POKO postal Automation.

 

Automatklippta frimärke.

Automation är ett sätt att låta maskiner göra ett ofta enformigt arbete. Maskiner utför oftast uppgiften betydligt snabbare och mer uthålligt. Även enkla maskiner kan underlätta ett arbete. Denna verksamhet har förekommit dels i Postverkets regi, men även av företagen själva som utnyttjade Postens tjänster. Senare även en blandning av båda. Postverket hyrde ut maskiner. Man kan väl säga att frimärke från en POKO-maskin och även andra postala automatklippta frimärke inkluderas i denna automation. Det var alltså frimärksrullar som användes och frimärkena delades genom att klippa av i tandningen. Detta misslyckades dock ibland. Postens maskiner användes oftast av privatpersoner. POKO-maskiner användes av företag.

 

Länkar till interna o externa sidor.

 

Main page

Poko postal Automation

Automation

Brevsortering Huvudsida Posthistoria Huvudsida
 

 

Frankeringsetiketter

  Se länksidan

Externa  Länkar

       
 Digitalt Museum POKO- maskin

Poko-Perfin-perforatorer (dansk)

KOMUSINA  

 

Bilder på nätet av senare Postal Automation

 

Automatklippta frimärke i Postverkets regi.

En utländsk Frimärksautomat testades på Centralstationen i Stockholm 1902.

1903 testades Ingenjör S. Sjöstrands maskiner på prov i Stockholm. En 5-öres och en 10-öres. Automaten skulle ha samma färg som frimärket i densamma hade.  1915 fanns enl. uppgift 45 automater av denna typ  i 19 städer. En vid Kungl. Postverket anställd verkmästare Nyberg tillverkade en ny typ av automat som Postverket förvärvade patentet på 1914. 1916 tillverkade man c:a 200 automater som distribuerades till postkontor i övriga landet. Klippta Bandmärken från dessa automater är här nedan funna stämplade på försändelser.

Nedan kan man också få en uppfattning om ett antal orter som troligen hade dessa automater.

 

 

 Automatiseringen lämnar idag inte något av de postala områden oberörda, som har med meddelandebefordran att göra. Automation är ju också i högsta grad, en del av svensk modern posthistoria. Att studera automation inom Postverket, Posten AB och numera Postnord är oerhört fascinerande.

Denna sidan har tillkommit under senare tidens automation som fortskridit enormt snabbt och kan kanske av många upplevas som lite rörig.

 

Frankering

av försändelser med hjälp av automater

Mycket liten del av dagens post (år 2000) är frimärkt. Allt fler brev är idag av typ "Porto Betalt" eller "Frankostämplade" (1926- >). Några olika sätt som förenklat ”frankeringen” var tidigare Tjänstebrevsrätt (1920-1990), Massinlämning, Svarslösen, Porto betalt (VIF). Tidigt 1900-tal började man konstruera olika automater för att förenkla frankeringen.

Tjänstebrevrätten fanns i 70 år från 1920-07-01 och upphörde 1990-06-30

Först 1954 kom Automathäften och de lämnas utanför här. Frama och Klüssendorf var andra maskiner som tillhandahöll "frimärke". Dessa maskiner sköttes ju av Postverket, men utnyttjades av såväl företag som privata personer. Senare Frankeringsautomater av olika slag och flera andra former av "automation" lämnas alltså utanför.

 

 

 

  Skrivelse ang. automater i Malmö från 1904.  

Till Postdirektören i Malmö.

Kongl. Generalpoststyrelsen som nu anmodat Postdirektören i Stockholm att låta till Malmö för vidare profning å därvarande postkontor öfversända en frimärksautomat af Abels system, uppdrage härigenom åt Postdirektören att låta å lämplig plats i postkontorets förstuga anbringa nämnda automat samt foga anstalt därom, att medelst automaten i fråga tillhandahålla allmänheten frimärke af 10 öres valör.
Erfoderliga frimärksremsor tillhandahålles uppå rekvisition af postverkets frimärksförråd.
Postdirektören anmodas tillika att, sedan automaten någon tid varit i bruk, till Generalpoststyrelsen inkomma med yttrande öfver det sätt, hvarpå densamma visat sig fungera.

Stockholm 4 juni 1904, Generalpoststyrelsen

Tack till Thomas Wallner för denna uppgift.

o O o

Postens 5-öres automater matades med  4-sidiga GV Medaljong från ca 1914-25. Automater med 10-öres GV Medaljong är otroligt mycket ovanligare. Frimärke från dessa maskiner användes mest av personer att skicka privata brev.

 

Maskinbilder och Tidiga Automatklippta frimärke 1904 - -.

 

Länk År Plats

Beskrivning automatklippt (Lured)

Au auto 5ore 1904 Stockholm Svenska Frimärkshäftet 100 år. Häfte med 5 öre OII som framtagits för 100 års-jubileet år 2004
Au_Malen 1910 PKXP.61A Brev frankerat med 3 x 5 öre GV Medaljong. Stämplade PKXP. 61. A 1910-07-15 till Malen
Au_Gafle16 1916 Gäfle Brev frankerat med 2 x 5 öre GV Medaljong. Stämplade Gäfle L, 1916-11-17. Något snedklippta
Au auto4ore 1919 Norrköping Inrikes Trycksak före 1919-07-01 kostade 4 öre. Detta märke automatskuret och stämplat Norrköping 0?-01-29.
Au autoNorrk 1919 Norrköping Brevkort frankerat GV Medaljong automatskuret med skarvremsa i vänster kant. Stämplat Norrköping 191909-19
Au 8 styck     8 st lösa bågklippta frimärken. Tack till Gunnar D.
       
Tjänsteförsändelse 1920   Tjänstebrevrätten fanns i 70 år från 1920-07-01 och upphörde 1990-06-30Automater - maskiner.

Länk År Plats

Beskrivning automatklippt (Lured)

Au automat 10 1903 Stockholm Bild av Sjöstrands frimärksautomat från 1903 ur Enhetsportot och Frimärket från 1955 av Ernst Grape. En automat för 10-öres och en för 5-öres frimärke tillverkades.
Au automat5     5-öres Frimärksautomat. Text: Inlägg en femöring. "Vrid handtaget. Upplyft sedan locket". Bild hämtad ur Svenskt Postväsen 1924. På luckan bild av 5 öre Medaljong. Detta är med stor sannolikhet Nybergs frimärksautomat. Han som tjänstgjorde i Malmö och fick en stor beställning 1914 på just 5-öres frimärksautomater. Nyberg blev senare chef för Postens Verkstad.

 

Google med automater Perrabolo Digitat museum
 

    

         

Automatklippta frimärke i Företagens egen regi.

Snabbval till några orters avsnitt på denna sida.

Poko Maskinbilder A - G H - L

M - T

U - Ö Stockholm Senare

 

En av dessa typer var POKO

Här några ex. från tidiga automater som på olika sätt har förenklat frankeringen, automatklippta frimärke kan de väl kallas. I huvudsak fanns de i början på större platser, typ Stockholm, Göteborg. Malmö.

POKO = POrtoKOntroll  och Skyddsperforering - frimärkena allmänt kallade Perfins. En tidig perfins med

 

   Perfins  

 

Länk År Beskrivning
Au_Perf_BE 1917-02 Bröderna Ekstrand på Brevkort med särskild adressremsa. B.E. på rätt håll på 5 öre Medaljong, maskinstämplat Malmö 1, 1917-02-22

 

POKO-maskiner var ett säkert sätt, att dels maskinellt hjälpa till att frankera breven, men även att skydda företaget från att anställda obehörigt använde sig av företagets frimärke. Skyddsperforering blev tillåten från 1907. En frimärksrulle sattes i maskinen, som sedan underlättade frankering av breven. Det fanns flera olika maskiner, men det är svårt att finna fakta om dem. De har oftast försvunnit från marknaden, eftersom andra nyare maskiner tagits fram.

Namn som nämnes i dessa sammanhng är: Frimärksautomat av Abels system, stämpelmaskin Michelius, frankostämplingsmaskin  KOMUSIN (1920 - 1952)

Se länkar ovan till mer om POKO - maskiner och skyddsperforering - Perfins.

 

Poko-maskiner.

 

Följande åtta företag är kända för sina maskiner. En del POKO användes även utan perfins (skyddsperforerade frimärke)

Några  15 öre GV förekommer med SK, men utan klippta sidor

 

BK Bröderna Kanold AB, Göteborg   SH AB Svenska Handelsbanken, Stockholm
EB Stockholms Enskilda Bank, Stockholm   SK Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Stockholm. Svårt att finna dessa SK felfria
OK AB Svenska Ostindiska Kompaniet, Göteborg   SK Sieverts Kabelverk AB, Sundbyberg. Dessa SK oftast hela och fina.
SF Skattebetalarnas Förening, Stockholm   Th Livförsäkringsaktiebolaget Thule, Stockholm

 

Höga valörer med Perfins

 

Några lösa frimärken med Skyddsperforering - Perfins.

 

       
       
     
       
       
       
ÅPF VMLA ÅPF W.J
45 Postemblem 45 Postemblem 80 Postemblem 90 Postemblem

 

 

Försändelser frankerade med POKO maskin.

 

Länk År Plats/ort  

Beskrivning Poko och Skyddsperforering - Perfins

Au Poko ? ?   En liten handdriven Poko,  troligen av USA-fabrikat
Lu2 Lejon ? ? S K. 30 öre Lejon Skyddsperforerat "S K" och skuret. Stämpeln oläsbar. POKO
Lu1 92 perf 1915 Örebro   Adresskort Blankett 239 (Oktober 1912). 3x25 öre medaljong med skyddsperf. A&H stämplade Örebro 1915-06-12 skickade till Öskeviksby.
Au60_Orebro27 19?? Örebro ? 2 st. 12 öre Medaljong, som ser klippta ut? Stämplade Örebro  27 sept. Har någon använt sin sax, för de postala maskinerna var nog bara avsedda för 5 och 10 öres vid den tiden ? Kommer troligen från ett företag med någon typ av egen POKO-maskin ?
Au Poko21 1921 Hälsingborg 1   20 öre GV stämplat Hälsingborg 1, 1921-02-08
Au HbgKolo 1921 Hälsingborg 1   20 öre GV på fönsterkuvert maskinstämplat Hälsingborg 1, 1921-07-14
Au Poko1925SK 1925-05 Stockholm 16 S K. Kort från Skandinaviska Kreditaktiebolaget, frankerat med 10 öre Lejon grovtandat från POKO  frankeringsmaskin 1925-05-08. Skyddsperforerat  S K.
Au Poko24 "1924-05 Stockholm 16 S K. Brevkort med 5 + 5 öre bruna grovtandade Lejon. Märkena enkast skurna i nedre delen av märket. Detta har gjort att märkena gott sönder vid delningen. Skyddsperforerade  S K och maskinstämpel 302 Stockholm 16, 1924-05-12.
Au Poko2506 1925-06 Stockholm 16 S K. Kort från Skandinaviska Kreditaktiebolaget, frankerat med 10 öre Lejon grovtandat från POKO  frankeringsmaskin 1925-06-20. Skyddsperforerat  S K.
Au Poko25 1925-07 Stockholm 16 E B Stockholms Enskilda Bank. Kort frankerat med 10 öre Lejon grovtandat från POKO  frankeringsmaskin 1925-07-14. Skyddsperforerat  E B.
Au Poko 1925-09 Stockholm S K. Kort från Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Skyddsperforerat  S K. Stockholm med 10 öre Lejon grovtandat. Frankerat med POKO  frankeringsmaskin 1925-09-18.
Au PokoSK25 1925-11 Stockholm 16 S K. Kort  från Skandinaviska Kreditaktiebolaget, frankerat med 10 öre Lejon grovtandat från POKO  frankeringsmaskin 1925-11-13. Skyddsperforerat  S K.
Au Poko EB "1926-11 Stockholm E B Brev 10 öre Lejon grovtandat. Frankerat med POKO  frankeringsmaskin. Skyddsperforerat  E B  Maskinstämpel 305  Stockholm 16,   1926-11-16
Au_PokoBK 1927-04 Göteborg BK Brev från Br. Kanold A-B frankerat 15 + ? öre till Åbo, Finland med Poko BK. Stämplade Göteborg 5, 1927-04-29.
Au Pokoperf 192? 5 öre Lejon    6 skyddsperforerade frimärke där SF-märket kommer från Skattebetalarnas Förening, en Poko-maskin
Perf GFB 1928 Göteborg 1   stämplat 1928-02-17 med skyddsperforering Gust. F. Bratt & Co. GFB, &Co.

 

Automatklippta frimärke, stämplade på olika orter.

 

I Cirkulär 1922/8/2 kan vi läsa följande:

"Frimärken till automater. För användning i frimärksautomater och frankeringsapparater tillhandahållas hädanefter för sådant ändamål särskilt tillverkade rullar med 500 frimärken á 10 öre och 20 öre, vilka rullar är försedda med en stämpel innehållande ordet "Automat" och erhållas från frimärkförrådet på rekvisition, därvid bör särskilt angivas att "automatrullar" önskas. För 5 öres frimärksautomater skola som hittills användas frimärken á 5 öre av den äldre tillverkningen."

 

I Cirkulär 1922/59/3 sid 222, finns följande notering:

"Frimärken för automater. För användning i frimärksautomater tillhandahållas hädanefter, förutom de i cikluär 1922/8/2, omnämnda, jämväl rullar med 1000 frimärken á 5 och 10 öre."

Poko var bara en av alla de små maskiner som hjälpte till att "maskinklippa" frimärke på rullar. Här följer ett antal orter som haft dylika maskiner.

 

Förutom GV edaljong och Lejonfrimärke i olika valörer och tandning, så förekommer Gustaf II Adolf, Postsparbanken, E. Swedenborg, Gustav V 80 år, P. H. Ling, A Hazelius, Lantbruksmötena, E. Tegner

 

Nedan är övriga orter indelade efter alfabetet i   >  A-G, - H-L, - M-T, - U-Ö samt Stockholm längst ned.

 

Automatklippta frimärke  A - G

 

Från följande städer / orter i bokstavsordning: Arboga, Bollnäs, Borås, Eksjö,  Eskilstuna, Falkenberg, Falköping, Gävle, Göteborg.

Länk År Plats/ort

Beskrivning andra former av frankering

Au_GV10     10 öre GV något snett skuret mwd skruvtryck nere t.v. uppe en liten prick, riktmärke?
Au Arboga "1920 Arboga Brev med  20 öre G II Adolf  automatskuret och stämplat Arboga 1920-11-10.
  1921    
Au auto26 1926 Borås 5 öre grönt grovtandat Lejon ur automat, maskinstämplat Borås, som även handstämplats 1926-02-02 i postkupeen
Au auto Ek 1927 Eksjö 6 st. 5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat. Stämplat Eksjö 1927-10-23. På baksidan ankomst Stockholm TUR 1. 1927-10-24.
Au60 Eskils 1940 Eskilstuna P. H. Ling 5 + 5 öre stämplade Eskilstuna 1940-03-02
Au Falkenberg "1928 Falkenberg 2 x 5 öre grönt 13-tandat Lejon skurna ur automat, stämplade Falkenberg 1928-09-20
Au Falk 1931 Falköping 3 x 5 öre grönt 13-tandat Lejon skurna ur automat, stämplat msk 707 Falköping 1931-10-19.
Au auto Gefle 1921 Gävle 2 x 10 öre grönt grovtandat Lejon, något snedskuret. Stämplat Gävle 1921-09-16.
Au60 PKP278 1931 PKP 278A Brev med  20 öre GV automatskuret och stämplat PKP 278A 1931-08-19. Troligen från en Poko-maskin i Gävle
Au60 Gavle1 1947 Gävle 1 4 Lantbruksmötena snyggt skurna i tandningen stämplade Gävle 1, 1947-02-11 till Göteborg
Au 1919 "1919 Göteborg 12+12 öre Medaljong ytterst lite snedklippt. Maskinstämplade Göteborg 1919-03-23 till Norrviken. Anteckning - Via Stockholm.
Au auto Gbg "1921 Göteborg 4 x 5 öre Medaljong, automatskurna och makulerade  med svåra maskinstämpel 404 Göteborg 1, .1921-09-29
Au auto 1923 G .... 5 öre brunt grovtandat Lejon ur automat, skuret i maskin och stämplat G..........? 1923-09-22.
Mar_GbgBK 1927 Göteborg Reklambrev från Bröderna Kanold till Finland. Frankerat med 2 automatklippta, skyddsperforerat 15 öre GV med  BK. Ett märke dock borttaget, stämplat Göteborg 1927-04-29.
Wind_LundAll 1928 Göteborg 1 Lundberg & Allert frankerat skuret frimärke 15 öre GV. Maskinstämpel 202 Göteborg 1, 1928-01-16
Au auto Van 1931 Göteborg 4 3 x 5 öre grönt 13-tandat Lejon skurna ur automat, stämplade Göteborg 4 1931-05-11. Till Järnvägshotellet, Vännäs
Au auto 1932 Göteborg 1 3 x 5 öre grönt 13-tandat Lejon skurna ur automat, maskinstämplade Göteborg 1 1932-01-19. Till Malmö
Au auto Gbg33 1933 Göteborg  1 Brev frankerat 3 x 5 öre grönt 13-tandat Lejon skurna ur automat, maskinstämplade Göteborg 1, 1933-02-19.
Au60 Esperanto 1935 Göteborg Vykort skrivet på Esperanto sänt till Holland, stämplat Göteborg  1935-03-23. Frankering 5 öre Lejon 13-tandat normalt skuret samt 2 st. 5 öre Riksdagen.
Au60_Gbg37   Göteborg  1 5 öre grönt och 10 öre Lila, 13-tandade Lejon ur automat, maskinstämplade Göteborg 1, 1937-07-13
Au60 klipp 1939 Göteborg Frimärke 5 öre GV felskuret i maskin, men hopsatt till ett riktigt frimärke. Frammatningsnålarna syns dock tydligt, så det är inte någon som klippt itu ett frimärke med sax. Frankören har delat  frimärket i tandningen, och satt det halva märket så, att det nästan ser ut som ett helt. Dessa 2 halvor har alltså suttit ihop i tandningen. Syns tydligt i luppen. Avsändaren ville väl att det skulle se snyggt ut. De flesta felklippta brukar annars se ut som Au F467 nedan. Maskinstämplat Göteborg 1939-04-08.
Länk År Plats/ort

Beskrivning andra former av frankering

 

Automatklippta frimärke H - L.

 

Från följande städer / orter i bokstavsordning: Habo, Halmstad, Huskvarna, Hälsingborg, Hässleholm, Hörby, Karlskrona, Karlstad,  Kristianstad, Landskrona, Leksand, Lidköping, Linköping, Luleå, Lund.

Länk År Plats/ort

Beskrivning andra former av frankering

Au60 Habo 1933 Habo Brev med 5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat, samt 10 öre stämplade Habo 1933-07-07
Au HalmGrov 1922 Halmstad 2 x 5 öre bruna grov-tandat Lejon ur automat,stämplade Halmstad Lbr  1922-07-26.
Au Halmstad 1936 Halmstad 3 x 5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat,stämplade Halmstad 1 1936-04-26.
Au_Huskv22 1922 Huskvarna Lokalbrev frankerat med 2 x 5 öre bruna fin-tandade Lejon ur automat,stämplade Huskvarna 1922-10-19.
Au HbgMed "1920 Hälsingborg Brev med  15 öre GV Medaljong automatskuret och maskinstämpel 111,  Hälsingborg 1920-04-10.
Au Hbgface 1920 Hälsingborg Fönsterkuvert, frankerat  med  20 öre GV en face, automatskuret och stämplat Hälsingborg 1920-10-20. Kan vara POKO
Au Hbg1921 "1921 Hälsingborg Brev med  20 öre GV automatskuret och maskinstämpel 111, Hälsingborg 1921-05-12 till Killeberg.
Au Hbg1grov 1922 Hälsingborg Brevkort med 10 öre Lejon grovtandade, något snedskurna stämplade 1922-05-16
Au Hbg111 1923 Hälsingborg 1 Fönsterkuvert med automatklippt 15 öre GV, med extra breda marginaler. Maskinstämpel 111 Hälsingborg 1, 1923-06-07.
AuHbg201 "1926 Hälsingborg 1 Brevkort med 10 öre Lejon grovtandat, något snedskuret. Maskinstämpel, 201, 1926-11-18 till Hultsfred.
Au HbgMsk 1926 Helsingborg 2 x 5 öre gröna Grov-tandade Lejon skurna ur automat, stämplade Helsingborg 1926-12-29.
Au_3x5 1923 Hässleholm 3 st automatklippta 5 öre brun Lejon. Stämplade Hässleholm 1923-08-10
Au Horby 1937 Hörby 3 st automatklippta 5 öre grön Lejon, något snedklippta. Stämplade Hörby LBR 1937-08-12.
Au_ClasO "1938 Insjön Masskorsband, frankerat 5 öre grön Fin-tandat Lejon skuret ur automat, stämplat Insjön 1938-03-04. Innehåll Clas Ohlssonfaktura.
Au_Enkoping 1917 Jönköping 1 Brev frankerat med 2 x 5 öre GV Medaljong maskinklippta. Stämplade Jönköping 1917-12-02 till Luleå.
Au_Kalm32 1932 Kalmar 2 x 5 öre grön Fin-tandade Lejon skurna ur automat, stämpladeKalmar 1932-07-09
Au auto Karls 1929 Karlskrona 2 st. 5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat, samt 5 öre grovtandat, stämplade Karlskrona 1929-08-30
       
Au Karlst 1929 Karlstad Trycksak med 5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat,stämplat Karlstad 1929-12-23
Au60 A.H 1942 Karlstad A. Hazelius 4x5 öre korrekt skurna, stämplade Karlstad 1942-06-01
Au OttoW 1919 Kristianstad Fönsterkuvert med 12 öre Medaljong ytterst lite snedklippt. Stämplat Kristianstad 1919-05-19. Otto Werlins Eftr.
Au HbgMeKsd "1920 Kristianstad Brev med  15 öre GV Medaljong automatskuret från Otto Werlins Eftr. och stämplat Kristianstad 1920-06-12.
Au KsdOtto 1920 Kristianstad Brev med 20 öre GV  från Otto Werlins Eftr. nästan helt korrekt skuret. Stämplat Kristianstad 1920-07-17.
Au KsdGV 1920 Kristianstad Brev med 20 öre GV  från Otto Werlins Eftr. nästan helt korrekt skuret. Stämplat Kristianstad 1920-11-09.
Au KsdGV21 1921 Kristianstad Brev med 20 öre GV  från Otto Werlins Eftr. nästan helt korrekt skuret. Stämplat Kristianstad 1921-11-22.
Au Ksd22Som 1922 Kristianstad Brev med 15 öre GV  från Sommelius & Nolssons Eftr. nästan helt korrekt skuret. Maskinstämpel   Kristianstad 1922-12-12.
Au Ksd1932 1932 Kristianstad 3 x 5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat, stämplade PKP 199 1932-03-23 (Hässleholm-Kristianstad) varför dessa märken troligen är från Kristianstad
Au60 Ksd41 1941 Kristianstad F 324A Bellman snyggt skurna i tandningen maskinstämpel 203 Kristianstad 1941-01-22 samt  1941-02-22.
Au60_Lands ?? Landskrona Ernst Hjorths Trävaru. Fönsterkuvert frankerat 20 öre GV något snedskuret, stämplat Landskrona LBR ????-10-22
Au LkLbr 1926 Landskrona 3 x 5 öre gröna 13-tandade Lejon skurna ur automat, stämplade Landskrona 1926-10-28.
Auauto_Leksa 1946 Leksand Brev med 3 x 5 öre gröna GV  från Leksand 1946-02-28
Au_Lidk 1934 Lidköping Lutzen och 5 öre grönt 13-tandat Lejon ur automat, maskinstämplat Lidköping 1933-04-20 sänt till Malmö.
Au_Link22 1922 Linköping 5 + 5 öre bruna Lejon  grovtandade, något snedskurna stämplade Linköping 1922-07-23.
Au_Link36 1936 Linköping Ban 2 x 5 öre gröna 13-tandade Lejon skurna ur automat, stämplade Linköping Ban 1936-07-21
  1937 Linköping Ban 2 x 5 öre gröna 13-tandade Lejon skurna ur automat, stämplade Linköping Ban 1937-05-16.
Au auto Lulea 1928 Luleå 2 st. 5 öre grön Grov-tandat Lejon något snedskurna ur automat, stämplade Julafton Luleå 1928-12-24.
Au Lund35 1935 Lund 3 x 5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat, stämplade LUND S.J.LBR 1935-09-07
  1936 Lund 1 3 x 5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat, maskinstämplade LUND 1, 1936-01-02
Au Lund 38 "1938 Lund 6 x 5 öre grön 13-tandade Lejon, normalt Automatklippta, på brev från Lund 1938-01-06 till Nässjö
       
Länk År Plats/ort

Beskrivning andra former av frankering

 

Automatklippta frimärke   M - T.

 

Från följande städer / orter i bokstavsordning: Makuleras, Malmö 1, Mjölby,  Norrköping,  Nässjö, PKP 61, PKP 182, PKXP, (Krylbo-Mjölby) Ronneby, Saar, Skara, Skövde, Solna,  Strömsnäsbruk, Strömstad, Tibro, Trälleborg.

Länk År Plats/ort

Beskrivning andra former av frankering

       
Au_Haze 1940- Makuleras Brevkort frankerat 5+5 öre Automatskuret Hazelius. Maskinstämpeln missade, stämplat Makuleras efter sept 1941.
Au60_2001 2001 Malmö 10 kr stämplat Malmö 2001-09-25. Din Framtid med 2 fönster
Au_Ma16 1916 Malmö 2 x 5 öre GV Medaljong, automatskurna och stämplat Malmö 1916-08-22
Au_MaChok21 1921 Malmö 1 20 öre GV på fönsterkuvert, maskinstämplat Malmö 1, 1921-04-21
AuMa21Perf 1921 Malmö Bröderna Edstrand frankerat klippt 20 öre GV med Perfins BE. Maskinstämplat Malmö  1921-10-17.
Au_Ma1_22 1922 Malmö 1 20 öre GV nästan helt korrekt skuret. Sv. Kreditupplysningen Malmö stämplat Malmö 1, 1922-02-27
Au_Ma22 1922 Malmö Brev från Kredit,  Malmö 1922-09-11 med 20 öre GV automatskuret.
Au_Ma23 1923 Malmö 1 Automatklippt i privat maskin s.k. bågklippt. Stämplat Malmö 1923-10-15. Tack till Gunnar
Au_Ma27 1927 Malmö 1 3 x 5 öre grön 13-tandat Lejon något felskurna ur automat. Maskinstämplade Malmö 1, 1927-01-11
Au_Ma28kli 1928 Malmö 1 5 öre grönt grovtandat + 2 x 5 öre grön 13-tandat Lejon, helt korrekt skuret i  automaten. Maskinstämplade Malmö 1, "Välj Svensk Vara" 1928-03-30.
Au_Ma28_stj 1928 Malmö 3 x 5 öre grön 13-tandat Lejon något felskurna ur automat, stämplade Malmö 1928-04-29 med stjärna.
Au_StadsEs29 "1929 Malmö 1 3 x 5 öre grön 13-tandat Lejon något felskurna ur automat, till Norge. Stämplade Malmö 1 SJ 1929-09-06.
Au_Ma_Killeb 1931 Malmö 2 x 5 öre grön 13-tandat snett skurna Lejon ur automat, maskinstämplade Malmö 1, 1931-05-31
Wind Vessige 1933 Malmö 5 öre grönt + 2 x 10 öre Lila 13-tandat Lejon, helt korrekt skuret i  automaten. Maskinstämplade Malmö 1, brevet skrivet 1933-05-31 till Tyskland.
Au_Ma35perf 1935 Malmö 1 5 öre grönt  13-tandat Lejon, helt korrekt skuret i  automaten, stämplat Malmö 1, 1935-12-24.
Au60 Mjolby 1934 Mjölby 5 öre Postsparbank och 10 öre lila Lejon 13-tandade, stämplade Mjölby 1934-03-07.
Au60_Skadespel 1938 Malmö 2 x 5 öre grön 13-tandade Lejon  till Skådespelerskan Lüning stämplade Malmö 1938-08-13.
Au60_Bell40 "1940 Malmö 1 4sid tandat och 2 maskinskurna 5 öre Bellman, maskinstämplade Malmö 1, 1940-10-27.
Au60_MaFoto 1949 Malmö 1 Lokalbrev till Fotogåta 51, frankerat med 2 hela  och 1½ 5 öre GV gula. Stämplade Malmö 1, 1949-10-24. Någon har satt på en Lösenetikett, men rivit av större delen av densamma. Troligen för det tolkats som inrikes porto 20 öre. Rätt porto är 15 öre
       
Au auto4ore 1919 Norrköping Inrikes Trycksak före 1919-07-01 kostade 4 öre. Detta märke automatskuret och stämplat Norrköping 0?-01-29.
Au_Norrk19 1919 Norrköping 2 Brevkort frankerat 10 öre GV Medaljong automatskuret märke med skarvremsa i vänster kant. Stämplat Norrköping 1919-09-19
Au Norrk21 "1921 Norrköping Dubbelt porto 20 + 20 öre GV (1/7 1920 - 1/10 1922). Stämplat Norrköping 1921-09-27.
Au_Norrk25 1925 Norrköping 1 2 st. 5 öre bruna Lejon fintandade, automatskurna och stämplade Norrköping 1 1925-04-01
Wind_Berga32 1932 Norrköping 1 15 öre GV maskinklippt. Berga. Handelsaktiebolaget Gustaf Andersson.  Stämplat Norrköping 1, 1932-04-12
Au PKXPNass 1924 Nässjö 2 st. 5 öre brun, ett  Grov-tandat Lejon något snedskurna ur automat, stämplade Nässjö LBR. 1924-02-19
       
Au_Malen "1919 PKXP.61A Brev frankerat med 3 x 5 öre GV Medaljong. Stämplade PKXP. 61. A,  1919-07-15 till Malen
Au60 PKP4sid 19 PKP Klippta, men troligen ej i någon maskin ?
Au60 PKP278 1931 PKP 278A Brev med  20 öre GV automatskuret och stämplat PKP 278A 1931-08-19. Troligen från en Poko-maskin i Gävle
Au60_199 "1935 PKP 199 3 x 5 öre grön 13-tandade Lejon något felskurna ur automat, stämplade PKP 199, 1935-09-13 till Malmö
Au60_PKP370 1936 PKP  370 Norrköpingsvykort med 5 + 5 öre Lejon, stämplade PKP 370 1936-12-02. Vänstar märket automatskuret, men det högra är ett vanligt.
Au_PKP18 1930 PKP 18?. Brev frankerat med  5 öre GV stämplade PKP 18  1930-03-01.
Au PKXPJ4 1922 PKXP 4 st. 10 öre grön Grov-tandade Lejon något snedskurna ur automat i Jönköping. Stämplade PKXP No 6B mellan 1922-05-19  till Berlin.
Au PKXPJ1 1922 PKXP 3 st. 10 öre grön Grov-tandade Lejon något snedskurna ur automat i Jönköping. Stämplade PKXP No ?? mellan 1922-03-10 till Berlin.
Au PKXPJ2 1922 PKXP 3 st. 10 öre grön Grov-tandade Lejon något snedskurna ur automat i Jönköping. Stämplade PKXP No 6A mellan 1922-10-09  till Berlin.
Au PKXPJ3 1922 PKXP 5 öre brun + 10 öre grön Grov-tandadt Lejon något snedskuret ur automat i Jönköping. 2 st 5 öre brun. Stämplade PKXP No ?? mellan 1922-10-13  till Berlin. 2 märke bortrivna. Marodör
Au PKXP 1924 PKXP 5+5 öre brunt 13-tandat Lejon ur automat, skuret i maskin och stämplat PKXP 112. B - Krylbo-Mjölby 1924-02-13
Au PKXP8 19? PKXP 8B Trycksak 5 öre brun 13-tandat Lejon ur automat, skuret i maskin och stämplat PKXP 8. B 5/8 19?? till Stockholm.
Au_PKXP81 1930 PKXP_No 81 D Brev med 3 x 5 öre grön 13-tandat Lejon stämplade PKXP No 81 D 1930-07-10.
Au_PLK216C 1917 PLK 216 C Brev frankerat med 2 x 5 öre GV Medaljong. Stämplade PLK 216 C 1917-12-11 till Simrishamn.
Au_PLK23 1939 PLK 230.B Brev med 3 x 5 öre GV stämplade PLK 230.B  1939-04-05
Au60_Ronn 193? Ronneby Brev med 5 öre grön 13-tandat och 10 öre lila Lejon ur automat. Stämplade Ronneby 1934-09-01 ? ? ?
Au60 Saar 1935 Saar Brev med 60 öre skurna eller kanske mer troligt klippta, stämplade Saar 1935-01-30
Au60 SassTrelle 1939 Sass-Trelle 3 felskurna 10 öre Svedenborg, stämplade Sassnitz - Trelleberog 1939-09-02
Au60 Skara 1922 Skara 4 x 5 öre Medaljong, automatskurna och ett märke med skarvremsa på baksidan. Stämplat Skara 1922-08-27 skickat till Stockholm
Red17 Mertainen 1926 Skövde Brev med automatklippta 13-tandade, 3 x 5 öre Lejon från Skövde stämplade PKXP No 16, 1926-07-25 till Malmkontoret Luleå. Den 16 april 1940 sänktes fartyget s/s Mertainen av tyskt bombflyg.
Au Skovde 1930 Skövde Sorgebrev med 3 x 5 öre Lejon 13-tandade automatklippta, från Skövde stämplade 1930-04-13
       
Au_Skov 1933 Skövde 3 x 5 öre grön 13-tandat Lejon något felskurna ur automat. Stämplade Skövde 1933-06-08.
Au60 LENTU 1957 ?LENTUN? 2 st. 25-öres Vapen något snett klippta. Stämplade ?LENTUN? 1957-05-08. -  Sollentuna ? ? ?
  1921 Strömsnäsbruk 20 öre GV Smålands Aeskilda Bank, stämplat Strömsnäsbruk 1921-05-10 till Hälsingborg
       
Au60 Allers43 1943 Strömstad Frimärke 5 öre GV felskuret i maskin, stämplat Strömstad 1943-05-11 till Allers, Hälsingborg
Au60_Tibro 1928 Tibro 5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat,stämplat Tibro 1928-09-20 till I12 i Eksjö
Au60 Trelle1933 1933 Trälleborg 3 x 5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat,stämplat Trälleborg 1933-11-10. Vackert skriven adress till Horred
Au60_Troll23 1923 Trollhättan Litet vykort frankerat 2 x 5 öre GV Medaljong, stämplade Trollhättan 1923-03-30.
     

 

 

Automatklippta frimärke U - Ö.

 

Från följande städer / orter i bokstavsordning: Uddevalla, Umeå, Uppsala, Vadstena, Vingåker, Visby, Västervik, Västerås, Växjö, Älmhult, Örebro.

Länk År Plats/ort

Beskrivning andra former av frankering

Au_Udde28 1928 Uddevalla 2 x 5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat, stämplade Uddevalla LBR 1928-03-19
Au Uddev "1930 Uddevalla 3 x 5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat, stämplade Uddevalla 1930-10-13.
Au UddeLing 1939 Uddevalla 2 x 5 öre grön Ling stämplade Uddevalla 1939-10-03
Au60 Umea "1934 Umeå 3x5 öre grön 13-tandat Postsparbanken ur automat, varav ett är vinkeltandat eller EN-sidigt tandat. Stämplat Umeå 1934-03-16 sänt till Stocksund.
Au60_delat 1954 Uppsala Facit 404 A, GVI 25 öre skuret på mitten, stämplat Uppsala 1, 1954-02-14
Au Vadstena 1924 Vadstena 5+5 öre brunt 13-tandat Lejon ur automat, skuret i maskin och stämplat Vadstena Lbr, 1924-04-06
  1931 Vingåker 3 x 5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat, stämplade Vingåker 1931-11-01.
Au_Vislanda34 1934 Vislanda 3 x 5 öre grön 13-tandat Postsparbanken, klippta  ur automat, stämplade Vislanda 1934-04-16.
Au60_Visby42 1942 Visby 2 x 5 öre grön, A Hazelius. Maskinstämplat Visby 1942-06-06.
Au60 Vastervik 1931 Västervik 5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat något snett, stämplat Västervik 1931-05-06.
Au GV21 1921 Västerås Brev med 2 x 20 öre GV automatskurna och stämplade Västerås 1921-06-28
Au Vasteras 1920 Västerås Brevkort med  10 öre GV automatskuret och stämplat Västerås 1920-08-28. Ankomststämplat Kristdala 1920-08-30.
Au 1plus1 1919 Växjö Brefkort med ett vanligt och ett automatskuret 5 öre medaljong stämplat Växjö 1919-09-14
Au60_Vax35 1935 Växjö 10 öre lila + 5 öre grönt, 13-tandat Lejon ur automat, till Bottnaryd. Stämplade, Växjö 1935-07-12
Au60 Vaxjo 1932 Växjö 5 öre grönt 13-tandat Lejon ur automat, maskinstämplat Växjö 1932-10-23
Au60 V1934V 1934 Växjö 2 x 5 öre grön, 13-tandade Lejon ur automat, stämplade Växjö 1934-04-27. AB Lindgren & Brandt, Växjö. FTP ovikta
Au60 V1934 1934 Växjö 5 öre grönt + 10 öre lila, 13-tandat Lejon ur automat, stämplat Växjö 1934-06-11. Anders Möllers Skrädderiaffär, Växjö
Au60_Isak 1935 Växjö 5 öre grönt + 10 öre lila, 13-tandat Lejon ur automat, stämplat Växjö L. Isakson, Växjö 1935-09-28.
Au60_3x5 1937 Växjö 3 x 5 öre Lejon från Joh. Broqvist & Co Konditori. Stämplat Växjö 1937-01-26
Au60_Amotf 1938 Åmotfors 3 x 5 öre grön Grov-tandat Lejon ur automat, stämplade Åmotfors 1938-06-24.
Au60_Almhult 1938 Älmhult 3 x 5 öre grön 13-tandat Lejon rätt klippta ur automat, stämplade Älmhult 1938-06-16
Au60 Orebro23 1923 Örebro Brev med 3 x 5 öre grön GV Medaljong, rätt klippta ur automat, stämplade Örebro 1923-05-22 Lbr
Au Tyskl "1936 Örebro 1 bKe 31 bifrankerat med 10 öre lila 13-tandat Lejon (F145 II) felskuret sänt till Tyskland där det även Eftersänts. Dessa märken fanns då enl. kortet endast i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kortet stämplat Örebro 1, 1936-12-30.
Au60_Orebro27 ? Örebro 2 st. 12 öre Medaljong, som ser klippta ut? Stämplade Örebro  27 sept. Har någon använt sin sax, för de postala maskinerna var nog bara avsedda för 5 och 10 öres vid den tiden ? Troligen från ett företag med någon typ av POKO-maskin ?
Länk År Plats/ort

Beskrivning andra former av frankering

 

Automatklippta frimärke stämplade Stockholm, Stockholm 1.

 

Från följande Stockholmskontor  i årtalsordning: Stockholm.

 

Länk År Plats/ort

Beskrivning andra former av frankering

Au60_Sala 1917 Sala - Västerås 2 brevkort frankerade 5 öre Medaljong med riktkryss. Stämplade SALA 1917-09-19 och Västerås 1917-12-31. Ej automatklippta
Au automedalj 1920 Stockholm 4 x 5 öre Medaljong, automatskurna och det högra märket med skarvremsa på baksidan. Det högra har dessutom uppe t.v. riktkryss. Stämplat Stockholm 1920-09-12
Au_SAF21 1921 Stockholm 16 2 x 20 öre GV profil v. från Sv. Arbetsgifvareföreningen, maskinstämpel Stockholm 16, 1921-05-21.
Au60_Sth21K 1921 Stockholm 2 Fönsterkuvert med klippt 5 öre Grov-tandat Lejon. Stämplat Stockholm 2, 1921-08-11
Wind Waldemar 1921 Stockholm 1  5 öre brun, ett maskinskuret Grov-tandat Lejon typ I,  Maskinstämpel 203 Stockholm 1, 1921-10-17.
Au60 Sth22 1922 Stockholm Brev med 3 x 5 öre Medaljong, automatskurna och det mittersta märket med skarvremsa på baksidan. Stämplat Stockholm 1 1922-10-05 med maskinstämpel 301 använd 1922-08-22 --1922-12-19 "Skriv tydlig adress (Gata o husnr)". Det behövdes tydligen inte till Åmål.
Au snett ? Stockholm 5 + 5 öre Lejon, mycket snett skurna. Årtalet borta, stämplat Stockholm 19xx-05-16
Au grov10 1922 Stockholm 10 + 10 öre Lejon Grov-tandade, något snedskurna. Makulerade med maskinstämpel 203 Stockholm 1, 1922-08-13
Au GrBerlin 1922 Stockholm 5 bKe 23,10 öre + 10 öre Lejon Grov-tandat, stämplat Stockholm 5, 1922-06-07 till Berlin, Charlottenburg. Rätt porto 40 öre. Lösenstämpel [30c] blå anteckning 240.
  1922 Stockholm 10 + 10 öre Lejon Grov-tandade, stämplade Stockholm 1, 1922-08-30 till Åmål
Au GVprofv 1923 Stockholm 15 öre GV profil v. på brev stämplat Stockholm 1, 1923-01-12. Något snedskuret
Au_ABonth 1923 Stockholm 1 15 öre GV profil v. på fönsterkuvert från  A. Bonthron. Maskinstämplat Stockholm 1, 1923-04-03.
Wind 24 1924 Stockholm 6 Brev  med s.k. lackfönsterkuvert frankerat med 15 öre GV. - Skyddsperforerat Th. Stämplat Stockholm 1924-06-17
AuGV_Kuntze 192? Stockholm 2 x 15 öre GV profil v. på fönsterkuvert stämplade Stockholm 1, 1924-10-11. Ensidigt tandade.
AuGV_Goodri 1924 Stockholm 15 öre GV profil vänster på kuvert stämplat Stockholm 1, 1924-09-13. Ensidigt tandat.
AuGV Goodrich 1924 Stockholm 15 öre GV profil v. på brev maskinstämplat Stockholm 1, 1924-11-04. Ensidigt tandat
Au 3x10 France 1925 Stockholm Brev med 3x10 öre Grov-tandade Lejon stämplade Stockholm 1, 1925-02-05: Skurna i maskin och adresserat till Hotel Cap Martin Frankrike.
Au60_Uddev 1926 Stockholm 3 x 5 öre grön 13-tandat Lejon stämplade Stockholm 1926-03-28till Uddevalla
Au felsku 1926 Stockholm 2 x 5 öre grönt 13-tandat Lejon felskurna ur automat, maskinstämplat Stockholm 1926-05-26
Au_Ceder26 "1926 Stockholm 1  10 öre Grov-tandat Lejon samt 5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat, maskinstämpel 202, Stockholm 1, 1926-03.29 TUR 1.
Au Turk1 1927 Stockholm 5 öre grönt 13-tandat Lejon skuret i automat, stämplat Stockholm 1927-07-02. Kort sänt till Turkiet
Au Tur1 1927 Stockholm 5 öre grönt 13-tandat Lejon skurna ur automat, stämplat Stockholm 1927-09-22.
Au auto 1928 Stockholm 5 öre grön 13-tandat Lejon samt 10 öre lila Lejon ur automat, maskinstämpel 220 Stockholm 1, 1928-02-19.
Au60 5528 1928 Stockholm 5 x 5 öre grön 13-tandat Lejon, och ett frimärke helt felskuret i automaten, maskinstämplat Stockholm 1, 1928-04-07 till Stockholm. Eftersänt till Amsterdam, Holland. Lite lustigt med endast ETT märke felskuret.
Au auto 3x5 1928 Stockholm 3 x 5 öre grön 13-tandat Lejon något felskurna ur automat, maskinstämplade Stockholm 1928-08-13
Au60 Cst 1930 Stockholm 3 x 5 öre grön 13-tandat Lejon skurna mitt på ur automat, stämplade Stockholm 1930-04-22.
       
Au France "1930 Stockholm 5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat som komplettering till 5+5 grovtandat på vykort till  Frankrike. Maskinstämplat Stockholmsutställningen 1930-07-18.
Au60 1932det 1932 Stockholm Detalj av märket 10 öre lila, som visar tigrerat tryck i nedre marginalen
Au60 Ryssl "1934 Stockholm Brevkort bKe31 bifrankerat  med 5 öre Lejon grön från Stockholm 1934-05-25 till Hotel Europe Leningrad, Ryssland. Ankomststämplat 1934-05-29.
Au60 Linje 1934 Stockholm 1 2x5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat, maskinstämplade Stockholm 1934-06-11 sänt till Stockholm 3. Plåtskarv
Au60_Sth2 1934 Stockholm 2x5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat, maskinstämplade Stockholm 1934-06-22 sänt till Stockholm . Dessutom rak Stockholm 2
Au60_PFFS34 1934   5 öre Sparbank 10 öre Lejon 13-tandat 10 öre Lejon grovtandat. Stämplade Stockholm 1, 1934-04-11.
Au60 Lerum 1934 Stockholm 1 Vykort frankerat 2x5 öre grönt 13-tandat Lejon ur automat, något felskurna. Maskinstämplade Stockholm 1934-09-21 sänt till Lerum.
Au60 Eken 1934 Stockholm 3x5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat, maskinstämplade Stockholm 1934-11-11 sänt till Ekenäs, Finland. Ankomststämplat Ekenäs * 13.XI.34.  8 *.
Au60 Falu 1935 Stockholm 1 Vykort med 2 x 5 öre gröna Lejon maskinstämplade Stockholm 1935-08-14 till Box  236 Falun.
Au60 Vis 1935 Stockholm Vykort med 10 öre Lila Lejon stämplat Stockholm 1935-10-17 till Visby
Automatmärke "1936 Stockholm 5 öres grönt Lejon  3 st. tandn. 13, lite snett avskurna i tandningen. Maskinstämpeln missat, men två handstämplar Stockholm har makulerat 1936-03-31.
Au60 1936 1936 Stockholm 5 öres grönt Lejon och 10 öre Lila  tandning 13 skurna frimärke stämplade Stockholm 1936-04-11
Au60 13/9 1936 Stockholm 1 5 öres grönt Lejon tandn. 13 något snedskuret samt ett 5 öres grönt Lejon tandn. 9¼ stämplade Stockholm 1, 1936-05-30 till Åmål
  1936 Stockholm 1 Brev frankerat 10 öre Lila och 5 öre grönt Lejon. Maskinstämplat, Stockholm 1, 1936-08-06 AVG. LBR.
Au60_Sth1 1937 Stockholm 1 Brev frankerat med 3 x5 öre grön 13-tandat Lejon ur automat, maskinstämplat Stockholm 1937-03-24
Au60 GV 1939 Stockholm GV 80 år, 5 öre automatklippt på korrekt sätt stämplat Stockholm 1939-05-03. 10 öre Lejon 4-sidig tandning
Au60 GVf 1939 Stockholm REK-brev till Finland med GV 80 år, 5+5 öre automatklippt på korrekt sätt + 15 öre GV 80 år +10+10 öre Luftpost, stämplat Stockholm 1939-01-25.
Au60 P.H.L 1939 Stockholm P. H. Ling 3x5 öre ur automat och klippta på korrekt sätt, stämplade Stockholm 1939-07-20
Au60_Berz 1940 Stockholm Ban 10 + 5+5 P.H. Ling lite felskuret. Stämplat Stockholm Ban 1940-08-
Au60 Ms208 1940 Stockholm 1 5 öre Bellman skuret på mitten. Maskinstämpel 208, stämplad Stockholm 1, 1940-12-01.
Au60_3Haz 1941 Stockholm 1 Brev frankerat med 3 x 5 öre Hazelius snyggt klippta. Maskinstämplade Stockholm 1, 1941-12-09.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Automatmärke 1944 Stockholm Montelius 5 öre grön, märkena korrekt avskurna i tandningen. Stämplade Stockholm 1944-05-25.
Au60_maskin 1944 Stockholm 1 Gustaf V 2 st. 10 öre maskinstämplade Stockholm 1, 1944-10-16.
Au märke 10 "1944 Stockholm De tidigaste frimärksautomaterna matade fram ETT märke, samt skar av det i tandningen. Vid högre porto fick avsändaren sätta på flera märke. Ibland försvann ena sidans tänder. Frankerat 2 x 5 öre Montelius. Stämplade 1944-05-25
Au60 Romantik 1944 Stockholm Montelius 4x5 öre grön, märkena korrekt avskurna i tandningen. Stämplade FKMB 1944-11-15.
Au60 GVMak "1945 Stockholm 3 x 5 öre grön GV. Fel på frammatningen har gjort att märket skurits av något  felaktigt, stämpeln Stockholm 1 1945-02-16 har maskinstämpeln har delvis missat och därför användes stämpeln  Makuleras.
Au60_Hassle 1947 Stockholm 1 Brevkort AB Hässle. Frankerat 2 x 5 öre GV, maskinstämplade Stockholm 1, 1947-03-21
Au60 Renstj 1949 Stockholm 3x5 öre gul GV stämplade Stockholm 20, SIF 1949-05-10. På baksidan antecknat - Från Automaten på Renstjärnsgatan - Folkungagatan.
Automatmärke 1952 Stockholm 5 öre gul GV stämplade Stockholm Ban 1952-04-11.
Auto betalt 1955 Stockholm Under 1955 var en med brevlåda kombinerad frankostämplingsautomat uppsatt på prov på postkontoret Stockholm 1 (från mitten av maj och under ca två månader framåt). Denna apparat var av tyska fabrikatet  "Autofranc", (tillv. Hänel & Schwartz, Berlin). Den var avsedd för  vanliga brev om högst 20 gr vikt och för ett porto av 25 öre.
Au60 skepp 1968 Stockholm Brev till Det Bästa med 3 märke. Frankerat av Det Bästa, med hjälp av maskinskurna frimärke
Au60 15ore 1968 Stockholm Brev till Det Bästa med 2x15 öre frimärke. Frankerat av Det Bästa, med hjälp av maskinskurna frimärke. Stämplat Segeltorp 1968-03-21 till Det Bästa, Fack,  Stockholm 200.
Länk År Plats/ort

Beskrivning 10 öre Lila Lejon automatklippt frankering

Au60 1932Lejon 1932 Stockholm 1  5 öre grönt och 10 öre Lila, 13-tandade Lejon ur automat, maskinstämplade Stockholm 1, 1932-01-29.
Au60 1932 1932 Stockholm Vykort med  10 öre Lila, 13-tandat Lejon ur automat, stämplade Stockholm 1, 1932-10-30.
Au60_Gbg32 1932 Göteborg 1 Brev frankerat 10 öre Lila  Lejon. Maskinstämplat, Göteborg 1, 1932-05-21  LBR.
Au auto 1933 Stockholm  Vykort med 10 öre Lila Lejon ur automat, stämplat Stockholm 1, 1933-08-25.
Au60_EPeter 1934 Stockholm 6 C6 med 5 öre grön och 10 öre Lila, 13-tandade Lejon ur automat. Från E. Petersson & Co, stämplade Stockholm 6, 1934-04-06
Au60 Hofva 1935 Stockholm 1 Brev frankerat med 13-tandade 5 + 10 öre Lila Lejon till Hofva. Maskinstämpel 208 stämplad Stockholm 1, 1935-05-07.
Au60 Ksd2 1935 Stockholm 2 brev med normalt skurna frimärke stämplade Stockholm 1934-35. 10 öre Lila  Lejon och 5 öre grön Postsparbanken.
Au60 Katrineh 1935 Stockholm 1 Brev med 5 öre grönt + 10 öre lila, 13-tandat Lejon ur automat, stämplade Stockholm 1, 1935-07-01 till Katrineholm
Au60_Visby35 1935 Stockholm 1 Vykort med  10 öre Lila, 13-tandat Lejon ur automat, maskinstämplat Stockholm 1, 1935-10-17.
Au60 20ore 1936 Stockholm 1 F 146 2 x 10 öre Lila Lejon automatklippta. Överfrankerat 5 öre maskinstämplade Stockholm 1, 1936-03-06
Au60 Ornen 1936 Stockholm 1 Brev frankerat 10 öre Lila och 5 öre grönt Lejon. Maskinstämplat, Stockholm 1, 1936-08-10 AVG. LBR.
Au60_Boden 1937 Stockholm 1 Brev frankerat med 5 öre grönt och 10 öre Lila Lejon . Maskinstämplat, Stockholm 1, 1936-08-06 AVG LBR till I 19 Boden.
Au Paris 1937 Stockholm 4x10 öre Lila  13-tandat Lejon (F145 II) på Luftpostbrev till Paris, stämplat Stockholm1937-08-30
Au60_Norr39 1939 Norrköping 1 Brev frankerat med 13-tandade 5 GV + 10 öre Lila Lejon till Stockholm. Stämplade Norrköping 1, 1938-06-22.
Länk År Plats/ort

Beskrivning andra former av frankering

 

Automatklippta frimärke efter 1940.

 

Från följande städer / orter i bokstavsordning: Borås, Eskilstuna, Karlstad, Kristianstad, Gävle 1, Malmö, Skellefteå, Solna, Stockholm, Strömstad, Uppsala, Västerås, Örebro,

 

Länk År Plats/ort

Beskrivning andra former av frankering

Au60 A.H 1942 Karlstad A. Hazelius 4x5 öre korrekt skurna, stämplade Karlstad 1942-06-01
Au60 Ksd41 1941 Kristianstad F 324A Bellman snyggt skurna i tandningen maskinstämpel 203 Kristianstad 1941-01-22 samt  1941-02-22.
Auklippt 1943 Borås Lejon 5 öre grönt. Fel på frammatningen har gjort att märket skurits av felaktigt. Stämplat Borås 1, 1943-05-14
Au60 Eskils 1940 Eskilstuna P. H. Ling 5 + 5 öre stämplade Eskilstuna 1940-03-02
Au60 Gavle1 1947 Gävle 1 4 Lantbruksmötena snyggt skurna i tandningen stämplade Gävle 1, 1947-02-11 till Göteborg
Automatmärke 1944 Stockholm Montelius 5 öre grön, märkena korrekt avskurna i tandningen. Stämplade Stockholm 1944-05-25.
Au60 Romantik 1944 Stockholm Montelius 4x5 öre grön, märkena korrekt avskurna i tandningen. Stämplade FKMB 1944-11-15.
Au60 Renstj 1949 Stockholm 3x5 öre gul GV stämplade Stockholm 20, SIF 1949-05-10. På baksidan antecknat - Från Automaten på Renstjärnsgatan - Folkungagatan.
Auto betalt 1955 Stockholm Under 1955 var en med brevlåda kombinerad frankostämplingsautomat uppsatt på prov på postkontoret Stockholm 1 (från mitten av maj och under ca två månader framåt). Denna apparat var av tyska fabrikatet  "Autofranc", (tillv. Hänel & Schwartz, Berlin). Den var avsedd för  vanliga brev om högst 20 gr vikt och för ett porto av 25 öre.
Au60 skepp 1968 Stockholm Brev till Det Bästa med 3 märke. Frankerat av Det Bästa, med hjälp av maskinskurna frimärke
Au60 15ore 1968 Stockholm Brev till Det Bästa med 2x15 öre frimärke. Frankerat av Det Bästa, med hjälp av maskinskurna frimärke. Stämplat Segeltorp 1968-03-21 till Det Bästa, Fack,  Stockholm 200.
Fratill 2112 1952 Västerås m/44- Lic.nr 2112. Frankostämplat 65 öre Västerås 1952-10-16, bifrankerat med 25 öre GVI skyddsperforerat ASEA
       
Au60_Wien40 1940 ??? 35 Brev frankerat 3 x 10 öre Lejon , stämplat ?? 1940-11-03 till Wien. Dubbelt Censurerat brun och vit med "Oberkommando der Wehrmacht" RÖD stämpeel på baksidan
Au60 Orebro 1947 Örebro 1 Facit 271 GV,  något felskuret i maskin, stämplat Örebro 1, 1947-09-29
       

 

Felaktigt automatklippta.

 

 

Länk År Plats/ort

Beskrivning andra former av frankering

Au_Forsa ? Forsa 5 öre Lejon snedskuret samt 10 öre Lejon standard stämplade Forsa 19??-?-?
Au60_Gafle 1916 Gävle Brev frankerat med 2 x 5 öre GV Medaljong felskurna, stämplade GÄFLE  1916-11-17.
Au Eksjofel 19?? Eksjö 5 öre GV Medaljong, felskuret och stämplat Eksjö 19??-02-27. Skulle kunna vara 1923
Au Uppsala 1923 Uppsala 1 5 + 5 öre Lejon Grov-tandade, samt ett felskuret 13-tandat stämplade Uppsala 1, 1923-04-25.
Au_Lund23 1923 Lund  5 öre Medaljong, automatskurna på mitten samt 15 öre GV. Maskinstämpel 203  Lund 1923-05-02.
Au_Gbg25 1925 Göteborg 1 2 x 5 öre brun 13-tandade Lejon stort felskurna ur automat, stämplade Göteborg 1, 1925-08-13.
Au 3strip 192? ? ? Trestrip 5 öre Lejon helt felskurna, där avsändaren har försökt att efterlikna och göra frimärkena, så lika vanliga som möjligt. Tid och ort är ytterst svårt att tolka. Märkena utkom dock1925-12-01, så de är stämplade senare.
Au_MA28Stad 1928 Malmö 4 öletiketter samt 5 öre grön 13-tandat Lejon felskuret ur automat. Märkena maskinstämplade  Malmö 1928-02-29 med maskinstämpel 306 Öppna Postgirokonto. Ankomststemplat Kjøbenhavn 1928-03-01. På baksidan stämplat Malmö Västra Stadsvåg
Au auto Varb 1932 Göteborg 1 5 öre grönt 13-tandat Lejon skuret ur automat + 10 öre Lejon grovtandat maskinstämplade Göteborg 1 1932-05-10. Till H. Benson Varberg.
Au60 Bolln 1933 Bollnäs Trycksak X, lokalbrev med 5 öre grönt 13-tandat Lejon felskuret ur automat, stämplat Bollnäs 1933-09-04. Årtal tveksamt
Au60 Malmo 1935 Malmö 1 5 öres grönt Lejon  3 st. tandn. 13, skurna på mitten och stämplade Malmö 1935-04-28.
Au auto Gbg35 1935 Göteborg  1 Brev frankerat 3 x 5 öre grönt 13-tandat Lejon felaktigt skurna ur automat, maskinstämplade Göteborg 1, 1935-11-11.
Au60 mitten 1937 Stockholm 1 5 öres grönt Lejon tandn. 13,  2 st.  avskurna mitt i märket på vykort stämplat Stockholm 1, 1937-08-11
Au_PKP182 1937 PKP_182 5 öre grönt  13-tandat Lejon, delvis felskuret i  automaten, samt 10 öre Lejon, stämplade PKP 182, 1937-01-05.
Au60 Ms208 1940 Stockholm 1 5 öre Bellman skuret på mitten. Maskinstämpel 208, stämplad Stockholm 1, 1940-12-01.
Au_auto_G41 1941 Gävle 1 3 x 5 öre GV stämplat Gävle 1, 1941-02-22.
Au60 AHazel 1942 Stockholm 9 Brev med Artur Hazelius 2 x 5 öre felaktigt skurna. Maskinstämpel 212 stämplad Stockholm 9, 1942-07-10.
Au60 linge 1942 ...inge Nyårskort med 5 öre Hazelius felskuret i maskin, stämplat ??LINGE 1942-12-30
Au60 AHazel 1942 Stockholm 9 Brev med Artur Hazelius 2 x 5 öre felaktigt skurna. Maskinstämpel 212 stämplade Stockholm 9, 1942-07-10.
Auklippt 1943 Borås Lejon 5 öre grönt. Fel på frammatningen har gjort att märket skurits av felaktigt. Stämplat Borås 1, 1943-05-14
Au60 Allers43 1943 Strömstad Frimärke5 öre GV felskuret i maskin, stämplat Strömstad 1943-05-11 till Allers, Hälsingborg
Au60 GVMak 1945 Stockholm 3 x 5 öre grön GV. Fel på frammatningen har gjort att märket skurits av något  felaktigt, stämpeln Stockholm 1 1945-02-16 har maskinstämpeln har delvis missat och därför användes stämpeln  Makuleras.
Au60 GV5 1945 Stockholm 5 öre grön GV. Fel på frammatningen har gjort att märket skurits av felaktigt, stämplade Stockholm 1 1945-05-19
       
Au60 Press 1946 Stockholm 1 3 x 5 öre grön Svensk Press stämplade Stockholm 1, 1946-02-23
Au60_10515 1946 Stockholm 1 Maskinstämpel 214 Stockholm 1, 1946-09-01. 10 öre delat + 5 öre + 15 öre Lunds Domkyrka. Troligen dubbelt lokalporto 30 öre eller filatelistiskt "lavet".
       
       
Au60 Orebro 1947 Örebro 1 Facit 271 GV,  något felskuret i maskin, stämplat Örebro 1, 1947-09-29
Au_Link49 1949 Linköping 3 x 5 öre grön GV, felskurna ur automat, maskinstämplade Linköping 1949-
Automatmärke 1952 Stockholm 5 öre gul GV stämplade Stockholm Ban 1952-04-11.
Au60_Sth52 1952 Stockholm Ban 5 öre gul GV + 20 öre GVI stämplade Stockholm Ban 1952-01-10
Au60_delat 1954 Uppsala Facit 404 A, GVI 25 öre skuret på mitten, stämplat Uppsala 1, 1954-02-14
Au60 Kilroy 1954 Stockholm Ban Brev till Kilroy-Hobby, frankerat med felskuret 25 öre blå (F 406) GVIA, maskinstämplat Stockholm Ban 1905-12-12.
Au60 GVIA 1955 Stockholm 25 öre blå (F 406) GVIA klippt på mitten, maskinstämplat Stockholm Ban 1955-01-07
Au60 Kilroy 1954 Stockholm Ban Brev till Kilroy-Hobby, frankerat med felskuret 25 öre blå (F 406) GVIA, maskinstämplat Stockholm Ban 1905-12-12.
Au60 GVIA 1955 Stockholm 25 öre blå (F 406) GVIA klippt på mitten, maskinstämplat Stockholm Ban 1955-01-07
Au60 MalmoGVIA "1955 Malmö 1 Automaten har inte skurit av märket i tandningen, vilket var avsikten. Fel på frammatningen har gjort att märket skurits av på mitten. Facit nr 406 2-sid. maskinstämpel 214, stämplat Malmö 1 1955-12-06. Spår av frammatningen syns tydligt.
       
Au F467 1956 Solna  Automaten har inte skurit av märket i tandningen, vilket var avsikten. Fel på frammatningen har gjort att märket skurits av på mitten. Facit nr 467 2-sid. stämplat Solna 1956-03-10. Spår av de 5 taggarna syns tydligt.
Au60_Skelle 1959 Skellefteå Brev med 3 felskurna GVI Adolf, stämplat Skellefteå 1959-12-20.
       

 

 

 

 

Det Bästa, Nordia Borås och andra senare automatklippta

 

Länk År Plats/ort

Beskrivning andra former av frankering

Au60 linge 1942 ...inge Nyårskort med 5 öre Hazelius felskuret i maskin, stämplat ??LINGE 1942-12-30
Au60 LENTU 1957 ?LENTUN? 2 st. 25-öres Vapen något snett klippta. Stämplade ?LENTUN? 1957-05-08 (Sollentuna ?)
Au60_DetBesta 1970-tal ? Svarslösen Svarskuvert till Det Bästa, Stockholm 6. Något snedklippt rosa Svarslösenfrimärke
Au 54 beklag 1972 Stockholm Blankett och ersättning till någon som kände sig lurad. Stämplad - 2 FEB. 1972 Tillsyningsman Frimärksautomater

Au60 2010Boras

2010

Stockholm

Till Nordia 2010 i Borås, använde man en ny typ av automatfrankering. Frimärket klippt och var dessutom inkjetmakulerat.

Au60 2010Boras det

2010

Stockholm

Detalj av ovanstående objekt stämplat Stockholm 2010-05-05
       
       

 

1954 infördes automathäften, en ny typ av frimärksautomater.

I dessa automater kunde man köpa ett häfte till 1 kr.  Det  möjliggjorde för allmänheten att själv köpa och frankera ett brev. Ofta satt dessa automater där det även fanns en brevlåda. En ny automatisering som då tog fart. Senare utkom även 2 och 5 kr häften. Det sista automathäftet kom ut 1985. Här endast några få objekt. Maskiner kan ibland krångla och då var Posten vänligt inställda

   

 

Egenhändigt klippta frimärke.

Det har även funnits en del som inte använt tandningen för att dela på frimärkena

o.

Länk År

Beskrivning manuellt klippta (Manred)

     
Au60 PKP4sid 19 PKP Klippta, men troligen ej i någon maskin ?
Try_Hels 1930 Trycksak frankerad med Helsaksklipp 10 öre GV. Stämplat HÅLAHULT 1930-03-29
Lu2 kB 32 1930 Valörstämpeln utklippt från Helsak kB 32 eller bKe 32,  stämplat Lidköping 1930-05-30.
     
Lu Flen 1943 Brev med kuriositeter. 20 öres+10-öres frimärken ihopsatta till ett samt 10 öre profil som är utklippt från helsak och påklistrat. Skickat under krigstiden. Lite för snyggt stämplat Ringkarleby 1943-07-17.
Lu2_60GVbKe41 1950- Att klippa ut bilden från Kortbrev 36 eller bKe 41 kan väl knappast vara tillåtet. Dock ingen åtgärd från Posten. Maskinstämplat Gävle 1, 1950-11-01.
Fusk Horja 1977 Del av PT-kort utklippt och använt som frimärke. Stämplat Hässleholm 1977-10-13 till 28016 Hörja
Lu2_Adre80 1980-12 Adresskort Bl 2010.20 (okt 78) som i Jönköping 1980-12-12 använts med 3 st. återanvända  10 kr frimärke, genom att klippa ut dem och teipa fast dem. Utlöst Fjälkinge 1980-12-16. Rätt porto för 10 kg är 33 kr.
Au60_GlaSky 1991 Flygpost från Kristianstad till USA. Frankerat med del av häftet "Gamla skyltar" från 1985. Klippta i övre och högra kant. Stämplade 18.03.01. Ankomsstämplade Washington 21 MAR 1991. Sortarat B6 och B55. RETURNED TO SENDER.
Lu2_60 sting 1995 Stingpost ur tidningen Expressen. Klipp ut och posta
Klipp 2000-01 Vacker Sundsvallstämpel 2000-01-11 med "Suddig bro" på "frimärke" klippt ur broschyr. Fusk - fusk.
Fusk JohnA 2002-07 Klipp från Svepet klistrat på PT-kort. Maskinen IRM 111 har tolkat det som frankering och stämplat 2002-07-22 samt även sorterat i samma maskin.
Fusk_N2002 2002-10 Att klippa ut en kopia, eller att själv göra en i en färgskrivare fungerar ibland riktigt bra, även i Nässjö. Stämplat Nässjö 117, 2002-10-27
Fusk Hallens 2003-01 "Frimärke" utklippt ur en färgrik  broschyr. OBS. Posten i Årsta är duktiga på att tolka adresser. Stämplat Årsta 2003-01-16
Fusk3b 2003- Utklippt ur en broschyr och stämplat 2003-
Fusk Hallens 2003- "Frimärket" utklippt ur en färgrik  broschyr. OBS. Posten i Årsta är duktiga på att tolka adresser. Stämplat sorterat Årsta 2003-01-16
Fusk3g 2004-06 Ejdrar, utklippt/rivet ur en broschyr och stämplat 2004-06-29 i SRM 112 Göteborg, sorterad i G 40.
Fusk3c 2004-07 Hanna Ljungberg, utklippt ur en broschyr, stämplat och sorterat i IRM 108 Nässjö 2004-07-19

Fusk8a ramgullviva

2005

Falska Gullvivan icke utriven efter tandningen, utan troligen klippt ut med god marginal
Fusk3 AL 2005-03 Astrid Lindgren 6 kr (F 1961 från 1996) klippt ur någon broschyr. Stämplad IRM 111 Göteborg 2005-03-21
Fusk3g 2005-05 Liljekonvalj ur Vårblommor. Utklippt ur en broschyr och stämplat 2005-05-24
Au60_Sklipp 2005-11 Hjortron ur "Skogens skafferi".  Äkta märke klippt uppe och vänster sida ur häftet. Inkjetstämplat Sundsvall "Frimärket 150 ÅR" 2005-11-15
13 Sommar 2006-10 "Sommar vid insjön" Märke klippt ur broschyr. Märket större än det äkta, stämplat IRM 114 Malmö 2006-10-16
F 13 2006-09 Märken klippta ur broschyr. Märkena mindre än de äkta och otandade, stämplade Årsta 2006-09-26
Fusk3gg 2006-12 Garboblocket utklippt ur någon broschyr och skickat som vanligt brev. Posten upptäckte dock detta och handlade helt korrekt med Losen enl. "kipp" som erlades 2006-12-19. Rak 2-radig stämpel "LÖSEN BETALT  KLART  FÖR UTDELNING" talar om att brevet kan utdelas.

Fusk Glad Påsk

2007-03 Inte fusk, det är bara tandningen eller snarare stansningen som saknas på "Vårkänslor". Klippt ur ett häfte eller ark som en del kallar det. Solen lyser och stämplat GLAD PÅSK 2007-03-28

Fusk 2007stans

2007-03 Inte fusk, det är bara tandningen eller snarare stansningen som saknas på "Vårkänslor". Klippt ur ett häfte eller ark som en del kallar det. Ännu ett ex. på dålig kvalitetskontroll. Stämplat Göteborg Påsken 2007-03-

Lu2_2007Arsta

2007-03 Tydligt Återanvända frimärke stämplade Årsta 2007-03-27. 2 stämplade frimärke klippta från brunt kuvert och satta på ett nytt. Maskinen uppfattar inte den tidigare stämpeln
Fusk klippt 2007- Detta är nog ett effektivt sätt att förhindra "Återanvändning" av ostämplade märke. Jag tror dock inte att frimärkssamlarna jublar
Fusk6 ta 2007-05 Denna kunden köpte bara ETT frimärke för insändande av en korsordslösning. Frimärkena var  uppklistrade på större självhäftande vita etiketter. Säljaren har därför klippt ut ett märke, men tänderna från märket vid sidan om ses vid pilen. Stämplat Göteborg 2007-05-21.
Lu2 60 klister

2007-06

Det är inte alla som känner till att många frimärke har självhäftande klister. Här har någon klippt ut ETT märke ur häftet. På baksidan smetat på klister och satt frimärket på brevet. Kanske beroende på att rävungen är ett återanvänt märke som fordrade klister för att fastna på kuvertet. Stämplat Sundsvall 2007-06-24
Lu2_Storkry 2007-10 Återanvänt frimärke som klippts ut och teipats fast. Stämplat utan anm. i Göteborg 2007-10-28 till Storkryptot GP.

Lu2 60klippt

2008

En del har inte förstått att de självhäftande frimärkena kan tagas ur häftet UTAN sax. Vänster och övre kant klippta. Stämplade Stockholm 2008-11-25.
FuskDH 2008 Urklippt bild av Dag H. som använts som frimärke. Maskinen ej inställd för  att sortera bort icke frimärke. Stämplat Göteborg 2008-03-30.
Lu2_Skuretut 2012-03 Del av ett C4-kuveret, frankerat med 5 utklippta och återanvända frimärken. Helt teipade fast. Postens personal har makulerat frimärkena genom att skära bort en bit av dem. Eftertaxerat med stämpel 2012-03-20, samt gul etikett "Återanvänt Frimärke".
Fusk_N201603 2016-03 Nässjö 2016-03-08. Äkta märke som klippts ut ur häftet och klistrats på kuvertet? enl. Traderasäljaren.
Fusk_N201603 2016 Zlatan stämplat Nässjö 2016-03-08.  Äkta märke som klippts ut ur häftet och klistrats på kuvertet.
     

 

Länkar till interna o externa sidor.

 

  Interna Länkar  
Main page

Poko postal Automation

Posthistoria Huvudsida

Brevsortering Huvudsida
 

 

Frankeringsetiketter

Se länksidan
 

 

   

!


Externa länkar till:

SSPD

AEG   Postal Automation

Flaggaeng  PMSC

Flaggaeng Remail   Alex Gundel

Digitalt Museum POKO- maskin Poko-Perfin-perforatorer (dansk) KOMUSINA
Postnummersystemet i Sverige Links to Postal Codes all over the world POSTAMPER

 

Litteraturhänvisning.

Stämpel-Fakta Kap. 4, avsnitt Q, sid. 472-474   Filatelisten 2011/4 sid. 19 bandfrimärke för automater
Peter Engelbrecht: "POKO" Perfinisten    
     
     


   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page