PS-kort - Postsakskort.

Bakgrund.

Den 23 april 1874 beslutades av Kungl. Generalpoststyrelsen om införandet av ett korrespondenskort kallat Postkort, att användas för kortare meddelanden postanstalterna emellan. Sven Åhman har i Postryttaren 1976 beskrivit tillkomsten och användandet, framför allt av frimärkta P.S.- kort. Vanligast förekommande är dessa frimärkta kort vid överflyttning av tidning.

PS - P.S. - PS - P.S. - POSTKORT - POSTSAKSKORT - PS - P.S. - P.S. - PS - PS

År1891 infördes en särskild Bl. nr 141, att användas vid tidningsöverflyttning. P.S.-korten användes också vid eftertaxering av försändelser, och omkr. 1887 kom ett tilltryck på kortens baksida, just för den här tjänsten. Tilltrycket finns i flera varianter. Dessa kort ersattes i mitten av 1890- talet av ett Eftertaxeringskort med blankettnummer Bl. 105.

I dec. 1919 kom så Bl. 294, ofta med olika tilltryck på baksidan. Formatet på dessa kort är c:a 140 x 89 m.m., och blir i slutet av 1920-talet c:a 148 x 105 m.m. Bl. 294 är tryckt i minst ett 10 - tal olika upplagor och ersattes av Bl. 2501 i början av 1960 - talet, när alla blanketter fick fyrsiffriga nr. Olika tilltryck på baksidan finns för ett flertal olika ärenden och tjänster.

Ett bortglömt samlingsområde.

 Högst märkligt är att de tidiga PS - Postsakskorten från 1874 inte blivit föremål för katalogisering på över 125 år. Med olika P.S. -övertryck, har Tjänstebrevkort och Militärbrevkort katalogiserats sedan lång tid tillbaka. Facit-katalogen har numera något år infört de Helsaker som tidigare fanns i utmärkta SFF-katalogen. Länken Helsaker nedan visar enbart några, andra ICKE katalogiserade Helsaker. Du besökare, som finner eller har andra "okända" helsaker får gärna meddela mig detta.

Main page PS kuvert

Blanketter

Blanketter 134-135 Blanketter 136-139 Helsaker

Inledning.

Detta är ett försök till inventering av de s.k. P.S. korten ( P.S. tryckt på kortet ) från de tidigaste fram till de senare. Från början användes de till små korta meddelande mellan postanstalterna, och kanske framför allt för att beställa blanketter. Senare använda för speciella ärenden och tjänster, ibland med speciellt tilltryck på baksidan. En del av dessa kan mycket väl vara lokala tryck. Floran av P.S.- kort (först utan Bl.nr. senare med t.ex. Bl. 294,  2501, m.fl. ) är mycket omfattande, och det är kanske en orsak till att det finns så lite skrivet om dessa mycket intressanta tjänsteförsändelser.

Om P.S. kuverten (Bl.  43,  2502, m.fl. ) finns det dessvärre ännu mindre skrivet.(se Bältespännaren)

Mängden av kort är ganska stor och efter att ha sorterat bort ett antal olika ärenden och tjänster (nedan nämda 1-9. ) har jag efter viss tvekan valt att utgå ifrån framsidans utseende. På de första korten finns P.S. tryckt uppe till vänster på korten, och bokstäverna finns i flera olika utförande (P.S. i m.m.). I mitten överst på kortet står ofta POSTKORT. ( PK ) eller Postsakskort. ( PsK ) också dessa olika m.m. långa. Det förekommer ett tio-tal olika Ramtyper, och på en del senare kort saknas ramen. Den kan bestå av olika meanderslingor, flera olika typer prickade, streckade eller heldragna linjer m.m. Den kan även dela kortet i två lika halvor. Man skulle kunna kalla dessa kort, en typ av helsak med betalt svar, eftersom samma kort användes även för svaret, sedan den första adressen överkorsats. ( Se Bl. 294. )

Meanderslingan på de tidigaste korten finns i hittills 3 kända varianter. Ramens vänstra insida består av 28, 31 eller 33 st  ¬_¬ . Tidigaste kända avstämpling är 1875-01-31 och senaste 1929-10-14. Dessa tidigare kort saknar oftast Bl.nr. Dock finns det en del kort med tilltryck på baksidan, och dessa har fått en slags typ av Bl.nr. Några kort finns även sända utomlands.

P.S. korten kom även att användas för meddelande till privatpersoner, samt för vissa tjänster såväl inom, som utanför Postverket. Tidigaste kända avstämpling till privatperson är 1891.

Kort till privatpersoner.

Rev./bild Typ Bl.nr

Ramst LxH

PK i mm.

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

- - - - -  
  PS_Albano        
PS_1894Wara -     Privatadresserat till Patron Stora Hof. Stämplat Wara 1894-02-022

 

Begränsning.

Nedanstående 9 grupper av P.S.- kort lämnas till ett senare tillfälle. Flera av dem har ju också tidigare katalogiserats eller beskrivits.

1.  De övertryckta tjänste och militärhelsakerna är de enda som tidigt katalogiserades i SFF och numera även  i Facit Special. ( Postsaker nr. 1 - 17. )

2.  Postmuseums vernisagekort 1946-1990 har sammanställts av  SMS - motivsamlarna. Se även kompletteringen i Bältespännaren Nr 2 1993 ( pKe 59 - 80 ). Önskvärt vore dock att man kunde samla alla Postmuseums kort inklusive P.S.-korten under samma rubrik, gärna med en gemensam numrering. T.ex. PM. 1 - 99.

3.  Postsparbanken och Postbanken har behandlats av Åke Torkelstam i Bältespännaren nr.1 1982, samt nr.1 1983. Med bl.a. följande blankettnr:  Bl. 148; 164; 601;  603;  607;  612a;  612b;  616;  620;  627;  628;  630;  Bl.17,3a;  17,3c;  17,3e;  33,12a;  33,16a;  33,16b;  33,27;  40,6; 53; m.fl.

4.  Postgirot startade 1925 med helt egna kort, men även tilltryck på vanliga P.S. kort.

5.  Obligationer.                              Bl.  623;  626, m.fl.

6.  PT - kort.                                    T.ex. Ö2.

7.  Eftertaxeringskort.                    Bl.  105, 2122, S.D. Nr.5,

8.  Tidningsöverflyttning.              Bl.  141, 568.

9.  Meddelande om otillräcklig frankering.                Bl.  72,  904,  2102,  2122,  3205, m.fl.

Andra PS-kort                                 Bl. 158, 288, 300, 537, 560, 561, 758, 1201, 1220,

Dessa 9 ärenden eller korttyper tas inte upp här och nu. Det bör inte heller göras efter framsidans utseende, då denna skiftar väldigt mycket, såväl vad det gäller ram som andra detaljer. Det är därför lämpligt, att de istället tages upp under lämplig rubrik eller funktion. Se t.ex. Facit Special under rubrik Tidningsöverflyttningar. 

Bl. 533 borde kanske räknas som P.S.- kort, men kortet saknar detta tryck (P.S.). Det finns även Inbetalningskort, Adresskort med P.S. stämplat eller tryckt på, som också får stå över till ett senare tillfälle. Ytterligare kort kan finnas som har beteckningen PS eller P.S. men som jag ännu inte har stött på eller känner till. Många kort synes hemmahörande i mer än en grupp. Det är alltså inte så lätt att sätta upp kriterier på vad ett P.S. kort egentligen är, och var det hör hemma, samt följa dessa regler eller indelningar.

 

Några av Postens Blankettförteckningar.

1895. Förteckning  å  POSTVERKETS BLANKETTRYCK. Bl. 294. Numret ledigt

1902. Förteckning å Postverkets blankettryck. Bl. 294. Numret ledigt.

1907.  Förteckning å Postverkets blankettryck. Bl. 294. Kvittenslista å uppbörd ...............

1910. Förteckning å Postverkets blankettryck. Bl. 294. Numret ledigt

Postkort från dec.1919 har för första gången blankettnummer Bl. 294. tryckt på kortet.

1937-1938    Blankettsamling för Brevbäraraspiranter antagna för utbildning 
1944-1945    Blankettsamling för Förste Postiljonkursen            
1944-1945    Blankettsamling till Postreglemente II för Förste Postiljonkursen 

 1993 består Postens katalog över blanketter, av ett tättskrivet häfte i A4 format omfattande 75 sidor. Listan över olika P.S. kort skulle säkert kunna göras mycket lång, eftersom många tjänster har funnits längre eller kortare tid och sedan försvunnit, för att ersättas av en annan tjänst med ett annat kort och åtföljande blanketter. Hur många P.S.- kort som funnits torde vara mycket svårt att dokumentera. De har ju nu funnits i c:a 120 år och det är inte lätt att få fram uppgifter om olika utgåvors antal eller upplagestorlek. Här följer ETT försök till "katalogisering" av de tidigare korten.

PS -POSTKORT.

Utan Bl.nr 1874- Bl.nr 294 1919-1964 Bl.nr 2501 1964-20??

Utan Bl.nr samt andra PS-kort.

Meanderslingan räknade på vänster insida. Ramstorleken mätes i mm. PK är ordet POSTKORT inkl. punkten.

tidigt använt kort

Rev./bild Typ Bl.nr PS

Ramst LxH

PK i mm.

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

1 PS_Leffler Meander 28 st. 133x68 28.  Odaterat kort, skrivet av t. f. Postmästare H. Godhe f. 1856 död 1915 till Leffler (Överklassen i Göteborg i 200 år). "Till svar å bekomna brefvet får jag meddela det biträdet härstädes genom förbiseende af ordet Portofritt . . ."   

 

Bild (80) Typ Bl.nr

Ramst LxH

PK i mm.

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck.

1. -- Meander 28 st. 134x69 28.  1875-01-31.  Använd som Tidnings uteblivande .   Tidigast kända avstämpling.
  1. -     1875-08-19. Rekvisition av olika Blanketter 140, 143, 148, 168, 212.
2. -- Meander 33 st. 134x72 39. 1877. Förfrågan till afsändaren ang rätt adress till mottagaren . (Kopia från 1992, erhållen av dåvarande ägare)
  2b.        
3a. -- Meander 31 st. 125x76 25. 1887.  Använd för: Reqvireras Postsparbanksjournaler Bl. nr 18.
4a. -- Meander 31 st. 125x77 27. 1897.  Uppmaning att prenumerera på tidningen i god tid så att den kommer i oafbruten följd.
5a. 158. Meander 33 st. 124x76 26. 1929.  Härvarande utrikes paketexpedition får härmed underrätta, .....
  5b. 46. Meander 33 st. 124x76 26. 1917.  Redovisning för pf.  Liggetiden får ej överskridas.
6a. -- Meander 33 st. 125x75 27. 192?. Ljusbeige, men finns även i ljusgrå färg
7a. -- Meander 33 st. 125x76 27. 1917. Lokalförsändelse stämplad Vilhelmina 1917-04-28. Mörkbeige färg på kortet och blankt papper.
  8a. 49 126x76    
8b. 49 135x82 26 Blankett 49. (Sept. 1914.) Beträffande nedan angivna pf / pan, för vilka liggetiden vid
8b1. 49 135x82 26 Blankett 49. (Sept. 1914.) Stämplad Kinna 1919-02-04
  9a. 49. 125x71 26.  
18 Bl.6 6 138x88 26 Blankett 6. (Sept. 1914.) Anmälan om åter- eller eftersändning av inrikes pf.
18b_Bl5 5   26 Blankett 5. (Sept. 1914.)  "Anmälan, angående postförskottsadresskort, som icke " stämplat Malåträsk 1931-03-30.
    1003 148x105 4. FÖRFRÅGAN angående ärende
Bild (80) Typ Bl.nr

Ramst LxH

PK i mm.

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck.

Tidiga och andra  PS-kort

 

                                     Andra ex på användning - Tilltryck

Rev./bild Typ Bl.nr

Ramst LxH

PK i mm.

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

1_1 -- Meander 28 st. 133x68 28.  Obeg. Baksidetilltryck Postkontoret i Oscarshamn. Anmodan uppgifva närmare adress och snarast hit meddelas.
3 3a -- ? ? Baksidetilltryck: Kongl. Generalpoststyrelsens Reklamationskontor. Postanstalten anmodas härigenom underrätta .................  1892-04-09.
          Normalt användes dessa kort till interna meddelande mellan olika Poststationer. Kortet nedan ser ut att vara ett mycket tidigt använt externt till kund
1 -- Meander 28 st. 134x69 28.  Stämplat Bergby 1879-07-23. Baksidan på detta kort är blank. I 1890 års Sv. Bef. finns EN med det namnet Halling i Gävleborgs län.
Poliskonst. Jansson Halling, Fredr. f. 1859 i Jumkil (Uppsala län, Uppland)
Gift man, far i familjen 5te Qvarteret, Gävle (Gävleborgs län, Gästrikland)
 +++++
Brukspatron på Axmar Bruk, Hamrånge (Gävleborgs län, Gästrikland)
var Carl David von Schinkel, f. 1839 i Stockholm (Stockholms stad) Gift man, +++++

Kortet undertecknat av Poststationsförestånd. Clara Eugenia Österberg f. Hedlund, f. 1833 i Gävle (Gävleborgs län, Gästrikland)
Änka, mor i familjen. Åbyn, Hamrånge (Gävleborgs län, Gästrikland)

Pb 30fr 3-4 -- Meander 31 st. 125x76 ? Framsida av PS-kort stämplat Stockholm 1884-04-12
Pb 30ba 3-4 -- Meander 31 st. 125x76 ? Baksida av PS-kort ang. uppsägning av Postsparbanksmedel
1 1876     Beställning av blanketter från Torsby 1876-04-12
  141     Ofrankerad tidningsöverflyttning Hillestorp 1937-06-20. Marieholms bruk fick ingen stämpel förrän 1937-07-01
 

          Funktion som (bKd) Dubbla Brevkort med betalt svar, fast de är enkla.

(80) Rev./bild Typ Bl.nr

Ramst LxH

PK i mm.

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

  (Dec. 1919).   294.  __|||__ 124x75 35.

1. Blankett - 1921 -P. S. -Postkort med punkt - Blank - Vit

  (Dec. 19.)   294.  ....|.... 125x76 35.

2. 1924 - P. S. -Postkort med punkt - Blank - Grönblå

(Dec. 19.)   294.  ....|.... 125x76 35.

3. Obeg. - P. S. -Postkort med punkt - Blank - Vit, samma som grönblå ovan

  (Dec. 19.)   294.  ....|.... 125x67 35.

4. 1931 - P. S. -Postkort med punkt - Blank - Beige

Dec. 1919   294. _|||_ 37 5. Obeg. P. S. -Postkort med meanderslinga runtom, 3 i mitten. - Blank - Ljusgrå
(Aug. 27.)   294. ....|.... 133x89 31 1929 - P. S. -Postkort med punkt - Blank - L-Beige. Stämplat Huvudsta 1929-12-13
  (Aug. 27.)   294. ....|.... 134x89 32 1932 - P. S. -Postkort med punkt - Blank - L-Beige.
  (Aug. 27.)   294. __|__ 132x89 32 1940 - P. S. -Postkort med punkt - Blank - L-Beige
(Mars 35.)   294. ....|.... 134x91 30 1951 - P S -Postkort utan punkt - Blank - L-Beige. (Hässleholm 2, 1951-12-06)
  (Aug. 35.)   294. ....|.... 134x91 30 1943 - P. S. -Postkort utan punkt - Blank - L-Beige
  (Sept. 50.)   294. __|__ 134x92 46  PS - Postkort utan punkt -
  (Aug. 50.)   294. __|__ 134x92 46 1966 - PS - Postkort utan punkt - Blank -
  (Nov 59)   294  __|__ 136x92 54

1963 - PS - Postkort utan punkt - Stensil -

  (Nov 60)   294 B  __|__ 136x91 54 1963 - PS - Postsakskort utan punkt - Blank - Vitt
  (Juli 61)   294 A  __|__ 136x91 54 1961 - PS - o Pv tr Sth 1961
  (Juli 61)   294 A  __|__ 136x91 54 1964 - PS -

Blankett Bl.2501. (1964 - 20??)

Bl.nr./bild År  

Beskrivning - baksidetryck - stämplat - färg.

PS_Bl2Fram 1968 Bl 2 (jan 61) Framsida Generalpoststyrelsens utrikes, stämplad Karlstad 2, 1968-04-17
PS_Bl2Bak 1968 Bl 2 Baksida Listpostanvisning, frankerad 140 öre till England, stämplad Karlstad 2, 1968-04-17.
Lu3 Expres 1967 Bl 2501.10 (Okt 65)  med tilltryck använd för meddelande ang. Otillräckligt frankerad Express. Bl Sth 1 bbg nr 251 (5.000 ex jan 67) Frankerad 70 öre EFTA, stämplad Stockholm 9 aug 1967
Lu Vik 1971 Bl 2501.10 (Okt 65)  använd för meddelande till kunder i Viken ang. brist på 500 kr i kassan. 1971-08-07
Lu Nock 1973 Bl 2501.10 (Okt 65)  använd till hushållen i Nockeby ang. skadegörelse av brevlådan på Nockebytorg. 1973-03-05
    2501.10 (Okt 65)  
    2501.10 (Okt 65)  
PS 1986 2501.12  (sep 86)  Framsida av "Meddelande från din Lantbrevbärare"
PS bak 1986 2501.12  (sep 86)  Baksida av "Meddelande från din Lantbrevbärare"

Blankett Bl. A1119.78.1

Rev./bild Typ Bl.nr

Ramst LxH

PK i mm.

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

- - - - - Pojke med maskros. Tilltryck med PS för kunder i Lund, Malmö
           
           

Andra Blanketter - etiketter, manuell PS-anteckning.

Rev./bild Typ Bl.nr

LxH

PK i mm.

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

PS_Baksid 1900-tal       Baksidan av tidigt PS-kort från tiden före 1900
(Okt. 50.)   88.     Till Postdirektionen. Kontrolljournal. Stämplat 1963-09-02
  1911 Blt 105 147x105   Eftertaxeringsblankett 105 obeg
619 1923 PS 10 140x90   Förfrågan från Ranseröd  till Tidningsavd. Stockholm på PS-kort 10. Ej stämplat Ranseröd. Åter från Stockholm 1923-07-17
  1924 Bl_164     Bl. 164. (Nov. 24.) obegagnad
(Dec 35) Pv.tr.Sth. 1941 Bl 288 147x105   PS-kort för uppgift om obeställbart utgivarkorsband. p.g.a. ändrad adress, Malung  1942-01-05.
(Mars 28.) Pv.tr.Sth. 314 147x105   Avi om en värdeförsändelse. (Man PS)
(Dec. 33.) Pv.tr.Sth. 1940 Bl. 319. 147x105   En av Eder den ...... för ................ utfärdad fullmakt att utkvittera
(Dec. 33.) Pv.tr.Sth. 1940 Bl. 319. 147x105   PS-kort. Andra sidan av samma blankett
Suede         Blå etikett med text: Correspondance du Service Postal * Suede - Etranger *
(Juli 38.) Pv.tr.Sth. 1949 Bl. 575. 147x105 30 "För tulltaxering av till Eder adresserad försändelse nr ..................". Stämplad Malmö 1950-11-21 Tullavd
(Aug. 45.)   581a.      
    581a     Pv.tr.Sth 1949. Framsida av PS. bl. Stämplat 1952-12-01
    581a     Pv.tr.Sth 1949. Baksida av bl. Stämplat Postdir1952-12-06
(Aug. 46.)   758 147x105 -- Postkort. 46 3906. Anmodan att insända debetsedal. Använd Stockholm 1963-10-17
1983 Grön färg -- 148x104 -- Del av PS-kort för fullmakter, stämplat Partille 3, 1983-09-05
           
  Pv tr Sth 1977       Skriv som du talar. Stämplat  Kållered 1977-03-16 och stämplat PS.
(Juni 70) +Pv tr Sth 1970 2142.08 145x105   Meddelande Identitetskort, Bl 2142.08 (Juni 70) Stämplat 25 AUG 1975. Grön text


PS Stämplar
Bl.nr

År

PS Stämpel m.m. på försändelse - Beskrivning

  1970 Adresskort Bl 2010.03S (Mars 67),  *Pv tr Sth 1967. Stämplat PS samt Postens Adressregister 1970-03-31
Ps PAR 1970 Adresskort Bl 2010.03S, stämplat PS samt Postens Adressregister 1970-05-29
Ps Nr24 1995 Stämpel PS på C6-kort Nr 24 Postmuseum. Stämplat Göteborg 11, Nordstan 1995-02-20.
- 2004 Stämpel PS på C6-kuvert sorterat Nässjö 117 2004-09-08
Ps kart   Styv kartong för gratis återsändning av lånat material från Postmuseum. Storlek 175x235
Ps386f   Bl. 386. (Juli 25.)
Ps386b   Baksidan
PS_2020 1972-01 Blankett 2020.01 (Mars 70) 1065 med röd PS samt "Ej över 500 KR". Stämplad POSTDIREKTIONEN M. D. 1972-01-03.

 Moderna P S-kort på 2000-talet.

Rev./bild Typ Bl.nr

Ramst LxH

PK i mm.

Stämplat - Beskrivning - baksidetryck - färg.

PS 2009KonA         Kvalitetskontrol
PS 2009KonB          
           

Förklaringar.

Typ = Katalognummer och länk till bild Ramst LxH = Ramens utseende och storlek i mm.
PK i mm. = Längden på ordet Postkort Meander 28 st. = Inre vänstersidan med 28 st "meanderbågar"
L-beige = Färg, Vit, Ljusbeige, Beige, Brun Bl.nr. = Blankettnummer enligt Postens beteckning
__|__ = Heldragna ramlinjer, delat på mitten ....|.... = Prickade ramlinjer, delat på mitten

Litteraturhänvisning.

? ?
Bältespännaren 1/1982-1/1983 av Åke Torkelstam Postryttaren 1976 av Sven Åhman.

 

Åter=Main page Åter Posthistoria Postala Lustigheter Postsparbanken Postgiro

 

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)