickats från Stockholm och hade formatet 140 x 60 mm. Dessa kuvert saknade fönster. Detta format är ju inte tillåtet att använda idag 2011. Minimått idag: 140 x 90 mm. Den första maskinen för tillverkning av kuvert lär ha tillverkats på 1830-talet

 Fönsterkuvert

Den som sägs vara uppfinnaren av fönsterkuvert var Americus Franklin Callahan från Chicago (1860 - 1923). Han designade sitt första fönsterkuvert 1901 och fick patent på sin idé den 10 juni 1902. Han kallade kuvertet ”Outlook” eller ”See through envelope”.

En innovativ process, uppfanns i Europa omkr. 1905, vilket innebar att man använde varm lackolja. Med denna mättade man området på kuvertet där texten på det inneliggande brevet skulle synas. Det behandlade området blev tillräckligt genomskinlig för att adressen skulle bli läsbar.

Den stora fördelen med ett fönster var att företag med fakturor och reklamutsändningar, på så sätt slapp att skriva adress en gång till på kuvertet. Detta var ju en risk för felskrivning av adressen på kuvertet. Det sparade även en hel del arbetstid att sätta kuvert i skrivmaskin och kanske även skriva fel

Denna sidan berör i huvudsak tiden 1900– 1960, med några få undantag.

Från början var fönstret ett ovalt hål i kuvertet, ibland täckt av ett "genomskinligt ämne". Fönstrets form och storlek har varierat väldigt mycket beroende på brevinnehållet. Det var oftast en faktura eller reklamtrycksak som bestämde fönstrets utseende. Därefter kom lackfönsterkuvert, som var en enhet med kuvertet. Genomskinligheten fick man genom att bestryka fönsterytan med oljelack, en slags fernissa. På 1930-talet började man i Sverige tillverka kuvert med inklistrade fönster. Oftast användes pergamynpapper. Lackfönsterkuverten dominerade dock och fanns att tillgå ända in på 1950-talet. På senare tid har man alltmer övergått till andra material till fönstret. Cellofan erbjuder högre klarhet än polyclear, som är dyrare och inte återvinningsbart.

Här ett litet smakprov från starten i början av 1900-talet, med olika kuverttillverkares produkter. Fönster på de vanligaste små kuverten, har som regel format 155 x 125 mm. Från början var fönstret ett ovalt hål i kuvertet, oftast täckt av ett "genomskinligt ämne". Sedan kom lackfönsterkuvertet.  Genomskinligheten fick man genom att bestryka fönsterytan med oljelack. På 1930-talet började man tillverka kuvert med inklistrade fönster oftast av pergamyn. Lackfönsterkuverten dominerade dock och fanns att tillgå ända in på 1950-talet. Fönstrets form och storlek har varierat väldigt, oftast beroende på hur inneliggande faktura såg ut.

Kuvertets införande och utseende 

Uppgifter på Postmuseums bibliotek säger, att det finns svenskt fönsterkuvert avstämplat i Göteborg den 10 april 1909. Andra uppgifter i Gransholms prislista säger, att fönsterkuvert tillverkades redan 1903 eller t.o.m. tidigare.

Första gången fönsterkuvert eller "genomskinliga omslag"  uttryckligen nämns i svenskt postalt tryck verkar vara i Bihang till Kungl. Generalpoststyrelsens Cirkulär N:r 53 från 1908. Där står så här:

"På förekommen anledning meddelas härigenom, att, därest från utlandet till svensk postanstalt ankommer vanligt bref, inneslutet i genomskinligt omslag och med adressen anbragt å brefinnehållet, försändelsen skall, när adressuppgiften kan utan svårighet afläsas, befordras till adressaten."

Det bör nog tolkas, att det i utlandet redan fanns fönsterkuvert. Dokumenterat är, att USA hade fönsterkuvert 1905, Österrike 1907 och Danmark 1909, vilket även Sverige hade. Det här bör alltså ha varit starten för Fönsterkuvert även i Sverige, som då blev tillåtna från 1908, åtminstone om de kom från utlandet.

I Kungliga Generalpoststyrelsen (KGPS) Cirkulär nr 23 från 1911 talas om "Användning af s.k. fönsterkuvert" Därifrån är detta hämtat:

2:o 

"På senaste åren har emellanåt ifråga ställts, att få såsom omslag till bref använda s.k. fönsterkuvert, d.v.s. kuvert försedda med en öppning, varigenom den å själfva brefinnehållet tecknade adressen är synlig, vare sig öppningen är täckt med något genomskinligt ämne eller saknar betäckning. Å själfva kuvertet är således icke någon adress anbragt. Beträffande användningen här i landet af sådana kuvert, hvarom nu är fråga, har Generalpoststyrelsen ansett sig böra meddela, att deras begagnande öfver hufvud taget icke kan medgifvas för rekommenderade eller assurerade bref; att icke heller för andra försändelser må, efter 1911 års utgång, tillåtas fönsterkuvert, hvarå öppningen är obetäckt eller så anbragt, att adressen kommer att framträda på tvären mot kuvertets längdriktning; men att fönsterkuvertets användning för vanliga bref icke bör nu eller framledes förvägras, om öppningen är täckt med något genomskinligt ämne och icke är inramad  i en fals eller dylikt, som kan verka hinderligt vid postbehandlingen, samt adressen är tecknad i brefvets längdriktning och tydligt framträder  genom kuvertets öppning. I en del främmande länder äro s.k. fönsterkuvert förbjudna eller endast under vissa villkor tillåtna. Särskilt har såsom villkor för deras godkännande uppställts, att adressen skall vara anbragt i brefvets längdriktning. Den, som för inslagning af bref till utlandet begagnar sig af fönsterkuvert, kan fördenskull  utsätta sig för, att omslaget icke godkännes i adresslandet, utan att brefvet återsändes."

Fönstrets placering och användning

I postfördraget 1920 står det: "Till postbefordran mottages icke försändelse, vars omslag är i sin helhet genomskinligt eller är försett med en öppning, genom vilken innehållet blottas"

Enl. KGPS cirkulär från 23 december 1921 fick fönsterkuvert användas även till rekommendation, men bara om de INTE innehöll pengar. Enl. Postfördraget från kongressen i Stockholm 1924 blev det tillåtet att rekommendera, om den genomskinliga delen var en del av kuvertet.

I Kungörelse från 1946 omtalades att avstånd från kuvertets vänsterkant till fönstret inte fick understiga 50 mm. Från kuvertets överkant till fönstret måste det vara minst 40 mm. Undantag kunde dock medgivas av Generalpoststyrelsen.

I cirkulär från 3 febr. 1948 upprepades att fönsterkuvert fick Rekommenderas, om de inte innehöll pengar eller andra värdeföremål.  1952 kom nya regler, som sade att det räckte med 38 mm. från kuvertets överkant samt att fönstret helst skulle finnas nere till höger på kuvertet. Världspostkongressen i Lausanne 1974 preciserade fönstrets placering ytterligare: 15 mm från såväl höger- som vänsterkant och 15 mm från nederkant. På 2000-talet har Posten själva gått ifrån bestämmelsen, att fönstret ska vara i kuvertets längriktning. Det ser man på deras egna C4-kuvert för eBrev.

Det fanns även bestämmelser vart man fick skicka fönsterkuvert. Till utlandet var det inte tillåtet med dubbla fönster.

Hämtat ur Sveriges Statskalender 1925

"Fönsterkuvert äro i den inrikes poströrelsen medgivna, endast för så vitt den genomskinliga delen av omslaget utgör en verklig del av omslaget och är anbringad i omslagets längdriktning på sådant sätt, att adressen framträder i samma riktning. Ifrågavarande del skall hava sådant läge, att den icke hindrar anbringande av datumstämpel samt vara så beskaffad, att adressen utan svårighet kan läsas även vid artificiell belysning och att skriftliga anteckningar kunna därå verkställas. Innehållet skall noga sluta sig till kuvertet, så att innehållet icke under befordringen kan ändra läge; En del utländska postverk mottaga ej till befordran försändelser med fönsterkuvert. I andra länder endast under vissa villkor"

Hämtat ur Posthandboken 1925

"För rekommenderad försändelse, som icke innehåller penningar, även som för vanlig brevförsändelse med eller utan postförskott får s.k. fönsterkuvert (d.v.s. kuvert, försett med en öppning, varigenom den å själva innehållet tecknade adressen är synlig) användas, så vida den genomskinliga delen av omslaget utgör en verklig del av omslaget och är anbringad i omslagets längdriktning på sådant sätt, att adressen framträder i samma riktning. Ifrågavarande del skall hava sådant läge, att den icke hindrar anbringande av datumstämpel samt vara så beskaffad, att adressen utan någon som helst svårighet kan läsas även vid artificiell belysning och att skriftliga anteckningar kunna därå verkställas. Innehållet skall noga sluta sig till kuvertet, så att innehållet icke under befordringen kan ändra läge. Försändelse, för vilken såsom omslag använts fönsterkuvert av annan beskaffenhet än nu sagts, mottages icke till befordran."

Hämtat ur Posthandboken 1967. 

I denna upprepas ungefär samma som i 1925 år, dock med lite annan formulering. "Avstånd fönstret till kuvertets  nedre kant bör utgöra minst 38 mm." Förutom namn och adress fick även bokföringsnummer e.d. synas i fönstret. Det är heller inte tillåtet att använda omslag som i sin helhet är genomskinligt eller försett med öppet fönster.

Televerket använde kuvert A711, tillverkat 1979  med dubbla fönster för utsändning av telefonräkningen. Dessa fick inte sändas utrikes, vilket dock skedde. Ibland upptäckte dock en vaksam postare tilltaget och returnerade kuvertet till avsändaren

På olika sätt har företagen troligen försökt att anpassa fönster till utskrift av fakturor och på senare tid även till maskinell brevsortering. Det finns dock en hel del tveksamma konstruktioner av kuvert. Här nedan ex. i kronologisk följd från början av 1900-talet och framåt."

Tillverkning

Troligen tillverkades fönsterkuvert i Sverige tidigt 1900-tal. I Gransholms prislista från 1903 finns produkten: "Kuvert med transparent fält å framsidan". Detaljerad beskrivning av förfarandet finns att läsa i John Tranviks bok Kuvertet där även en del företag finns med. En av nutida stora kuverttillverkarna är Bong, som installerade sin första kuvertmaskin 1920. 1997 förvärvar man AB Sture Ljungdahl, Nordens största företag med kuvertproduktion. 2000 förvärvas även Wolf-Bauwen Group och företaget blev  dubbelt så stort.

Bongs första tyska maskinen Maul klarade av 50 kuvert/min. 1910 var hastigheten uppe i 100/min. 1940 var man uppe i 300/min. År 2007 var produktionen 1500/min. vilket nog är max. hastighet

Den blå ramen (kallad flexofärg på fackspråk) kan  ha applicerats före eller efter oljelacken. Ramen  kring lackfönstret förekommer även med brun, röd, grön eller svart färg.

1932 Största lackfönsteryta 132 x 59 mm = 77,88 cm². 1941 Minsta fönsteryta 78 x 11mm = 8,58 cm²

Längsta lackfönstret 180 mm. Högsta fönstret 60 mm.

Tidigaste kuvert större än 162 x 116 använde Televerket. Tidigaste  kända från 1918.

Här kan du lyssna på Danne Stråheds " Fönsterkuvert "som gav mig uppslag till detta tema.

 Läs mer på länk nedan

Svenska Portosatser  för   in- och utrikes brev  

 
Datum Inrikes REK-tillägg-summa   Datum Utrikes REK-tillägg
1907-10-01 10     1907-10-01 20  
1918-06-01 12 15 = 27 öre   1918-06-01 20 15
1919-07-01 15 15 = 30 öre   1919-07-01 20 15
1920-07-01 20 20 = 40 öre   1920-07-01 20 20
1921-02-01 20 20 = 40 öre   1921-02-01 40 30/20 - DK, Norge
1922-10-01 15 20 = 35 öre   1922-10-01 30 30
1925-10-01 15 20 = 35 öre   1925-10-01 25 20
1942-04-01 20 20 = 40 öre   1942-04-01 30 20
1948-04-01 20 25 = 45 öre   1948-04-01 30 20

 

Några av de tidigare maskiner som tillverkade dessa kuvert.

 

Wind Fischer

Maskin som klistrade in fönster i kuverten från 1920-talet. Tillverkare: Ernst Fischer & Wescher, Elberfeld.

Wind Guschky

I den höga delen torkades lacken som blev fönstret på kuvertet. Alltså maskin för tillverkning av lackfönsterkuvert. Maskinen från Guschky & Tönnesmann. Troligen 1920-30-tal

Wind Wink

Något modernare Kuvertmaskin från den världsledande leverantören Winkler & Dünnebier

 

Här följer ett antal större svenska objekt  i kronologisk ordning.

De i större format typ C65, C5 och även andra modeller.

 

 

Kuvert i större format - typ C65, C5 och större.

Storlek större än 170 x 130. Alla i kronologisk ordning.

Överst alla ovala fönster och därefter de med Vitt fönster och nederst lackfönster.

 

C:a C 65

År   Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning, även andra format

Wind Thule1920 1920 Lack 243 x 143 188 x 26 Lifförsäkrings-Aktiebolaget Thule, "Affärshandlingar". Stämplat Stockholm 1920-10-20
Wind_Oxel 1936 Lack blank 230 x 113 118 x 35 Oxelösunds Järnverksaktiebolag, frankerat 15 öre GV, stämplat Oxelösund 1936-08-26. Svart ram.
Wind Gasaccumul 1953 Lack 220 x 110 112 x 27 AGA Gasaccumulator. Frankosträmpel m/44 Lic. 4813 stämplad 25 öre Lidingö 1953-12-19.

Kuvert med Vitt fönster

 

C:a C 65

År   Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning, även andra format

Wind60 Ylle

1936 Vitt 234 x 117 114 x 39 Nordiska Yllefabriken. Stämplat Norrköping 1 1936-08-08

Wind SthFolksk 1939 Vitt 195 x 126 164 x 50 Stockholms Folkskoledirektion, frankerat 10 öre Lejon. Maskinstämpel 208 Stockholm 16 1939-02-03.  Utan ram.

Wind60 Hassel 1940 Vitt 234 x 108 110 x 21 Hasselblads Foto. Frankostämplat LIC. 1945, 15 öre Göteborg 1940-04-11
Wind_OttoB 1940 Vitt 235 x 110 104 x 30 Otto B. Olsson. Frankerat 15 öre Linne, maskinstämplat Malmö 1, 1940-08-28.
Wind Bengts 1941 Vitt 229 x 100 137 x 13 Bengtsfors Sulfitaktiebolag, frankerat  15 öre Sergel, stämplat 1941-07-16.

Wind 60Nordstj 1942 Vitt 232 x 105 162 x 23 Nordstjärnan Norden. Frankostämplat 40 öre, Stockholm 1942-06-02
Wind Hultsfr 1942 Vitt 233 x 108 115 x 33 Hultsfreds Mek. Verkstad. Censurerrat Luftpostbrev till Finland. Frankerat 10+20 öre stämplade Hultsfred 1942-12-02.
Wind SthFam 1943 Vitt 190 x 116 120 x 40 Stockholms Stads Familjebidragsnämnd. Frankostämpel Lic. 1811 10 öre stämplat Stockholm 1943-02-04.

Wind60 Bollnas 1945 Vitt 200 x 110 112 x 31 Bollnäs Mejeriförening u.p.a. Frankerat Röda Korset 20 öre stämplat Bollnäs 1945-04-24.  Utan ram.
Wind_SVEA46 194 Vitt 214 x 154 76 x 24 Försäkringsbolagen SVEA - NORNAN, Affärshandlingar frankerat  10 öre Tegner med text Lokalporto 10 öre t.o.m. 200 gr.. Riksporto 20 öre t.o.m. 400 gr. Kanske Stämplat Hudiksvall 1946-?-25
Wind_Riksost 1947 Vitt 195 x 128 100 x 29 Riksost SMR. Frankerat 15 öre GV, maskinstämpel   Malmö 1, 1947-03-17. Röd ram

Wind60 Brandt 1947 Vitt 220 x 111 100 x 38 J. P. Brandt AB. Frankostämpel Lic. 1133 reklam OMEGA, 20 öre stämplad Stockholm 1947-04-08

Wind Rakbl 1947 Vitt 220 x 110 100 x 36 Rakbladsfabriken Sollex. Utrikes Luftpost, Maskinstämpel 212, stämplad Jönköping 1947-09-24.  Utan ram.

Wind60_Necks 1950 Vitt 220 x 110 100 x 39 Necks Verkstäder. Frankerat 20 öre GV, stämplat Nossebro 1950-03-08. Grön ram.

Wind Landsfi

195? Vitt 219 x 155 187 x 60 Utan avsändare, utan poststämpel, men troligen 1950-talet.  Utan ram.

Wind 60Olofst

1951 Vitt 235 x 107 125 x 31 Svenska Stålpressnings A-B. Frankostämplat Olofström 1951-12-16.  Utan ram.

Wind NR

1952 Vitt 220109 104 x 29 Nordiska Rör AB. Frankostämpel LIC. 1101 025 öre, stämplat  Stockholm 1952-11-19

Wind AxelK

1952 Vitt 219 x 108 99 x 40 Axel Kistner Radix. Frankostämpel LIC. 5781 025 öre, stämplat Stockholm 1952-11-19

Try JohnW

1953 Vitt 220 x 107 99 x 40 C 65 Affärshandlingar sända från John Wall. Frankostämpel Lic. 711, valör 025 öre stämplat Stockholm 1953-08-05. Grå ram.

Wind Frisenf

1954 Vitt 240 x 161 121 x 38 J. Frisenfelt, frankerat 15 öre GV stämplat Malmköping. Daterat jan. 1954.

Wind 60Sandtr

1954 Vitt 219 x 110 98 x 40 Norrbottens läns Centralsanatorium. Stämplat Sandträsks Sanatorium 1954-02-17.  Utan ram.
Wind_Pullfor57 1957 Vitt 220 x 110 93 x 34 Pullfor Kvalitetsfoder med innehåll och kvitto. Frankostämplat LIC. 4217 025 öre stämplat Västervik 1957-03-19.

Wind Wicanders

1957 Vitt 220 x 109 100 x 30 AB Wicanders Korkfabriker. Frankostämplat LIC. 126, 050 öre stämplat Stockholm 1957-05-24.  Utan ram.

Wind 60Ytong

1957 Vitt 220 x 110 98 x 40 Ytong Stora Levene. Frankostämplat 30 öre LIC. 5763 Stora Levene 1957-11-28

Wind 60Cloe

1958 Vitt 220 x 109 118 x 28 Cloetta "Tag det rätta tag Cloetta". Frankostämpel 30 öre Lic. 2011, stämplat Stockholm 1958-11-28

Wind Ahlsell

1959 Vitt 220 x 110 99 x 40 Ahlsell-Tylander. Frankostämplat Lic. 9708 30 öre, stämplat Stockholm 1959-02-19

Wind ThuleHbg

1959 Vitt 222 x 162 80 x 25 Thulebolagens Avdelningskontor Affärshandlingar frankerat 30 öre GVIA stämplat Hälsingborg 1, 1959-09-19.

 

Wind Skattehuset

1962 Vitt 219 x 111 105 x 39 Överståthållarämbetet Skatteavdelningen, stämplat Stockholm 1962-01-25. Inkom till Kurirexpeditionen 1962-01-26.

Wind Parajett

1962 Vitt 220 x 110 90 x 33 A-B PARAJETT. Frankostämpel Lic. 7722 035 öre stämplat Landskrona 1962-10-11

Wind 60RLic

1963 Vitt 202 x 90 99 x 20 Televerket. Specialkuvert för radiolicens, stämplas inte Göteborg Lisens för juli 1963.  Utan ram.
 

Wind Saturnus

1963 Vitt 220 x 110 75 x 23 Aktiebolaget Fabriken Saturnus.  Frankostämplat Lic. 457, 035 öre stämplat Malmö 1963-12-16.

Wind Try64Fyl

1964 Vitt 209 x 110 84 x 28 Trygg - Fylgia, frankostämpel Lic. 9828, 40 öre  stämplad Stockholm 1964-09-07.  Utan ram.

Wind Rae

1964 Vitt 218 x 110 99 x 39 A-B Lindgren & Rae. stämplat Stockholm.

Wind Salem

1966 Vitt 219 x 155 97 x 35 Salems Kommun, Rönninge. Frankostämpel Lic. 30447 stämplad Rönninge 1966-09-08.

Wind Bytes

1969 Vitt 220 x 110 100 x 33 Svenska Frimärksbytesföreningen. Maskinstämpel 315 numrera numera Stockholm Ban 1969-04-08.  Utan ram.

Wind Taxering

1969 Vita 221 x 155 40 x 20,

95 x 30

Tjänste Taxeringsnämderna Tranemo. Dubbla fönster, stämplat Ambjörnarp 1969-06-19

Wind 60JF

1970 Vitt 219 x 87 125 x 25 AB Järnförädling JF.   Frankostämplat LIC. 1809 055 öre Hälleforsnäs 1970-02-25

Wind 62

1971 Vitt 202 x 90 184 x 20,

48 x 16

C65-kuvert (202x90 mm) med dubbla fönster från Televerket  [Stämplas ej], på baksidan stämplat Lönsboda 1971-10-04

Wind Trading

1972 Vitt 220 x 111 99 x 30 The Swedish Trading Company. Stockholm 1972-04-12.
m26_8711A 1972 Vitt 218 x 111 100 x 34 Thermia, Arvika. Sent använd Frankotyp Lic. 8711. Frankerat 75 öre stämplad 1972-X-31.

Wind TonyLee

1973 Vitt 219 x 110 100 x 34 Toni-Lee Yrkesplagg Porto Betalt, stämplat Hässlehoplm 1973-02-21.

Wind BraB

1976 Vitt 223 x 110 95x26 

65x54

Fönster på kuvertets baksida, på paket från Bra Böcker. Eftersänt till Rimforsa där Lösen erlagts med 9 kr 1976-07-20.

Wind_Hlm1978

1978 Vitt 225 x 113 191 x 25 Hässleholms Drädselkontor. Frankostämpel Lic. P.B. 15505, valör 130 öre, stämplat Hässleholm 1978-11-23.

Wind 60Yngered

1980 Vitt 217 x 106 150 x 22 Yngeredsfors Kraft AB. Onormal placering av fönstret. Frankostämpel Lic. 4117 stämplad Kungsbacka 1980-01-10

Wind 63Utrikes

1981 Vitt 208 x 110 89 x 30,

62 x 19

C65-kuvert (208x110 mm) med dubbla fönster från Televerket. Påsatt etikett Bl 2260.01 Försändelsen återställs till avsändaren. Stämplat Göteborg Utrikes 1981-04-03

Wind DinFri

2002 Plast 228 x 115 86 x 35,

99 x 35

C65-kuvert (228x115 mm) med dubbla fönster från  Din Framtid, Ronneby. Automatfrankerat 10 kr, stämplat Malmö 2002-05-08. Express-försändelse

Wind Load

2012 Plast 220 x 110 100 x 29 Loadlok Sweden AB. Frankostämpel Lic. 713816, stämplat 2012-
Wind_0599 ? Vitt 223 x 110 150 x 23 C65-kuvert Bl. 0599.07
Wind_SuperJ 2019 Vitt 228 x 114 185 x 75 Från SuperJackpotten, ankom 2019-08-08. Grattis vinster

 Lackfönster C:a C 65.

C:a C 65

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning, även andra format

Wind_stort 1924 Lack 222 x 103 200 x 78 Utan avsändare. Frankerat 15 öre GV lila, stämplat Stockholm 1924-04-10. Hittills största kända fönster
  Wind_Telegr 1926 Lack svart 190 x 125 163 x 40 Telegrafverket. Stämplat Hässleholm 1926-12-07.

Wind NyaHansa 1927 Lack 171 x 97 85 x 18 Nya Försäkringsbolaget Hansa. Frankostämplat Stockholm 1927-08-10

Wind Dissou 1929 Lack 205 x 110 171 x 20 Norrköpings Dissousgas AB, stämplat Norrköping 1929-05-12
Wind_MargHbg 1929 Lack 232 x 102 126 x 22 Margarinfabriken Kärnan. Frankerat 15 öre GV stämplat 1929-07-31
Wind_SthStads 1931 Lack 234 x 101 190 x 10 Stockholms Stads Drädselnämnd. Lokalt REK, frankostämpel Lic. 1710, 30 öre, stämplat Stockholm 1931-05-20. Längsta lackfönster 190 mm.

Wind60 SKFG 1932 Lack 180 x 101 93 x 17 SKF Göteborg. Frankerat GIIA 10 öre, stämplat Göteborg 1932-11-4.

Wind_ErikDahl 1933 Lack   99 x 27 Erik Dahlberg maskinstämplat Stockholm 1, 1933-05-14.
Wind_SthKartLito 1935 Lack 213 x 116 99 x 27 Stockholms Kartong- & Litografiska A-B. Frankostämpel LIC. 1781 valör 10 öre, stämplat Stockholm 1935-11-27.

Wind60 AlfredO

1936 Lack 205 x 110 179 x 15 Alfred Olsen & C:o. Frankostämplat LIC. 3799 15 öre Göteborg 1936-10-07

Wind60 LME 1938 Lack 232 x 108 126 x 24 LM Erikssons Försäljning. Frankostämplat Stockholm 1938-05-03

Wind_Steno 1940 Lack 230 x 106 108 x 41 Sten Nordwall, Steno, frankerat 5 öre Bellman, maskinstämplat Stockholm 1, 1940-08-13.

Wind60 Kalmar 1941 Lack 208 x 110 109 x 22 Kalmar Läns Slakterier. Frankostämpel 7795 15 öre, stämplad Kalmar 1941-08-07.

Wind Atvidab 1942 Lack 215 x 111 112 x 30 A-B Åtvidabergs Industrier, 15 öre Birgitta, maskinstämplat Malmö 6, 1942-02-05

Wind ArvidL 1942 Lack 233 x 108 119 x 32 Färg & Ferniss Fabriks AB Arvid Lindgren & Co. Maskinstämpel 203, Stockholm 14, 1942-09-24
Wind_Bofors 1944 Lack 220 x 109 100 x 45 A B Bofors. Frankostämpel Lic. 1103 valör 20 öre stämplad Bofors 1944-07-11.

Wind SvMet45

1945 Lack grå 219 x 110 85 x 38 Aktiebolaget Svenska Metallverken.  Frankerat 20 öre GV stämplat Skultuna 1945-01-19. Grå ram.
Wind_Norr45 1945 Lack 200 x 110 95 x 40 Stämplat Norrköping Lokalpost 13.2.1945
Wind_StSkogs46 1946 Lack 200 x 110 110 x 33 A B Statens Skogsindustrier. Frankerat 20 öre GV stämplat Karlsborgsverken 1946-08-07
  Wind_Taxe47 1947 Lack 196 x 115 145 x 23 REK - Tjänste Taxeringsnämndens ordf. Stämplat Sösdala 1947-06-25.
Wind Surte 1948 Lack blank 220 x 110 132 x 15 84 x 25 Aktiebolaget Surte Glasbruk. Frankostämplel Lic. 19235, 20 öre Surte 1948-08-03.
Wind Social 1949 Lack 196 x 94 125 x 30 Kungl. Socialstyrelsen. Maskinstämplat Stockholm 4, 1949-04-23. Utan ram.
Wind_ESAB 1950 Lack 220 x 110 120 x 26 ESAB, Elektroniska Svetsnings AB. Frankostämplat Laxå Lic. 4716, valör 20 öre 1950-03-13

Wind 60Bofors

1950 Lack 219 x 110 100 x 46 AB Bofors. Frankostämplat LIC. 1103 020 öre Bofors 1950-09-06

Wind Moon

1951 Lack 220 x 110 100 x 40 Moon Radio AB.  Frankostämpel LIC. 746 025 öre, stämplat  Stockholm 1951-11-06. Brun ram

Wind T

1951 Lack 220 x 110 180 x 40 Värdestegring.  Frankostämplat LIC. 2808 025 öre stämplat Stockholm 1951-11-06. Stor fönsteryta.

Wind 60EnskNr

1953 Lack 224 x 108 118 x 33 Östergötlands Enskilda Bank.  Frankostämplat LIC. 785, 040 öre Norrköping 1953-07-06

Wind SvMet54

1954 Lack 220 x 110 99 x 36 AB Svenska Metallverken.  Frankostämplat LIC. 9710, 025 öre stämplat Stockholm 1954-02-16.

Wind 60Holm

1955 Lack 215 x 151 118 x 40 Åhlén & Holm AB. Frankostämpel m/44 Lic. 4848, 25 öre, stämplat Stockholm 1955-08-09.
    1958        
Wind Nyman19 1959 Lack  Brun 219 x 111 103 x 38 Nymanbolagen A B.Frankostämpel Lic. 1145 Uppsala 1959-09-02.  Brun ram
 

Annat större

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning

Fönsterkuvert  i andra olika format

Storlekar större än 190 x 120, C5-format men även ännu större

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm. Beskrivning
Try_Forsb 1918 Lack 155 x 145 119 x 44 Forsberg & Mark, frankerat F74  4 öre, stämplad Göteborg 2, 1918-04-06.

Wind Telegr5 1918 Vitt 190 x 124 153 x 40 TELEGRAFVERKET, Tjänstebrev Nr 5.  Stämplat Lund 1918-04-11. Baksidan stämplad Käflinge 1918-04-12

Wind TeleTra 1919 Vitt 190 x 123 153 x 41 TELEGRAFVERKET, Tjänstebrev. Nr 6. Frankerat 32 öre, Postförskott 15 kr 20 öre, stämplat Hässleholm 1919-03-07
Wind_Hofors 1926 Lack ljusgul 154 x 144 116 x 42 Hofors Bruk. Frankerat 15 öre GV, stämplat Hofors 1926-07-20.

Wind CTHE 1931 Lack 184 x 137 99 x 35 AB C.TH.Ericson frankerat 15 öre GV stämplat Borlänge 1931-09-14.
Wind_Box105935 1935 Lack 154 x 147 118 x 43 Postbox 1059 Stockholm 16. Frankostämpel Lic. 606 020 öre, stämplad Stockholm 1935-12-14
Wind SLO59 1959 Vitt 194 x 125 120 x 40 Svenska Lantbrukares Olycksfalls. SLO. Frankostämpel LIC. 8753, 015 öre stämplat Stockholm 1959-07-01. Se 1955 små
             
             

80

C 5

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning

Wind 22

1938 Lack 220 x 145 146 x 23 C5-kuvert från Clearingsnämnden stämplat 1938-08-19

Wind SJ

1945 Vitt 210 x 141 111 x 24 SJ. Tjänste Statens Järnvägar. Stämplat Göteborg 1, 1945-06-16

Wind 22Vem

1948 Vitt 240 x 160 119 x 40 Vem är Vem Bokförlag. Stämplat Stockholm 1, 1948-01-02 på baksidan

Wind60 Zander 1949 Vitt 216 x 152 114 x 29 AB Zander & Ingeström. Vacker frankostämpel Lic. 1106, 20 öre stämplad Stockholm 1949-01-29

Wind LinkObl

1953 Vitt 228 x 163 100 x 41 Box 168 Linköping. Frankostämpel Lic. 726 50 öre stämplat Linköping 1953-01-15

Wind MBrand

1959 Vitt 220 x 155 79 x 20 Malmöhus Läns Södra Branförsäkringsbolag. Frankostämplat 30 öre LIC. 741 Trelleborg 1959-02-27.

Wind Lyx64

1964 Vitt 226 x 162 150 x 25 Telegram Lyxönska. Kuvert för Lyxtelegam, stämplat PKP 193, 1964-02-16.

Wind Tele76

1976 Vitt 219 x 154 100 x 29 Televerket tjänstekuvert 15. Maskinstämplat Kristianstad 1P, 1976-07-07 samt 1976-07-08
80

Länk större

År Typ Storlek mm. Fönster mm. Beskrivning
Wind Debet39 1939 Lack blank 157 x 136 134 x 31 Debetsedel Göteborg. Frankerad 15 öre Linne, stämplad Göteborg 1939-06-10

Wind 31

1959 Vitt 210 x 140 140 x 30 Faktura Hallands Ångbåts AB - Helt A4-bland med fönster som Vikes på mitten till "kuvert". Frankostämplat 30 öre LIC. 4743 Göteborg 1959-09-22.

 

Länk udda

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning av Några Udda mycket moderna

Wind TSAB

1972 Vitt 229 x 161 100 x 30

Tidningsstatistik AB. Kuvertet av 5 mm. Rutigt papper. Frankostämpel Lic.6879 stämplad Solna 1972-11-28

Wind Neste

1988 Plast 211 x 158 96 x 30 Neste Thermisol. Fönster ICKE i kuvertets längdriktning, stämplat Vårgårda 1988-05-17

Wind Guldkant

1990 Plast 228 x 162

200 x 115

Mycket stort fönster från Kristianstad-Bladet. C:a 1990-talet
Wind dubbel 1992 Plast 226 x 157 90 x 27,

105 x 24, 41

Obeg. C5-kuvert med dubbla fönster i olika format. Kuvertet tryckt 92.05 på miljövänligt grått papper.

Wind TEST

2000 Plast 229 x 161 79 x 30,

90 x 30

Posten gör ju via Sifo undersökning av befordringstider mm. Detta ett sådant från 2000-talet. Endast sorteringskoder som ej kan tolkas utan Postens stordator

Skad_2004-10-20

2004 Plast 230 x 163 180 x 106 Nässjö. C5-kuvert som skadats vid sortering 2004-10-19. Försändelsen lagd i onumrerat fönsterkuvert och sänt med beklagan till adressaten 2004-10-20.
  Wind_Val09 2009 Plast 220 x 155 69x20, 100x39 Valkuvert REK med 2 fönster. Frankerat 3:25 stämplat CDE 2009-05-22. Ankom Valmyndigheten 2009-06-03.
Wind Foretags 2012 Plast 229 x 163 194 x 105 Mycket stort fönster från Företagsuniversitetet. B Porto Betalt Sverige. Daterat 2012-02-

Wind COOP

2012 Plast 240 x 160 119 x 40

COOP Reklam - återbäring. B Porto Betalt Sverige. C5 med 5 fönster varav 4 är runda.
Ankom 2012-04-23

Wind doka

2012 Plast 228 x 163 80 x 40

doka formexperten. Fönstret EJ i liggande formatet. Frankostämpeln RÖD istället för blå. Onödig Poseidonstämpel 2012-06-08.

Wind C4Trygg

2012 Plast 324 x 229 171 x 116

Trygg - Hansa C4 med Porto Betalt och stort fönstet. 2012-12-??

Wind Miljonlo

2013 Vitt 203 x 160 203 x 160 Miljonlotteriet Mölnlycke. Baksidan helt täckt med fönster, visas på bilden.

Wind ArildRusth

2013 Plast 230 x 162 100 x 35 C5-kuvert Rusthållargården, Hotel & Restaurang, Arild. Frankostämpel Lic. 365474, stämplad 2013-06-28. Inkjetstämplad samma dag i Malmö

Wind 10st

2013 Plast 230 x 220 ?x? Kuvert med 10 st fönster för att göra texten något svårläst
Wind_heart 2015 Plast 220 x 155 89 x 70 C5-kuvert från Läkarmissionen, Vällingby. Porto Betalt 2015-01-?

Objekten är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. 

Lack, =  Lackfönsterkuvert,  LackB = blank lack, Vitt = Transparent papper (pergamyn) klistrat på insidan,

Plast = Totalt genomskinligt, troligen cellofan. Plast kom inte förrän efter 2:a världskriget.

Rosafärgade fönster för att bättre markera storleken på "Vitt" fönster.

Fönstret består på senare tid av olika slags glatt plastmaterial.

 

Länkar till:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert inrikes före 1920

Fönsterkuvert inrikes 1920 - 1930

Fönsterkuvert inrikes 1930 - 1940

Fönsterkuvert inrikes 1940 - 1950

Fönsterkuvert inrikes 1950 - 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster Brev till utlandet Fönsterkuvert Utländska

Fönsterkuvert stora

Länksidan

Externa Länkar:

Kuvertillverkare Bong

SSPD avsnitt Brev

Pappersformat

Stämpel-Fakta

Att tänka på vid tryck

Litteraturhänvisning.

Se sidan Historik

Ett varmt Tack till alla Er som bidragit med olika uppgifter om fönsterkuvert.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>