Postsparbanken 1884 - 1974.

Världens första Postsparbank var den engelska som räknar sin födelse till den 17 maj 1861. Efter  England följde Belgien, Italien, Kanada m. fl. länder.

 I Sverige hade dock motionerats redan 1817, 1818 om inrättandet av en besparingsbank "under statens omedelbara vård". Den 23 dec. 1882 överlämnade bl. a. Wilhelm Roos till Konungen yttrande och förslag till inrättande af en Allmän Postsparbank. Förslaget är utförligt beskrivet på 54 sidor samt bilder på 20-tal formulär att användas i verksamheten. Ett starkt argument var "lätt tillgänglighet och otvivelaktig säkerhet". Reglemante för verksamhetan 28 § paragrafer. Förslag till handläggning 14 §.

Om Postsparbanken i 1885 års almanack

Kort Historik:

   Den 22 juni 1883 utfärdades av regeringen "förordning angående en Postsparbank för riket". Den första motboken ställdes ut på  Postv. Generaldirektör Wilhelm Roos dotter, Anna Maria Roos som senare skrev skolboken Sörgården. Redan första året hade 79500 motböcker ställs ut. Postsparbanken skulle vända sig till de små spararna för att inte konkurera med de övriga Sparbankerna. 1883  fanns det 1444 postsparbankskontor att anlita. Det var 88 % av alla postanstalter i landet. 1903 fanns det inte mindre än 2870 som sålde sparmärken, vilket motsvarade 99 % av samtliga postanstalter i riket. Sparmärkesförsäljning skedde även hos 1455 enskilda personer. Ränta utgick dock inte på belopp över 2000 kr. Från 1912 var banken ett självständigt ämbetsverk, och  1920 blir det den 5:e byrån i Postverket. 1913 kom Sven Klingas Postsparbanksbok, som ett resultat av en pristävling om bästa reklamtrycksak. 1924 nytrycktes denna bok, se bild Pb 20, Pb 21 nedan. Detta år kommer även en jubileumsskrift ut, 40 år. (bild Pb 28c)

Ett antal olika spargrupper har funnits. I skolorna infördes 1928 en typ av skolsparande med 2 kr insatt på boken som delades ut till barnen. Beloppet fick icke disponeras förrän barnet fyllt 16 år. - På arbetsplatser,  fanns spargrupper och lönsparande. 1929  inrättades sjömanssparandet. 1:a juli 1938 kan man träffa sparavtal om minst 3 år och få en X-sparbok med 2,4% ränta. Efter ett års sparande ingår ett  livförsäkringsskydd i avtalet.  Även till fångars arbetspremie användes X-böcker. 1949 startar ungdomens lönsparande. Det testades först i Kiruna och Grängesberg. 1960 ändras namnet till Postbanken, och 1962 introduceras det allmänna lönsparandet. 1963 höjdes max-summan man fick ha på sitt konto från 30´000 till 100´000. 1964 Barnbidragssparandet. 1972 startar Nya lönsparandet. 1974-07-01 bildar Postbanken och Kreditbanken en gemensam nyfödd bank, PK-banken. Postbanken går därmed i graven. 1984 när banken firar 100-års verksamhet, är alla motböcker utbytta eller makulerade enl. nya rutiner.

Posters      Affisch      från 1930     -40-talet

Pb 1882 Betänkandet som låg till grund för Postsparbanken. 54 sidor intressant läsning och 20 formulär med bilder på tänkta blanketter för verksamheten.
Pb 1882 bok Bild på den tilltänkta motbokens utseende hämtad ur betänkandet
Pb skylt Vacker emaljerad skylt från en nedlagd Poststation, storlek 40 x 66 cm
PB Banken Kort stämplat Postbanken  . (1960 ändras namnet till Postbanken )
Main page Svensk posthistoria Förslutsetiketter   Bankline 6 ramar PostSparBank
  Kvittenskuponger Postsparbankens kuvert   Postgiro Postgirokuvert

1974 blev Postbanken och Sveriges Kreditbank den nya PKbanken.

Snabbval:

10- Sparmärken

15-  Sparsamhet

20- Reklam

30- PS kort

50-  PT-kort

60- Motböcker

70- Kuvert

80-  Blanketter

90-  Diverse

Litteratur  

  10. Sparmärken: 

För att locka den breda allmänheten att spara använde man bl.a. små blå Sparmärken a´ 10 öre som samlades på Blankett N:o 4. från 1883 (se bild Pb 10). Dessa blanketter fick man gratis om man köpte och satte på minst ETT sparmärke. 1903 såldes dessa på 2854 Postsparbankskontor, men även hos 1455 enskilda personer. När kortet var fullt med 10 st. gick man till Posten och kortet berättigade då till en gratis motbok vid insättandet av En krona som var minsta belopp man fick sätta in. Dessa Sparmärken drogs in 1922. Insättning på motbok kunde ske med kontanter, sparmärken eller räntekuponger. Alla sparkort utnyttjades inte för insättning och därför finns de kvar i sparsam omfattning. Räntekupng är däremot betydligt svårare. Ränta gottgöres icke på belopp överstigande 2000 kr på samma bok.

Provisionen till posttjänstemannen föreslogs till 2 öre för varje insättning och EN krona per insatt 1000 kr.

Inventering av sparmärken skedde på Bl. N:o 23 (Se Pb11 nedan) Dessa sparmärken drogs in 1922.

En senare typ av sparmärken (21 olika serier) användes i skolorna och hade bilder med olika tema t.ex. Tekniker och Industrimän, Flygets utveckling, Fabler, Sagor och Barnvisor . Dessa märken klistrades in i en bok (se bild Pb 17). De fanns i hela ark med tre serier på varje ark. Se bilder på några av dessa helark nedan.

Bild År

Objektbeskrivning 10 - 11

Pb Bl.3 1883 (Blankett  N:o 3.) September 1883. Qvitto å uttaget belopp
Pb 10. 1883 (Blankett  N:o 4.) Oktober 1883. med 4st. 10öres sparmärken kvar.
Pb 10a 1883 (Blankett  N:o 4.) Oktober 1883. med 2 10öres sparmärken.(tra) Minsta belopp var här 10 öre för varje ruta.
Pb 11b 1910 (Blankett  N:o 4.) Maj 1910. med 3 10 öres sparmärken. Denna version av blankett hade 10 mindre rutor i varje 10-öres. Varje liten ruta motsvarade 1 öre, så skolläraren kunde ta emot mindre belopp än 10-öringar.
Pb 1910 1910 Sparkort från 1910 med 4 märken.

Pb 1910 bak

1910 Baksidan av samma Sparkort från 1910 med 4 märken.
Pb 11. 1898 Blankett N:o 23 Inventeringsbevis angående behållning af sparmärken. Skellefteå hade vid 1898 års inventering 2419 märken.
Pb 11c    
Pb11 6-bl 1899 Vackert 6-block av sparmärket ovan med vacker blå stämpel Sveriges Postsparbank. Troligen före 1900
Pb 11f 192? "Sparmärken" kvitto på 1, 2, 3 kr, kanske från tiden efter 1922. Du som vet, låt mig också få veta HÄR.
Bild Tryckt

Objektbeskrivning 12 - 14 Sparbankens Sparkort

  Pv.tr.Sth. 1942 "Postsparbankens Sparbilder". Samlingsbok med delar av serie 1. Ej plats för fler än 10 märken
  Po try Sto  = betyder i klartext "Postverkets tryckeri Stockholm"
Pb 12s 1950 1950 "Postsparbankens Sparbilder". Bl. B17:21. Samlingsbok för Postsparbankens Sparbilder från 1950.
Pb 12s 1952 Pv.tr.Sth. 1952+ "Postsparbankens Sparbilder".  Bl. B17:21. Samlingsbok med serie 13 Skansen, 14 Våra hundar, 15 På böljan den blå Postsparbankens Sparbilder från 1952. (Den här finns även tryckt Pv.tr.Sth. 1943, 1944, 1949, 1956)
Pb 12s 1957g Po try Sto 1957 "Postsparbankens Sparbilder" med gris.  Samlingsbok med serie 10 pengar, 11 . Tryckt Postv try Sth 1957
Pb 12s 1957h Po try Sto 1957 "Postsparbankens Sparbilder" med häst.  Samlingsbok med serie 1 kända svenskar, 2 idrott, 3 färdmedel

Helark Sparmärken:

Pb Serie: 1, 2, 3 Pb Serie: 4, 5, 6 Pb Serie: 7 - 9 Pb Serie: 10 -12 Pb Serie 16 -18 Pb Serie: 19 -21 Pb Serie: 22 -24

15. Sparverksamhet:

1888 Cirkulär. No X.

"Till samtlige postförvaltare;

Genom ett denna dag utfärdadt meddelande har Kongl. Postsparbankstyrelsen anmodat samtliga af Kongl. Styrelsen antagne sparmärkesförsäljare att, omedelbart efter utgången af innevarande år, till det postkontor eller den postinspektion, hvarifrån sparmärkesförsäljaren berättigats att på kredit erhålla sparmärken, insända ej mindre uppgift å det belopp af dylika märken, som den 31 nästkommande December af sparmärkesförsäljaren på kredit innehafves, än ock  kontanta medel till belopp motsvarande skilnaden mellan värdet af det utaf sparmärkesförsäljaren emottagna sparmärkesförskottet  och värdet af de sparmärken, som enligt förenämnda uppgift, finnas hos försäljaren qvarliggande.
 Jemte det ifrågavarande meddelande härhos öfverlemnas i nödigt antal exemplar, har Kongl. Styrelsen funnit skäligt att, till vederbörande postförvaltares efterrättelse, härigenom förordna, att ett exemplar af nämnda meddelande, tillika med deri åberopade blankett (n:r 84) äfvensom kuvert för insändande af ofvanberörda uppgift och medel, bör tillställas en hvar sparmärkesförsäljare hvilken eger att från postförvaltaren på kredit bekomma sparmärken;  "


Det här är texten på första sidan av Cirkulär 1888.

Meddelande

till samtliga sparmärkesförsäljare,

angående insändandet af uppgifter å värdet af i behåll varande sparmärken.

______

För erhållande af uppgift rörande beloppet af de sparmärken, som under innevarande år afyttrats, samt på det att vederbörande postanstalter må kunna i behörig ordning redovisa de sparmärken, som af dem under året omhänderhafts, är nödigt ega kännedom om värdet af de märken af ifrågavarande slag, som vid årets utgång nnas kvarlíggande å de särskilda sparmärkesförsäljningsställena.

Af denna anledning har Kongl. Postsparbankstyrelsen velat härigenom anmoda en hvar sparmärkesförsäljare, som på kredit innehar sparmärken,

   dels att å härhos bifogade blankett (n:r 34) verkställa anteckning rörande beloppet af det sparmärkesförsäljaren ursprungligen tillstälda  sparmärkesförskottet äfvensom meddela uppgift å värdet af de sparmärken, som den 31 nästkommande December af sparmärkesförsäljaren på kredit innehafvas,

   dels ock att, omedelbart efter utgången af innevarande år, till det postkontor, hvarífrån försäljaren berättigats erhålla sparmärken och sparkort, insända ej mindre ifrågavarande blankett, på ofvan angifna sätt ifylld samt undertecknad af vederbörande sparmärkesförsäljare, än äfven kontanta medel motsvarande skilnaden mellan värdet af det försäljaren ursprungligen tilldelade sparmärkesförskott och det belopp af sparmärken, som, jemlikt den å blanketten meddelade uppgiften, den 31 December 1897 finnes hos sparmärkesförsäljaren qvarliggande.

Kvitto på      Sparklubb

1922 avskaffades 10-öres sparmärkena och ersattes av ficksparbössorna. Dessa hade dock funnits redan 1907 och blivit riktigt populära. Det var mycket enklare att lägga 10 och 25-öringen i en ficksparbössa, än att köpa ett 10-öres sparmärke. - Sjömanssparandet tillkom 1929 trots att de tyckte att de själva kunde sköta sin ekonomi. Vid årets slut fanns det 334 sjömansböcker. - I skolorna var läraren "kassör" för sparverksamheten. - På en arbetsplats var det hos Sparklubbens kassör, man satte in lämpligt belopp och fick kvitto på detsamma (Bild_Pb11f ovan). Efter ett tag kom kontoutdrag (Bild_Pb35) från Postsparbanken. - FN-Bataljonerna anlitade Postsparbanken. FN-kassan drog den 25 i varje mån. det belopp som den anställde önskade, man kunde inte själv sätta in på kontot. Uttag kunde göras hos fältpostmästaren.

1962-02-01 startade Allm. Lönsparandet. Den nya sparformen hade då räntan 4,75 % samt rätt att GRATIS deltaga i sparlotteriet med 25000 som högsta vinst. Det var dock endast öppet för de som fyllt 26 år. Läs mera i tidningen Guldregns febr. nr.

1968-09-16  -- 1968-11-05 pågick en tävling om sparande i ficksparbössa.

Enl. Cirkulär 1967:343 skulle sparbössorna  i plåt ersättas av plastbössa med början 1968-05-14.

Bild År

Objektbeskrivning  15 - 19

Pb spar 1927 Rekv. av 50 sparbössor på ett PS-kort, stämplat 1927-01-19
Pb 15a 1929 "Spara i år - Res nästa år" från 1929. Vikt blad 17x12 cm med reklam för Postverkets ID-kort på baksidan. Tryckt även 1930
Pb 15b 1930 Anteckningsbok rörande sparfack i  Skolsparbössa från 1930.
Pb 15k 1934 1934 skriver man: 60.000 ficksparbössor säljes årligen på postanstalterna. Här ses 3 sparbössor, 10 öres, 25 öres som 1940 kunde köpas för 75 öre/st. på alla postanstalter, senare fanns även 1 kr
Pb 15n 1937 Från Mormors visthusbod till Nisses budgetbok från 1937. 24 sidor med budgettips till Nisse och hans skidor
Pb 15Nytt 1938 Nytt - Ett sätt att spara - med extra förmåner. - Spara på X-bok. Sparavtal och X-sparbok. Tryckt Esselte 1938.
Pb 15Er 1938 till Er tjänst - Detta lilla häfte har tillkommit för att sprida ökad kännedom om Postsparbanken. Tryckt 1938.
Pb 15blue 1938 Sparkontobevis från 1938. Blå bok med bestämmelserna för sparklubb
Pb 15rosa 1938 Rosa mapp för insättningskvittokvitto. Sparkontobevis från 1938
Pb 15AXlivf 1938 Reklam för sparavtal med livförsäkringsskydd blev möjligt från juli 1938. Motbok serie AX
Pb 15konto 1939 Kontobesked från 1939
Pb 15e 1943 Anteckningsbok med Öret som växer från 1943.
Pb 15f 1943 Postsparbankens  Spartips 1943. 12 tips om olika sparformer, placeringar och råd.
Pb 15p 1944 Aldrig har postsparbanksboken varit så använd som nu under kriget
Pb 15g 1948 Kvitto från insättning i sparklubb 1948. Åtminstone 5 olika blanketter förekommer med valörer : 2:-, 3:-, 5:-, 10:-, valfritt belopp.
Pb 15h 1962 FN-konto i Postbanken från 1962. Öppnades för alla FN-tjänstgörande.
Pb15 Allm 1962 Broschyr om den nya förmånliga sparformen Allm. Lönsparandet
Pb 15j 1963 Till Er som Pensionär, från 1963.
Pb15 Hem 193? Hemsparbössa med nyckel. Storlek 100x50 Höjd 75mm. Troligen från 1930-talet
Pb15 40fack 195? Hemsparbössa med nyckel.  Troligen från 1960-talet
Pb15 Skolsp 195? Hemsparbössa med nyckel.  Troligen från 1950-talet
Pb 15 19?? Sparbössa eller sparlåda med posthorn, kanske en föregångare till de ovan. Vacker brevlåda
Pb 15s 19?? Sparbössa eller sparlåda från någon skolklass, grön med 40 numrerade fack. Fanns i flera färger. Dessa skolsparbössor delades ut gratis till de skolor som så önskade.
Pb 15skylt 19?? Skylten på ovanstående lådas framsida ser ut så här
Pb15 Fack   Sparbössa med fack
Bild År

Beskrivning - Kontoutdrag

Pb 19 1958 Bl. B33, 9a. o Pv.tr.Sth. 1958. Kontoutdrag Sparklubb, brunt på mörkbeige

Postens ID-kort

Bild År

Beskrivning - Identitatsbrev - Identitatskort.

Pb 15a 1929 "Spara i år - Res nästa år" från 1929. Vikt blad 17x12 cm med reklam för Postverkets ID-kort på baksidan. Tryckt även 1930

ID-kort

1945

Postens ID-kort och Identitetsbrev, Blankett 141 från 1918, avsett bl.a. för Postsparbanken.
Lu1_idfram   Framsida av obegagnat Identitetskort.
Lu1_idbak   Baksida av obegagnat Identitetskort.
Lu Id 1955 viktig information om Legitimation på Posten, 100x148 mm. Reklam för Postens Identitetskort. Tryckt Postverkets tryckeri 1955
Lu Id1957 1957 Halvt Postens ID-kort och Identitetsbrev. Utfärdat Lidngö 1 23 MARS 1957 frankerat 50 öre Hällristning
Pb_IDSth25 1957 IDENTITETSKORT frankerat 50 öre stämplat Stockholm 25, 1957-04-03
Pb IDkort 1967 Bl 2060.01 (Jan 67) Ansökan  Postens identitetskort. Ifyllt men icke inskickat

2142.08

1970

Meddelande Identitetskort, Bl 2142.08 (Juni 70) Stämplat 25 AUG 1975. Grön text

Pb15 2060

1993

Kvitto  Beställning av Postens id-kort. Blankett 2060.01 (dec 90) utfärdat i Skövde 1993-05-18.

Pb15 ID2002

2002

Kvitto  Beställning av Postens id-kort. Stämplat Solna7 2002-02-05
     
 

2010

Posten utfärdar inte id-kort längre. De flesta banker utfärdar id-kort till sina kunder. Du kan också vända dig till Skatteverket.

20. Reklam - Propaganda - Årsjubileum:

1913 utgavs broschyren "Sven Klingas Postsparbanksbok". 1924 kom en omarbetad upplaga. Tidningen Lyckoslanten kommer säkert många ihåg. Den delades ut i skolorna och stöddes av olika banker. 1945 kom barnens Lyckofemma. Tidningen Guldregn var en annan tidning, dock för något äldre.

Bild År

Objektbeskrivning

Pb 20. 19?? Bild av Lastbil med Sven Klinga reklam. ..........................VAR är bilden tagen ?

"Ha Ni läst om Sven Klinga?  Följ hans exempel !!  Insätt Edra besparingar i Postsparbanken!"  --   Platsen där bilen står uppställd påminner om innergården i Gamla Huvudposthusen på Vasagatan i Stockholm ! Tack till W. Wallin  

Pb 20b 1913 Postsparbankens första upplaga av  "Sven Klingas Postsparbanksbok". Tryckt 1913 i 250.000 ex.
Pb 20c 1924 1924 års upplaga av "Sven Klingas Postsparbanksbok".  Tryckt 1924 i 500.000 ex.
Pb 20Eder 1927 Eder framtid blir den dröm eller verklighet ?  En fråga till gammal och ung, tryckt Åhlen & Åkerlunds Offsettryckeri. Stockholm 1927. 
Pb 20d 1929 Eder framtid, blir den dröm eller verklighet ?  från 1929.  Hur 2700 kr blir 3700 kr.
Pb 1930 tidn 1930-tal Tidningsannons från 1930-talet
Pb20 Nek 1930-tal Poster/affisch från 1940-talet med text: När de gyllene Axen skördas
Pb20_Tupp 1930-tal Poster/affisch från 1940-talet med text:
Pb20_Mynt 1930 Anteckningsbok rörande sparfack . . . skolsparbössa. Tryckt Bengtsons Lit. A. B. Sthlm.  1930
Pb 20e 1931 Broschyr:  Jag vill segra från 1931.
Pb 20 1931 Intressant annons om Magnus Ladulås i tidningen Hela Världen 1931 nr 20
Pb 1932 Regnrock 1932 Helsideannons i Hemmets Journal 1932, Nr:28 sista sidan 27 x 38 cm. Regnrock och paraply ..........
Pb Fram 1934 Broschyr "FRAMTIDEN ÄR" ..... nu som förr. Tryckt 1934
Pb 1884 1934 "Mycket har förändrats sedan dess", 16-sidigt häfte då Postsparbanken firade 50 års verksamhet, 19 x 13 cm. tryckt Bengtssons Lit. AB. Sthlm1934.
Pb 20g 1937 4-vikt blad "Vi har hjälpt många" om Budgetsystem från Postsparbanken
Pb 20h 1938 Billiga Rundresor i Norden 1938. 68 sidig resebroschyr från SJ.
Pb 20r 1938 Lasse reser till oberoendets land. 16-sidigt häfte i format 210x145 mm av Arvid Olsson
Pb 20k 1939 "Klubbspararen" Meddelande från Postsparbanken nr 2-3 1939, "Marschen går vidare"
Pb21 PS ?? Bildsidan av Utförsåkare, Spar för Semestern - Njut av Semestern. P. S. -kort för insändande av uppgift för Semestersparbok till Postsparbanken, Stockholm 1.
Pb21 sittande ?? Reklam i tidning. Sittande man "På resor är det en godtagen regel:" Okänd tidning, okänt årtal
Pb21 PSu ?? Andra sidan av samma kort med Utförsåkare, Spar för Semestern - Njut av Semestern. P. S. -kort för insändande av uppgift för Semestersparbok till Postsparbanken, Stockholm 1.
Pb Sparmärke ?? Sparmärken 40 x 70 mm, troligen från reklamblad. Varje märkena sitter på kartong, kanske klippta ut en större
Pb21 Sem 1939 Semesterbok. Sveriges Postsparbank Motbok för semestern "Spar för semestern"
Pb 21s Sem 1939 4 bilder från Postsparbankens Semesterbok. Rikt med illustrationer av Eigil Schwab. Bl.a. några av de tidigare PT-korten. Tryckt hos Wezäta, Göteborgslitografen, Göteborg 1939. Tack till Bengt.
Pb 20 1939 "Jag önskar" 24-sidig broschyr om Sparklubben - den moderna sparformen. Esselte Reklam tryckt på Bengtssons Lito Sthlm 1939
Pb 20affisch 1940-tal Vykort för Reklam för Postmuseums utställning "Reklam, ja tack". Bilden tagen från Postsparbankens Affisch från 1940-talet som nu gjorts om till ett vykort.
Pb20 1944 Litet vikt blad med reklam om sparande i Postsparbanken från 1944. Utsänt tillsammans med räntebesked för år 1944. (nedan)
Pb20 1944 Räntebesked för år 1944 utsänt tillsammans med ett litet vikt blad (ovan) med reklam om sparande i Postsparbenken från 1944.
Pb 22. 1945 Broschyr med Lyckofemma från 1945.
Try Pb52 1952 Gruppkorsband "Var rädd om Era pengar" från Postsparbanken från 1952 med blankett 601 Anmälningskort för erhållande av Postsparbanksbok
Pb 26. 1952 Gruppkorsband samma som ovan "Var rädd om Era pengar" med Bl. 601.(Dec. 1952.)
Pb20t 1950 Reklamhäfte med Kockums och Postsparbanken från tidigt 1950-tal. På baksidan Postsparbanken. Ritad av Rit-Ola
Pb 26c. 1953 Reklamblad för lönsparandet från 1953. EXTRA - vill du vara med och dela. Gosse med famnen full av sedlar
Pb 1953 1953 51-sidigt häfte då banken 1953 firade 70 år
Pb 26cl. 19?? Reklamblad för Lön-sparande lönar sig ! Gosse med famnen full av sedlar
Pb 22s 1953 SJ - Semesterplånboken med reklam från resan och det som behövdes under resan kunde förvaras här
Pb 1960 Reklamfolder i form av en motbok 109021 Ser. 9 "En bra reskamrat" spar på den - res mde den. Tryckt 1960.
Pb 9tr 196? Litet vikt häfte (20 x 6,5 cm) med Postsparbankståg. Troligen från tidigt 1960-tal då en del liknande PT-kort kom (t.ex. nr 28, 33)
Pb 22 19?? Folder "Lyckodrömmarna" Flicka med prästkrage.
Pb_22 19?? Nytt, bekvämt sätt att barnbidragsspara i POSTSPARBANKEN
Pb 22b 1961 Anteckningar / Bokmärke vikbart från 1961. "just för Er som reser"
Pb 22 1962 Foldern "Julpost komihåg" 1962 Postsparbankens Presentkort år en bra julklapp. Mottagaren kan .....
Pb 22m 19 Affisch "Glad och God skall människan Spara" på masonite i storlek 69x50 cm
Pb 22 1963 Folder "Till Er som är pensionär"
Pb 23a 196 Pins med spargris "Banken som alla nå"

Pb 26f.

1972 Förhandsinfo om "Nya Lönsparandet" som ersätter Ungdomens och Allmänna Lönsp.
Pb 26pk 1974 PK-banken bildas av sammanslagning av Postbanken och Kreditbanken "Till Er som är pensionär"
Bild År

Tidningar - Objektbeskrivning

Pb 27b. 1935 Lyckoslanten N:r 1. från 1935. Utdelad av Postsparbanken
Pb 27 1940 Lyckoslanten N:r 1. Framsida illustrerad av Artelius. Utdelad av Postsparbanken.
Pb 27 gu 1941 Guldregn från 1941.
Pb 27 gu241 1941 Guldregn Nr 2 från 1941.
Pb 27 gu341 1941 Guldregn Nr 3 från 1941.
Pb27 Guldr 1942 Guldregn Nr 1 från 1942.
Pb 27d. 1944 Guldregn Nr 3. från 1944.
Pb 27e. 1963 Guldregn Nr 1. från 1963 med sparmärken 25 - 15000 kronor.
Bild År

Objekt från olika Årsjubileer - Beskrivning

Pb 28c 1924 "Några ord om POSTSPARBANKEN", 1884 - 1924, 40-årsjubileum
Pb 28d 1924 Bild ur "Några ord om POSTSPARBANKEN", del av expeditionshallen
Pb 28e 1924 Bild ur "Några ord om POSTSPARBANKEN", med hjälp av maskinen Burroughs bokförs 100 poster /tim. Insättarnas kontokort förvaras i 60 dokumentskåp.
Pb 1944 60år 1944 Litet blad 1884 - 1944 - 60 år
Pb 22e 1959 Tillfällighetsstämpel "Postsparbanken 75 år" Stockholm 1959-05-28
Pb 22 1959 Tillfällighetsstämpel "Postsparbanken 75 år" Stockholm 1959-05-28
Pb 22f 1959 Tillfällighetsstämpel "Postsparbanken 75 år" Göteborg 1959-09-13
Pb 28g 1959 Tillfällighetsstämpel Stockholm 1959-05-28, "Banken som alla når"
Pb 28h 1959 Tillfällighetsstämpel Göteborg 1959-09-13, "Postsparbanken 75 år"
Pb28 75 år

1959

Programmet från 75 års Minneshögtidligheten i Stockholms konserthus den 10 mars 1959 i form av en motbok
     

30. PS kort, kuvert  m.m. :

Bild År

Objektbeskrivning

Pb 30fr 1884 Framsida av PS-kort stämplat Stockholm 1884-04-12
Pb 30ba 1884 Baksida av PS-kort. På grund af närlagda uppsägningssed ........uppsagda Postsparbanksmedel
Pb 30b. 1884 P.S. kort (Se PS. Nr 4a) med baksidetilltryck "På grund af närlagda uppsägningssedel .....N:r ........... 1884. Odaterad rund stämpel  POSTDIREKTÖREN.  STOCKHOLM
Pb30 hand 1895 Handskrivet P S  kuvert D Nr 36916 B stämplat Stockholm 1895-05-28. På baksidan blå oblat "Kongl. Styrelsen för Postsparbanken". Troligt innehåll Postsparbanksbok insänd för ränteberäkning.
Pb30Anm 1902 P.S. Blt. n:r 53. 1902. Anmälan om oinlöst försäkringsbref eller premieqvitto. Sveriges Postsparbank.
Pb30 tja 1911 Tjänstebrefkort nr 5 (1008) stämplat PSPB 17-5-1911. Baksidetilltryck: Riksförsäkringsanstalten meddelar ............... lyfta å postsparbankskontoret i ..................
Pb30 Dii 1912 P.S. kuvert D:ii-N:r..46837-38 B...... Postmästaren  ...........Södertälje..... Stämplat Stockholm 1 PSPB 1912-05-03
Pb30_Bl49 1914 P.S. Blt. n:r 49. (Sept. 1914.) Beträffande nedan angivna Pf/Pan, för vilka . . . .
Pb30 att 1917 P.S. Blankett 164 (Maj 1917.) "Att undertecknad tagit del av Kungl. Generalpoststyrelsens och Kungl. Styrelsens för postsparbanken cirk........"
PSBl164 1917 P.S. Bl. 164. (Maj 1917) 1548 21.  "Att undertecknad tagit del av Kungl. Generalpoststyrelsens och ..." Annan typ av ram än ovan
PSBl164b 1917 P.S. Bl. 164. (Maj 1917) 1548 21. baksida av  "Att undertecknad tagit del av Kungl. Generalpoststyrelsens och ..." Annan typ av ram än ovan
Pb 30a.   P.S. Bl. 612a. Uppsägning av postsparbanksmedel.
Pb 30c. 1922 P.S. Bl. 603.(Dec.22.) Uppsägning av postsparbanksmedel. Betalningsbemyndigande.
Pb 30p 1923 P.S. Kort 7 (1217) Förfrågan till Postsparbanken från Göteborg 4 stämplat 1923-04-20
Pb 30p 1923 P.S. Kort 7 (1217) baksidan av samma kort.  Postsparbanksbyrån 21 APR. 1923
Pb PS V 1932 P. S. V 3,3 Kuvert från 5:e Byrån som Postsparbanken hette. Maskinstämplat Stockholm 1 1932-11-12  
Pb35fHOH 1935 P.S. Postkort utan nr. Framsida av PS ang. insändande av Postsparbanksbok för ränteberäkning, stämplat 1935-09-04.
Pb35bHOH 1935 P.S. Postkort utan nr. Baksida av  PS ang. Postsparbanken stämplat 1935-09-04.
Pb 31b 1938 Förvaringspärm för kontoutdrag.
Pb 31. 1924 P.S. Härigenom erkänna mottagandet av (1) krona för Postsparbankens budgetbok.
Pb31 Budf 1930-tal P.S.-kort för rekvisition av  Postsparbankens budgetbok. X-markerad = Trycksak
Pb31 Budb 1930-tal Andra sidan av samma kort
Pb 31c 1938 B 45,6.  Kontoutdrag från 1938.
Pb 34. 1940 P.S. kuvert B 2,7 stämplat Postsparbanken * E *  28.6.1940
Pb 35. 1950 Bl. B 33, 9a.  148x105 mm.  Kontoutdrag från 1950, 1951.
Pb 39.   Bl. B40, 6. Blankett på vilken företagets Sparklubb kunde rekvirera behövligt material.

50. PT-kort med Pb anknytning:

Posten har givit ut ett stort antal reklamvykort för Postsparbankens sparande. Här nedan visas ett antal av dessa. D:nr enligt Weiss / Öbergs katalog.

Bild År

Objektbeskrivning

Pb 50_sky

Ret

PT-kort av skylt från 1884. Retuscherad från repor och skavanker på högerlänken (Postmuseum 1984.)
Pb 50 D2 1945 D 2. PT-kort "Lyckodrömmarna"
Pb 50D3 1949 D 3. PT-kort "Semester" Sätt igång nu ......Postsparbanken. Stämplat Borås 1949-08-12
Pb 50D8 1942 D 8. PT-kort SSU-lägret. Cyklande barn
Pb 50D9 1942 D 9. PT-kort 1942 med motbokstält på SSU-lägret 1942.
Pb 50_D10 1949 D 10. PT-kort 1949 med Pippi Långstrump. Stämplat Barnens Dag Stockholm 1949-08-21
Pb50 D11 1951 D 11. PT-kort Stämplat Stockholm Barnens Dag 1952-08-30 (även 1951-08-27)
Pb 50_D12 1952 D 12a. Grönt PT-kort 1952 med "Alla troll i Trollköping spara ... i Postsparbanken". 1952
Pb 50_D13Troll 1952 D 13. Blått PT-kort 1952 med "Alla troll i Trollköping spara ... i Postsparbanken". 1952
Pb 50_D14 1952 D 14. Barna Hedenhös. Stämplat Stockholm 1952-08-29
Pb 50_D15 1953 D 15. Hjärtliga hälsningar till er alla från Rasmus och Postsparbanken. Isbjörn
Pb 50_D16 1955 D 16. Mor och barn. "Allatiders bokmärke"
Pb 50_D17. 1959 D 17. PT-kort med "Hela familjen sparar" Till vänster vagga
Pb 50_D18 1955 D 18. PT-kort. "Det här har varit en fin följeslagare genom livet"
Pb 50_D19 1959 D 19. PT-kort. "Packa pappas kappsäck...." Stämplat 1959-09
Pb 50_D20 1959 D 20. PT-kort. Postbanken. Med etikett Postsparbanken 75 år 1.6.1959
Pb 50_D20b 1959 D 20. PT-kort. Postbanken. Bildsidan
Pb 50_D22 1959 D 22. PT-kort. Postbanken. Bild med fyrklöver och smultronplockande flicka.
Pb 50_D23 1958 D 23. PT-kort. 3 balonger med text: Hörru- det är faktiskt kul att spara. Stämplat Barnens Dag Stockholm 1958-06-09
Pb 50_D24 19?? D 24. Små barn har också ören (Mamma gris med kulting)
Pb_50_D25 1957 D 25. PT-kort, där barnen plockar pengar på trädet.
Pb 50_D26 19?? D 26. Banken som når alla - DÅ - NU i form av ett timglas
    D 27 PT-kort
Pb 50_D28 1961 D 28. PT-kort. Spar på den - Res med den. 1961
Pb 50_D29 1960 D 29. PT-kort. Tryckt Pv tr Sth 1960. Spara själv - Ingen annan gör det åt dig
Pb 50_D30Ry 1961 D 30a. PT-kort. Ryttare med fem spargrisar
Pb 50_D31 1963 D 31. "Den som spar han har, Postsparbanken". Stämplat 1963
Pb 50_D32 1968 D 32. Reskassan på POSTSPARBANKSBOKEN - så klart
Pb 50_D33 1963 D 33. PT-kort. Postsparbanksboken - bästa reskamraten. Tåg på bro 1963
Pb 51_D34 1964 D 34a. PT-kort. Postsparbanksboken - Bästa reskamraten. Blå diligens 1964
Pb 50_D36 1963 D 36a. PT-kort. Glad Post. "Frimärksgubbe" 1963
Pb51_D38pp 1965 D 38. PT-kort. Pengar på Posten
Pb 51_D39skat   D 39. PT-kort. Postbanken Skata och börs
Pb 50_D40Ha   D40. PT-kort. Postbanken Hare, humla, och snigel
Pb 52_D41   D41. PT-kort. Postbanken. För sent loda när skutan står på grund
Pb 52_D42   D42.  PT-kort. Postsparbanken. "Grisen är bondens sparbössa". Pv Tr Sthlm
Pb 52_D43 196? D43.  PT-kort. Postsparbanken. "Vill Du veta vad pengar är värda". Skata och ekorre. Pv Tr Sthlm
Pb 52D44 1966 D44.  PT-kort. Postsparbanken. "Mot sommaren" två barn på en skogsväg. "plus för Postbanken"
Pb 52D47 196? D47.  PT-kort. Postbanken. "Lätt att nå. Resa på....." Prästkragäng med 2 kor längst bort.
Pb 52_D50 1970 D50. PT-kort Christina Schollin. Postat 1970
    D53. PT-kort Postbanken -banken på Posten
Pb 50n 1984 Några olika kvittenskuponger på PT-kort från 1984. (Postmuseum)

60. Motböcker:

Från början var högsta insatt summa 1000 kr som gav ränta. Högre belopp ingen ränta.

Ofta ser man text bokstäver eller siffror på kvittenskupongerna. Från början skrev posttjänstemannen sitt hela namn. Det övergick senare till endast signaturen för att på slutet ange bokens 3 sista siffror. Övergången mellan de olika rutinerna är lite oklar.

Bild År

Objektbeskrivning olika Motböcker Bl 602.

Pb 60a 1882 Form 2a, Förslag till "Motbok"  ur 1882 års "Underdåniga betänkande till Konungen"
Pb60 1883 1883 Motbok av den första upplagan Ser. A, tryckt i Stockholm K.L. Beckman.
Pb60b 1886 Motbok av den första typen tryckt 1886.  
Pb60c 1886 Som ovan, men sedd inifrån med  insättningsmärken av första typen.
Pb60d 1900 Bl 602  5 olika Motböcker  med No och Ser. från 1895, 1900, 1916, 1926, 1947.
Pb60g 1907 Bl 602  (111x177) Motbok från 1907. Tryckt Sv. Skolmaterial Gävle. Avslutad 1913 med rest 27 öre.
Pb61 Elin 1907 Bl 602  (111x177) Motbok från 1907.  Tryckt Sv. Skolmaterial Gävle. Endast första kronan insatt 1910-09-16, samt 3 tioöresmärke på Sparkort från 1910. Det var vad Torpardottern Elin Johansson orkade med.
Pb61b 1911 Bl 602  (111x175) Motbok från 1911. Tryckt Lithografiska AB Norrköping. Endast ett 5 kr märke insatt
Pb 61c 1923 Bl 602 (85x149) Motbok från 1923. Tryckt Postverkets tryckeri Sth. Med tre olika typer av märken insatta. Hålmakulerad
Pb 61d 1925 Bl 602  Motbok utan No och Ser. från 1925. Tryckt Göteborgs Litografiska
Pb61mb 1927 Bl 602  Motbok
Pb60_Lito34 1934 Göteborg Lito A. B. (nummer saknas) Utfärdad 1934-11-01 med 2 kr från Postsparbanken . 9 insättningar och 5 kr med barnansiktet.
Pb61mb52 1952 Bl 602  (Nov. 52.) Pv. tr. Sth. Motbok Visby använd 1954 - 1958
Pb60mb62 1962 Bl 602 (Febr 62) Motbok utfärdad i Borås 1969-01-04. 
Pb60_602S 1963 Bl 602 (April 59) Motbok utfärdad i Sollentuna 1963-09-23. Makulerad Bromma 1984-02-07
Bild År

Objektbeskrivning Anhållan Motbok mm.

Pb Bl.3

1883 (Blankett  N:o 3.) September 1883. Qvitto å uttaget belopp som sitter sist i boken
Pb 90b 1894 (Blankett n:r 1. 1899.) Anmälningssedel. Anhållan om motbok. Anhålles om utfärdande af motbok med Postsparbanken för  . . . .
Pb 60 1898 Brev från Kongl. Postsparbanksbyrån ang. Obeställbar motbok nr 83410. Undertecknat av byråchef Georg Fredrik Fant. (f. 1850)
Pb 90d 1901 (Blankett n:r 37.) Juli 1893. Anmälningslista för utfärdande af motböcker med Postsparbanken i och för insättning af besparade dagaflöningsmedel tillkommande beväringsmän vid . . . .
Pb61n 1900 Motbok tryckt hos Lithografiska Aktie-Bolaget, Norrköping, 1900. Endast en kvittenskupong á 5 kr röd. Alla uttagskvittenserna finns kvar (Blankett N:o 3.) Juli 1888. Förtryckta årtalet som här börjar på 190……! Bokstavsstilen samt ramen är annorluna än motbok tryckt hos Koersners
Pb61nm 1900

5 kr-märket ur samma bok, stämplat 1901-07-30 (Tra5554717)

Pb61 fodral 19? Läderfodral till Motboken
Pb X-bok 1938 Bl. 621.  (Dec. 38.) Blankett för att skaffa en X-Postsparbanksbok
Pb60 1 1924 Bl. 601.  (Jan. 24.) Pv.tr.Sth. P.S. kort. Anmälningskort för erhållande av postsparbanksbok.
Pb60 601 1934 Bl. 601.  (Febr. 34.) P.S. kort. Anmälningskort för erhållande av postsparbanksbok
Pb72 Post 1936 Förslutsoblat i motbok, stämplad 1936-12-10
Pb 15AXbok 1938 Kopia av  Motbok serie AX. Reklam för sparavtal med livförsäkringsskydd blev möjligt från juli 1938.
Pb 61b19 1942 Bl 19, 1b.  Motbok stämplad Kyrkhult 1942-08-22. Tryckt Sth Postverkets tryckeri 1940
Pb61 Sem 1943 SEMESTERBOK. Motbok med 8 1 kr insättningar. Alla högersidor med bild och text "Spar för semestern"
Pb 61 öre 1944 Meddelande ang. öretal i Postsparbanksbok. Tryckt Pv.tr.Sth 1944
Pb 61f. 1952 Bl. 602. (Nov.52) (85x145). Tryckt Pv.tr.Sth. Så här ser boken ut när den 1960 Makulerades av en överambitiös posttjänsteman. Samtliga märken fullständigt förstörda, och inte längre värda att samla på.
==> 1961 1948:59 i Postens Allm. Cirk beslöts om övergång till numerisk seriebeteckning. Fullskrivna böcker har bytts ut. 1961:232 önskemål om påskyndning av övergången. Serie A=0, B=1, C=2 osv.
Pb60 Kapital 1962 Bl 910 (Mars 62) o Pv tr Sth 1962. Kapitalsamlingsbok 1962
Pb 65b 1963 4 olika  böcker ur Guldregn 1963: Motbok, Lönspar, Kapitalräkning, Kapitalräkning 6 mån
Pb 66.   Läderfodral till Motbok
Pb 61h 1968 Bl 2123.01  Pv tr Sth 1968. Motbok i nytt utförande använd från 1970 och makulerad  1977
Pb 61j 1968 Bl 2123.15  Pv tr Sth 1968. Kapitalsamlingsbok 1972
Länk till =>

Kvittenskuponger

Bild År

Lönsparande - konto

Pb 68c 1939 Bl. B 33, 9a. Sparklubben, kontoutdrag från 1939
Pb 68d 1940 Bl. B 33, 9a. Sparklubben, kontoutdrag från 1940
Pb 68g 1959 Bl. B40, 1.  Lönsparande Sparkontobevis från 1959.
Pb 68j 1962 Bl 647( jan 62)   Lönsparbok från 1962 

 

70. Bl. 43 J. Kuvert och förslutsmärken:

Förteckning över kända kuvert Bl. 43j. samt förteckning över kända förslutsmärke.

Särskilda kuvert användes för insändande av motbok för ränteberäkning. Dessa kuvert användes även för retur till mottagaren med ett förslutsmärke på baksidans flik. Kuvert och förslutsmärkena har Åke Torkelstam redovisat i Bältespännaren 1982:1 och 1983:1. Här visas endast ett fåtal av de 20-tal kuvert och 10-tal märken som är kända.

Bild År

Beskrivning - kuvert

Pb 70.   Onumr. Första kända typen av kuvert
Pb 71. 1938 B 2,8. Kuvert använt för utsändande av kontoutdrag. Stämplat Göteborg 1938-03-18
Pb 72. 1936 Rund Postoblat med krona över posthorn. Stämplad Hisingsbacka 1936-12-10
Pb72d 1953 Bl. 43 j. (Febr.50.) 1951 Kuvert för insändning till ränteberäkning. Göteborg 1953-01-16. Förslutsetikett 40x40 mm. Röd Returstämpel 1953-01-24.
Pb 73. 1955 Bl 43J. (Febr.50.) 1955 Kuvert för insändning till ränteberäkning. Liatorp 1956-05-03
Pb73b 1965 Bl 2022.10 (Jan 65)  Kuvert för insändning till ränteberäkning. Göteborg 1965-09-01. Utan Förslutsetikett. Svart Returstämel 1965- 9-10
Pb 74. 1970 Bl 2022.10 (Maj 70)  Kuvert för insändning till ränteberäkning. V.Frölunda 1973-03-19
Pb_78He 1978 Bl 2022.10 (okt 74)  Kuvert för insändning till ränteberäkning. Stämplat Heberg 1978-03-14 samt Retur med maskinstämpel 212 Postgirot 1978-03-22. Äldre mb. åter.
Pb 74 oblat 1950-tal Oblat c:a 30 mm. Troligen från 1950-talet

80. Blanketter, räntebesked och kvitto:

Bild År

Beskrivning - ordning blankettnr

Pb 80. 1883 Blankett n:r 6. 1883. Bevis öfver verkstäld uppsägning.
Pb 81. 1895 Blankett n:o 30. 1895. Kvitto å motbok, som för granskning och ränteberäk .........Stämplad Stora Ved 1910-03-30
Pb80 Bl30 1916 (Bl. n:r 30., 1895/1914.) Kvitto å motbok, som för granskning avlämnats . . Stämplad Rengsjö 1916-01-28
Pb80 Bl76 1917 (Postsparbankens Bl. nr 76, 1912) Nedan angivna motb.... överlämnas härmed för att . . . Stämplad Rengsjö 1917-05-11
Pb 81 Upps 1918 Uppsägning av motbok 137186 på blankett 5a. 1918.
Pb 86. 1943 Bl. 317a. (Sept. 43.) Pv.tr.Sth. 1946 Fullmakt Obs.! Denna fullmakt innefattar ......
Pb 82. 1947 Bl. 603 (Aug. 47. )
Pb 82a 1947 Räntbesked för postsparbanksbok. Stämplad Pspb 14 maj 1947
Pb 86. 1933 Bl  605 (Aug. 1933) Kvitto å uttagna postsparbanksmedel.
Pb 86 630 1947 Bl. 630. (Dec. 47.) PS-kort. Ränteförfrågningskort till Postsparbanken
Pb 86 1955 Bl  605 2 st. Uttagningskvitto från 1955 och 1959. Den senare med fram och baksida
Pb 86. 1955 Bl  605 (Sept 59) Uttagningskvitto
Pb 83. 1955 Bl. 612 (Mars 55,)
Pb 86a 1925 Bl  613 (Nov. 25.) Fullmakt för  utbekommande av postsparbanksmedel
Pb 86b 1944 Bl  613 (Okt. 44.) Fullmakt för  utbekommande av postsparbanksmedel
Pb_Marin 1945 Bl. 613. (Aug. 43.)  Fullmakt för  utbekommande av postsparbanksmedel. Marinpost 3778, daterad 13 febr. 1945.
Pb 84. 1951 Bl  619 (Mars 51.) Insättningsnota - - - - -
Pb 84a 1959 Bl  619 (Sept 59) Insättningsnota
Pb 85. 1964 Kvitto på inlämnat rek till postsparbanken. Alnö 1964-09-01
Pb 87.   Uttagningskvitto
Pb 88. 1966 Bl. 31. 116 Uppgift om avslutat konto i Postbanken 1966
Bild År

Beskrivning - Kontoutdrag

Pb 89d 1953 Bl. B33, 9a. Pv.tr.Sth. Kontoutdrag 1953, grönt på vitt papper
Pb 89e 1954 Bl. B33, 9a. Pv.tr.Sth. Kontoutdrag 1954, blått på vitt papper
Pb 89f 1955 Bl. B33, 9a. Pv.tr.Sth. Kontoutdrag 1955, brunt på vitt papper
Pb 89g 1956 Bl. B33, 9a. Pv.tr.Sth. Kontoutdrag 1956, grönt på mörkbeige, grönt på grönt
Pb 89h 1957 Bl. B33, 9a. Pv.tr.Sth. Kontoutdrag 1957, blått på mörkbeige
Pb 89i 1958 Bl. B33, 9a. Pv.tr.Sth. Kontoutdrag 1958, brunt på mörkbeige

90. Diverse material:

Möjligheten att köpa ett Presentkort att överlämna som present tillkom 1929. En ny typ av dessa kom hösten 1933. Enligt skriften "Mycket har förändrats sedan dess" tryckt 1934 kan man på närmaste postanstalt låta utfärda ett Presentkort i gåva till annan person.

Bild År

Beskrivning - Presentkort

Pb 91 ? Presentkort Postbanken 148x105. Varken summa eller tidpunkt finns angiven på denna del av kortet
Pb 91b ? Presentkort från "Husmodern". I fältet med Husmodern skrev givaren sitt meddelande
  1947 Samma typ av Presentkort som från "Husmodern". Datum troligen antecknat av mottagaren.
Pb 91c ? Presentkort, två olika en framsida och en insida med 15 kr ej inlösta
Pb 80 kv 1947 3 Kontrollkuponger tillhörande Presentkort å Kr. Alla 3 stämplade under 1947. OBS olika text.
Pb 91i 1963 Presentfolder Bl 617 B i olivgrönt med ficka för sedlar eller kort till insättning i Postbanken. 200x95 mm.
Pb 91k 1965 Presentkort Postbanken 200x95 mm. Insatt 1965
Pb 91List 1968 Listpostanvisning Bl 2020.05 (Juni 67) till England frankerad med Pilo 140 öre. Stämplad Postbanken Kassafilial 1 Stockholm Littra L - 1968-06-05
Pb Present 1958 Presentkort Postsparbanken. Alla 3 delarna med 5 kr-märke. Stämplat 1958-01-11
Bild År

Objektbeskrivning 92 - 99

Pb ident 1922 Postsparbankens bl. 161 (1918) Stämplat Meselefors 1922
Pb 92 ? Plakett, "För sparfrämjande gärning", SVERIGES POSTSPARBANK. Vikt 55 gram troligen i mässing,  tillverkad Lagerströms Mjölby
Pb 92 Pg 1925 Postförskottsinbetalningskort stämplat 1925-02-10. Inbetalning av 30 öre till Postsparbanksbyrån att gottskrivas Postgirokonto Nr 2
Pb 92b

1933

Utgivning av frimärket "Postsparbanken 50 år". FDC 1933-12-06
Pb 1933 1933 Boken, Sveriges Postsparbank  1884 - 1933
Pb 92c 1933 50-års jubileet firas med  nya frimärke. 1933-12-06, 239E 2-sid. perf. 13. Undertecknat Uno Söderberg
Pb 92cc 1933 Andra sidan av samma kort. 1933-12-06, 239E 2-sid. perf. 13. Undertecknat Uno Söderberg
Pb 99a. 1934 B 23, 2 jan.34. Under förhoppning att motboken kommer att bibehållas,hava .....osv.
Pb 99b. 1934 Samma blanketts baksida med God Jul hälsning från Mor och Far.
PB SJ 195? SJ Semesterplånbok, "en bra reskamrat - postsparbanken". Pris 75 öre
Pb92 pg 1950 Vykort från 1950-talet med Postgirot och Postsparbanken i Stockholm
Pb 92 1952 Fickalmanacka 1952 använd som "Födelsedagsbok" (70x110 mm)
Pb skylt   Oval skylt Poststation - Postsparbank 46 x 35 cm stor

Pb 92 Bilaga

Ett märke som sattes på skrivelsen/bilagan , vid skriftväxling med kund eller annan myndighet. Troligen före 1950-talet
 

Pb 1221

Ett märke som sattes på skrivelsen/bilagan , vid skriftväxling med kund eller annan myndighet. Troligen före 1950-talet

1959

Pb 92 1959. Tillfällighetsstämpel Postsparbanken 75 år. Stämplad Stockholm 1959-09-03 med brevmärket
Pb 92k 1958 Kassabok = Postsparbankens lilla BUDGETSYSTEM. Använd 1958-59
Pb92 Msk312 1967 Maskinstämpel 312 (typ Nyberg 30) som användes endast en dag 1967. Tanken med den var att vid olika arrangemang använda en maskinstämpel för makulering. Så blev det dock inte. "PostbankenBanken som alla når" stämplad 1967-10-12.
    Bilagsmärke = brevmärken
     
Pb 97/27. 1973 Företagsafton 1973 gult kort på okänd plats (trolig bordsplacering ?)
Pb 97/30 1973 Företagsafton 1973 grönt kort på okänd plats (trolig bordsplacering ?)
Pb 92cito 1933 C5-kuvert från Postbanken, stämplat CITO samt maskinstämpel POSTGIROKONTORET 1976-03-25    

Länkar till:

Postmuseum SFF:s Hemsida Länksida/ Linkpage
Bältespännare GFF Mälarbältets Bältespännare
Sveriges land och folk Slott och koja Postmuseum /historia
  SCB statistik Postsparbanken Postsparb förvaltning 1890

Litteraturhänvisning.

1860 Betänkande ang Bankväsendet i riket Postens olika cirkulär.
1882 Underdånigt Betänkande ang. inrättandet af En Allmän Postsparbank T.ex. Psn 1968/48 PS-Rek innehållande motböcker
1884 Om Postsparbanken Diverse Reklamlitteratur ovan
1893 SOS För Spar- och Folkbanker Dagens Nyheter 9 feb 1984.
1893, 1894 SOS, Styrelsen för Postsparbanken Bältespännaren Nr2 1980, Nr1 1982, 1983.
Sveriges Postsparbank 1884-1933 Karl Wilhelmsson Postryttaren 1989.
Postbanken 1884-1974 av Kurt Samuelsson. Sällskapspost nr 5 1994  av Ingvar Larsson
Allers Julnummer 1933. Inför att Banken fyllde 50 år  

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)