Fönsterkuvert  utländska.

Kuvert

Från början bestod ett brev av ett papper som man vek ihop på 2 ställen. Ytterkanterna veks in och fördes ihop på baksidan, samt lackades ofta som förslutning. På andra sidan skrevs namn och adress och här placerades ev. frimärke. Det förekom även en "tredjeståndsvikning". Det behövdes alltså inga kuvert.

Flera uppslagsböcker anger att K. Brever i Brighton var kuvertets uppfinnare. Fram till 1830-talet tillverkades kuvert för hand. De första kuvertmaskinerna togs då i bruk i USA och England. Den första maskinen för tillverkning av kuvert lär alltså ha tillverkats på 1830-talet.

Den som sägs vara uppfinnaren av fönsterkuvert var Americus Franklin Callahan från Chicago (1860 - 1923). Han designade sitt första fönsterkuvert 1901 och fick patent på sin idé den 10 juni 1902. Han kallade kuvertet ”Outlook” eller ”See through envelope”. Se länk nedan.

 

Fönsterkuvert införande och utseende i Sverige

Första gången fönsterkuvert eller "genomskinliga omslag"  uttryckligen nämns i svenskt postalt tryck verkar vara i Bihang till Kungl. Generalpoststyrelsens Cirkulär N:r 53 från 1908.

Där står så här:

"På förekommen anledning meddelas härigenom, att, därest från utlandet till svensk postanstalt ankommer vanligt bref, inneslutet i genomskinligt omslag och med adressen anbragt å brefinnehållet, försändelsen skall, när adressuppgiften kan utan svårighet afläsas, befordras till adressaten."

Det bör nog tolkas, att det i utlandet redan fanns fönsterkuvert. Dokumenterat är, att USA hade fönsterkuvert 1905, Österrike 1907 och Danmark 1909, vilket även Sverige hade. Det här bör alltså ha varit starten för Fönsterkuvert även i Sverige, som då blev tillåtna från 1908, åtminstone om de kom från utlandet.

Uppgifter på Postmuseums bibliotek säger, att det finns svenskt fönsterkuvert avstämplat i Göteborg den 10 april 1909. Andra uppgifter i en prislista säger, att fönsterkuvert tillverkades redan 1903 eller tom. tidigare.

 I Kungliga Generalpoststyrelsen (KGPS) Cirkulär nr 23 från 1911 talas om "Användning af s.k. fönsterkuvert"

Hämtat ur Sveriges Statskalender 1925

"Fönsterkuvert äro i den inrikes poströrelsen medgivna, endast för så vitt den genomskinliga delen av omslaget utgör en verklig del av omslaget och är anbringad i omslagets längdriktning på sådant sätt, att adressen framträder i samma riktning. En del utländska postverk mottaga ej till befordran försändelser med fönsterkuvert. I andra länder endast under vissa villkor"

 

Tillverkning - Fönstrets placering och användning

Regler och bestämmelser i olika länder skiftar väldigt mycket, innan det i Världspostkongresser antogs gemensamma reglar.

I postfördraget 1920 står det: "Till postbefordran mottages icke försändelse, vars omslag är i sin helhet genomskinligt eller är försett med en öppning, genom vilken innehållet blottas"

 Enl. KGPS cirkulär från 23 december 1921 fick fönsterkuvert användas även till rekommendation, men bara om de INTE innehöll pengar. Enl. Postfördraget från kongressen i Stockholm 1924 blev det tillåtet att rekommendera, om den genomskinliga delen var en del av kuvertet. I Kungörelse från 1946 omtalades att avstånd kuvertets vänsterkant till fönstret inte fick understiga 50 mm. Från kuvertets överkant till fönstret måste det vara minst 40 mm. Undantag kunde dock medgivas av GPS. I cirkulär från 3 febr. 1948 upprepades att fönsterkuvert fick Rekommenderas, om de inte innehöll pengar eller andra värdeföremål.  1952 kom nya regler, som sade att det räckte med 38 mm. från kuvertets överkant samt att fönstret helst skulle finnas nere till höger på kuvertet.

Världspostkongressen i Lausanne 1974 preciserade fönstrets placering ytterligare: 15 mm från såväl höger- som vänsterkant och 15 mm från nederkant. På 2000-talet har Posten själva gått ifrån bestämmelsen, att fönstret ska vara i kuvertets längriktning. Det ser man på deras egna C4-kuvert för eBrev.

Det fanns även bestämmelser vart man fick skicka fönsterkuvert. Till utlandet var det på 1980-talet inte tillåtet med dubbla fönster

Troligen tillverkades alltså fönsterkuvert i Sverige tidigt 1900-tal. I Gransholms prislista från 1903 erbjudes det: "Kuvert med transparent fält å framsidan". Detaljerad beskrivning av förfarandet finns att läsa i John Tranviks bok Kuvert. Där beskivs kuvert under lång tid, men även en del av nutida företag finns med. En av dessa stora kuverttillverkarna är Bongs, som installerade sin första kuvertmaskin 1920. 1997 förvärvar man AB Sture Ljungdahl, Nordens största företag med kuvertproduktion. 2000 förvärvas även Wolf-Bauwen Group och företaget blev  dubbelt så stort.  2002 använde Västeuropa ca 115 milliarder kuvert per år, men siffran är nu nere i ca 75-80. Bongs tillverkar ca 30 av dem i ca 10 fabriker från Kaluga i Ryssland till London i väst.

 Läs mer på länkar nedan

 Fönsterkuvert

Här ett litet smakprov från starten, början av 1900-talet, med olika kuverttillverkares produkter. Fönster på de vanligaste små kuverten, har som regel format 155 x 125 mm åtminstone i Norden. Från början var fönstret ett ovalt hål i kuvertet, ibland täck av "genomskinligt ämne". Sedan kom lackfönsterkuvertet. Fönstrets form och storlek har varierat väldigt. Genomskinligheten fick man genom att bestryka fönsterytan med oljelack. Österrike hade, redan 1917 även Frankokuvert med fönster. På 1930-talet började man tillverka kuvert med inklistrade fönster. Lackfönsterkuverten dominerade dock och fanns att tillgå ända in på 1950-talet.

 

Fönsterkuvert från Nordiska länderna

Dokumenterat är dock, att Danmark hade fönsterkuvert 1909, vilket även Sverige hade. Hur det ser ut i övriga Europa är f.n. inte bekant.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Norge - NO - Beskrivning

Win Oslo29 1929 Lack 155 x 125 98 x 48 Norge, Conrad Boe Ltd A/S, frankostämplat 20 øre Lic. 99, 1929-08-23
Win OsloTele 1935 Lack 162 x 114 126 x 41 Norge, Oslo Telegraf- og Rikstelefonstations Kassekontor. Maskinstämpel "Bruk Postverket till deres inkasso" Oslo 1935-09-19.
Win Platou 1937 Lack 155 x 125 124 x 39 Norge, R. S. Platou A/S, frankostemplat 7 øre  Lic. 259 Oslo 1937-06-22.
Win_OsloYrk 1948 Lack 162 x 114 126 x 41 Norge, Oslo Yrkesskole. Frankerat 25 øre, stämplat Oslo 1948-10-13.

Suomi, Finland - FI

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Suomi, Finland - Beskrivning

Win_Wasa

1920 Lack 152 x 119 112 x 36 Finland Finska Ångfartygs Aktiebolaget. Frankerat 40+40 P stämplat 1920-10-02 till Wasa 1920-10-04

Win_Helsinki

1924 Lack svart 150 x 120 110 x 33 Ivar Lindfors. Ilfors. Frankerat  1 Mark stämplat 1924-07-11.
Win_FiSiden 1926 Lack 152 x 120 111 x 34 Helsingfors Sidenväfveri, frankerat 1½ M stämplad Helsinki 1926-08-16

Win AB Finl

1927 Lack 152 x 121 111 x 33 Suomi, Finland. AB Finlands Industrikontor. Frankostämplat 1 + 1 M. Helsingfors 1927-09-26.
Win_FIfra3M 1927 Lack 154 x 120 110 x 33 Suomi, Finland. Määkääppiäittes Osäkeyhtiö, frankerat 3 Mark, stämplat Helsinki 1927-11-18.
  Win_FiOsake 1928 Lack 153 x 119 112 x 34 Suomi, Finland. REK från Osakeyhtiö Starckjohann & C:o. Frankerat 3 M, stämplat Wiipuri 1, 1928-10-03.
Win_Osakey 1929 Lack 153 x 119 111 x 34 Suomi, Finland. AB Helsingfors Sidenväfveri. Frankerat 1½ M stämplad Helsinki 1929-05-29.
Win FiVesijo 1931 Lack 153 x 121 111 x 34 Suomi, Finland. A/B Vesijohtoliike - Huber. Frankerat 1½ Mark, stämplat Helsinki 1931-03-18.
Win_FiBill 1934 Lack 230 x 111 111 x 34 Suomi, Finland. Billnäs Bruks Aktiebolag. Frankerat 50 + 50 + 2 mark, stämplat Billnäs 1934-06-15

Win Ryti

1942 Lack 153 x 122 110 x 33 Suomi, Finland S. Wuorio. Frankerat 2 mark Risto Ryti, maskinstämplat Helsinki 1942-01-15

Win Kaleva

1947 Lack 152 x 120 108 x 32 Suomi Kaleva, frankostämplat 350 mark LIC. 656 Helsinki 1943-04-01
Win_Yksity 1947 Vitt 155 x 120 124 x 45 Suomi, Finland, Yksityisyrittäjäin, Vakuutusyhtiö. Frankostämpel 646, valör *250, stämplat Helsinki 1947-11-19.
Win_LeaAho 1958 Vitt 160 x 114 93 x 37 Suomi, Finland. Lea Ahonen, frankerat 40 P stämplat Helsinki 1958-07-18.
  Win_FiTamp 1971 Plast 157 x 110 87 x 29 Suomi, Finland.  REK från okänd frankerat 20 + 20 + 100 stämplade Tampere20 1971-04-21

Danmark - DK

80

Annat större

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Danmark - Beskrivning

WinDK1911

1911 Lack 146 x 115 94 x 42 Chr. C. Rahr & Co. Stämplat Kjøbenhavn 1911-02-25. Ankomststämplat Assens 1911-02-26
WinDK_WLang 1911 Lack 155 x 125 103 x 48 W. Langreuters Eftf. Frankerat 10 øre maskinstämplat Kjøbenhavn 1911-12-05

WinDK1912

1912 Lack 146 x 115 93 x 42 Chr. C. Rahr & Co. Stämplat Kjøbenhavn 1912-07-08. Ankomststämplat Assens 1912-07-09.
Win_DK_Godt 1924 Lack 154 x 125 121 x 44 H. P. Godt  frankerat 20 øre. Maskinstämplat Kjøbenhavn 1924-08-20
Win Statstele 1926 Lack 185 x 122 117 x 31 Statstelegrafvaesenet. Frankostämpel 10 øre Köpenhamn 1926-12-09
Win PostTele 1928 Lack 185 x 121 117 x 31 Post- & Telegrafvaesenet. Frankostämpel 10 øre Köpenhamn 1928-01-11.
Win_DKDirekt 1927 Lack 160 x 94 122 x 32 Direktoratet for Kjøbenhavn Skatte. Frankerat 10 øre maskinstämplat Kjøbenhavn 1927-03-17. Skyddsperforerat.
WinDK Thors 1935 Lack 196 x 93 141 x 28 Höje Thorstrup Sogneraad. Frankerat 15 øre stämplat Taastrup 1935-05-09.
WinDK Diskonto 1936 Lack 155 x 124 107 x 32 Aktieselskabet Hjørring Diskontobank. Frankostämplat 15 øre Hjørring 1936-10-24.
WinDK_Dahl 1937 Lack 162 x 130 119 x 44 Bröderne Dahl A/S. Frankostämplat 008 öre København 1937-03-02.
WinDK_Cement 1937 Lack 155 x 145 90 x 39 Dansk Cement Central. Frankostämpel Lic. 178, 015 øre stämplat Kjøbenhavn 1937-05-28
    1937 Lack 160 x 131 119 x 42 Nordiska Kabel- og Traadfabriker. Frankostämpel Lic. 260, 015 øre stämplat Kjøbenhavn 1937-08-31
WinDK Radio 1938 Lack 154 x 125 120 x 44 Radio - Udlejnings- kompagniet. Inrikes Trycksak frankerad 4 öre, maskinstämplat København 1938-07-29. Eftersänd till Tyringe 1938-07-30 till P. R. Jönköping 1938-07-31. Lösenbelagt 10 öre stämplat Jönköping 1, 1938-08-02.

Win DKHelle

1938 Plast 228 x 105 103 x 49 Kornhandel A/S Frankostämplat 15 øre Hellerup, 1938-08-25
Win Regnskapsk 1941 Lack 185 x 120 117 x 37 Regnskabskontoret for Telegraf og Statstelefon. Frankostämpel 10 øre Köpenhamn 1941-03-10. Intressant innehåll.
  Win_Haders 1942 Lack 154 x 125 118 x 41 Handelabanken i Haderslev. Frankostämpel 020 øre i Haderslev 1942-01-22.

Win DK

1942 Plast 154 x 125 122 x 44 Express 3 x 20 øre, stämplat Köpenhamn 1942-10-30. Dansk Censur på baksidan
WinDKBroste 1944  Vitt 154 x 125 122 x 44 P.Brøste.  Frankostämplat 20 øre Allt i Salt København 1944-02-09.

WinDK AMich

1945 Vitt 154 x 124 121 x 27 A. Michelsen Juvelerare. Frankostämpel 10 öre Köpenhamn 1945-07-01 till Helleup. Eftersänt till Tisvildeleje. Lösen 10 öre stemplet Tisvildeleje. Blå krita 10.

WinDKIndust

1946 Lack 155 x 125 120 x 44 Valutakontrollerad, Köpenhamn 1946-03-04

Win DKBroste

1951 Vitt 155 x 126 120 x 40 P. Brøste, frankostämplad 25 øre, København 1951-04-16
             

Tyskland - DE - Germany.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Tyskland - DE - Germany. Beskrivning

Win_DEThur 1913 Lack     Frankerat 10 + 10 Pf. Stämplat Pössnek 1913-05-23
Win_DEVerein 1915 Lack 155 x 136 121 x 44 Vereinigte Gipswerke. Frankerat 30 Pf stämplat Stadtoldendorf 1915-10-14. Ankomststämplat Stockholm 4 TUR 1, 1915-10-17
Win_Vere 1915 Lack 155 x 136 121 x 44 Vereinigte Gipswerke, frankerat 30 Pf. stämplat Stadtoldendorf 1915-11-14.
Win OHoppe 1921 Lack 155 x 126 122 x 43 O. Hoppe & Co. frankerade 60 + 60 + ? Pf. stämplade Leipzig 1921-09-05. Ett märke borttaget
            Augusti 1922 startar hyperinflationen
Win_DEKurtS 1922 Lack 154 x 125 120 x 43 Brev frankerat med 6 + 6 Mark. Stämplat ESSEN 1, 1922-11-30.
Win AdolfL 1922 Lack 155 x 125 119 x 44 Adolf Lewin Stolp. Frankerat 20 + 5 Mark stämplade Stolp 1922-12-28.
Luinf_50Dussel 1923 Lack 155 x 122 119 x 44 Anonym avs. Frankerat med  3 + 2 + 20 Mark maskinstämplat Dusseldorf 1923-01-02.
Luinf_50Magdeb 1923 Lack 156 x 146 118 x 43 Polte Patronen-Fabrik, kuvert frankerat med 100 Mark, stämplat Magdeburg 1923-03-15.
Win RFrist 1923 Lack 155 x 136 121 x 44 R. Frister Akt. Ges. Frankerat övertryck med 75 Tausend, stämplat Berlin 1923-09-13.
Win AlfrGut 1923 Lack 165 x 126 123 x 45 Alfred Gutmann, frankerat 1+2+2 = 5 Miljonen, stämplade Altona 1923-10-15
Luinf_50 J20m 1923 Lack 155 x 125 119 x 41 Tyskland - DE Germany. J. Weck, Baden 20 miljarden Mark. Tysk Inflation stämplat Oeflingen 1923-11-29.
Win DEJB4 1923 Lack 155 x 125 118 x 44 Tyskland - DE Germany. Julius Bluttner frankerat 4 Miljarden Mark, stämplat Leipzig 1923-11-07. Svart ram.
            December 1923 upphör hyperinflationen
Win DEJuBl 1923 Lack 155 x 125 118 x 44 Tyskland - DE Germany. Julius Bluttner frankerat 30 Pf, stämplat Leipzig 1923-12-04.  Svart ram.
Win DE MH25 1925 Lack 155 x 123 121 x 44 Tyskland - DE Germany. till Finland. Müller & Henckell. Frankerat 20 + 5, stämplat Hamburg 1925-02-20. Ankomststämplat Wasa 1925-02-24.
Win DE1926 1926 Lack 162 x 128 119 x 43 Tyskland - DE Germany. Allgemeine Glas-Industrie, frankerat 20+5 Pf stämplat Berlin 1925-06-14.
Win DE Wissi 1927 Lack 155 x 123 116 x 52 Tyskland - DE Germany. A. & W. Wissinger. Frankerat 5+10+15 Pf. Stämplat Berlin SO 1927-01-13
WinDE_Benutz29 1929 Lack 155 x 123 90 x 42 Tyskland - DE Germany. Stämplat "Benutze auf Reiset den Postkreditbrief". Munchen 1928-05-13
WinStraus 1930 Lack 156 x 141 116 x 27 Tyskland - DE Germany. Deutsche Reich - Tyskland. M. Straus & Co. Stämplat Berlin SW 1930-10-01
WinScharf 1931 Lack 156 x 141 116 x 27 Tyskland - DE Germany. Deutsches Reich - Tyskland. Gebrüder Scharf 25 Pf. Stämplat Berlin O 1931-01-26. Till Norrköping, Sverige.
WinDresd 1932 Lack 154 x 133 120 x 44 Tyskland - DE Germany. Porto 25 Pf Stämplat Dresden A33, 1932-04-18. Svart ram.
Win Star 1932 Lack 155 x 125 119 x 39 Deutsche Star Kugelhalter Ges. m. b. H. Frankerat 25 Pf. Schweinfurt 1932-12-17. Svart ram.
Win_Jagenb 1932 Vitt 161 x 114 90 x 42 Tyskland - DE Germany. Jagenberg - Werke frankostämplat, valör  005 Pf  Düsseldorf 1932-12-05.
Win_Hamb 1934 utan 163 x 128 121 x 54 Tyskland - DE Germany. Hamburge-Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft. Drucksache UTAN fönster,men med ramen. Framnkostämpel 005 Hamburg 1934-11-17. Utan fönster, bara ram.
Win Spargiro 1937 Vitt 160 x 113 71 x 56 SPARGIRO Stadtsparkasse. I fönstret stämpel XVI. Poste . . . Frankerat 12 Pf stämplat Tangermunde 1937-09-29.
Win DELeip 1937 Lack 161 x 115 95 x 47 Tyskland - DE - 1+12+12 Pf, stämplat Leipzig 1937-11-09. Svart ram.
WinFranz 1938 Lack 158 x 126 117 x 40 Tyskland - DE Germany. Franz Michl frankerat 20+20 Pf stämplat Graslitz 1938-11-08. Röd ram.
Win_DE1939 1939 Lack 121 x 96 99 x 54 Tyskland - DE Germany. Frankerat 5 + 5 Pf stämplat Berlin 1939-09-10.
Win Salzbu39 1939 Vitt 159 x 126 108 x 57 Tyskland - DE Germany.  Censurerat - Geprüft. Österreichishe Magnesit Aktiengesellschaft. Frankerat 20+4+1 stämplat Salzburg-Klagenfurt 1939-11-27. Tidigaste tyska med Vitt fönster.
Win Vulkan03 1940 Lack 163 x 129 125 x 49 Tyskland - DE Germany.  "Vulkan" Gummiwarenfabrik. Frankostämplat 25 Pf. Leipzig 1940-03-14. Censurremsa.
Win Vulkan08 1940 Vitt 174 x 122 111 x 37 Tyskland - DE Germany.  "Vulkan" Gummiwarenfabrik. Frankostämplat 25 Pf. Leipzig 1940-08-15. Censurremsa.
Win_DETysk 1941 Vitt 217 x 110 99 x 53 Tyskland - DE Germany. Otto Aldag, Hamburg 13. Frankostämplat, Censurerat, Luftpost, stämplat 1941-03-06 35 Pf.
Dresd Win Dresd45 1945 Vitt 161 x 114 97 x 53 Tyskland -  Brev utan avsändare stämplat Dresden  1945-05-30.

Win DE 1952

1952 Vitt 161 x 114 83 x 43  Tyskland - DE Germany. Deutsche Post - Tyskland. 20 + 10 Pf, stämplade Berlin 1952-10-04
Win_Blumen56 1956 Vitt 175 x 125 104 x 39  Tyskland - Bund Germany. Blumen Schwarz Express och Luftpost till Malmö. Frankerat 11x10 + 5 = 115 Pf stämplade Bonn 1 1956-07-12
Win_VEB56 1956 Vitt 162 x 115 82 x 41 Tyskland - DDR. VEB Gothania.  Frankerad 20 Pf  Zentraler Kurierdienst. Frimärket Stämplat Waltershausen i Thüringen 1956-11-17, på baksidan  Gothia 2 1956-11-17, Berlin O 17, 1956-11-18. Dessa frimärke var icke tillåtet att sälja till samlare
Win_Steck57 1957 Vitt 160 x 114 83 x 44 Tyskland - DDR. Steckenpferd. Frankerad 20 Pf Zentraler Kurierdienst.  Frimärket Stämplat Radebeul 1 1957-03-13. På baksidan Dresdena 24 1957-03-13 och Berlin O 17 1957-03-14.  Dessa frimärke var icke tillåtet att sälja till samlare.
Win_Mainz 1960 Vitt 162 x 114 30 x 20 Tyskland - DE Germany. Frankostämpel Deutsche Bondespost 40 Pf stämplat Mainz 1960-04-28 till Amsterdam
Win_Rehfeld 1966 Vitt 160 x 114 84 x 45 Tyskland - DE Germany. DDR Rehfeld und Sohn. Wittschaftsdrucksache frankerat 15 stämplat Dresden 1966-02-24.

WindDE VFU

1968 Vitt 162 x 114 88 x 50 VFU Imporhandel frankerad10 + 15 DDR. Stämplat 1968-08-06.
Win_DEKiel 1969 Vitt 162 x 114 84 x 45 Anonymt. Frankerat 20 + 30 stämplat KIEL 1969-12-18

Fönsterkuvert från övriga Europa och andra länder i olika format

Hur tidigt andra europeiska länder godkände Fönsterkuvert är inte kännt. Österrike och England var dock ute ganska tidigt.

Bokstavsordning

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning

Win BEBanqueB 1922 Lack 157 x 145 122 x 44 Banque de Bruxelles. Frankerat 50 c stämplat Bruxelles 1922-02-28.
Win_BEFernand 1932 Lack 156 x 147 112 x 41 Belgien - BE Fernand Graindorge. Frankerat 1,75 Fr. maskinstämplat Liege 1932-07-26 .
Win BEOstende 1934 Lack 155 x 146 113 x 43 Belgien - BE  Belgium. Stämplat 1,75 Ostende 1934-08-10
Win BE 1948 Vitt 155 x 125 119 x 45 Belgien - BE  Belgium. Arva, Liege 1948-06-23.
Win Sofia 1942 Vitt 155 x 125 110 x 54 Bulgarien - BG . Frankerat 7 + 7 stämplat Sofia 1942-12-02 censurerat. Svart ram.
WinDanzig 1937 Lack 155 x 125 119 x 44 Danzig Freje Stadt - Danzig. Stämplat 040, Danzig 1937-12-18.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning

Win_IEDun 1958 Vitt 152 x 91 120 x 34 Eire - IE Irland Dun Laochvre frankerat 2 + 5 P stämplade 1958-06-05 till Sverige. Eftersänt till Vällingby Stockholm 9, 1958-06-07
  Win_Cen15 1915 Lack 160 x 96 122 x 31 England - GB  Great Britain. Birmingham 2½ penny med Censur stämplat 24 MAR 15.
Win_Thos15 1915 Vitt 145 x 90 98 x 39 England - GB  Great Britain. Censurerat Fönsterkuvert från Thos. Wilson, frankerat 2½ Pence,  med perfins. Maskinstämplat HULL  1915 28 OCT. Ankomststämplat Helsingborg 1915-11-06, 4 TUR.
Win_GBLL1 1916 Vitt 152 x 90 126 x 32 England - GB  Great Britain. London 2½ penny med perfins LL (Loeber Limited) stämplat London EC 28 Mars 1916.Engelsk Censur 420. Ankomststämplat Bollebygd 1916-04-02
Win_GBCens2 1916 Vitt 157 x 95 127 x 38 England - GB  Great Britain. 2½ penny med Engelsk Censur 997 stämplat Bury 1916-08-16.. Ankomststämplat Tollhättan 1916-08-21.
Win_GBLos 1916 Lack     England - GB  Great Britain. Frankerat 1 penny. Perfins U A från baksidan. Censur, ovalt fönster och Lösen. Ankom Göteborg 1916-12-01. Utlöst Göteborg 1, 1916-12-02.
Win_GBWils 1929 Lack 157 x 95 127 x 38 England - GB  Great Britain  Wilson Sons & Co Ltd. ½ penny with english meter stamp , Cancellation London 1929-10-10 .
WinGBTrans 1935 Plast 150 x 91 121 x 34 England - GB  Great Britain, London Transport. Frankostämpel 2½, London 1935-02-18
Win Airgraph 1944 utan 114 x 97 60 x 32 England - GB  Great Britain. Airgraph till Gnr A. Paterson, 104 REGT, RHA, M EF. Skrivet 1944-03-08.
Win Dorme 1944 Lack svart 145 x 73 110 x 24 England - GB  Great Britain. Air Mail Censurerat 5196, stämplat London W.I. 1944-04-29.
Win GBon 1947 Vitt 147 x115 99 x 38 England - GB. On His Majesty´s Service. Stämplat London Official Paid 1947-07-21.
Win GB52utan 1952 Vitt 151 x 89 114 x 33 England - GB. Utan avsändare. Frankostämplat 1½ + 2½ stämplat London 1952-03-16.
Win_SWISSB 1956 Lack 153 x 88 101 x 28 England - GB. Swiss Bank Corporation. Frankostämplat 0/4 London 1956-12-05
WinGB Sheff 1959 Vitt 152 x 90 120 x 32 England - GB  Great Britain, Sheffield. Frankostämplat 0/3, bifrankerat med frimärke 3D stämplat1959-03-12
WinGBBSI 1968 Vitt 153 x 89 93 x 32 England - GB  Great Britain, London Brittish St. Institution. Frankostämpel 0/1, London 1968-01-08. Lösenetikett 80 öre, frankerat på baksidan.
WinGBDerby 1978 Vitt 185 x 115 108 x 35 England - GB  Great Britain, frankostämplat PB 10½, stämplat Belper, Derby 1978-04-14.

80

Länk

År Typ Storlek mm. Fönster mm.

Beskrivning

WinFR_Radis 1906 Vitt 115 x 146 45 x 108 Frankrike - FR  France, S. C. Radisson. Frankerat 25 Fr stämplat Marseille 1906-12-21
Win Agence 1919 Lack 147 x 115 115 x 42 Frankrike - FR  France, Agence Maritime des Pays du Nord. Ankomststämplat Göteborg 1919-05-12
Win_Vilmorin 1925 Lack 147 x115 112 x 45 Frankrike - FR  France, Vilmorin Andrieux, stämplat Paris 1925-
  Win_FRDuffy 1926 Lack 146 x 115 99 x 49 Frankrike - FR  France, Albert-L. Duffy. Frankostämplat 30c + 30c + 30c + 10c. Stämplat Paris 111 30 JANV 26. Dessutom en svart T-stämpel
Win FRDirect 1929 Lack svart 155 x 125 114 x 48 Frankrike - FR  France, Direction Generale, frankerat 1,50 F maskinstämplat Paris 47, 1929-01-15. Blank Lack svart ram.
Win Dumas 1929 Lack 165 x 93 108 x 37 Frankrike - FR  France, Dumas, Feune de Colombi & Co. Frankostämplat 1 F 50, 19829-05-01.
Win Houbi 1932 Lack 147 x115 110 x 46 Frankrike - FR  France, Houbigant. Frankostämpel 1,50 Paris 5 OCT 32. Ljusgrå ram
Win FRHoubigant 1936 Lack 145 x 114 106 x 47 Frankrike - FR  France, Houbigant frankostämplat 2F 40, Paris 123= 1936-09-22
Win_Galland 1951 Lack 154 x 126 99 x 27 Galland & vBrochard.  Frankostämplat 12. Stämplat Nantes Chantenay 13 JUL 51
WinFR52 1952 Vitt 146 x 113 98 x 44  Frankrike - FR  France, St Affrique 1952-10-15
WinFR 1971 1971 Vitt 227 x 113 119 x 44 Frankrike - FR  France, Stuivenberg Gasthuis, stämplat Antwerpen 1971-09-17. Samlingslösen 570 öre stämplat Stockholm 1971-09-21.
Win FRSociete 1973 Vitt 145 x 140 100 x 44 Frankrike - FR  France, Societe des Ocres de France stämplat 89 Auxerre R. P. 1973-03-13. Lösenetikett 13b med 90 öre på baksidan. Stämplade Hägersten 9 1973-03-10.
  Win WSRAmst 1932 Lack svart 234 x 109 119 x 42 Holland - NL  Netherlands. N.V. Centrale Suiker Maatschappij.  Frankostämplat 12½ cent Amsterdam 1932-02-08. Svart ram.
Win Twent 1933 Lack 155 x 107 102 x 43 Holland - NL  Netherlands. De Twentsche Bank. Frankostämplat 12½ cent Amsterdam 1933-04-05
Win WSR 1936 Lack 234 x 109 119 x 42 Holland - NL  Netherlands. N.V. Centrale Suiker Maatschappij.  Frankostämplat 12½ cent Amsterdam 1936-07-20
Win Gron 1943 Vitt 153 x 139 120 x 44 Holland - NL  Netherlands.  J. B. Wolters Uitgevers Groningen. Frankostämplat Groningen 12½ Cent 1943-04-13.
Win_Apeld 1945 Vitt 155 x 125 114 x 45 Holland - NL  Netherlands. Apeldoornsche Nettenfabriek von Zeppelin & Co. Frankerat 12½ Cent, stämplat Apeldoorn 1945-11-10.
Win_NewsM62 1962 Vitt 169 x 120 74 x 40 Holland - NL  Netherlands. Newsweek Magazine frankerat 1 + 5 Cent stämplade Rotterdam 1962-10-18.
Win NLtrans 2013 Vitt 153 x 107 153 x 107 Holland - NL  Netherlands. Transperant kuvert, stämplat Post NL, 2013-01-28
Win Italy 1932 Lack 156 x 124 93 x 52 Italien - IT  Italy. RIV Officine Villar Perosa, frankostämplat Torino 1932-08-09. Brevetto Reg. 19 N. 2 D.
Win_Italy42 1942 Lack 156 x 125 111 x 61 Italien - IT  Italy. Elhoma, Ljubljana. Par Avion 2 Lire 25c. Verificato Per Censura
Win Jersey76 1976 Vitt 161 x 114 89 x 34 Jersey. Department of Postal Administration, Jersey Channel Islands Postage Paid, cancelled 1976-08-20.
Win Jugosl 1974 Vitt 229 x 110 99 x 45 Jugoslavien - Express från Agtotehnika, Ljubljana 1974-11-11  till Trelleborg.
Win_Katowitz 1923 Lack 156 x 145 118 x 42 Polen PL. Brev från Robur, Katowitz. Frankerat med 30 x 10 Sl. stämplade Katowitz 1923-03-06. Ankomststämplat Stockholm 1, 1923-03-11. 8 frimärke saknas.
Win Lodz29 1929 Lack 162 x 115 99 x 55 Polen PL. Gentleman. Frankostämplat 25 + 25, stämplat Lodz 1929-08-28.
WinPolen5 1935 Lack 155 x 122 119 x 44  Polen PL. Stämplat 5 + 50, Goscicino 1935-03-04
Win_CH19 1919 Lack 155 x 125   92 x 44 Schweiz - CH  Helvetia. F. Bender, stämplat Zürich 1, Briefexpedition 1919-01-08.
Wind CHBasel 1929 Lack  155 x 125    87 x 45 Schweiz - CH  Helvetia. Frankostämpel 30 P, Basel 1929-09-06.
WinSchaffha 1931 Lack 154 x 154 120 x 45 Schweiz - CH  Helvetia. Stämplat 30 P, Schaffhausen 1, 1931-02-14
Win Zug31 1931 Lack 162 x 115 105 x 45 Schweiz - CH REK från  Helvetia. Frankostämplat 30 + 30 P. Stämplat Zug 1931-10-13. Ankomst Söderfors 1931-10-16.
Win_Biel39 1939 Lack 223 x 109 100 x 45 Schweiz - CH från  Helvetia. frankerat 30, stämplat Biel - Bienne 1939-08-22
Win Helvetia 1943 Vitt 221 x 114 99 x 44 Schweiz - CH  Helvetia. Censurerat brev, stämplat Zürich 1943-07-27
Win Emnmenb 1944 Lack 158 x 115 94 x 34 Schweiz - CH  Helvetia. Frankostämplat 20 P.  Censurerat brev, stämplat Emmenbruck 1944-09-15. bifrankerat med etikett 10 P.
Win Bern1 1952 Vitt 162 x 113 99 x 45 Schweiz - CH  Helvetia. Frankostämplad etikett 20 P + 20 P. Stämplad Bern 1, 1952-11-26.
Win ES47 1947 Lack 161 x 116 98 x 51 Spanien - ES Spain. Bilbao 1947-03-18
Madrid Win Madrid56 1956 Lack 155 x 124 115 x 38 Spanien - ES Spain. Frankostämplat 05,oo Madrid 1956-12-05.
Win Madrid 1969 Plast 162 x 130 112 x 32 Spanien - ES Spain . Ofrankerat från Madrid 29 May. 1969. T-stämpel 12/6, samt Lösenetikett 140 öre. Grön ram
Win CZReiSyn 1918 Lack 156 x 120 113 x 63 Tjeckoslovakien - CZ  Ceskoslovensko. Företaget S. L. Reimann Synove, stämplat Prag 1918-11-04.
Win_CZSic26 1926-11 Lack 160 x 126 128 x 47 Tjeckoslovakien - CZ   Ceskoslovenska, från Företaget Sicher & Lederschneider, Prog-Karlin. Frankerat 1 + 1 + 050 Koruna, Stämplat Praha 40, 1926-11-06.
WinCZ 1936 Lack 161 x 110 104 x 50 Tjeckoslovakien - CZ  Ceskoslovensko, Stämplat Praha 25, 1936-07-17
WinPraha 1928 Lack 157 x 124 128 x 46 Tjeckoslovakien - CZ  Ceskoslovensko. Stämplat *400  Praha 1, 1928-10-08
Win TR43 1943 Lack 155 x 125 119 x 45 Turkiet - TR Turkey. 10 + 2 Kurus stämplat Izmir 1943-12-21. Censurerat Ag (=Wien)
Win HU Ganz 1912 Lack 157 x 122 103 x 50 Ungern - HU, Järnvägsföretaget GANZ-Fele, frankerat 10 Filler. Stämplat Budapest 62, 1912-02-14
Win_Magy ? Lack 161 x 116 114 x 61 Ungern - HU, Magyar Kir. Allami Vas. Frankerat 50 + 40 filler. Stämplade Budapest 19??-11-29
WinHU_Hajos 1933 Lack 173 x 137 114 x 51 Ungern - HU, Hajos & Szanto A.-G. Frankostämplat 040 Filler, stämplat Budapest  1933-MAJ- 02.
WinHU_Mag26 1941 Lack 161 x 132 113 x 62 Ungern - HU, Kassai Takare. Frankerat 70+10+20+20 med Del Uisszater (övertryck) stämplat Losonc 1941-05-26. EXPRESSZ
WinHU_Pod 1942 Lack 161 x 113 97 x 51 Ungern - HU, Podrus. Frankerat 70f, stämplat Munkacs 1942-12-24.
Win ATBelg 1907 Gen 157 x 126 113 x 63 Österrike - AT  Austria. Steiermärkische Escompte Bank. Frankerat inrikes 10 Heller, stämplat ?? 1907-07-27. bifrankerat 3+12 Heller, stämplat GRAZ 1907-07-28, Eftersänt till Belgien ankomststämplat Bains 1907-07-30.
Win ATLeop 1915 Lack 155 x 147 120 x 61 Österrike - AT  Austria., Leop Wiener. Francokuvert 20 Heller, bifrankerat skyddsperforerat 5 Heller  Stämplat Wien 1915-11-02. Ankomststämplat Frövi 1915-11-06.
Win ATMax 1915 Lack 157 x 125 114 x 63 Österrike - AT  Austria., Max Kohn & Co. Francokuvert 10 Heller, bifrankerat skyddsperforerade 5 + 10 Heller  Stämplat Wien 1915-11-06. Ankomststämplat Frövi 1915-11-10.
Win ATFranco 1917 Lack 156 x 125 115 x 63 Österrike - AT  Austria.. Francokuvert 15 Heller,  Stämplat Wien 1917-06-14. Ankomststämplat och Lösenbelagt i Malmö 1917-06-17. Makulerade med stämpeln  "Lösen erlagd".
    1933        
Win AT 1938 Vitt 161 x 113 97 x 51 Österrike - AT  Austria. Vonwiller & Co, Haslach 1938-07-10
WinATTierzu 1958 Vitt 161 x 112 99 x 53 Österrike - AT  Austria. Tierzuchtamt Ried i. J. Stämplat Ried 1958-04-26.
 

Länk

År Typ     Beskrivning

Utom Europa

En innovativ process, uppfanns i Europa omkr. 1905, vilket innebar att man använde varm lackolja.  Med denna mättade man området på kuvertet där texten på det inneliggande brevet skulle synas.

Sydamerika

 

Länk

År Typ     Beskrivning - - America
Win Argent 1926 Lack 155 x 126 95 x 42 Argentina - Banco Frances e Italiano. Franostämplat Cts 5, Buenos Aires 1926-12-06.
Win ArgTj 1953 Lack 155 x 126 117 x 40 Argentina - Direccion Nacional. REK Correo Argentino 1953 med brevmärke Mendoza - Marzo 1953.
  Win_Chi46 1946 Lack 155 x 123 99 x 47 Chile Subelman frankerat 40 Cts stämplat 1946-10-09
Win Bogota 1930 Ofärgat 154 x 123 121 x 47 Colombia - SKF i Bogota. Troligen under 1930-talet. På baksidan halv otolkbar stämpel.
Win_MexDF 1942 Lack Grå 165 x 94 122 x 28 Mexico - The National City Bank. Frankostämplat *10 Mexico D.F. 1942-04-16. Grå ram
Win Mexico 1969 Lack 165 x 92 120 x 25 Mexico - Editorial Iztaccihuatl, SA. Frankerat 80 Cts, stämplat 1969-10-16.
Win_Lima 1930 Ofärgat 154 x 123 122 x 47 Peru - SKF i Lima. Troligen under 1930-talet. På baksidan oval stämpel Lima MAR IV 19??.  

USA - Nordamerika - Canada

Uppfinnare av fönsterkuvert sägs ha varit: Americus Franklin Callahan.

    1904       Canada, Toronto. Canadian General Electric GE Co
Win_1904CA 1904 Vitt 165 x 94 124 x 33 Canada - CA Patenterat på baksidan "PAT. 6-10-1902." Frankerat 2 cent. Stämplat Toronto Canada 1904-01-15.
Win 1904 Vitt     USA - The Dale Conpany till Italien. Lösenbelagt och frankerat med 30 C
Win 1905Pac 1905 Vitt 165 x 92 126 x 31 USA - PacificHardware & Steel Co,  frankerat 2 cent, stämplat San Francisco, 1905-06-22.
Win 1905Bak 1905   Baksida av ovan USA - Uppfinnare Americus Franklin Callahan. Han designade sitt första fönsterkuvert 1901 och fick patent på sin idé den 10 juni 1902, vilket ses här.
Win 1905 1905 Lack 165 x 93 123 x 32 USA - Mandel Brothers, frankerat 2 cent, stämplat Chicago, Ill. 1905-12-19. Ankomststämplat samma dag.
Win_Hardware 1907 Vitt 165 x 92 126 x 29 USA - Orr & Lockett, Chicago porto 2 cent. Maskinstämplat Chicago 1907-06-10.
Win_Piqua 1922 Lack 165 x 92 124 x 33 USA - The United States Handle Export.  Frankerat 5 cent stämplat Piqua, Ohio 1922 Är 10. Fönstret UTAN ram.
Win WestLa 1926 Lack 165 x 93 146 x 20-35 USA - Western Union Telegram. Valentine Greeting
Win_Gregory34 1934 Vitt 165 x 94 127 x 32 USA - Gregory Mayer & Thom Co. Frankerat 2 cent stämplat Detroit 1934-10-26
Win_Reed 1936 Lack 224 x 100 123 x 30 USA - Reed-Prentice Corp. Frankerat 2 cents stämplade Worcester 1936-12-07. Grön ram.  
Win_SS_Que 1937 Lack 165 x 83 123 x 30 USA - Irving Trust Company. Frankostämplat brev 5 Cents New York JUN-8-37. Postat S. S. QUEEN  MARY.
Win WestVit 1941 Vitt 165 x 93 146 x 20-35 USA - Western Union Telegram. Montreal 1941 AUG 23
Win Phila 1947 Lack 226 x 98 121 x 31 USA - Lanton Monotype Machine Comp. Frankostämplat 5 cent Philadelphia 1947-02-17. Baksidan med 3 stämplar Budapest 1947-04-02.
Win_After3 1950 Vitt 165 x 92 120 x 29 USA - Helsak 4 c, tilläggsfrankerad 3 x 7 cent, stämplade New York 1950-04-28.
  Win Mosby 1952 Vitt 164 x 83 124 x 30 USA - C. V. Mosby Company. Blå frankostämpel 05 cent, Saint Louis 1952-03-06
Win Pray 1960 Plast 165 x 92 120 x 29 USA - Clay Musser State College "Pray for Peace" 1960-08-02.

Övriga världen

Win_Postm 1957 Lack     Commonwealth of Australia, Postmaster - Genaral´s. Stämplat New Castle 1957-
Win Toronto 1935 Vitt 161 x 90 117 x 33 Canada - Frankostämplat .05, 1935-07-04, från Toronto Ontario, via S/S Bremen
  Win Chile          
Win Ghana 1958 Lack Grön 145 x 140 104 x 44 Ghana - Umarco, frankerat 1´3 stämplat Accra 1958-05-07.  Grön ram
Win Indi 1934 Lack 153 x 99 137 x 83 Indien - Frankerat på baksidan med Air Mail 4+4+½ Anna, stämplat Howrah R.M.S. 1934-04-24. Ankomststämplat Munkedal 1934-05-02. Lösenbelagt med 10 öre.

Största äldre fönster 113,71 cm²

Win_War44 1944 Vitt     War & Navy Departments. V-Mail Service. Stämplat USpostal ServiceNo1 1944-06-09
Win Israel 1967 Vitt 153 x 123 72 x 25 Israel - Ministry of Post Philatelic Services Jerusalem. Stämplat Tel Aviv 1967-08-27
Win_Malaya61 1961 Vitt 151 x 89 105 x 32 Malaya - Perak 10 cents stämplat Padang Rengas 1961-12-19.
Win Parry 1918 Lack 153 x 89 111 x 35 Syd-Africa Parry Leon & Heyhor. Stämplat Johannesburg 1918-06-15
Win_SoAf 1951 Vitt 153 x 99 117 x 35 South Afrika. Stämplat Cape Town 1951-10-09 Kaapstad.
Win Tanzania 1980 Vitt 152 x 90 103 x 31 Tanzania - Frankostämplat 00'40, Daressalaam 1980-12-13

Objekten är hämtade från brev ur egen och andras samlingar. 

Lack =  Lackfönsterkuvert, Vitt = Transparent papper (pergamyn) klistrat på insidan, Gen = Transparent, men inte lackfönster

Plast = Totalt genomskinligt, troligen cellofan. Plast kom inte förrän efter 2:a världskriget.

Ofärgat = Fönstret ofärgat, men övriga kuvertet färgat.

Rosafärgade fönster för att i bilden bättre markera storleken på "Vitt" fönster.

Fönstret består på senare tid av olika slags glatt plastmaterial.

 

Länkar till:

Main page

Posthistoria

Fönsterkuv Historik

Postförskott, REK o Tjänste

Fönsterkuvert inrikes före 1920

Fönsterkuvert inrikes 1920 - 1930

Fönsterkuvert inrikes 1930 - 1940

Fönsterkuvert inrikes 1940 - 1950

Fönsterkuvert inrikes 1950 - 1960 Fönsterkuvert inrikes 1960 - 1970 Fönsterkuvert inrikes efter 1970 Telekuvert med fönster Brev till utlandet

Fönsterkuvert utländska

Fönsterkuvert stora

Länksidan

Externa Länkar:

Kuvertillverkare Bong

SSPD brev

Pappersformat

Wikipedia

Callahans patent

Att tänka på vid tryck

Litteraturhänvisning.

Se sidan Historik

Ett varmt Tack till alla Er som bidragit med olika uppgifter om fönsterkuvert.

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. => Please report any problems or missing links on this Web site to ....   =>