Lösen.

 

      Kort historik.     

Försändelser med otillräckligt porto har behandlats på lite olika sätt genom tiderna. Det har funnits  lösen-stämplar, lösen-frimärken och 1911-07-01 infördes lösen-etiketter. Oscarfrimärkena började säljas 18910325 och Lösenfrimärkena upphörde att gälla 18911231. Svårt att finna dessa i kombination.

I Postfördraget 1920

2. - I enlighet med nämnda anteckning åsätter adresslandets postverk försändelsen det angivna lösenbeloppet jämlikt bestämmelserna i art. 6 § 3 av konventionen. 3. - Om för frankering använts frankotecken, som ej äro därtill giltiga, tages desamma ej med i beräkningen. Ett dylikt förhållande utmärkes genom att bredvid frankotecknen anbringa siffran noll (O)

Blankett 152 hette etiketten och har funnits i minst ett 15-tal utföranden med littera a, b, c o.s.v. 1956 ändrade man format och utseendet på etiketten och den fick littera A, B, C, o.s.v. Fram till 8 febr. 1922 var det tillåtet att skicka ofrankerade brev till utlandet. Dessa brev belades endast med felande porto.

 Inrikes brev betalades redan  från 1871 med enkelt felande porto plus 6 öre aviseringsavgift fram till 1 jan. 1899. Då ändrades avgiften till samma som för utrikes till dubbelt felande porto.

Kassa-Nytt 1976-01-15.

 Avgiften ändras från att ha tagit dubbelt felande porto, till enkel avgift plus 1 kr i Expeditionsavgift på utrikes kommande försändelser. Fr.o.m. 1 febr 1976 skall samma avgift även tillämpas för inrikes försändelser. På inlämningsort är syftet att utvidga Eftertaxeringssystemet. På adressorten ersätts det nuvarande med ny rutin som innebär att försändelsen delas ut tillsammans med ett meddelande i vilket mottagaren uppmanas att betala lösenbeloppet.

 

På 1980-talet när postområdena med hjälp av dator själva skrev ut eftersändningsetiketterna, så gjorde man även egna Lösenetiketter. I Kassanytt Nr.1 1996-01-11 upphörde omedelbart lösenbeläggning. Eftertaxering berördes dock inte av ändringen.

I dec. 1996 återinfördes lösen, eftersom en del företag utnyttjade möjligheten, att sända ofrankerade brev utan avsändare i större skala. Utan avs. på kuverten kunde Posten inte eftertaxera breven. Därför återinfördes man lösenetiketter på nytt. Att personalen inte alltid hade tid att Lösenbelägga var en annan historia.

På 2000-talet är det ytterst sällan man ser en korrekt behandlad lösenförsändelse.

Lösen med försändelser på 4 sidor.

Lösensidor

Snabbval till kategorierna på respektive sida nedan.  Åter Posthistoria

 
Lösen Lösenblanketter Lösenetiketter Lösenstämplar Lösen 5 udda
Kort historik Kort historik Kort historik Kort historik Kort historik
Rutiner för avgift        
Postens hemsida Lösenrelaterade Blanketter Centralt tryckta etiketter Tidigare stämplar Lådbref - Lådbrev
Försändelser   Lokalt tryckta etiketter    
Betala på 2000-talet Blanketter Lösenärenden Blankett 152 på försändelse Tidiga 1900-tals Nollade försändelser
  Samlingslösen Bilder på Bl. 152 Inrikes efter 1980  
Äldre försändelser - Lådbr        
Moderna försändelser Föregångare till Svarslösen Bilder på försändelser Stämplar med ram Text i adressfältet
Underfrankerat till Utlandet   Förs. med  etikett 2000 - > Stämplar till Utlandet  
Expeditonsavgifter Utebliven Lösen      
Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning Litteraturhänvisning

o ¤ ¤ 0 § 0 ¤ ¤  o

 

De olika rutinerna för att ta ut lösenavgiften

Typ av lösen. Datum kan ha överskridits, då inte alla följde bestämmelserna fullt ut. Datum infört Datum upphört
Lösenstämplar    
Lösenfrimärke 1874-01-01 1891-12-31
Lösenstämplar - typ - Lösen ....... öre i flera olika utföranden 1892-01-01  
Lösenetiketter, har ändrat utseende ett stort antal ggr. Finns fortfarande 2014 1911-07-01  
Lösenstämplar, moderna sådana oftast i grön färg med summan angiven.    
Lösenbeläggning upphör 1996-01-11 dec. 1996
Lösenbeläggning återinföres dec. 1996  
Expeditionsavgiften höjdes till 14 kr 2015-01-01  

 

Ogiltiga frimärken.

Många av de äldre frimärkena har förklarats ogiltiga. Här nedan de som i katalogen Facit märkts som ogiltiga.

Tid för Ogiltighet Beskrivning av frimärken
1910-12-30 Vapentyp Sk. Bo (F1-5), Svart lokal (F6), Vapentyp öre (F7-12), Prov. lokal (F13), Liggande lejon (F14-16), Ringtyp (F17-27, F28-38, F40-51)
1920-09-01 Landstorm I (F105-114), Landstorm II (F115-125), Landstorm III (F126-135)
1922-02-01 Flygpost påtryck på tjänste (F136-138)
1961-03-01 OII (F 39, 45-60. 66-67), Tvåfärgad siffertyp (F61-64), Posthuset (F65)
19 Gustaf V Medaljong (F75-96), Provisorier påtryck Medaljong (F97-104)

 Ogiltiga frimärke på  försändelser.

Länk  

Beskrivning från utlandet - USA

Los_4ore 2014-08 C6 Frankerat med äldre frimärken till portot 7:01. 4 öre Siffertyp dock ogiltigt, varför man Lösenbelagt med 10:50. Stämplat Stockholm 2014-08-25.
     

 

2006-02-18 står följande text på Postens hemsida

>Köp- och leveransvillkor - Posten.se Otillräckligt frankerade brev.

 Posten gör löpande kontroller av att brev som postas är rätt frankerade. Otillräckligt frankerade brev eftertaxeras alternativt lösenbeläggs i de fall avsändare saknas på försändelsen. Eftertaxering/lösenbeläggning sker dagen efter försändelsen lämnats in, vilket medför att otillräckligt frankerade brev blir en dag försenade. Vid upprepad underfrankering returneras breven till avsändaren. ...

Otillräckligt frankerade brev

 Posten gör löpande kontroller av att brev som postas är rätt frankerade. Otillräckligt frankerade brev eftertaxeras alternativt lösenbeläggs i de fall avsändare saknas på försändelsen. Eftertaxering/lösenbeläggning sker dagen efter försändelsen lämnats in, vilket medför att otillräckligt frankerade brev blir en dag försenade. Vid upprepad underfrankering returneras breven till avsändaren. Vid upprepad underfrankering returneras breven till avsändaren.

- Eftertaxeringsavgift (inkl moms) 25 kr + 5 kr för varje ytterligare försändelse.
I de fall lösenbelagda brev inte löses ut av adressaten, skickas breven till PTS (Post-och Telestyrelsen).
<


 2014-04-01 skärper Posten bestämmelserna. Man ska nu även lösenbelägga försändelser med mindre saknat belopp

Tidiga försändelser samt även senare.

Länk

År

Beskrivning av försändelse UTAN stämpel, UTAN etikett

Los_Lands02 1902-08 Ofrankerat vykort stämplat Göteborg 1902-08-02. Ankomststämplat Landskrona 1902-08-03. Handskrivet Lösen 10 öre.
Los_2rosor 1904-07 Vykort med 5 öre OII stämplat Hemsjö 1904-07-25. Lösenbelagt i Landskrona p.g.a. 2 påklistrade röda tygrosor på bildsidan . Det var inte tillåtet att klistra något på korten vid denna tid. Lösenbelagt. Taxerades som brev. Handskrivet Lösen 10 öre.
Los Relief 1904-10 Relieffkort med påklistrad mössa blev Lösenbelagt. Taxerades som brev. Stämplat PLK.196 1904-10-10. Handskrivet Lösen 10 öre.
Vyt_Lond24 1904-10 Detta kort är, enl. postal stämpel, lite för tidigt använt till Sverige, stämplat London 1904-10-27. Därför har Postverket lösenbelagt kortet som är, sänt till Ystad. Lösenbelagt p.g.a. delad adressida. Det var tillåtet i England från 1902, men icke i Sverige. Stämplat (T) och Sassnitz - Trelleborg 141 A 1904-10-29.
Lupo 14PKXP 1919-05 Ofrankerat Vykort stämplat PKXP No 89 C  1919-05-07 till Fil. Dr. Gustaf  Troedsson Lund f.v.b. Frankerat med 2 x 7 öre, vilket bör vara dubbelt felande porto. Det är alltså Lösenbelagt utan anteckning om det, utan bara frankerat och stämplat med rakstämpel  J. S. Lilienberg, som kanske var brevbäraren ? (Joel Sigfrid Liljenberg f.  i  Lund 1885-1961.  Fader: Fältmusikant  Johannes Liljenberg ()1861-1896, Moder Anna Jeppsson 1861- 1918)
Los 20ore 1927-03 Påskkort 7 x 11 cm med endast ett namn på bildsidan. Frankerat 5 öre (Trycksaksporto) stämplat Stora Bosarp 1927-03-25. Lösenbelagt med 20 öre? Handskrivet Lösen  20 öre.  Brevkortsporto 10 öre.  Felande porto bör alltså vara 50 öre ?  -  Det verkar som att man taxerat som BREV?  Ge mig förklaring på det. Tack

Länk

År

Beskrivning

Los_Brevbet 1904 Vykort med något klistrat på bildsidan taxerades som brev. Här ett ex. där avs. HAR betalat för brev med 5 + 5 öre OII. Stämplat Karlskrona Lbr 1904-07-20. Det andra märket stämplat PKXP. No 76.B. 1904-07-20.
Los 40Bco 1830 Ostämplat brev från Frankfurt 8 Nov. 1830 till Söderström Stockholm. Antecknat 40 Bco
Los 16Hbg 1844 Brev stämplat  Helsingöer 1844-07-20 till Söderström Stockholm. Stämplat OBETALT FR. DANNEMARK H-BORG 20 JULI 44.
Los 16 öre 1889 Underfrankerat 5+5 öre Ringtypsbrev stämplat Stockholm 1889-07-28. Lösen 16 öre stämplat Qvistbro 1889-07-??
Los 1894 10 öre OII stämplat PKXP 28C 1894-10-11. Röd Lösen 16 öre troligen slagen i Stockholm.

Los_K_OMB

1994

Frankokuvert 9, 4 öre till Danmark stämplat Göteborg. Ankomststämplat K OMB 2, 1994-01-01. Lösenbelagt 2 öre

los Bagge

1902

Brev frankerat med 20 öre OII stämplat Stockholm 1902 till Rangoon, Burma. Returen frankerad med 2 indiska ½ Anna som X-markerats. Varför frankera vid Retur ?? Lösenbelagt vid Retur med 24 öre. På baksidan stämplat Rangoon Special 7 my 1902, SEA  POST  OFFICE MY. 17 1902 samt 27 AP. 1902, PKXP No 2 C. INR 1902-06-01. Ankomststämplat  Stockholm 1902-06-02.
Los 10 öre 1903 Vykort från Osnabrück med 5 pf stämplat 1903-03-16. Försett med T-stämpel samt anteckning 61/4 C samt i blåkrita 10 öre.
Los Lbref 1907 Lådbref 10 öre, stämplat Harplinge 1907-04-04.Anteckning Lösen 10 öre, röd stämpel Lösen  öre.
3x4 öre 1910? 3 x 4 öre Lilla Riksvapen med stämpel "Lösen erlagd." Obekant var den är slagen.
Win ATFranco 1917 Francokuvert 15 Heller,  stämplat Wien 1917-06-14. Ankomststämplat och Lösenbelagt i Malmö 1917-06-17. Makulerade med stämpeln  "Lösen erlagd".
PoRe 003 1918 Lokalbrev 5 öre stämplat 1918-05-22 till Valhallavägen. 1918-06-01 höjdes portot till 7 respektive 12 öre. Ankomststämplat 1918-05-22 med Maskinstämpel 003 Stockholm TUR 5. Brevet Eftersänt till  P.R. Kälarne och borde därför ha lösenbelagts, eftersom det blev ett riksbrev med porto 10 öre.
Los Inrik 1923 Inrikes brev som blir eftersänt utrikes ska bifrankeras med felande porto, annars lösenbeläggs det i mottagarlandet. Kortbrev (kB26) , från Östersund 1923-08-24 här eftersänt till Danmark och lösenbelagts.
Los Returpak 1958 Lösen för Returpaket 1:70 redovisad på ett företagspapper och stämplade Vikmanshyttan 1958-06-26
Los Expr 1967 PS Blankett 2501.10 (Okt 64) med tilltryck har använts för Otillräckligt frankerade Expressbrev. Stämplat Stockholm Ban 1967-03-23.
Los_kod4Gbg 1977 Adresskort med Eftersändning, där avgiften 35,90  betalts med kod 04 i kassamaskinen i Göteborg 1977-12-20
Los Frankerasej 1977 Anmälan om TV-mottagare stämplat Osby. Frankeras ej. Televerket betalar portot. Kontot avslutat och därför Lösenbelagt med 1,95 stämplat Hässleholm 1977-04-05
Los Frank SR 1994 Stockholm Klara 1994-10-18 Frankeringskontrollen. Ekonomibrev Porto Betalt P 1102369
Los ny PBet 2002 3 brevklipp med en avgift på 15 kr som betalts på lite olika sätt. Kunden får ett A4-blad varav den nedre delen skickas in till Posten med åsatt belopp.  Dessa är utklippta av en del av det som skickas in. Man kan säga detta ersätter Bl. 2102.05. Lösenavgiften är betald.

Los Utdelas.

? Brevet vägde 36 gr. men har bara ett märke. Märket X-makulerat och Lösen-etikett påsatt. Lösenkrav framställs till mottagaren. När denna betalt slåss stämpeln "Lösen Betalt" på och brevet delas ut

Lösenblad

?

A4-blad för "Otillräckligt frankerat brev" Denna blankett används bara om märket på brevet är falskt och du har bara 3 veckor på dig att betala det felande portot.

Länk

År

Beskrivning efter 2003-01-01.

Egen slutsats: Otillräckligt frankerade brev på 2000-talet utan avsändare lösenbelägges genom att ett papper skickas mottagaren.  Man kan säkert också göra som förr i tiden,  gå till Posten eller sitt Postcenter  och där hämta ut sin försändelse. Där erlägges expeditionsavgiften  + felande porto på försändelsen.

Uthämtas inte försändelsen skickas den till PTS i Kiruna, där den arkiveras i 6 mån. Därefter brännes försändelsen. En lustighet är om brevet är frankerat med ett falskt märke. Då bjuder Posten på Exp.avgiften , ty mottagaren kan ju inte veta att brevet falskfrankerats. Posten betraktar det som otillräckligt frankerat. Länk till en sådan blankett ovan.

Enl. GPSA Cirkulär 1948:49, 18 aug. meddelas, att frankostämpel blir tillåten att använda för att betala lösenbeloppet. Den frankostämplade handlingen behålles av Postanstalten, som har att genast förstöra densamma.

Portoändringen 1951-06-01.

Länk

År

Beskrivning periuoden 1951-06-01 då Lokalporto upphörde.

Los 1951-06-04

1951

Lokalporto 15 öre upphört. Rätt porto 25 öre och därför Lösenbelagt med dubbelt felande 20 öre, vilket inte redovisats på brevet
     

 

Olika sätt att "betala" lösenavgiften

 

En del brev blir på 2000-talet försedda med ett 5 siffrigt registrerings nummer som betyder att det är Lösenbelagt. Postpersonal som upptäcker ett brev med felaktigt porto sätter på en Lösenetikett och ev. etikett om falskt frimärke. På en efterföljande terminal eller FC registreras försändelsen i lösenprogrammet KIPP och får det 5-siffriga numret som manuellt skrives på kuvert. Via KIPP skriver man ut ett A4-blad, som sändes till adressaten i ett C5-kuvert

Nederdelan av A4-bladet kan frankeras med det porto som uppges och postas. Det kan även betalas via Pg. Man kan också åka till den Postnord FC som skickat det och manuellt betala portot. Det FC som skickat försändelsen får denna frankerade del och stämplar kuvertet, att Försändelsen kan skickas ut.

På en del orter har man en etikett istället för stämpel. Brevbäraren levererar så kuvertet till adressaten

 Lösenavgiften på 2000-talet

 Vanligt brevporto höjdes 2003-01-01 från 5.00 till 5.50. Lösen var 10 kr i expeditionsavgift + felande porto. Kundernas uppfinningsrikedom var enorm när det gäller att såväl betala som ICKE betala. Flertalet av dessa lösenbelagda brev är momsredovisning till Skattemyndigheten som underfrankerats och därför Lösenbelagts. 1989 var Exp.avg. 5 kr. Se även Eftertaxering.

2015-01-01 höjdes Expeditionsavgiften till 14 kr

Länk

År

Beskrivning före 2003-01-01.

Los Hsh 185 1999 Bl 2102.05 (aug 96) Del 2 MEDDELANDE Otillräckligt frankering". Belopp att betala 185. Frankerad med 37 frimärke a´ 5 kr stämplade Hässleholm 1999-08-11.

Los kopia

2001-01-15

Avgift 15 kr genom att kopiera 3 frimärke liggande på blanketter. Kopian insänd till Posten 2001-01-15

Los Avflytt

2001-09-18

Avgift 15 kr. Etikett Avflyttad utskriven 2001-09-18. Troligen har avs. uppgivit en felaktig adress
Los 307109 2002-03- Nedre delen av ett A4-blad med Löpnr. Den som lösenbelagt brevet är Vänersborg P. Lösenavgiften är här betald med Frankostämplingsmaskin Lic.nr 307109 i Västerås.

Los Ros

2002-04-09

Avgift 15 kr helt riktigt betalt med kommentaren "Dagens ros för insatsen, Stort TACK !!"

Länk

År

Beskrivning efter 2003-01-01.

Los Fånigt

2003-06-14

Avgift 15.50 kr helt riktigt betalt med en utförlig kommentar. Stämplat Göteborg 2003-06-14.

Los Efterta

2009-01

Lösenavgift porto 6 kr expeditionsavgift 10 kr. Här finns ingen Lösenetikett utan stämpeln Eftertaxerat? Brevet ÄR ju lösenbelagt och inte Eftertaxerat? Kanske nya rutiner? Varifrån kommer brevet ? Var är det lösenbelagt ?

Los Efterta16

2009-01

Blanketten för att få ut ovanstående försändelse

Los 201204

2012

Så här ser en ofrankerad icke lösenbelagd försändelse ut. Ankom 2012-04-25

 

 

Äldre Lösenförsändelser:

Samlingslösen.

Vid flera lösenförsändelser till samma adressat, så samlade man ibland hela avgiften på en blankett. Se Blanketter

Länk  

Beskrivning

Los SamTj 1916 PS-kort använt för samlingslösen med 4 x 1 kr (typ II) + 3 x 75 öre = 4:75 i Tjänstefrimärke. Stämplade Karlstad 1916-11-23.
     

 

 

Lösen etiketter infördes 1911 och här visas några av de tidigare på försändelser.

Länk  

Beskrivning från utlandet - USA

Los_1926T10 1926 Vykort från USA frankerat 2 cent, stämplat Philadelphia 1926-05-30. Eftersänt till Hotellet, Grevie.
Los_1936T 1936 Vykort från USA frankerat 1 + 1 cent, stämplat Philadelphia 1936-09-09. Lösenstämplat (T) (Cent)
Länk  

Beskrivning

Los M 1891 T-stämplad helsak från Tyskland, stämplad Magdeburg 1891-07-28. PKXP No 91 stämpad 1891-07-29. Lösenbelagts med 5+5+3 öre stämplade 1891-07-30.
Los_OINL ? Stämpeln [OINLÖST] användes av Generalpoststyrelsen för att makulera lösenfrimärken på försändelser som adressaten vägrat utlösa. Dessa försändelser skickades in till Kammarkontoret där stämpling samt avskrivning av beloppet skedde.
Los Arg 1905 T-stämplat vykort från Argentina till Helsingborg. Frankerat med  5 centavos och stämplat Buenos Aires 1905-04-27. Stämplat Sassnitz - Trelleborg 1905-05-23. Lösenstämpel II enl. Curt Haij. Stämpeln överritad med blåkrita.
     
Los 1911 1911

Brev stämplat PLK 231A 1911-11-16, som borde frankerats med dubbelt porto. Lösen belagt med första typen av Lösenetikett och 10+10 öre medaljong stämplat Stockholm 1, 1911-11-17.

Box_79Lund 1914 Tjockt Brevkort frankerat 5 öre GV Medaljong stämplat Lund 1914-07-12 till Postbox 79 Örkelljunga. Taxerat som brev 10 öre och Lösenbelagt med 10 öre.
Los 1914 1914 Ofrankerat Julkort stämplat Vänersborg 1914-12 21 till Göteborg. Lösenbelagt med  8 öre på etikett typ 1. Brevbärare/Postiljon August Andersson Ahlgren (f. 1856 i Lena, Älfsborgs län)  har stämplat "Sökt . . . . men ej anträffad". Han har även undertecknat med egen stämpel "Aug. Ahlgren". August o.h.h. Martina Larsson hade 9 barn varav deras son Arthur Emanuel (f. 1888) enl. Postmatrikeln 1928 var postassistent i Göteborg. Arthur var även lärare vid brevbärarkurser 1926-27. Det var säkert inte vanligt att brevbärare hade egen stämpel att använda på försändelser. Hela fam. Ahlgren var metodister.
Los_Kiel25 1925 Vykort frankerat 5 Pf stämplat Kiel 1925-03-23 till Börringe. Blå text 40 T, etikett 2a,  stämplat Börringe 1925-03-25.
Los T20 1928 Brev från Nyköping 1928-03-01 till Tyskland med 15 öre. Stämplat T20 samt blåkrita 20.
Los 6b 1928 Customs Declaration från USA. Malmö 1 1928-04-19 PAK UTR. TULL. Lösenetikett 6b 30 öre. Bottnaryd 1928-04-20. Tidig användning av 6b.
Los50 Try 1930

Gratulationskort frankerad som Trycksak (5 öre) , taxerad (10 öre) som Brevkort. Lösenbelagt Lådbref postat Gråmanstorp 1930-08-30. Utlöst med (etikett 3a.) 10 öre, Liatorp 1930-09-04.

Mar Mililos 1942 Militärt Svarsmärke använt till privatperson. Stämplat Östersund1, 1942-01-30. Lösen 30 öre betald Ludvika 1942-02-02
Los_8erlagd ? Två st. 8-öres med stämpel Lösen erlagd

Modernare Lösenförsändelser:

1972 gälde dubbelt felande porto

Länk År

Beskrivning lösen.

  1953  Vykort där avs. skrivit i adressfältet. Vykortet taxeras då som brev och Lösenbelägges med dubbelt felande porto. Halv Lösenetikett 10 öre.
Los brev 1954  Vykort där avs. skrivit ovanför adressen. Vykortet taxeras då som brev och Lösenbelägges med dubbelt felande porto. Frankerat med 20 öre stämplat Stockholm Ban 1954-10-25.
Losbl 1966  Bl 2122. (Juni 64)  "MEDDELANDE Otillräckligt frankerad förs. till utlandet". PS försändelse stämplad Göteborgs Utr. 1966-11-15
Los Esänd 1967 Bl 2010 Adresskort med Frankostämpel 3,70 för 3 kg paket. Eftersänt och lösen erlagd för detta med ytterligare 3,70. Inte så ofta man ser hela händelseförloppet på ett adresskorts framsida

Los_2ggr

1974 Svarsförsändelse Televerkets Katalogexp. Konto 7290. Avsänt Älmhult 1974-03-15 adresserat Jönköping. Stämplat Växjö 1974-03-20.  Utlöst i Hässleholm med erläggande av Lösen 65 öre. Eftersänt 2 ggr.
Los Upps75 1975 Ofrankerat brev, porto 90 öre. Lösenbelagt med dubbelt felande porto = 180 öre, stämplade Uppsala 1975-05-24.

Efters 2ggr

1978 Adresskort Bl 2010.03S (mar 76) från Bra Böcker i Höganäs till Malmö. Eftersänt 2 ggr. med olika etiketter, först till Älmhult 1978-12-05. Därefter till Malmö 1978-12-07. Utlöst där med erläggande av Lösen 11.70 på Posten 211 28  Malmö 6, 1978-12-13
Los kvitto 1981 Vykort med 130 öre Lösen, betalt med Kvitto 1981-06-11
Los 2122 1988  Bl 2122 (Juni 64) +Pv tr Sth.  Meddelande Otillräcklig frankerad försändelse till utlandet. Stämplad Stockholm Ban 1988-03-18.
  1989 1989 var Expeditionsavgiften för Lösenförsaändelse 3 kr
Los_3x5 öre 2000-09 Löpnummer 3055 15,00 kr. Till Eftertaxering Härnösand. Använt 3 x 5 ÖRE Hästar.
Losbl 3fra 2005 2005-05-04. Vänersborgs lokala Lösenblankett (A4-blad) Lösen 15,50 betalt med frankostämpel 15,50
Losbl 4frim 2005 2005-04-06Vänersborgs lokala Lösenblankett (A4-blad) Lösen 15,50 betalt med 16,50
Losbl 2005 2005-09-02. Brev som inte är riktigt frankerat 
Losbl210205    Bl 2102.05  Meddelande Otillräcklig frankering ifylles av Posten
     Bl 2102.05 del 1 Meddelande Otillräcklig frankering behålles av Posten
Los 2102 ? Bl 2102.08 Lösenbelopp 3,20 + Expeditionsavgift 6,00 = 9,20
Losbl    Bl 2102.05  Övriga delar skickas ut till adressaten
Losbld2    Bl 2102.05 del 2  frankeras och återsändes till Posten skickas ut till adressaten
Los klar 2006 Stor gul Eftersändningsetikett använd som "Lösenförsändelse betald Klar för utdelning". Göteborg 2006-10-09
Los 435gr 2008 435 gram Skrymmande Bokpaket sänt som brev. Frankerat 22 kr bode varit 33 + 11. Lösen belagt med  22 + 10 i expeditionsavgift = 32 kr. Lösenaviblankett 365364 och anteckning "betald"
Los Obest 2008 Outlöst Lösenbrev 2008-12-04, som av Post & Telestyrelsen behandlats som Obeställbart 2009-01-14.
Länk År

Beskrivning lösen. Dessa borde inte accepterats av Posten. De skulle kanske rent av Lösenbelagts igen JJJ

Los Fusk1 2003 Lösenavgift 5,50 + 10 kr i Expeditionsavgift betald med 3 Turistporto som såldes av reseguiderna på Mallorca m.fl. ställen. Stämplat Göteborg 2003-07-07
Los Fusk2 2003 Lösenavgift 5,50 + 10 kr i Expeditionsavgift betald med 4 Porto Betaltetiketter som icke gäller som frankotecken. Stämplade 2003-07-20
Los Fusk3 2005 Lösenavgift 5,50 + 10 kr i Expeditionsavgift betald med 3 Porto Betaltetiketter som icke gäller som frankotecken. Stämplade 2005-09-09
Los Fusk4 2011-02 Ett vanligt brev som kunde blivit ett trevligt Lösenobjekt, stämplat IRM 114 Malmö 2011-02-07
Los_FuNordic 2014-04 Ett vanligt brev frankerat 5:50 men borde varit 6:10. Postnord har väl inte TID att lägga på Lösenbeläggning ?
Los_154gr 2015-05 Ett vanligt C4-kuvert frankerat med 3 frimärke. Maskinen har vägt till 154 gr. "Någon" har satt på en Lösenetikett, men undvikit att makulera det tredje frimärket. Detta har adressaten med stor säkerhet klippt ut för att Återanvända. Stämplat Rosersberg 2015-05-03.  Jag fick ett trevligt ex. på hur FEL det ibland kan bli
Los_64gMa 2015-07 Ett vanligt brev som kunde blivit ett trevligt Lösenobjekt. Stämplat Glad  sommar Malmö 2015-07-20. Maskinen har vägt brevet till 64 g, men personalen har inte slutfört Lösenbeläggningen. De har kanske inte sett vikten 64 g ?
Los_3Icke 2015-16 Ett flertal försändelser som Postnord ICKE behagat Lösenbelägga. Såväl maskin- som handstämplade under 2015-16
Los_KIPPiN 2016 Vikt C4-kuvert, frankerat med Återanvända märke som teipats fast. Postnord har makulerat genom teipen med ett vasst föremål vid pilarna. Ingen avs. vilket betyder att brevet blivit Lösenbehandlat i KIPP. Betalats (548739) och Gul etikett Färdigbehandlat av Nässjö Brevterminal. Datering 29/10 tolkar jag som 2015, och Lösenetiketten saknas.

  Liten notis i Göteborgs-Posten 2006-01-04

Följande förslås av PTS: Otillräckligt frankerat brev betraktas som Obeställbart. Skyldighet för postföretaget att först erbjuda mottagaren att lösa ut brevet slopas. Ett obeställbart brev ska i första hand skickas tillbaka till avsändaren. Finns ingen avs. skickas brevet till PTS enhet i Kiruna med rätt att öppna brev. Finns ingen avs här heller, så bränns brevet efter 6 mån. arkivering. Från 2005-11-01 hanteras Lösen i datasystem KIPP

 

 

Så här skrevs i Göteborgs-Posten 2006-01-04

Enklare hantera brev utan frimärken

STOCKHOLM:  Posten bör få slippa en del av krånglet med brev som inte har tillräckligt med porto, föreslår Post- och telestyrelsen (PTS).

Om förslaget går igenom slopas dagens krav att mottagaren ska få en chans att lösa ut ofrankerade eller otillräckligt frankerade brev. Förslaget är en anpassning till nya regler inom Världspostunionen och innebär att ett ofrankerat eller otillräckligt frankerat brev ska anses obeställbart. Skyldigheten för postföretaget att först erbjuda mottagaren att lösa ut brevet slopas. Ett obeställbartbrev ska i första hand skickas tillbaka till avsändaren. Om Posten eller för den delen något annat postföretag inte vet vem som är avsändare skickas brevet till  PTS särskilda enhet i Kiruna med rätt att öppna brev.  

Om  man trots brevöppnandet inte lyckas hitta någon avsändare arkiveras brevet i ett sökbart arkiv. Efter sex månader bränns det om ingen avsändare hittats eller hört av sig.  (TT).

Det är kanske därför, det är så sällan man numera ser någon Lösenförsändelse.

Gul etikett använd i Lösensammanhang 2007.

 

Underfrankerat i och till utlandet

Några få ex. på olika stämplar på brev till utlandet. Se mer av dessa olika typer av Lösenstämplar på länken till SSPD

Bestämmelser hur Lösen debiterades mm. finns på SSPD - HÄR

Länk År

Beskrivning lösen med T-stämpel.

LosbKe13 1895-07 Brefkort bKe 13, 10 öre stämplat Göteborg 1895-07-30 till Miss Hildur c/o Wheeler Lakeville, USA
Vyt_Wales03 1903-11 Vykort med delad adressida från Camarthen, Wales. Ofrankerat stämplat Camarthen 1903-11-13 till London. Lösenbelagt stämplat London 1903-11-14.
Los delad adressida 1904-10 Vykort med 10 öre OII stämplat Stockholm 1904-10-05. Lösenbelagt i Berlin p.g.a. delad adressida. I England var det tillåtet från 1902, men ej i Sverige och Tyskland.
Los Hanover 1908-07 Brefkort bKe 12 stämplat Tyringe 1908-07-21 T 12½-stämplad. Stämplat Hannover 1 Porto 1908-07-22. Bokstav B ? Blåkrita 10
Los_Slite 1922-06 Brev frankerat 2 x 20 öre stämplat Slite 1922-06-27 till Sachsen, Tyskland. Eftersänt till Oberammergau. 50 Pf Poste Restantelösen
Los_1923No 1923-07 Brevkort "Ur brevlåda" frankerat 10 öre Lejon, stämplat Medevi 1923-07-19 till Norge. 5 öre underfrankerat och blå lösenanteckning 10. Ankomststämplat Gansdals Sanatorium 1923-07-22. Eftersänt till Djursholm, Sverige.
PoRe_Baden 1923-07 Vykort dock med lite svenska anknytning, frankerat 20+20 Mark, stämplat Warnemünde 1923-07-03 till Magdeburg. Inrikes porto var 60 M. Eftersänt till Baden-Baden 1. Eftersänt 1923-07-07 München. Eftersänt  Postlagernd  Berchtesgaden. Lösenbelagt 20 Mark.
Los 1933 1933-07 Svenska Posten har inte noterat någon Lösen på detta vykort. Den franska i Antibes har däemot lösenbelagt med 30+30 c. Kortet stämplat Stockholm 1933-07-07 och Antibes 1933-07-10 samt även ett [T].
20 cts 1934-02 Brev frankerat med 15+15 öre till London. Stämpel T 20cts och engelsk Lösen med 2 Pence. Stämplat PKP 296, 1934-02-03
Los 1936FB 1936-06 Vykort Riks, stämplat Sigtuna 1936-06-25 till Göteborg. Eftersänt utrikes utan uppfrankering. Lösenbelagt i England med ½ Penny
81/3c 1938-01 Brev frankerat med 15+5+5 öre till USA. Stämpel T 81/3c och amerikansk Lösen med 2 cent. Stämplat Eskilstuna 1938-01-11
Los Anulf 1952-07 Vykort från Anulfsbäcken frankerat 20 öre till USA. Stämplat Frändefors 1952-07-03. Lösenstämpel T 6c samt lila  POSTAGE DUE ... CENTS New York.

Expeditionsavgift vid otillräcklig frankering

Fr.o.m. den 1 febr. 1976 skall samma avgiftskonstuktion tillämpas för inrikes och utrikes försändelser, såväl vid Eftertaxering som vid Lösenbeläggning. Avsändaren resp. mottagaren skall betala den obetalda avgiften tillsammans med en fast expeditionsavgift. Expeditionsavgiften är 1 kr per utfärdat meddelande vid Eftertaxering eller Lösenbeläggning.

F.o.m.

Vid Lösen  

F.o.m.

Vid Eftertaxering Anmärkning
1976-01-01 Utrikes 1,00  (Fr 1976-02-01 även på inrikes)   1976-01-01 1,00  
1981-07 1,50        
1983-08 1,80
1985-10 2,50        
1986-03 3,00        
1992-04 6,00   + 1993-01 ---1995-07    
1994-09 6,70        
1995-12-04 7,50        
2004-10-04 10,00   2004-10-04 25,00  
2015-01-01 14,00   2015-01-01 35,00 + 5 kr + 5 kr per efterföljande brev dock max 250 kr
2016-04-01 14,00   2016-04-01 35,00  

Avgiften för skrymmande sänktes 2016-04-01 till 13 kr eller 2 frimärke "Brev"

Litteraturhänvisning.

Svensk Lösen av Curt Haij 1973 Postala cirkulär
Main page Åter Posthistoria Eftersändning Eftertaxering Frankeras ej
         
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)