Svensk Transorma.

Svensk Brevsortering - en del av  Automationen.

Redan på 1930-talet började man i Holland använda en brevsorteringsmaskin som kallades “Transorma”. I Brighton England började man använda Transorma 1936. Den testades även i Sverige.

Transormas installerades även i Argentina, Belgien, Brazilien, Canada, Tyskland, Nederländerna, Venezuela,  och USA.

"Generalpoststyrelsen har för någon tid sedan fattat ett för det svenska postverkets framtida utveckling säkerligen mycket betydelsefullt beslut. Styrelsen bar nämligen den 30 januari bestämt, att vart och ett av postkontoren Linköping 1 och Norrköping 1 skola tilldelas en brevsorteringsmaskin av märket "Transorma", försedd med tangentbord och 160 fack, ävensom ett s. k. övningsbord av samma fabrikat. Den för Linköping avsedda maskinen är avsedd för bearbetning av såväl den ankommande som den avgående posten under det att Norrköpingsmaskinen t. v. skall användas enbart för den ankommande brevsorteringen.

 Frågan om användningen av brevsorteringsmaskiner inom svenska postverket har genom nämnda beslut från de teoretiska spekulationerna, förts ut i det praktiska livet. Det Er givet, att beslutet inte får fattas som ett definitivt ställningstagande från Generalpoststyrelsens sida till frågan om övergång till maskinell brevsortering, utan kan detsamma närmast tolkas, som ett bifall till att en försöksanordning kommer till stånd. Utöver vid de nämnda postkontoren har försöksanläggningar även diskuterats vid postkontoren Stockholm 1 och Göteborg 1. Lokalförhållandena vid dessa postkontor lägga dock f. n. hinder i vägen för installerande av sorteringsmaskiner, varför försöken för dessas vidkommande få anstå en tid.

 

De första ansatserna till ett studium av den maskinella brevsorteringens införande i vårt land, togs redan for ett par år sedan. I november 1945 reste nämligen en delegation, bestående av byråchefen A. Hultman, överpostmästaren vid Göteborg 1 M. Hellwer, överkontrollören vid Stockholm Ban N. Terje och byråsekreteraren N. Lännersten på Generalpoststyrelsens uppdrag till Holland för att vid postkontoret i Utrecht studera användningen av den mycket omtalade brevsorteringsmaskinen "Transorma". Studieresan tillkom närmast för att undersöka, huruvida en tilltänkt installation av fyra dylika sorteringsmaskiner vid det nya bangårdspostkontoret i Stockholm lämpligen borde ske. "

 

Anteckningar från postmästarmötet 1947-05-13--14


Brevsorteringsmaskinerna ta rätt stort utrymme i anspråk. De finnas i olika storlekar. En maskin av minsta typen, avsedd för en sorterare och försedd med 160 sorteringsfack, är 4.35 m lång och 1.37 m. bred. Den fordrar en fri takhöjd av 4 m. Sorteringen går till på följande sätt. Sorteraren, som har sin arbetsplats på en plattform ovanpå maskinen, sitter på en reglerbar stol. Framför sig har han ett tangentbord. Breven matas automatiskt fram till sorteraren. Genom att trycka ned tangenter anger sorteraren önskat fack, dit brevet sedan föres på maskinell väg. Maskinerna kunna användas för såväl avgående som ankommande sortering. Enligt uppgift, som lämnats av försäljaren, skall en maskin avsedd för en sorterare ha samma kapacitet som 4 sorterare vid manuell sortering. För att uppnå en dylik hastighet fordras givetvis, att sorteraren besitter full sorteringskunnighet; vid ankommande sortering måste han känna till hur posten skall uppdelas på olika brevbäringsdistrikt m.m. samt vid avgående sortering, hur posten skall dirigeras.
Sorteringsmaskinerna ha ännu ej provats i Sverige. Det har dock ifrågasatts att anskaffa dylika till pk Norrköping l och Linköping 1.

Utredning pågår.

 

I fråga om det planerade försöket med en brevsorteringsmaskin framhöll pm, att det på grund av maskinens storlek och det begränsade utrymmet blir svårt att få plats för en sådan vid pk Nrkp l. Det har ifrågasatts, att försorteringsfacken skola borttagas under försöksperioden för att bereda plats för maskinen. Eftersom man inte vet, hur försöken komma att utfalla, ansåg pm, att facken måste finnas kvar. Tidsstudier ha gjorts, varvid det konstaterats, att en van sorterare presterar lika mycket vid manuell sortering som när maskin används. Maskinens förmåga beror ju också helt på operatörens snabbhet. Denne måste exempelvis beträffande den ankommande posten i detalj kunna hela postutdelningsområdet i Nrkp. För närvarande finns ej någon personal, som kan detta. Upptagen statistik visar, att i regel 28,000 brevförsändelser ankomma varje dygn.

Det skulle då behövas 11 á 12 timmar att sortera denna postmängd med maskinen.

Eftersom försorteringen måste ske inom en avsevärt kortare tidrymd, skulle i alla fall viss försorteringspersonal behövas. Jag är därför ganska skeptisk.
Pm. Sandström: Utrymme kan nog beredas vid pk i Link för en sorteringsmaskin. Det skulle dock vara bäst, om med uppmonteringen kunde anstå tills ombyggnaden av posthuset är färdig. Pm ansåg, att någon personalbesparing knappast skulle vinnas.
Pd: Det är givetvis mycket önskvärt, att vi följa med i utvecklingen och att nya hjälpmedel prövas. Troligen kommer pdir att tillstyrka att en sorteringsmaskin provas åtminstone vid pk Link l.

Årskrönikan 1948.

 I   årskrönikan från 1948 skriver Lars Bäcks följande: -- Mekaniseringen av det egentliga postarbetet har ju av många anledningar varit mycket obetydligt hos oss. Under året inköpta brevsorteringsmaskiner kunna emellertid, om de motsvara gjorda beräkningar, få många efterföljare, varför året ur denna synpunkt sett, kanske blir ett märkesår. -- Den enormt stora maskinen (den behövde 4 m fri höjd) testades i Linköping och Norrköping, de enda ställen där det fanns plats nog att installera maskinen. Provet föll inte väl ut, varför maskinerna nedmonterades 1952.

De flesta av mig funna försändelserna är avgående och handstämplade Linköping 1 och maskinstämplade med Nybergs maskin. Ett mindre antal är stämplade  Linköping 2. Färgbandet byttes troligen endast 2 ggr. av funna försändelser att döma. I Norrköping byttes nog aldrig något färgband.

Maskinens operatörer kallades transormister. Det fanns 6 i Linköping och 6 i Norrköping

Sorteringen med maskin var snabbare och sorterarna behövde inte ställa upp under längre tid för att bearbeta inkommande post. Man beräknade 3000 brev jämfört med 1800 vid manuellt sortering. Tidsvinsten var alltså inte så stor. Ljudet från maskinen, var mer irriterande än att arbeta normalt. Transormamaskinen gjorde mycket buller? På grund av detta fick Transformisten endast arbeta i en timme i följd på maskinen. Sparandet av personal var därmed inte så stor. Redan under installationen av den första maskinen, var många övertygade om att tidsbesparingen inte var så stor, utan bara en förbättring av sorteringsprocessen.

 

1949-1951 Transorma - Linköping - Norrköping.

 

tra_Maskinen_Link Foto ur Postens årsbok 1949. Transormeraren sitter vid ett tangentbord och dirigerar posten till olika fack.
Tra_BA_detalj Närbild av Linköpings BA från 1950-10-07.
Tra_AJ_detalj Närbild av Norrköpings svarta AJ på ett vykort troligen från 1949-??-27.
Tra_AJfDet Närbild av Norrköpings färglösa AJ på ett fönsterkuvert från 1950-08-07.

1949-1951 Transorma 1/160 i Linköping.

Linköping testkörde maskinen  1949-10-21 -- 1951-06-04. Kända försändelser har röd markering/kod BA, BB, BC och BD. Nytt färgbandet är insatt vid tre tillfällen. De flesta försändelser har mycket svaga avtryck i "röd färg" Få ex. sända  utrikes är kända, liksom ankommande.

Tidigast känd 1949-11.08.  Senast kända datum 1951-02-27

Bild Årtal Beskrivning inrikes
Tra_UtanS 1950-01 Brev frankerat 20 öre GV stämplat Simrishamn 1950-01-26 till  Linköping. Eftersänt inom Linköping. Utan Transormamarkering.
Tra_BA_Lin03 1950-03 Brev frankerat 4 x 5 öre GV stämplade Linköping 1950-03-20.  Transormamarkering röd BA
Tra_BA Link 1950-10 Stämplat Linköping 1 den 7.10.1950 sänt till Vadstena. Transormamarkering röd BA
Tra_BB Link 1950-11 Transormamarkering röd BB Stämplat Linköping 1, 1950-11-13. Nyligen bytt färgband.
Tra_BC Link 1950-08 Transormamarkering röd BC En mycket svag stämpel, då färgbandet nästan var helt uppslitet. Stämplat Linköping 1, 1950-08-01.
Tra_BD Link 1950-03 Transormamarkering röd BD stämplad 2 ggr. fredagen. Maskinstämplad Linköping 1, 1950-03-03
Mar Transo 1950-02 Transormastämpel BB på plundrat  Vykort med 15 öre porto handstämplat Linköping 1950-02-17 .
Tra_BD_Lin 1950-02 Svag Transormastämpel BD. Vykort frankerat 15 öre porto handstämplat Linköping 1, 1950-02-22.
Tra_BD Lin3 1950-03 Transormamarkering röd BD stämplad på frimärket i mitten. Frankerat 3 x 5 öre GV.  Maskinstämplad Linköping 1, tisdagen 1950-03-28
Tra_Lin50utan 1950-07 Vykort stämplat Linköping 1, 1950-07-16 sänt till  Mörrum. Eftersänt Mörrum 1950-07-17
Bild Årtal Beskrivning inrikes
Tra_BAankLed 1950-10 Vykort stämplat Vejbystrand 1950-10-06 till Ledbergskulle. Eftersänt till Linköping och där sorterat med BA.
EFTP_Link51 1951-06 Maskinskrivet EFTP-kort från Lihnell, Linköping, frankerat med 15 + 5 öre GV. Stämplade Linköping 1, 1951-06-30. Transorma var nog avslutad vid denna tig

 

 1949-1951 Transorma  1/160 i  Norrköping.

I Norrköping testkördes maskinen  1949-10-21 -- 1951-10-31. Koder enl. Alfred Weiners studier: AA, AB, AC, AD, AF, AH, AJ. Kända koder hittills är dock endast svart AJ.  Få  försändelser kända under denna tid. Vissa uppgifter säger att maskinen fr.o.m. 1951-06-15 enbart användes för ank sortering i Norrköping. Den färglösa nedan motsäger dock detta. Försändelser i svart och "färglöst" AJ är kända. Utan färgband (färglös) mellan 1950-02-07 --1950-08-17

Tidigast tänkbara datum 1949-10-29. Senast tänkbara datum 1950-08-17.

En fråga man ställer sig är VARFÖR körde man Norrköpingsmaskinen med svart färgband och VARFÖR satte man inte dit ett nytt eller rättare sagt VARFÖR tog man bort färgbandet. Av det fåtal kända brev/kort, kan man anta att färgbandet togs bort redan i slutet av jan. 1950.  Övriga länder med Transormamaskiner bytte färgband ganska ofta. Det är sällan man ser oläsliga utländska koder.

Bild Årtal Beskrivning inrikes
Tra AJ Norrköping   Kopia av en svart AJ
Tra AJ Norrk 1949- Ett svart AJ, men frimärket borttaget av en frimärkssamlare. :(  Stämplat Norrköping datum 19??-??-27. Troligen 1949 till Karlstad
Tra AJ Norrdetalj 1949- Detalj av ovan svart AJ, men frimärket borttaget av en frimärkssalare. :(  datum 19??-??-27. Troligen 1949
Tra_AJNorrkdet 1949- Ett fåtal AJ Transorma kända  från Norrköping. Alla är från 1949. Det här är den första färglösa, troligen har man "glömt" att byta färgband eller har man använt maskinen utan fungerade färgband.
Tra_AJNorr50 1950-01 Ett vykort stämplat Norrköping 1950-01-23 sänt till Norrköping borde haft alla förutsättningar att få en Transorma-markering ? Maskinen användes kanske inte till sortering av lokala försändelser ? ?
Tra_AJNorrk1950 1950-04 17.4.1950 Norrköping, 30 öre färglöst stämplat AJ, som normalt brukar vara svart. 
Tra AJ NoJuni 1950-06 Ännu ett färglöst avtryck AJ från  Norrköpings Transorma, stämplat Norrköping 1950-06-30 till Holland
TraAJ_det 1950-06 Detalj av AJ i lackfönstret på kuvertet, stämplat Norrköping 1950-06-30.
Bild Årtal Beskrivning Utrikes
Tra_AJ1950VyCop 1950-08 Ett vykort stämplat Vikingstad 1950-08-11 sänt till Nordköbing, Danmark. Stämplat Copenhauge - Malmö Amb. 142 1950-08-12. Transorma-markering färglöst AJ Maskinen använd med färgband endast en kort tid.

Införandet av 5-siffriga Postnummer våren 1968 var en förutsättning för att de efterföljande automatiseringarna skulle lyckas väl. I första postnummerkatalogen från 1968 står det följande:  "I den nya sorteringsorganisationen som Posten använder fr.o.m. den 12 maj 1968 är Sverige indelat i sorteringsområden"

Länksidor:

Main page

Svensk Transorma

1972-79 Sth Ban AEG-Telefunken Postal Automation
BSM - 

SSM - 

Transorma utländsk PMSC

Externa hemsidor:

 
Postmuseum SSPD SFF:s Hemsida
    Magnus Aronsson   Vykort
CL -Frimärken JUNE - Frimärken Transorma
Postalt hos Kjell Andersson "Samlaren" med många annonser  

Litteraturhänvisning.

Svensk Trafiktidning Nr 11 1948 sid 187-88. Postens Årsbok 1949
NPT Nr 6-7, 1955,  Sorteringsmaskiner A. Hultman

När, Var och Hur

NPT Nr 5 1971 Stockholm Ban, nr 3 1979 Wiesbaden Se under respektive avsnitt / område
Allmänna Cirkulär 1967: 461, 1968: 112, 117 ang. postnummerinförandet Alfred Weiner 1984
Posten Linköpings äldsta Företag av Folke Sundholm - Håkan Johanson Stämpel-fakta av Åke Eliasson sid. 472
SFF Post och Järnvägar i Östergötland ISBN 91 85702 16 1
Filatelisten  2018 nr 2 sid. 20  

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)