POSTGIRO - Girokort /

Utbetalningskort 1.

Kortens utseende:

Sidan delad i Utbetalningskort 1 och Utbetalningskort 2

Blankett 715 var från början Girokort / Utbetalningskort (215x120 mm), men 1934 blev det ett för Girering och ett för Utbetalning 715a (105x198).  Denna sida behandlar blanketterna och de stämplar som förekommer på kvitto - kupong till dessa. På senare blankett  2021.01 kallad Avsändardel - Mottagardel. Nedan finns stämplar jag funnit på "kupongen". Sök därför även på "Övriga Postgirostämplar".

Till övriga Postgirosidor:

Main page Postgirot Inbetalning Utbetalningskort 1 Utbetalningskort 2
Posthistoria Postsparbanken Pg-kuvert Pg Stämplar Bl.294 P.S.-kort

Till andra sidor:

Main page Posthistoria Postgirot   Utbetalningskort 1
Bl.294 P.S.-kort Postsparbanken Blankett 715    

Postgirot startade 1925.

 Sidan är dock något stor och du som tycker, att den tar för lång tid att ta hem: TALA om det för mig.

wpe7.jpg (3599 bytes)

 Sidan är dock något stor och du som tycker, att den tar för lång tid att ta hem: TALA om det för mig.

 

Exempel på objekt från olika jubileer.

Pg1. Postgirot 5 år Pg2. Efter 20 år Pg3. 25-års  Jubileum Pg4. 1925-års  kuvert
 

 

Postgiro-Blanketter :

Bild Pg År Företag /beskrivning
   Pg11a.   Bl. 715. (Dec.24.) Mittdelen av blanketten.  Blå Pg. stämpel. FÅR EJ UTKVITTERAS AV ANNAN ÄN ADRESSATEN.
   Pg5b   Bl. 715.(Dec.24.)  /Utbetalningskort  från Statens Provningsanstalt. Texten Girokort / girera till konto överstrukna. Röd Pg. stämpel
   Pg5c   Bl. 715.(Dec.24.)  Girokort/ från Kungl. Generalpoststyrelsen. Texten Utbetalningskort /utbetala till konto överstrukna. Huvudkassa
   Pg5d   Bl. 715.(Dec.24.)  /Utbetalningskort  från Åhlén & Holm AB. Texten Girokort / girera till konto överstrukna.  Blå Pg.stämpel
Pg Utbet 1949 Bl. 715.   Pg Utbetalningskort tilltryckt 15 öre, grön stämpel POSTGIRO 1949-10-12
Pg Utb Ua 1958-09 Bl. Uabr. Pg Utbetalningskort tilltryckt 25 öre, överstämplat med Tjänste. Röd stämpel  POSTGIRO 1958-09-13
Pg _Utbet 1972-07 Helt Utbetalningskort A  Bl 0560.611 (Dec 68) från Pg. 7067-2. Stämplat POST-GIRO 1972-07-20. Inbetalat belopp EJ utlöst.
       
1 jan 1942     S.H.T. Ang. frankering av 10-öres utbetalningskort. Pg. meddelar att dessa kort måste bifrankeras med 5 öre för att utbetalningen inte ska försenas. Girering är fortfarande portofri
  Pg5m   Bl. Ua.(Dec.54.) Pv.tr.Sth. Utbetalningskort  A  20 öre obeg. med alla tre delarna
      För större bild, klicka på den lilla

Postgiro - Blanketter - Etiketter:

1936. Meddelas på P.S. kort: Vi får härmed fästa Eder uppmärksamhet därå, att blanketter till giro/utbetalningskort av äldre typ (grönt bottentryck) hädanefter endast få användas sådom gorokort (d.v.s. för överföring av belopp till annat postgirokonto). Såsom utbetalningskort (varigenom belopp önskas kontant betalt) skall användas särskild blankett  (rött bottentryck) , som i förekommande fall torde rekvireras med beaktande av de i årets postgiroförteckning å sid. 10 införda upplysningar.

Utbetalningsavgiften höjdes 1 juni 1951 från 15 öre till 20 öre. Ett tillägg på 5 öre måste göras. Från 1 juni 1952 höjes avgiften ytterligare med 5 öre till 25 öre. Dessa höjningar meddelades via Postsakskort

   Pg91a Högerdelen av Utbetalningskort Bl. 715 med 4-kantig Pg-stämpel makulerat frimärke. Stämpeln förekommer i blå, grön och röd färg. Se nedan    Pg8. Postgiro - Brevmärken - Etiketter. Se även Pg18 etikett på försändelse.

 

Pg91b. Högerdelen av Utbetalningskort Bl. 715 med 4-kantig Pg-stämpel makulerat frimärke. Denna stämpeln, -2 Feb 1960 är i blålila färg. Pg Utbet. 1941  

Pg91c Högerdelen av Utbetalningskort Bl. 715 med 4-kantig Pg-stämpel. 5 talonger från åren 1936, 37, 38, 38, 39. Varför de har olika färger, har inte gått att få svar på Bokfört Postgirot 1942-05-02

Pg91S

Högerdelen av Utbetalningskort Bl. 715 med 4-kantig Pg-stämpel. Bifrankerat med 20 öre Strindberg 1949-04-04   Bokfört Postgirot 1949-04-04

Siffror inom (  )  i titelraden hänvisar till nr i boken STÄMPEL-fakta av Åke Eliasson

Postgiro - Stämplar med  ram på kvittodelen (601) linjär stil, helt årtal.

Noterade nummer under ramen  mellan 1 och 470. Troligen hade var och en sitt stämpelnummer.

-8 MAJ 1954 Blå Postgirokontoret  i ram 28x15 mm, Bokföringen. - 81 - under ramen.    
9 NOV 1962 Blå Postgirokontoret  i ram 29x18 mm, Bokföringen. - 49 - under ramen .  14 MAJ 1958 Blå Postgirokontoret  i ram 32x22 mm, Kansliskrivaren Avd. A
4 JUN 1963 Blå Postgirokontoret  i ram 30x16 mm, Bokföringen. - 79 - under ramen. På Bl G25, 2b  11 MAJ 1973 Blå Postgirokontoret   i ram 29x18 mm, GBA.
16 FEB1960 Blå Bokfört i ram 29-30 x16 mm, Postgirokontoret. På denna  - 55 - under ramen.    
-7 MRS 1972 Blå Postgirokontoret  GBB i ram 29x18 mm, Sek. 15 under ramen på Bl 0560.704 (Mars 68).  25 APR 1977 Blå POSTGIROT i ram 34x18 mm, GBA på Betalningsorder Bl 0560.523 (jun 74).  Sek. 10 under ramen.
23 MAJ 1973 Blå Postgirokontoret  i ram 29x17 mm, GB,   - 112 - under ramen.  7 MRS 1977 Blå POSTGIROT i ram 34x18 mm, GBA 

2 MAJ 1975. Frimärke på avsändardelen makulerat med GBB i ram 34x18 mm. Röd handskriven 0:a uppe t.v.

Postgiro - Stämplar med  ram på kvittodelen (603) antikva stil, helt årtal.

Varje anställd torde haft en egen stämpel, med sitt nr.

  Texten Bokfört överst   Texten Bokfört överst
10 JUN. 1932 Blå Bokfört  i ram 27x16 med 9 i ram under ramen. På Debiteringsbesked bl. G 25, 10 9- APR. 1935 Svart Bokfört  i ram 26x15 med X under ramen.
24 APR. 1934 Grön Bokfört  i ram 27x16 med X under ramen. 30 JUL. 1948 Blå Bokfört i ram 26x15 mm, punkter i datum. Postgirokontoret  - 52 - under ramen. Noterade nummer mellan 1 och 494. Varje anställd torde haft en egen stämpel, med sitt nr.
    27 FEB 1948 Blå Bokfört i ram 27x15 mm, Postgirokontoret  - 134 - under ramen 
  Texten Postgirokontoret  överst   Texten Postgirokontoret  överst
3. MAJ. 1933 Blå Postgirokontoret  Bokföringen i ram 25x15 mm. 6- NOV.1936 Blå Postgirokontoret  i ram 25x14 mm, Bokföringen. - 24 - under ramen 
2 JUL 1949 Blå Postgirokontoret  i ram 27x15 mm Bokföringen. - 118 - under ramen 

11 OKT. 1949 Blå Postgirokontoret  i ram 26x14 mm Undersökn. avd. - 202 - under ramen. 
31. JUL. 1953 Blå Postgirokontoret  Bokföringen i ram 28x19 mm. Avd.E.

 

 
Annan text överst   Annan text överst  
7 AUG 1939 Blå  UTBETALAT i ram 26x15 mm, Postgirokontoret.

19 MRS 1960 Blå  Kassautbet. i ram 29x16 mm, Postgirokontoret.
-1 AUG 1952 Blå  UTBETALAT i ram 28x14 mm, Postgirokontoret.-329 - under ramen

 

 
   

 

17 FEB 1955 Blå  Återgirerat, med Avd.D under ram, på samma kupong som Retur k:o nr

Postgiro - Stämplar med  ram på kvittodelen (605) linjär stil, helt årtal

    1977 Röd POSTGIROT  21x 8 mm (22x8), i ruta för Bokföringsdatum på Betalningsorderns framsida

 

Postgiro - Stämplar med  ram på kvittodelen (606) linjär stil, avkortat årtal

26.3.39 Röd datum BOKF. PG i ram 23-24x10 mm (även 25x10 på Betalningsorder) 12.4.1949 Röd BOKFÖRT  i ram 25x15.
1955 Grön datum BOKF. PG i ram 24x9 mm 14.3.1960 Röd BOKFÖRT  i ram 26-27x15. Även 2,5 mm höga bokstäver.
    27.04.73 Röd POSTGIRO i ram 15x10.

 

Postgiro - Stämplar med  ram på kvittodelen (607) antikva stil, helt årtal (100)

21.2.1930 Blå Bokfört i ram 34x19 mm. (607)  ==> 8.6.1932 Blå Bokfört i ram 34x19 mm. (607)
18.9.1931 Röd Bokfört i ram 34x19 mm    
5.9.1932 Röd Bokfört i ram 27x15 mm 19.12 1936. Grön Bokfört i ram 21x15 mm
9.9.1933. Röd Bokfört  i ram 26x15 med litet  x under ramen. Finns även i blått (100) 4.3.1940. Röd Bokfört  i ram 26x15. Finns även i grön färg
16.1.1934. Röd Bokfört  i ram 27x14 med stort X under ramen. Finns även i svart 13.6.1934. Grön Bokfört  i ram 27x14 med litet  x under ramen. Finns även i blått (100)

Postgiro - Stämplar med  ram på kvittodelen (608 ) antikva stil, avkortat årtal

1 ' 12 ' 48 Grön Bokfört  i ram 28x16.

25 ' 7 ' 49 Röd Bokfört  i ram 27x16.

       

Nedanstående stämplar på sidan Utbetalningskort 2

Postgiro - Stämplar utan ram på kvittodelen ( 655 ) antikva stil, avkortat årtal

Postgiro - Stämplar utan ram på kvittodelen ( 656 ) linjär stil, avkortat årtal

Postgiro - Stämplar rund med tvärbalk på kupong ( 667 ) linjär stil, helt årtal

Postgiro - Stämplar utan ram på kvittodelen (759) linjär stil, avkortat årtal

Postgiro - Stämplar med ram (762)  linjär stil

Postgiro - Stämplar -Udda ? på kvittodelen (?)

Siffror inom (  ) i titelraden hänvisar till den enda bok som behandlar lite udda postala stämplar: STÄMPEL-fakta av Åke Eliasson

Postgiro - Etikett  på kvittodelen - Inbetalning - Girering.

Nytt utseende på kontrollstämpeln införes p.g.a. ett stort antal förfalskade Utbetalningskort, varvid även Postgirots kontrollstämpel förfalskats. Kassör ska vid utbetalning kontrollera, att den nya stämpeln från 1968 02-12 använts vid avdelningskontoren i Göteborg och Malmö. Boden och Visby fortsätter använda nuvarande kontrollstämpel t.v.

Interna länkar:

 

Main page Posthistoria Postgirot Utbetalningskort 2 Övriga Postgirostämplar
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)