Poste Restante 1.

Poste Restante (kvarliggande post), inom postväsendet den internationella termen, fastställd av UPU, för att en försändelse skall avhämtas på ett postkontor.

Enligt bestämmelse 1892 skulle försändelsen ligga kvar i  8 veckor. Denna regel ändrades 1917 till 30 dagar, vilket fortfarande 2010 gäller enl. Postens hemsida.

Enligt "Svenska brev" av Stig Nilebrant,   införes  Poste Restante i utväxlingen av brev mellan Sverige och Preussen år 1839. Enl. Postnummersystemet (1972) ska försändelser med adress Poste Restante ha samma postnummer som fackadresserad post. 1990 hade 555 orter särskilt postnummer för Poste Restante.

I Postfördraget 1920 står det:  "Å brevförsändelse, vars adress angivits medelst initialer eller skrivits med blyertspenna - såsom sådan anses härvid icke anilinpenna - meddelas ej rekommendation". Det betyder att på försändelser till  Poste Restante måste för- och efternamn anges. Initialer, siffror, endast förnamn, fingerade namn eller tecken får inte utgöra namninformation.

Ur Postfördraget 1934, konventionen Artikel 38:

2. För försändelser, som är adresserad Poste Restante, kan adresslandets förvaltning upptaga den särskilda avgift, som i förekommande fall i dess inrikes rörelse fastställts för försändelse av samma slag.

Artikel 52:

2. Brevförsändelser, vilka blivit  obeställbara, skola omedelbart återsändas till inlämningslandet.
3.
Liggetiden för brevförsändelser, som hållas till adressaternas förfogande eller som äro adresserade poste restante, bestämmes genom de i adresslandet gällande föreskrifterna. Denna tid får dock, i allmänhet icke överstiga två månader utom i de särskilda fall, då adresslandets förvaltning finner det nödvändigt att förlänga den till högst fyra månader. Återsändandet till inlämningslandet skall ske tidigare, om avsändaren därom framställt begäran genom en anteckning å adressidan på ett i adresslandet känt språk.

KASSA-NYTT 1972- 10.

  • Vanliga postanvisningar till Frankrike, Italien och Schweiz som är adresserade Poste Restante betalas t. v. inte ut av resp adressländers postförvaltningar och skall därför inte tar emot i postkassorna.

  • Ej heller adresserade till Hotel och pensionat.

I Allmän Poststadga (AP) från 1978, §71:3 står det: "När posten hämtas på postanstalt, utan att adressaten begagnar sig av postbox eller postfack, anges beteckningen Poste Restante, p.r., P. R. eller Avhämtas".

§ 87:2 "Sådana försändelser lämnas endast ut på bestämd postanstalt" Adress Poste Restante kan man inte ha längre tid än 6 mån. Försändelse från utlandet med endast initialer e. d. lämnas inte ut, utan behandlas som obeställbar.

§ 97:1 "Vanligt paket eller vanligt postförskott lämnas i regel ut utan legimitation"

Om dessa bestämmelser gäller efter bolagiseringen 1994 är okänt.

"Poste Restante" anges som utdelningsadress på försändelsen. Olika länder har olika regler för hur lång tid en försändelse kvarligger på adresspostkontoret innan den återsändes till avsändaren. I Sverige är (år 2007) liggtiden 1 månad om inte annat anges på försändelsen.

Denna tjänst utnyttjades tidigare framför allt av personer på resande fot. Annonssvar till anonym, Militär på övning, Försäljare av olika slag, Representanter, Cirkusfolk, Semesterfirare, som tillfälligt hyr en stuga,  m.fl. Det var nog ytterst få som hade P.R. som fast adress. Postanstalten som lagrade denna post, ville ju på något sätt dokumentera HUR länge "försändelsen" skulle ligga innan den vidarebefordrades till nästa ort som t.ex. Cirkusen skulle besöka. Ett annat alternativ var Åter avsändaren. När försändelsen sändes vidare slog avsändarorten på sin datumstämpel. Det kunde ju också bli en form av eftersändning.

I 1925 års Posthandbok kan vi läsa, att "adressaten kan betecknas annorledes än med sitt namn eller sin Firma" (se PoRe 2 nedan) och att vissa länder vid utlämnandet tog en särskild avgift, oftast samma som inrikes porto. Esperanto (ĝenerala transdono).  Europeiska länder bl.a. Belarusian (да запатрабавання), Belgien (), Bulgarien (писмо до поискване), Danzig, Frankrike (Poste Restante), Estland (nõudmiseni postisaadetised). Grekland (διεύθυνσης ταχυδρομικού γραφείου), Italien (Fermo in Posta, Fermo posta, Fermoposta), Japan (ポストのrestante), Jugoslavien, Luxenburg (), Polen (), Portugal (Posta Restante), Rumänien (Post restant), Saarområdet, Tjeckoslovakien och Tyskland (Postlagernd), Ungern (Postán maradó) Österrike  (Postlagernd).

Utomeuropeiska länder

Algeriet, Argentina, Brasilien, Marocko, Turkiet, Uruguay

I England o USA kallas det (General Delivery), i Spanien (En lista de Correos) Australien  (Posta Restante).

Enl. Nordisk Familjebok 1915 kan det även heta: Afhämtas. I England kan det heta: "To be called for", Italien "Ferma in Posta", Spanien "Lista de Correos"

Även om det inte framgår någonstans, så tolkar jag "Badgäst" som en form/variant av Poste Restante.

Badgäst. En trolig variant, form av Poste Restante?

Bild (120) År Beskrivning Badgäst
PoRe BadgRonn 1881 Brev frankerat 12 öre ringtyp stämplat Sörbytorp 1881-07-05, adresserat till Badgäst Ronneby. En variant på c/o eller Poste Restante?
PoRe BadgPXP 1891 Brev stämplat Ångbåts PXP No 11, 1891-08-15 till Badgäst (en form av Poste Restante) Dalarö.
PoRe Badg1898 1898 Brev från Berlin 1898-06-12 till Badgäst (en form av Poste Restante?) Söderköping. Lösen 20 öre. Ankomststämplat 1898-06-14
PoRe_BadgLyse 1900 bKe 10 stämplat Marstrand 1900-07-21 till Heberle Badgäst  i Lysekil.  Ankomsstämplat Lysekil samma dag.
PoRe BadgVarberg 1911 Brev frankerat 10 öre OII stämplat Åkarp 1911-07-18 till Xxxserum. Eftersänt (Retur) till "Badgäst" Varberg  1911-07-20.
PoRe Badg Borg 1912 bKe 15 (212) stämplat Hvetlanda 1912-07-16 till Jönköping. Eftersänt Badgäst Borgholm 1912-07-17 samt Retur Jönköping.
PoRe BadgSyd 1913 Vykort stämplat Lyckorna 1913-?-23 till Curt v. Sydow, Varnhem, Eftersänt till Badgäst (en form av Poste Restante) Borgholm.
Lih_Hedda 1913 Brev från Diö 1913-07-29 till Hedda Blomgren, då hon var Badgäst i Torekow.
PoRe Edelst 1915 Brev från Älfsjö 1915-07-24 frankerat 10 öre Medaljong till Badgäst  Marstrand. Ankomsstämplat Marstrand 1915-07-25. Antecknat Avrest och sänt till Reklamationskontoret 1915-08-01. Vidaresänt till Blasieholmen, Stockholm och ankomststämplat där med maskinstämpel 203 1915-08-04 TUR 5.
PoRe BadgAlsb 1919 Vykort frankerat 12 öre Medaljong till Badgäst  Alsbäck, stämplat Göteborg 1919-07-15. 
PoRe_Malen 1936 Vykort frankerat 10 öre Lejon, stämplat Säffle 1936-06-25 till Göteborg. Eftersänt med Retur Badgäst Malen, Båstad 1936-06-26.
PoRe1 BadgRudes 1938 Vykort från Tyskland till Badgäst Villa 3, Söderköping, stämplat Rudesheim 1938-06-27
PoRe Torekov 1944 Vykort från stämplat Borgholm 1944-08-01 till  Badgäst Torekov.
PoRe_UddeBad 1949  
Bild (120) År Beskrivning Brunnsgäst
PoRe Porla 1900 Vykort frankerat 5 öre OII stämplat Vegeholm 1900-06-17. Till Porla och Disponent Viktor Schwartzs dotter Stina som är Brunnsgäst i Porla. Ankomststämplat Porla 1900-06-18.
PoRe_Brunn32 1932 Vykort frankerat 10 öre Lejon stämplat PLK ?? 1932-07-20 till Brunnsgäst  Björkhagen, Ramlösabrunn. Eftersänt Mariestad 1932-07-30.

Adress avhämtas.

Bild (120) År Beskrivning
PoRe Kivik09 1909 Är detta verkligen en P.R. försändelse ? Stämplad Alingsås 1909-06-25 till Kristianstad, eftersänt till Kivik 1909-06-27
PoRe AvNyk 1925 bKd 21 Svarskort, stämplat Hedemora 1925-03-30.  Föredragshållaren Oscar Wilh. A. Mullin (Afhämtas) Nyköping p.r.
PoRe AvStj 1925 bKd 21 Svarskort, stämplat PLK 230 D 1925-04-21. Resenären Impresarien Willian Muhlin (avhämtas) Stjärnhof p.r.
PoRe 2012Avh 2012 Brev adresserat till N. N. Avhämtas 17700 Järfälla. Postat Alvesta, men frimärket ostämplat. Ankomststämplat Järfälla 2012-05-07. Retur 42 dagar senare.

Tvetydigt namn och adress.

Enligt Postfördraget 1920 måste man på försändelser till Poste Restante ange för- och efternamn.  Initialer, siffror, endast förnamn, fingerade namn eller andra tecken får inte ange adressaten.

Bild (120) År Beskrivning
PoRe_Familj 1915 Brev till "Familjemedlem" Uppsala  pr. Frankerat 5 + 5 öre GV stämplat Boden 1915-09-20. Ankomststämplat Uppsala 1, 1915-09-22, 2 TUR.
     
     
Länk År Märkligt adresserade kuvert till P. R.
     


I 1925 års Posthandbok kan vi läsa, att "adressaten kan betecknas annorledes än med sitt namn eller sin Firma"

Enligt bestämmelse 1892 skulle P.R.-försändelsen ligga kvar i  8 veckor. Denna regel ändrades 1917 till 30 dagar, vilket fortfarande 2010 gäller enl. Postens hemsida.

Enligt "Svenska brev" av Stig Nilebrant,   införes  Poste Restante i utväxlingen av brev mellan Sverige och Preussen år 1839. Enl. Postnummersystemet (1972) ska försändelser med adress Poste Restante ha samma postnummer som fackadresserad post. 1990 hade 555 orter särskilt postnummer för Poste Restante. Aug. 2017 fanns endast 8 orter kvar med särskilt postnummer.

I Postfördraget 1920 står det:  "Å brevförsändelse, vars adress angivits medelst initialer eller skrivits med blyertspenna - såsom sådan anses härvid icke anilinpenna - meddelas ej rekommendation". Det betyder att på försändelser till  Poste Restante måste för- och efternamn anges. Initialer, siffror, endast förnamn, fingerade namn eller tecken får inte utgöra namninformation.

Se även  Postfördraget 1934, konventionen Artikel 38:

Postnummer till orter med Postnummer.

Länk 1 År Inrikes - Resande använde sig ofta detta sätt att adressera kuvert, då man inte visste VAR personen ifråga bodde
  2019 Våren 2019 kom en NY förtexkning på PostNords websida med 81 orter med Postnummer för den tjänsten

 

 

Bild (120)   Se nedan utländska till  Italien, Tyskland, Frankrike m.fl.

 

Main page

Posthistoria Huvudsida

Poste Restante Poste Restante 2 Hybridpost
Eftersändning Adresser   Gratispost Linkpage

Poste  Restante

I Allmän Poststadga (AP) från 1978, §71:3 står det: "När posten hämtas på postanstalt, utan att adressaten begagnar sig av postbox eller postfack, anges beteckningen Poste Restante, p.r., P. R. eller Avhämtas". "Poste Restante" anges som utdelningsadress på försändelsen.

 Adressering av post till Poste Restante i Sverige.


Förnamn Efternamn
Poste Restante
Postnummer Postkontor

Poste Restante (kvarliggande post), inom postväsendet den internationella termen, fastställd av UPU, för att en försändelse skall avhämtas på ett postkontor.

 

Flertalet försändelser är hämtade från egen och andras samlingar och här några äldre PR-försändelser:

Inrikes P. R.

Länk 1 År Inrikes - Resande använde sig ofta detta sätt att adressera kuvert, då man inte visste VAR personen ifråga bodde
PoRe_bKe2 1880 Resande som lämnat Nässjö och tagit sig till Alvesta, och skickar ett bKe 2 CII. "Skulle någon Post restante redan vara kommen eller komma till undertecknad torde den returneras på Alfvesta. Säfsjö 31/1 1880. - Högaktningsfullt Xxx"
Länk 1 År Inrikes - Resande använde sig ofta detta sätt att adressera kuvert, då man inte visste VAR personen ifråga bodde
PoRe 1865 1865 Brev  från Lund 1865-03-16 till Neapel   poste restante. Stämplat Suede - AMB. ERQUELINES A
PoRe 1866 1866 Brevframsida från Stockholm 1866-02-22 till  poste restante Köping.
PoRe Kisa 1867 Brev stämplat Kisa 1867-06-01 till Norrköping. Retur Poste Restante Stockholm §§§§§§§§
PoRe Ljusne 1870 Feladresserat  Poste Restante brev. Stor skillnad på Sollefteå och Skellefteå. Stämplat Ljusne 1870-08-06. "Retour å Sollefteå". Köpte det här vackra brevet på Tradera. Tyvärr försvann det på Posten och kom aldrig fram. Detta är bara en kopia av säljarens bild.
PoRe Ljusnebak 1870 Baksida av samma brev med stämpeln Skellefteå 1870-08-12.
PoRe Milan 1875 Brev till Poste Restante Milano med 12 öre ringtyp där "frimärkssamlaren/ marodören" för att komma över ett 24 öres märke, rivit bort och tagit detta.  Brevet stämplat PKXP No 1 NED 1875-06-17. På baksidan PKXP No 2 Ned, 1875-06-18. Ankomststämplat Milano 21 GIU 1875.
PoRe1 Wen 1888 bKe 7, använd till Postkontoret i Wenersborg 1888-02-23, som beställning av eftersändning eller, som det då kallades "Haf godheten Returnera bref till Umeå postrestante".
Efters 1888 1888 bKe 7, använd till Postkontoret i Wenersborg 1888-02-23, som beställning av eftersändning eller, som det då kallades "Haf godheten Returnera bref".
PoRe 1888 1888 Postanvisning Blankett nr 11. till Herr G. A. Blomqvist Poste Restante Habo. Stämplad Göteborg 1888-09-20
PoRe Visby 1892 Brefkort skrivet 1892-06-11 i Borgholm och stämplat 1892-06-12 i Visby till Stockholm. Stämplat Stockholm 1892-06-12 med text t Poste Restante Retour Wisby.
PoRe1 Schwerin 1893 Brev med innehåll, frankerat 2 x 10 öre OII, stämplat Malmö *POST* 1893-08-05 till Poste Restante Schwerin, Tyskland
PoRe1 Altona 1896 bKe 13, 10 öre, stämplat Broddbo 1896-12-13 till Poste Restante Altona.
PoRe 1897 1897 Kb 10 Typ I stämplat Stockholm Allm. K. o Ind. Utst.  1897-07-25 till Poste Restante Stockholm.
PoRe1 bKd8 1898 Brevkort bKd 8 från Stockholm 1898-03-29 till Postkontoret Göteborg. Icke avhämtade brev bör returneras snarast
PoRe1 Fk6 1898 Frankokuvert Fk6 B bifrankerat 10 öre OII stämplat PKXP No15 B 1898-04-06 till Posterestante Hauptpostamt Berlin.
PoRe1 Genua 1899 Brev  frankerat 2 x 10 öre OII, stämplat Malmö 1899-03-22. Till Poste Restante Genua, Italien
PoRe1 Genova 1899 Brevkort  bKe 13 - 10 öre, stämplat Stockholm 1899-03-23. Till Kruse Poste Restante Genova, Italien
PoRe1 Kruse 1899 Brev  frankerat 2 x 10 öre OII, stämplat PKXP.No 66A 1899-10-04. Till Poste Restante Munchen, Tyskland
PoRe1 Berlin99 1899 VykortHelsan, stämplat Helsingborg 1899-05-29 till  Poste Restante Berlin

Posto Restante 1900 - 1919  Brev.

Länk 1 År Inrikes - Resande använde sig ofta detta sätt att adressera kuvert, då man inte visste VAR personen ifråga bodde
PoRe1 Fiume 1900 Ungersk Helsak, stämplad FIUME . Kan de nedersta bokstäverna vara p.r? Alltså en förkortning av  Poste Restante
PoRe1 Basel 1907 Brefkort bKe 12 stämplat Söderköping 1907-07-01 bifrankerat med 5 öre grön OII till  Poste Restante. Ankomststämplat Basel (Poste Restante) 1907-07-03. Retour Kristianstad ?
PoRe EricS 1901 Brevkort till Eric S. Poste Restante stämplat Stockholm 1901-06-28. Stockholm 1901-06-29 1 TUR .
PoRe FiKristn 1901 Brevkort till  p.r. Kristinestad, Finland. Stämplat PKXP ...No2 1901-07-19. Ankomststämplat Kristinestad.
PoRe flicka 1901 Vykort till Skåne flicka Rögle p.r. Stämplat PKXP ...NED 1901-08-01. Frimärket med riktmärke nere till höger.
PoRe1 Alma 1901 Lokalt vykort  till Alma  Poste Restante Jönköping, stämplat 1901-11-05. Ett sätt att på den tiden vara anonym. Se vidare bestämmelser 1920 ang. adress.
PoRe1 Uddev 1902 Lapplandsvykort stämplat Göteborg 1902-12-11 till Poste Restante. Ankomststämplat Uddevalla 1902-12-12
PoRe ausGoth 1903 Brev  frankerat 2 x 10 öre OII, stämplat Jonsered 1903-07-18 till Erik aus Gothenburg  Poste Restante Berlin.
PoRe1 Upsala 1903 ASS-brev från Stockholm 1903-10-30 till Upsala Poste Restante. Frankerat 30 + 50 öre OII
PoRe1 Trollh 1905 Brefkort bKe 12 datumsiffra 1004 från Stockholm 16 1905-10-28, till Poste Restante Trollhättan.
PoRe Savoie 1905 Brev frankerat 10 öre OII till Hälsingborg. Eftersänt bifrankerat 10 öre OII Hälsingborg 1905-09-14, till Savoie Frankrike.
PoRe Borgho 1906 Brefkort bKe 12 datumsiffra 205 SVAR från Hedemora 1906-09-11 till  Poste Restante Borgholm.
PoRe1 Fiskeb 1907 Rekbrev från Hovkonditorn Landelius till Fiskebäckskil, stämplat Stockholm 2, 1907-07-11
PoRe 1911111 1911 Brev från Lifförsäkrings-AB Thule stämplat Stockholm 1911-01-11 till Uddevalla, Eftersänt Upsala  p.r.
PoRe Kropp 1914 Off. brevkort stämplat Baltiska Utställningen 1914-06-21. Adress Kropp p.r.  Mörarp
PoRe_PLK422 1914 Brefkort bKe 15 (813), stämplat PLK. 422 1914-07-01  till Heberle Post Restante i Malmö
PoRe_Ofvan 1917 Brev frankerat 10 öre Medaljong stämplat OFVANMYRA 1917-07-18. Till  Poste Restante Wännäs.
PoRe 003 1918 Lokalbrev 5 öre stämplat 1918-05-22 till Valhallavägen. 1918-06-01 höjdes portot till 7 respektive 12 öre. Ankomststämplat 1918-05-22 med Maskinstämpel 003 Stockholm TUR 5. Brevet Eftersänt till  P.R. Kälarne och borde därför ha lösenbelagts, eftersom det blev ett riksbrev med porto 10 öre.
PoRe Skinn 1919 Brev med 12 öre medaljong, stämplat Skinnskatteberg 1919-03.04. Adress, Kärrgrufvanpr. Ett lite udda sätt att ange  P.R.  Ankomststämplat Norberg 1919-03-05.
PoRe Kapstad 1919 Brev från Kapstaden, frankerat 2 pence, stämplat 1919-08-07 till Stockholm Poste Restante. Lösenbelagt med 8 öre på etikett 2a.
Länk 1 År Inrikes - andra typer av försändelser
PoRe Vichy 1911 bKe 14 (910) stämplat Stockholm 1911-05-04 till Poste Restante Vichy, Frankrike. [Non Réclamé] RETOUR A L ENVOYEUR
PoRe Orsa 1911 Blankett n:r 398. (April 1910.) Adresskort postförskott, skickad från Östersund 1911-05-10 till p.r. Orsa.
PoRe Nyslott 1911 bKe 12 (810) stämplat PKXP 9.A 1911-07-17 uppfrankerat med 5 öre OII till Käla, Finland. Ankomst 1911-07-20 och Eftersänt 1911-07-21till Poste Restante  Nyslott.

Pf Adre

1915

Adresskort till inrikes postförskott, stämplat Uppsala1 1915-06-10 till Efter p.r. Stockholm 1915-06-10 PAK. AVD. Lösenetikett stämplad 30 öre.
PoRe_Pf15 1915 Brevkort med Postförskott 286 till Avhämtas
1916-07-21 1916 TELEGRAM, stämplat Hör 1916-07-21. 5 öre tjänste Lokalbrev  P.R.  (Poste Restante)
Hja 1918Mul 1918 bKd 17 till Resanden O.W.A. Mullin Poste Restante Hörja, stämplat Malmö 1918-03-20. På andra kort till Mullin kallas han: Dir., Föreläsare, Föredragshållare,  Impresarie, Konsertgivare, mm.
PoRe_Mullin1DK 1918 Brevkort bKd 17 (1114) SVAR. Stämplat PLK 290C 1918-03-27 till (Poste Restante) Hälsingör ändrat till Hälsingborg, Sverige. Stämplat  Helsingør 1918-03-31.

Posto Restante 1920 - 1959  Brev.

Länk 1 År Inrikes - Resande använde sig ofta detta sätt att adressera kuvert, då man inte visste VAR personen ifråga bodde
PoRe Borg20 1920 Brevkort bKe 20 (1219) . Stämplat Stockholm 1, 1920-07-11 till  P.R. Borgholm
PoRe Osterm 1920 Brevkort bKe 21, maskinstämpel 203  Stockholm 1920-07-22 *AVG *  BR *. Till Fr. Osterman  P.R.  Borgholm.  OBS: Missade L o LBR
PoRe Lundsb 1920 Vykort stämplat Lundbergs skola 1920-07-30 till Poste Restante  Uppsala
PoRe Sib 1920 Tänk vad dessa frimärkssamlare kan förstöra genom att blöta av märket. Stämplat ÅBXP ???, ankom Paris 1920-09-11.  P.R.  samt stämpel NON RÉCLAMÈ, retur i Stockholm 1920-11-23.
PoRe Bager 1922-04 Brevkort till  Poste Restante Rom, Italien, stämplat Stockholm 21, 1922-04-25. Rätt porto 25 öre, därför Lösenstämpel  T 31c. Italienska lösenmärket stämplat med FERMO IN POSTA. Tyvärr behövde en frimärksmarodör halva märket :-(
Los_Slite 1922-06 Brev frankerat 2 x 20 öre stämplat Slite 1922-06-27 till Sachsen, Tyskland. Eftersänt till Oberammergau. Antecknat 50 Pf  Poste Restantelösen
PoRe Rek Neapel 1922- Rek 70 gr. frankerat 80+20+10 till Poste Restante Neapel, Italien. Non Réclane Retur Falköping
PoReRoma22 1922-09 Brev frankerat 40 öre GV, maskinstämplat Karlskrona 1, 1922-09-15 till Poste Restante Roma, Italien. Efterrsänt Firenze. Där Lösen med 30 Centesim.  Eftersänt Dresden, Germania. Inte avhämtat i Dresden heller, därför Retour. Stämplat "T c. mi 30"
PoRe 2 1926 Brev 1926-02-04 till sign. E.A.L.4.  P.R.  Linköping. Endast  ankomststämplat på baksidan
PoRe Bolln 1926 Adresskort Bl. 398 a. Frankerad 25 + 90 öre, stämplade Borås 1926-03-01 till Bollnäs P.R.  Utlöst Bollnäs 1926-03-04.
PoRe_NyLBR 1926-07 Brev frankerat 15 öre GV stämplat Nyköping LBR 1926-07-15 till Poste Restante Göteborg.
PoRe EAL4 1927 Brev med troligt annonssvar till E.A.L.4 Poste Restante  Linköping stämplat Sundsvall 1927-10-01
PoRe_Mariestad 1928 Brev frankerat 15 öre GV stämplat Jönköping 1928-07-26 till Post Restante Mariestad
PoRe 28h 1928 Brevkort till Cabaretsångaren Ernst Körner. P.R. Hudiksvall. Ang. förhyrning av lokal, stämplat 1928-10-17
PoRe Wien29 1929 Brev till Poste Restante Wien, frankerat 25 öre GV stämplat Stockholm 16, 1929-01-22. Etikett Non Reclame - Retur Stockholm maskinstämplat 1929-02-27 TUR2.
PoRe Plats 1929 Svar på trolig annons i en tidning till "Plats, Målilla  P.R. ". Lokalbrev stämplat Målilla Station 1929-08-22
PoRe Cabaret 1929 Brevkort till Cabaretsångaren Ernst Körner   P.R. Karlstad. Stämplat Strömsnädbruk 1929-11-04. Se Wikipedia
PoRe Sandhamn 1930 Kort med 5 öre Lejon 13-tandat och bifrankerat med 10 öre  Luftpost. Stämplat 1930-07-14, Sandhamn K.S.S.S. 100 års Jub. Luftpost Stockholm till Poste Restante København. Klippt Luftpostetikett.
PoRe Flen 1930 Brev med 5x5 öre Lejon från Flen 1930 till  Poste Restante Berlin, Tyskland. Stämpel "retour" avsändaren.
Mar_Trope 1930 Brev från Unga Män, till Svenska Konsulatet i Marseille. Stämplat 1930. Eftersänt till Poste Restante Saint Tropé. Lösen 30 Centimes.
PoRe_Boma 1931 Brev med 25 öre GV stämplat Göteborg 1931-01-17 till Poste Restante Boma, Belgiska Kongo
PoRe1 Amerika 1935 Brev frankerat 10+50 Luftpost + 10 öre Riksdagen. Borde räckt med 25 öre + Luftpost. Stämplat Örebro 1935-04-10 till New York, Amerika. Någon har skrivit dit P.R. och någon annan med blyerts förtydligat = "Poste Restante"
PoRe Garmisch 1936 Brev från Stockholm 1936-02-12 till  Post. Rest.  Garmisch Partenkirchen. 2x5 + 10  öre Lejon automatklippta.
PoRe Køge 1936 REK-brev till  P.R. Køge, Danmark på utgivningsdagen för 15 öre brun och 25 öre orange 1936-07-01. Dansk stämpel Returpostkontoret 15 jul. 1936 København. Rek-etikett Kuglepost och stämpel "Med Kugleposten". Rätt porto 15 öre + 20 för REK.
PoRe SmalanKsd 1936 Luftpostbrev frankerat 25 öre stämplat Stockholm 1, 1936-07-30 till P.R. Smålandsstenar. Eftersänt till P.R. Kristianstad 1936-08-03.
PoRe Bauer 1936 Brevkort från PKP 91 1936-08-25 till Adr. Hauptpost München p.a. Kan det möjligen vara en form av Poste Restante ?
PoRe Hovmant 1937 Inrikes brev frankerat med automatskurna 5 öre Lejon stämplade Göteborg 1937-04-25. Till Poste Restante Hovmantorp.
PoRe1 Oslo 1937 Lejon 10+5 öre tdn 13, båda automatklippta på brev till Poste Restante Oslo stämplat Stockholm 7, 1937-12-16
PoRe1 Kalmar 1939 Brev från Stockholm 1, 1939-06-16 till  Poste Restante till Kalmar
PoRe1 Graz 1939 FDC Linne o Berzelius sänt till Postlagernd Graz, Tyskland 1939-06-02. Retur avs. efter 4 dagar.
PoRe1_Lund1 1940 Brev med 5-strip 3 öres från Malmö 12 till Lund stämplat 1940-03-11
PoRe_Osby40 1940 Rekbrev frankerat 5 + 15 + 15 = 35 öre stämplat Osby 1940-08-05 till  P.R.  Leksand. Eftersänt Box 15 Fredriksfors
PoRe Av 33 1941 Svar på trolig annons i en tidning till "A.V. 33"  P.R.  Säffle. StämplatStockholm 1941-04-19
PoRe 6 1943 Brev till "N.D. 713" Borås  P.R. Stämplat Vilhelmina 1943-11-11. Lila stämpel "28 NOV. 1943"
PoRe_EFTP 1944 "Brevkort med särskild adressremsa" från Hedemora 1944-04-27 till Umeå P.R.
PoRe_CitoNyv 1945 Brev frankerat 5 + 15 öre stämplat Malmö 1, 1945-01-20 till Åstorp. Eftersänt  "Cito"  till Nyvång.
Efters V 1945 Brev från London maskinstämpel V och klockor 1945-09-05. Till Mälarhöjden Stockholm, Eftersänt från Stockholm 16, 1945-09-20 till Ekberg 5 - Eftersänt Gällö p.r.
PoRe Annons 1946 Svar på annons om jobb i tidningen "Mellersta Värmland"  P.R.  Kil. Stämplat Sala 1946-10-19.
PoRe_Ramnas 1948 Brev till Forstmästare  P.R.  Stockholm 7. Stämplat Ramnäs 1948-06-30.
PoRe_StErik 1948 C65 brev frankerat 15 öre, till  P.R. stämlat Stockholm 5, 1948-09-05. Röd stämpel "Avhämtas senast 21 SEP 1948"
PoRe Amster 1949 Brev frankerat 30 öre GV stämplat Uppsala 1949-07-01 till Amsterdam. Eftersäntt Poste Restante Paris med Lösen 10 F där 1949-07-06 Poste Restante.
PoRe_Mars 1951 Brev frankerat 25 öre GVIA stämplat Västerås 1951-06-18 till Uppsala. 1951-06-19 Eftersäny till Box 688 Alfredshem. 1951-06-20 Eftersänt till Marsfjäll  P.R. ankomststämplat 1951-06-22.
PoRe Tylö 1955 Brev från Jönköping till  Poste Restante Tylösand stämplat  Jönköping 1955-09-06
PoRe Malex 1952 Vykort från Malexander 1952-07-12 till  P. R. Tidaholm. Ankomststämplat där 1952-07-14.
PoRe SthPR 1953 Nst 59-stämpeln från Stockholm med * P.R * På baksidan av kuvert från Algeriet stämplat 1953-07-21
PoRe 1954 1954 Brev från Göteborg till S.H.V. Poste Restante Tranås. Stämplat Göteborg 1, 1954-04-10
PoRe Br 1958 Stort brev stämplat med samma typ av stämpel som nedan  02 MAJ 1957. Var den är slagen kan bara gissas
PoRe Ksd 1958 Brev med 30 öre blå stämplat Stockholm Ban 1958-09-19 till Poste Restante, Kristianstad. Uthämtat 1958-09-20 i Kassa 8.
Länk 1 År Inrikes - andra typer av försändelser
Pf_398aPost 1926-03 Adresskort Bl. 398 a. Adresskort till inrikes postförskott, 3 kg korta varor. Frankerad 115 öre maskinstämplade Borås 1926-03-01 till Bollnäs p.r.
PoRe_Vara45 1945 Inrikes Postanvisning (Bl. 11) frankerat med 25 öre GV stämplat Stockholm 1945-01-02. Till  P.R.  VARA . Ej över ETT-hundra Kronor
PoRe1 Postf 1945 Postförskottsbrev 4,80 med rätt porto, frankerat 20 + 20 = 40 öre till Poste Restante Stockholm 19, stämplat Västerås 1945-07-16.
PoRe_Mariest49 1949-07 Postförskott frankerat  30 öre GV, 20 öre Strindberg stämplat Stockholm 1949-07-14. Eftersänt  P. R. Mariestad
PoRe Husum 1951 Tjänsteförsändelse stämplad 1951-03-02. Sänd till  Poste Restante, Örnsköldsvik.
PoRe 28 1951 " 28.4 " Avsänt Lund 1951-04-12 till Post. Restant:, ankomststämplat Göteborg 1 1951-04-13
PoRe Chili 1951 Aerogram sänt Chile Poste Restante, stämplat Stockholm 1951-10-23
PoRe Bl330 1955 Adressanmälan Bl. 330. (April 51.) stämplad Halmstad 1955-03-25 till P. R. Åstorp
PoRe annons 1958 Helsak bKe 43 20 öre grå stämplat Vällingby 1958-05-14 till Poste Restante. Återsänt avs. från Mäntyvaara 1958-06-23
PoRe_Yst59 1958-07 Aerogram frankerat 30 öre stämplat Hjortkvarn 1958-07-05 till  Poste Restante Ystad. Eftersänt Stockholm
PoRe_Eire59 1959 Helsak Kb 39 25 öre blå maskinstämplat Stockholm Ban 1959-09-14. Bifrankerat 15 öre Poste Restante  till Eire.
PoRe_Zad59 1959-08 Aerogram till Zadar, Jugoslavien stämplat Göreborg 1959-08-04

Poste Restante 1960 - Brev =>>.

Länk 1 År Inrikes - Resande använde sig ofta detta sätt att adressera kuvert, då man inte visste VAR personen ifråga bodde
PoRe Aling 1961 Brev med 30 öre blå stämplat Göteborg 1961-06-13 till Poste Restante,   Alingsås. Retur 1961-06-30
PoRe_Arkad 1961 Brev frankerat med 40 öre blå GVIA, stämplat Stockholm 1961-10-09 till France. Eftersänt till Posto Restante Hamburg. Retur Bromma.
PoRe Klags 1964 Vykort stämplat Klagstorp 1964-04-09.  Post Restante Stockholm 1 P.R. Liggetid till 25 APR. 1964.
PoRe TryFlyg 1966 Trycksak frankerad 25 öre, tillägg 10 öre för Flygpost, stämplat Stckhoolm Ban 1966-01-01. Ankomststämplat Malmö 1, 1966-01-03 Röd stämpel tolkas Liggetid till -3 FEB 1966 Flygposttillägg inrikes fanns inte vid denna tid. Det är ett "laved" brev. Ett sätt att tillaga ett till synes intressant brev
PoRe Polska 1969 Vykort från Lubin 1969-05-28 till Poste Restante Göteborg. Liggetid till 5 JULI  1969. Hämtat 1969-06-05  
PoRe_Tele 1973-09 Bl 2020.06 (Mars 71) Telegram Internationell telegrampostanvisning. Stämplad Hässleholm 1, 1973-09-28 till Post Restante, Friesoythe.
PoRe UmeaK 1975 Vykort från Umeå 1975-10-12  till Poste Restante Recife, Brazil. Sorterad Transorma svart AH
PoRe Ryssby 1976 Vykort från Ryssby 1976-10-12 till Poste Restante  Recife, Brazil. Sorterad Transorma röd MV
PoRe 1984 Frankostämpel m/65 Lic. P.B.----- Malmö 4. Datum AUG 13'84 tyder på en utländsk datering. Poste Restante, ankomststämplat Lund 1984-08-14
PoRe India 1989 Brev frankerat 360 öre, stämplat Höllviken 1989-03-08 till "To be hold to" Genaral Post Office, Baxpore, India
PoRe Ockero 1995 Vykort frankerat Klüssendorf 3,70 stämplat Kålleberg 1995-05-03, ??? 1995-05-04 till Poste Restante Öckerö
PoRe Flo 2001 Brev C65 till  P.R.  Göteborg. Stämplat "Försändelsen kvarligger t.o.m. 14 JAN 2001" Åter avsändaren.
PoRe 2001 2001 Brev till Poste Restante 400 72 Göteborg. Stämplat och sorterat Nässjö 117 2001-01-18. Lila stämpel Försändelsen kvarligger t.o.m. samt Åter avsändaren Ej utlöst/avhämtad
PoRe Troll 2004 Brev från Uppsala med bläckmakulering men sorterat i Toshiba 204.  Poste Restante  med ankomststämpling Trollhätten 2004-10-21, avgång Trollhätten  2004-12-02. Gul etikett ÅTER AVSÄNDAREN
Länk 1 År Inrikes - andra typer av försändelser
PoRe kB40 1960 kB 40 bifrankerat 10 öre Stockholm 10, stämplat 1960-10-20 till Poste Restante Arles, France. Lösen 20 fr.
PoRe AeroTen 1961 Aerogram 45 öre, stämplat Stockholm 1961-05-23. Ej ankomststämplat Tenerife   Posto Restante.
PoRe_Munkf 1962 Bl 398 B (Maj 59). Frankerat 2:65 stämplade Malmö 1, 1962-07-02 till  P.R. Munkfors.
PoRe 63 1963 Vykort från Östersund 1 till  P.R.  Stockholm 1.  Liggetid 17 AUG 1963.
Try_PS40110 1968 PS Bl 2502.01 (Sept 65) Stämplat Gruppkorsbandsexp, Fack, 40110 Göteborg 1 11 JUN 1968. Adresserat till P.R.  42101 V. Frölunda
PoRe 1963 1963 Julkort från Österrike 1963-12-11 till Poste Restante Stockholm 1 1963-12-14. Lila stämpel 29 DEC. 1963.

Eftersändning av Poste Restante

Bild (120)   Inrikes    Eftersändning av Poste Restante
PoRe 1s 1883 Helsak bKe6  stämplad 1883-06-06. Eftersänd 08-08 till  P.R.  Stockholm. Ankomststämplat 1883-09-06.
PoRe1 Amster 1911 bKe 14, 10 öre, stämplat Malmö 1911-06-06. Till Poste Restante Amsterdam. Eftersänt till Victoria Hotel
Efters 15k 1913 Brev 1913-04-02 från Kristinehamn till Ornäs  P.R. , eftersänt till Norberg 1913-04-04 / Ludvika / Reklamationskontoret Stockholm 1913-05-20 / Norberg 1913-05-28 / Gävle 1913-05-31 / Bollnäs 1913-06-01.
PoRe Laholm 1918 Brev från Carl Halling, Malmö 1918-03-18 till Perstorp. Eftersänt Laholm  P.R.  1918-03-25
PoRe_Mullin2Pers 1918 Brevkort bKd 17 (916) SVAR. Maskinstämpel 203 Uppsala 1, 1918-03-25 till P.R. Perstorp. Eftersänt Helsingborg  1918-03-28.
PoRe1 003 1918 Lokalbrev 5 öre stämplat 1918-05-22 till Valhallavägen. 1918-06-01 höjdes portot till 7 respektive 12 öre. Ankomststämplat 1918-05-22 med Maskinstämpel 003 Stockholm TUR 5. Brevet Eftersänt till  P.R. Kälarne och borde därför ha lösenbelagts, eftersom det blev ett riksbrev med porto 10 öre.
PoRe Limeds 1918 Oöppnat brev från Stockholm 1918-05-24 till Sjunneryd, Värmland. Eftersänt flera ggr. Baksidan stämplat Charlottenberg 1918-05-25, Skönnerud 1918-05-27, Limedsforsen 1918-05-29. Därifrån Retur till Stockholm 1  P.R.
PoRe Tving 1919 bKd 14 Svarskort stämplat Hedemora 1919-11-14 till  Poste Restante Karlskrona. Eftersänt 1919-11-17 till Tving.
PoRe Perstorp 1920 Brev från Norrköping 1920-07-30 till Skingeröd, Perstorp eftersänt till Hässleholm P.R. 1920-08-07
PoRe Eket 1923 Brev från Eket 1923-01-15 till Perstorp. Eftersänt Tyringe  P.R.  samma dag med Perstorpstämpel på baksidan
PoRe KatNyk 1925 bKd 21 Svarkort stämplat Hedemora 1925-03-19 till poste restante Katrineholm. Eftersänt till Nyköping 1925-03-20
PoRe Bl398 1925 Adresskort Bl. 398 från Borås 1925-12-22 till Piteå P.R.  Eftersänt Stockholm P.R. 1925-12-27. Eftersänt Östersund P.R. 1925-12-31. Troligen utlöst men ej kvitterat i Östersund 1926-01-11. Antecknat Efters Malå ? eller Mora?
PoRe Gottfr 1927 Brevkort - Svar från Harmånger 1927-09-22 till kringresande underhållaren Gottfrid Pettersson  P.R. i Åsele. Eftersänt  P.R. till Östersund 1927-09-24
PoRe 30 1930 Brevkort till Skådespelaren Ernst Körner.  P.R.  Lilla Edet eftersänt Säffle - Forshaga 1930-02-19
PoRe 1930 Brevkort från Hudiksvall 1930-02-07 till Fredsgatan Malmö. Eftersänt till  P.R.  Uddevalla 1930-02-08
PoRe Dalafin 1930 Svarskort från Dalafinnhyttan 1930-02-08 till Malmö. Eftersänt  P.R.   Uddevalla
PoRe Deje 1930 Svarskort stämplat Vallvik 1930-02-25, sänt Carl Gotthardt  P.R.  Deje. Eftersänt Borlänge 1930-02-28.
PoRe Rattvik 1930 Brevkort från Borlänge till  P.R.  Rättvik 1930-02-28. Eftersänt  P.R. Borlänge med ankomst 1930-03-01
PoRe Deje 1930 Brevkort från Bergvik till  P.R.  Deje 1930-02-28. Ankomst 1930-03-01. Eftersänt  P.R.  Borlänge med ankomst 1930-03-02.
PoRe Espan 1937 IMPRESOS. Frankerad trycksak från Spanien till Halmstad. Eftersänd 1937-07-12 till   Poste Restante Göteborg. Ankomst 1937-07-15
PoRe1 Varberg 1938 Skrivet och avsänt Båstad 1938-06-25, Eftersänt Karlskorna 1938-06-26 och 1938-06-27. Maskinstämpel Karlskrona 1938-07-07, ankommit Poste Restante Varberg 1938-07-08.
PoRe 1943 1943 bKe 31B från Norrköping till Postanstalten Krylbo. Önskan om Eftersändning av post adr.  P.R. Krylbo  istället till  P.R. Norrköping.  Stämplat Krylbo 1943-06-11
PoRe 4 1943 Vykort från Oskarshamn  P.R.  ankomst i Revinghed 1943-07-16. Eftersänt Veberöd samma dag. Även Eftersänt Ystad
  1951  
PoRe LundVitt 1950 Brev från Hälsingborg 1, stämplat 1950-07-14 till Lund. Eftersänt P.R. Vittsjö. Avflyttad adress okänd. Retur avs. Hälsingborg
PoRe Ystad 1959 Brev med GVI Adolf 30 öre blå stämplat Ystad 1959-06-29  till Stockholm. Eftersänt från Johanneshov 7, 1959-07-01 till Poste Restante, Varberg. 
PoRe_Nicht 1961 Luftpostbrev med GVI Adolf 40 öre stämplat Stockholm 40, 1961-10-09 till Hotell i Frankrike. Eftersänt  Poste Restante Hamburg, etikett Nicht abgeholt 15 NOV. 1961. Retur avsändaren Bromma
PoRe Posten 1963 Brev från Tyskland till Göteborg, eftersänt till Posten Poste Restante  Vasagatan. Liggetid 21 MAJ 1963.
PoRe Rhod 1964 Vykort från Konstskolan, Rhodos 1964-09-13 till Plantskolan Förslövsholm. Eftersänt därifrån 1954-09-17 till Arvika P.R. Ankomststämplat Arvika 1964-09-18.
PoRe Lund 1966 Vykort från Spanien 1966-04-13 sänt till Selånger. Eftersänt till P.R.  Lund 1 1966-04-20
PoRe 2010 1967 Bl 2010.01 (Juni 66) frankerad med 7 kr stämplad Göteborg 46, 1967-12-01.  Eftersänd till  P.R.  Falköping med Lösenetikett 12a.
PoRe 2ggr 1971 Adresskort Bl 2010.08 Eftersänt 2 ggr med olika etiketter Bl. 326 blå. Den senaste till  P.R.  684 00 Munkfors där paketen utlösts med 17 kr mot kvitto stämplat 1971-07-24
PoRe Simris 1973 Brev Eftersänt från Stockholm till P.R. 27200 Simrishamn 1973-07-16, ankomststämplat Simrishamn 1973-07-17
PoRe Julk 1984 Julkort stämplat Hälsingborg  1984-12-21. Eftersänt POSTE RESTANTE Höör
PoRe 2050 1985 Bl. 2050.07 (okt 83) Begäran om Tillfällig Eftersändning till Poste Restante 91024 Obbola. Avgift 30 kr daterad 1985-06-27
Efters_CityGross 2008 Brev Porto Betalt från City Gross till ??? Eftersänt med Citymails gröna etikett till Poste Restante 21300 Malmö. Stämplat Fosie Malmö 2008-09-01 samt ÅTER AVS. 28121 Hässleholm med Postens gula etikett.
PoRe City 2008 Brev Porto Betalt från City Gross till ?? ?? Eftersänt med till Malmö. Åter avs. 2008-10-1?.

 

Bild (120)   Begäran om  Eftersändning av Poste Restante
PoRe KsdHsh 1891 Brefkort Postkontoret Kristianstad. "I den händelse något brev anländt p. r. till undertecknad, torde jag vördsamt få anhålla det samma returnerade till Malmö Poste Restante". Stämplat Kristianstad - Hässleholm 1891-12-03.
PoRe 1900Alfv 1900 Georg meddelar från Hvetlanda till Posten i Alfvesta att: Paket eller brev från Norge torde godhetsfullt sändes till Sävsjö P.R. 
PoRe Bl398 1925 Adresskort från Borås 1925-12-22 till Piteå P.R.. Eftersänt etikett 326 till Stockholm 1925-12-31, - till Östersund 1926-01-11, - till Malå. Lösen etikett 90 öre.
PoRe 330 1960 1960 Adressanmälan Blankett 330 (April 51) Post Eftersändes från P.R. Åstorp till P.R. Hässleholm. Stämplat Hässleholm 1960-01-20

 

Poste  Restante Till utlandet

P. R. till vissa andra länder medförde att mottagaren fick Lösa ut försändelsen. Sverige har inte tagit ut avgift för Poste Restante.

Eftersändning

Bild (120)   Till utlandet och dessutom  Eftersändning av Poste Restante
PoRe StorTro 1883 Helsak bKe6  stämplad Upsala 1883-07-13 till Storlien . Eftersänd 1883-07-15 från Storlien till  Poste Restante  Trondhjem, Norge.
PoRe1 Cicilien 1899 bKe 13, 10 öre, stämplat Malmö 1899-04-01. Till Poste Restante Palermo, Cicilien. Eftersänt till Napoli
PoRe1 Luzern 1907 Vykort från Ödeshög till Poste Restante Luzern i Schweitz. Stämplat Ödeshög 1907-07-24 eftersänt till Lindau
PoRe Reitan 1907-03hj 2W Brev till Reitan Norge, frankerat 10 öre OII, stämplat Venersborg. Eftersänt till  Poste Restante Trondhjem.
PoRE Sydtirol 1921-04 Brev med 5 öre Lejon från Malmö 1921-04-13. Underfrankerat med Lösenstämpel T 12½ till Poste Restante Südtirol, Italien. Eftersänt till Hotel Ober Hofer. Inga tecken på att Lösen betalts?
PoRE Lucerna 1921-07 Brev med 2 x 20 öre GV från Nykvarn 1921-07-31 till Menaggio  p.r. Italien. Eftersänt till Poste Restante Lucerna, Schweitz.
  19924  
PoRe1 ExprDk 1948 Expressbrev frankerat 20 + 40 = 60 öre från Stockholm 1948-08-25 till Nykøbing, Danmark. Eftersänt till  P.R. Malmö 2. Eftersänt Göteborg.
PoRe1 Boston 1948 5 gr. Air mail stämplat Stockholm 43, 1948-09-02 till New York. Eftersänt General Delivery, Boston. Liggetid tom. OCT101948
PoRe Trondh 1951 Brevkort från Lund 1951-08-12 till Hässleholm. Stämplat Eftersändes P.R. Trondheim. Ankomststämplat T.HEIM 14VIII51
PoRe Chester 1961 Brev från Västerås 1961-07-01 till Poste Restante, Chester England. Eftersänt till G.P.O. Edinburgh. Ankomststämplat där 1961-07-05 
     

 

Länk År

Poste Restante till utlandet,  utan lösen

PoRe Kruse 1893 Brev från Kruse frankerat 1+10 öre OII, stämplat Malmö POST 1893-08-05 till Poste Restante Schwerin. Ankomststämplat 1893-08-06
PoRe1 Lucerne 1898 Brev 20 öre OII från Westervik 1898-05-05 till Poste Restante Lucerne Schweiz. Etikett [Nicht abgeholt: Non réclamé.] samt i retur till Westervik 1898-07-13.
PoRe KNorge 1898 Brefkort bKe 9 stämplat Alingsås 1898-07-30 till Edelstam Poste Restante Kristiania, Norge. Ankomststämplat 1998-08-01 TUR 1.
PoRe Neapel 1899 Brefkort bKe 9 stämplat Stockholm 1899-04-03 till Edelstam Poste Restante Neapel, Italien.
PoRe Lausa 1902 Brev frankerat 2 x 10 öre OII till Edelstam Poste Restante Lausanne, stämplat Stockholm 1902-08-09. Ankomststämplat Lausanne Poste Rest. 1902-06-11.
PoRe Riddare 1904 Brefkort bKe 13 stämplat Stockholm 1, AFG. 1904-07-13 till Riddaren A. Schultzberg Poste Restante  Missouri, USA. Stämplat St. Louis 1904-07-20, Dead Letter Office 1904-09-09. PKXP 52B. 1904-09-27, Stockholm 1 1904-09-28, Reklamationskontoret 28 SEP. 1904.
PoRe Caen 1904 Brev frankerat 2 x 10 öre OII till Edelstam Poste Restante Caen, stämplat Borgholm Lbr 1904-07-23. Ankomststämplat Caen, Calvados 1904-07-26. Eftersänt tiill Dinard et Enogat Poste Restante 1904-07-29.
PoRe_Lyse 1904 Brev stämplat Lysekil 1904-08-01 till Edelstam  Poste Restante Caen, France. Eftersänt Cronville 1904-08-04.
PoRe Tronv 1904 Brefkort bKe 13 stämplat Borgholm 1904-08-04 till Edelstam Poste Restante Tronville, France. Ankomststämplat 1904-08-07
PoRe Grece 1906 Vykort med korrekt porto för trycksak 5 öre OII. Till Poste Restante Athene. Carte Postale överkorsat. Stämplat Stockholm 1? B 9 AFG. 1906-07-02.
PoRe Ostende 1908 Helsak bKe 12 5 öre bifrankerat 5 öre OII, postat PLK 340 UPP (STRÖMTORP-OTTERBÄCKEN) 1908-07-28 till Regal  Hotel Ventnor Isle of Wright, England. Eftersänt Poste Restant  Ostende ankomststämplat Aug 3 1908.
PoRe Dinard 1911 Brev stämplat Stockholm 1911-06-26 till Edelstam  Poste Restante Dinard, France. Ankomststämplat Dinard 1911-06-29.
Lu2_1911SanF 1911-09 Brev frankerat 2 x 10 öre Medaljong till g.d Sanfran Sisco, USA. Förkortning av General Delivery = .Poste Restante. Stämplat Karlshamn 1911-09-04. "NO  RECLAME". "DUE 1 CENT". Baksidan PKXP Malmö 1911-12-17. Ankomststämplat Karlshamn 1911-12-18 1 TUR.
PoRe_Fire 1912 Brev stämplat Stockholm 1912-05-18 till Edelstam  P. R. Firenze, Italien. Ankomststämplat Firenze 1912-05-21.
PoRe1 Egypt 1915 Vykort 5+5 öre GV Medaljong stämplat Stockholm 1915-12-11 till Poste Restante Egypten. Ankomststämplat Alexandria 29 DE1915.
PoRe Sib 1920 Stämplat ÅBXP ???, ankom Paris 1920-09-11 Bureau de poste no 38. Poste Restante, NON RÉCLAMÈ samt i retur i Stockholm 1920-11-23.
PoRe Munch 1921-04 Brev frankerat 2 x 20 öre GV stämplat 1921-04-02  till Munchen PostLagernd . Lösenbelagt med 10 Pf. blå krita.
PoRe_Hels21 1921-07 Brevkort  bKe 22 10 öre grön. Bifrankerat med 5 + 10 öre Lejon stämplade 1921-07-14 till Park Hotel Wien.  Eftersänt till Poste Restante Mailand (=Milan, Italien). Ytterligare Eftersänt till Hot. Tyrolerhof, Insbruck.
PoRe 1928 Belg 1928 Vykort med korrekt porto 15 öre till Poste Restante. Belgien. Stämplat Uppsala 1928-08-04. P.R.-lösen med 30 ?.
PoRe Assi 1928 Kortbrev 15+ 10 öre till Italien, där Lösen erlagts med 25 cent. Stämplat Tällberg 1928-08-21 samt ankomst/lösen Assisi 1928-08-25
PoRe BomaRe 1931 Brev till  Poste Restante Boma, Belgie Congo. Frankerat GV 25 öre stämplat Göteborg 6 1931-01-17. Retour avsändaren.
PoRe Pom 1931 Brev till Pompeji, Italien. Troligen inte utlöst utan gått i Retur till avs. Stämplat Uppsala 1931-04-08. Ankomst Pompeji 1931-04-12 samt 1931-04-31. Etikett Al mittente Á lénvoyeur.
PoRe Ikke 1931 Brev från Växjö stämplat PKP 134 D 1931-08-11 till Poste Restante Helsingör. Etikett Ikke afhentet.. Röd etikett til Returpostkontoret.
PoRe Nizza33 1933 Brev frankerat 25 öre GV stämplat Stockholm 1933-08-15 till Poste Restante Nizza. Eftersänt till Poste Restante Paris. Lösenbelagt med 30 FR
PoRe1 SION 1933 Brev stämplat PLK 385B, 1933-08-14 till Post Restant Wallis, Schweiz. Eftersänt SION (Valais) 1933-08-16
PoRe Sovjet 1934 Brevkort enkelt (bKe 8) bifrankerat med F 231 10 öre Nattpostflyg. Stämplat PKP 105, 1934-04-30 till Poste Restante Petrograd. Namnet ändrat till Leningrad samt (T) stämplat. Staden var Rysslands andra stad  St. Petersburg, grundad 1703 namnet ändrat 1914 till Petrograd. Lenin ändrade namnat 1924 till  Leningrad. Leningrad blev St. Petersburg när Sovjetunionen kollapsade 1991.
PoRe Sofia35 1935-09 Brev från Stockholm 1, frankerat Trycksak 5 öre, stämplat 1935-09-18 till  Poste Restante. NON  RECLAME - Retour
PoRe Kalmar 1939 Brev från Stockholm 1, stämplat 1939-06-16 till  Poste Restante  Kalmar
PoRe Rekja 1945 P.F.F.S. Rekbrev med LUFTPOST från Stockholm, stämplat 1945-07-10 till S. Ringström P.R. Reykjavik. Ankomststämplat Reykjavik 1945-07-11.
Try SIFJune

1948

Trycksaksportot var 5 öre, men höjdes till 10 öre 1948-04-01. Detta "brev" postat 1948-06-06 till Poste Restante Salt Lake City, USA. Ankomststämplat Salt Lake City 1948-07-01. Retor (Return to Writer). Ingen Lösen varken i Sverige eller USA?
PoRe 49 1949 Första direkta flygningen Stockholm - Bangkock med stämpel "Pr Bangkok" i ram. Stämplat 1949-10-26. Ankomststämplat Bangkock 1949-10-21
PoRe 52Lista 1952 Luftpostbrev 60+10 öre stämplat Rönninge 1952-06-23 till Madrid Postrestant. Utlöst 5+5 Pts, stämplat Lista Madrid 26 JUN. 52.
PoRe Am1955 1955 Vykort frankerat 25 öre stämplat Stockholm Ban 1955-07-12 till Poste Restante Amsterdam. Ankomststämplat POSTE  RESTANTE  13/7. Lila stämpel 13 AUG 1955.
PoRe Moskva 1956 First Flight Stockholm - Riga - Moskva, stämplat 1956-05-09
PoRe Regina 1960 First Flight Stockholm - Los - Angeles, 5 g. stämplat 1960-06-03
PoRe Boden 1960 Vykort frankerat 40 öre stämplat Enköping 1960-07-07 till Bodensee, Schweitz. Etikett Nicht abgeholt.
PoRe Aerogr 1961 Aerogram stämplat Hägersten 1961-04-19 ankomst Tenerife 1961-04-23  Posto Restante.
PoRe Mistral 1961 Brev stämplat Stockholm 40, 1961-10-09 till Hotel Mistral, France. Eftersänt Poste Restante Hamburg retour. Retur avsändaren.
PoRe Madr 1962 Brev från Göteborg 1962-12-16 till  Poste Restante  Madrid. RETOUR, NON  RECLAME.
PoRe Cyclades 1964 Flygpost frankerad 50 öre stämplat Ängelholm 1964-06-16 till Poste Restante Cyclades, Grekland.
PoRe BangA 1966 Aerogram (Ljungdahls, Nybro) frankerat 60 öre stämplat Stockholm 40 1966-10-29 till  Poste Restante Bangkok, Thailand
PoRe BangB 1966 Litet brev Flygpost, frankerat 100 öre maskinstämplat Stockholm 40 1966-12-19 till  Poste Restante Bangkok, Thailand.
PoRe London 1971 Brev från Ängelholm 1971-01-20 till  Poste Restante London. Not called for. Return to sender London 1971-04-26.
PoRe Mosk 1972 Flygpost stämplad Saltsjö-Boo 1 1972-11-06 till P. R.  Poste Restante Moskva 1. Non réclamé samt på baksidan röd MOCKBA (Moskva) 1973-01-15 samt Postens Reklamationskontor 1973-01-27.
PoRe_Gambia75 1975 Brev frankerat 75 öre stämplat Göteborg 1, 1975-02-14 till  Poste Restante Gambia. Stämplat TAXE PERCUE Göteborg 1 UTR, 15 FEB 1975.... Eftersänt Gothenbourg.
PoRe Brasil 1976 Vykort skrivet 1976-01-27 till  Poste Restante  Brasil , stämplat Malmö 1975-01-27. Ankomststämplat Brasil 1976-01-30.
PoRe Cobe 1978 Aerogram, stämplat 1978-05-23 från Diö - Råshult med hästdiligens till Älmhult därefter till Cobe Japan.
PoRe Bonn 1978 Brev stämplat Stockholm 1978-10-07 till  Poste Restante Bonn1. Zurück - [Retour]
PoRe_PETyP 1979 Brev stämplat Malmö Ban 1979-03-05 till  Poste Restante Murmansk. Handskriven etikett stämplad Murmansk. Stämpel [PETyP]
PoRe Benin 1980 Brev Flygpost stämplat Björklinge 1980-01-24 till Poste Restante Porto Novo Benin.
PoRe Hants 1986 Brev frankerat 290 stämplat Järfälla 1986-09-05 till Poste Restante Hants, England
PoRe Napa 1994 Vykort Poste Restante till Ayia Napa, Cypern. Frankerat 6:40, rätt porto 5:50 = något överfrankerat. Stämplat Karlstad 1994-08-12, ankomst Ayia Napa Cyprus 17 AU 94.
PoRe1 Kosovo 1999 Brev till Poste Restante i Kosovo stämplat Malmö 1999-04-11
     

Poste Restante till utlandet  - till  Italien.

Länk År

Poste Restante till, Italien utan lösen

PoRe Milan 1875 Poste Restante Milano. Brev med 12 öre ringtyp där "frimärkssamlaren" varit framme och tagit bort ett 24 öres. Brevet stämplat PKXP No 1 NED 1875-06-17. På baksidan PKXP No 2 Ned, 1975-06-18. Ankomststämplat Milano 21 Giu 75.
PoRe Sorrente 1884 Brev stämplat Stockholm 1984-03-11 till Poste Restante Roma Italien. Eftersänt till Sorrente 1984-03-16
PoRe Rimini 1902 Brev frankerat med 2x10 öre OII, stämplade Båstad 1902-08-05 till Bologna. Eftersänt till Fermo in Posta Rimini.
Efters Florens 1905 Brev frankerat 10 öre OII från Upsala 1905-10-23 till Karlavägen Stockholm. bifrankerat 10 öre OII stämplat PKXP No34B 1905-10-24, med adress Retour Poste Restante Florens Italien.
PoRe Milan06 1906 Brev frankerat med 4x10 öre OII, stämplade Stockholm 1906-09-13 till Poste Restante Milano.
PoRe1 Roma08 1908 Vykort skickat från Ludvika 1908-04-12 till  Poste Restante Rom, stämplat Roma Centro  15/4 08.
PoRe Florens 1909 Brev frankerat med 20 öre OII stämplat 1909-10-28 till Poste Restante Florens. Eftersänt till Grand Hotel
PoRe Florenz 1921 Brev med korrekt porto 40 öre. Maskinstämpel 203 Stockholm 1, 1921-04-29.
PoRe SRemo 1921 Utlandsportot höjdes drastiskt 1921-02-01till 40 öre (tidigare endast 20 öre).  Brev stämplat Stockholm 1, 1921-03-11 till San Remo  Poste Restante Italie.
PoRe Venez 1921 Helsak bKe 17, 5 öre GV bifrankerad med 20 öre GV på Poste Restante till Venezia, Italia. Stämplat Malmö 1921-05-01. Kortet eftersänt till München 1921-05-11, samt vidare till Karlskrona, Schveden.
PoRe Ro51a 1951 Brev med 25+5 öre GV från Stöckeby 1951-06-27 till Poste Restante  Roma, Italien. Stämplat Roma Centro 1951-07-03, Nice Pl. Wilson 1951-07-13, [Non Reclame], [Retour a LÉnvoyeur] 1951-08-02, Umeå 151-08-06.
PoRe Tings 1951 Vykort 5+15 öre stämplat Tingsryd 1951-07-12 till Fermo Posta Firence. Non Reclame
PoRe NonRek 1951

Vykort sänt Firenze, Italia,  Fermo Posto, stämplat Tingsryd 1951-07-12. Stämplat NON RECLAME och troligen har Villa Bianella räckt som adress för Returen.  EJ lösenbelagt

PoRe Ro51bak 1951 Baksidan av ovan med 25+5 öre GV från Stöckeby 1951-06-27 till Poste Restante  Roma, Italien. Stämplat Roma (Arr. Distr.) 1951-07-02, Roma Centro 1951-07-03, Nice Pl. Wilson 1951-07-13, [Non Reclame], [Retour a LÉnvoyeur] 1951-08-02, Umeå 151-08-06.
    Vykort

Italien  med Lösen

Länder som tog en särskild avgift, oftast samma som inrikes porto:  Belgien, Bulgarien, Danzig, Frankrike, Grekland, Italien, Jugoslavien, Luxenburg, Polen, Portugal, Rumänien, Saarområdet, Tjeckoslovakien och Tyskland, Österrike, m.fl.

Länk År Centi

Poste Restante  - till  Italien  med Lösen -

PoRe Rom 1921 30 Vykort till Poste Restante  Rom, Italien stämplat Stockholm 1921-05-05. Belagt med lösen 30 centesimi.
PoRe1 T30 1922 30 Vykort till Poste Restante  Roma, Italia stämplat Stockholm 1, 1922-04-25. Ankomststämplat Roma  1922-04-29 och belagt med  Lösen 50 Centimi, stämplat Ferme in Posta. Någon har dock försökt att riva bort lösenmärket 30 Centimes.
PoRe_T30 1922 30 Brev frankerat 40 öre GV maskinstämplat Karlskrona 1922-09-15 till Poste Restante Roma stämplat 1922-09-18. Stämplat Roma 1922-09-19. Eftersänt till Firenze där Lösenfrimärket stämplats Firenze 1922-09-19. Eftersänt till Dresden, Germania. Stämplat Tcmi.30. Baksidan blå stämpel [Non reclame. Dresden-A.1] Blå anteckning 350 samt 1200. Antecknat Retour.
PoRe Ligure 1924 30 Brev frankerat med 30 öre Lejon, stämplat Stockholm 1, 1924-03-04 till Poste Restante Ligure, Italien. Lösen 20+10 Centimi
PoRe_Roma30 1924 30 Vykort från Lund 1924-06-03, frankerat 2 x 10 öre Lejon. Eftersänt Fermo  Posta, Roma. Lösen 30 Centesimi stämplat ROMA FERME IN POSTA
PoRe_T30Roma 1925 30 Vykort från Kalmar skrivet 1925-07-03 till Poste Restante Roma.
PoRe Fire 1925 30 Vykort till Poste Restante  Firenze, Italien frankerat 15 + 5 öre, stämplat Lund 1925-10-18. Portot sänktes 1925-10-01 från 20 till 15 öre. Belagt med lösen 30 centesimi Firenze 1925-10-20.
Po Re Rom 1925 1925 30 Vykort från Motala Verkstad 1925-10-14 till Poste restante  Rom. Ankomststämplat Roma Centro 1925-X-17. Lösen 30 cmi stämplat ROMA  FERME IN POSTA.
PoRe Gen 1926 30 Brev från Stockholm 1926-10-21 till Poste Restante Genua, Italien. Non Reclamé. Poste Restantelösen med 30 Centesimi
PoRe Viareg 1930 25 Vykort frankerat med 15 öre till Poste Restante, Italien stämplat Malmö S.J.B 1930-03-05. Lösen 25 Centesimi.
PoRe Nice 1931 30 Brevkort (bKe 36) bifrankerat 5 öre Lejon  från Stockholm 1931-05-31 till  Poste Restante Milano, Italien,. Eftersänt till Nice och sedan till Paris, France. Där Lösen med 30 Centimes   Uddevalla 1930-02-08
PoRe Djursholm 1932 25 Vykort frankerat med 15 öre till Firenze, Italien 1932-07-31. Eftersänt till Fermo in Posta Genova. Lösen med stämpel T.0.25
PoRe 1934 Fire 1934 25 Brev med korrekt porto 25 öre till Poste Restante  Firenze, Italien. Stämplat Gävle 1, 1934-06-29. P.R.-lösen med 25 Centesimi.
PoRe_ROMA25 1935-12 25 Brev från Stockholm , frankerat 25 öre GV, stämplat 1935-12-08 till  Poste Restante.  ROMA. Lösen 5 + 20 = 25 Cent.
PoRe 1948 Flor 1948 10 L Helsak uppfrankerad med 10 öre till  Poste Restante Florens, Italien. Stämplad Malmö 1, 1948-09-13. P.R.-lösen med 10 Lire.
PoRe Ferme 1949 10 L Flygpostbrev från Stockholm till Ferme in Posta, Italien stämplat 1949-02-26. Italiensk Poste Restantelösen. Fermo in Posta
PoRe VenFermo 1953 15 L Brev med porto 15+25=40 öre till Poste Restante  Venezia, Italien. Maskinstämplat Göteborg ?-9-53. Stämplat Venezia 28.-9.53 FERMO POSTA.
PoRe Hoving 1954 15 L Brev från Eskilstuna stämplat 1954-09-09 till  Poste Restante Roma, Italien. Lösen 15 Lire stämplade Post.. Magentro, Fermo Posta.
PoRe Nulla 1964 20L Vykort frankerat 5+5+20 öre maskinstämplat Stockholm Ban 1964-06-02  till  Poste Restante Roma I, Italia. Lösen 20 Lire stämplade NULLA.
Po Re 9d 1964 20 L Aerogram sänt till Italien 1964-11-25. Lösen för Poste Restante med 20 Lire
Bild (120)     Beskrivning

Poste Restante till utlandet - till Tyskland.

utan lösen

Poste-Restante-Lösen förekom endast en kort tid i Tyskland omkring 1922.

Länk År

Poste Restante, till Tyskland utan lösen

     
PoRe Berlin 1884 Brev stämplat Stockholm 1984-05-29 till Poste Restante Berlin, Tyskland. Överstruken [T] stämpel
PoRe Leipzig 1900 Gratulationskort till Poste Restante Leipzig, Tyskland stämplat Göteborg LBR 4, 1900-08-22. - - Rund  ankomststämpel ??? - ?T 23 8, 7-8 N
PoRe Eupen 1900 Brev till Eupen, Tyskland stämplat Göteborg 1900-09-19 - Trelleborg-Sassnitz 1900-09-20 - ankomst Eupen 1900-09-21
PoRe HamBr 1907 bKe 14 nr 1006, stämplat Stockholm 1, 1907-09-09 till Hamburg 1907-09-11. Eftersänt till Poste Restante Brüssel. Ankomst där 1907-09-12.
PoRe1 08 Main 1908 Brev stämplat  2x10 öre OII, stämplat Ångbåts PXP No 118 1908-07-04 till  Poste Restante Frankfurt am Main. Lila stämpel [6/8 q] Kan det möjligen vara liggetiden till 6 aug. ?
PoRe1 Berlin 08 1908 Brev frankerat 2x10 öre OII, stämplat Ångbåts PXP No 122 1908-06-20 till  Poste Restante Berlin.
PoRe Baseler 1911 Brefkort bKe 14 (411) stämplat Malmö 1911-08-04 till Poste Restante Frankfurt am Maine, Tyskland. Eftersänt Savoj Hotel, Eftersänt Hotel Baseler München. Skrivet även på adressidan.
PoRe Munch 1911 bKe 14 (411) stämplat Stockholm 1, 1911-08-05 till  Poste Restante Frankfurt,Tyskland. Lila stämpel [7/9 d] och (10).  Eftersänt Postlagernd München Hotel, München.
PoRe Braunsc 1911 Brefkort bKe 12 (111) stämplat Malmö 1911-09-14 till Poste Restante Braunschweig, Tyskland. Eftersänt Hotel ???. Skrivet även på adressidan.
PoRe1 Bahnpo 1915 Vykort från Malmö stämplat 1915-03-08 till  "Bahnpostlagernd" Nurnberg, Bayern. Stämplat 11 April 1915
PoRe DE1930 1930 Brev frankerat 25 öre stämplat Flen 1930-04-05 till Postlagernd Hauptpostamt Munchen.
Mar Flen 1930 Brev frankerat 15+10 öre stämplat Flen 1930-04-06 till Postlagernd Munchen. 10 öre borttaget av Marodören. Eftersänt till Poste Restante Paris och Lösen erlagt med 30 Centimes.
PoRe1 Essen 1932 Luftpostbrev från Sverige 1932-09-01 till "Postlagernd" Essen, Tyskland,, Troligen uthämtat 17. Sep. 1932. Röd Mit Luftpost befördert
PoRe 31B 1936 bifrankerad helsak (bKe 31B) sänd till Tyskland P.R. Frankfurt am Main. Stämplad PKP.113 1936-05-09
PoRe LeipC1 1936 Vykort frankerat 10+15 öre, stämplat Göteborg 1, 1936-11-13. Till Poste Restante Hauptpostlagernd Leipzig. Ankomststämplat Leipzig C1, 1936-11-15.
     
PoRe1 Graz 1939 FDC Linne o Berzelius sänt till Postlagernd Graz, Tyskland 1939-06-02. Retur avs. efter 4 dagar.

Tyskland  med Lösen

Poste-Restante-Lösen förekom endast en kort tid i Tyskland omkring 1920-23.

Länk År Lösen

Poste Restante, till Tyskland  med Lösen -

PoRe_Leip21 1921 10 Brevkort (bKe) 22 bifrankerat 5 + 10 öre till Tyskland stämplat PKP 168, 1921-07-19. Eftersänt till  "Postlagernd", Leipzig. Blå Lösenanteckning "10".
PoRe Tyskl 1922 50 Vykort till Posta Restante, Tyskland, stämplat Helsingborg 1922-07-24. Lösenbelagt med 50 Pf (Porto) vilket gällde under relativt kort tid.
PoRe 6x5Lejon 1923 20 Brev från Sverige till Tyskland, "Postlagernd", Breslau. Frankerat 6 x 5 öre Lejon, stämplade Stockholm 1923-02-24
PoRe 30Pf 1923 30 Brev från Sverige till Tyskland, "Postlagernd", Breslau. Entlastet Breslau P.A.1 Lösen 30 Pf. Frankerat 30 öre Lejon, maskinstämplat Stockholm 1, 1923-04-19
PoRe Post 1923 20 Brev från Sverige till Tyskland, "Postlagernd", Heidelberg stämplat 1923-07-07. Belagt med Lösen 20
       
       
       
Bild (120)     Beskrivning

Poste Restante till utlandet  - till  Frankrike.

Från 1 maj 1926 fanns en särskild Lösenavgift ”taxe de poste restante” i Frankrike

Länk År Valör

Poste Restante - till Frankrike utan Lösen

PoRe1_Lysek 1904 20 Brev frankerat 10 + 10 OII stämplat Lysekil 1904-08-01 till Caen France. Eftersänt Crouville 1905-08-04..
PoRe1 Nordensk 1906   Brev stämplat Stockholm 2 1906-03-15 sänt Erik Nordenskiöld, Poste Restante till Nancy, Frankrike.
PoRe_Paris21 1921 25 Brevkort (bKe) 21 tilläggsfrankerat med 15 öre maskinstämplat Stockholm 1, 1921-02-02. Till hotel Oxford i Paris. Eftersänt Poste Restante Sevilla. Ankomststämplat Sevilla 11. FEB. 1921. Portot höjdes från 10 öre till 25 öre 1921-02-01.
PoRe ParisUpp 1950 40 Brev frankerat 40 öre stämplat Uppsala 1950-07-06 till Poste Restante Paris. T-stämpel, men Ej avhämtat utan Eftersänt Uppsala.
Länk År Lösen

Poste Restante - till Frankrike med Lösen med Lösen

PoRe_Gryon 1921 20 Brev från Landskrona 1921-08-04 till Gryon, Schweitz. Eftersänt till  Poste restante Geneve.  Eftersänt till  Poste restante Paris, Frankrike 1921-08-11. Där Lösenbelagt med 20 Centimes.
PoRe 1923P 1923 20 Vykort stämplat Stockholm 1923-10-11 till Post Restante Paris. Lösen med 20 Centimes
PoRe_bKe23 1925 20 Brevkort bKe 23 bifrankerat med 10 öre Lejon, maskinstämplat Karlskrona 1925-07-15 till Paris. Eftersänt Poste Restante Dijon med Lösen 20 F där 1925-07-21.
PoRe Flyg 1925 20 Tidig Luftpostetikett 1925-09-18 till Frankrike frankerat 25+30 öre. Poste Restante Paris med franskt Lösenmärke 20.
PoRe Milano31 1931 30 Brevkort bKe 36 bifrankerat med 5 öre Lejon stämplat Stockholm 1931-05-31. Sänt till Poste Restante Milano, Italien. Eftersänt till Nice. Eftersänt Paris France och Lösen  med 30 Centimes.
PoRe_bKe31 1931 30 Brevkort bKe 31 bifrankerat 5 öre Lejon, stämplat PKP 25 B 1931-05-09. Sänt till Poste Restante Valence, Eftersänt Ardeche 1931-05-12.
PoRe ParisX 1933 30 Kortbrev kB 32 B 15 öre med 10 öre tillägg, stämplat Stockholm 3 1933-06-06 till Poste Restante Paris X. Lösenbelagt  30 Centimes.
PoRe Fr 30 1937 30 Luftpostbrev från Stockholm 1937-03-31 med porto 2x10 öre + 4x5 öre Lejon till Strassburg, Frankrike. Poste Restantelösen med 30 Centimes
PoRe1 Paris39 1939 30 Brev frankerat med 15+15=30 öre GV från Stockholm 1, 1939-01-22 till  Poste Restante i  Paris. Lösen 30 Centimes
PoRe 1949 1949 10 Brev till Frankrike Stämplat 1949-04-02
PoRe Collioure 1949 10Fr Luftpostbrev från Tranås 1949-04-25 till Poste Restante Frankrike. Eftersänt till Collioure och där utlöst med 10f 1949-04-26.
PoRe Amster 1949 10 F Brev frankerat 30 öre GV stämplat Uppsala 1949-07-01 till Amsterdam. Eftersäntt Poste Restante Paris med Lösen 10 F där 1949-07-06 Poste Restante.
PoRe Paris10 1949 10 F Luftpostbrev stämplar Göteborg 31, 1949-09-13  till "Poste Restante" Paris. Lösen  Paris Poste Restante 10 F, 1949-09-17.
PoRe_Cann50 1950 10 F Vykort frankerat 20 öre GV stämplat Eslöv 1950-04-20, till Poste Restante Cannes, Frankrike.  Lösen 10 Fr stämplat Cannes 1950-04-25.
PoRe1 Paris 1950 10 Brev från ..n...by stämplat 1950-05-19. Frankerat 40 öre till Poste Restante Paris. Lösen 10 Fr stämplat Paris  Poste Restante 1950-05-23.
PoRe Grasse 1958 15Fr Brev frankerat 30+10 öre stämplat Stockholm Ban 1958-08-28 till  Poste Restante Grasse, Frankrike. Där lösen med 10+5 fr. hämtat 1958-09-03.
PoRe lösen 1960 20 Helsak med adress Poste Restante till Frankrike blir belagd med lösen. Stämplat Stockholm 28.10.1960
PoRe Haij2 1973   Brev från Dals Långed 1973-08-31  till Poste Restante France. På baksidan Lösen betald med Frankostämplingsmaskin 0.40 f . Adressaten Curt Haij som skrivit boken Lösen.
PoRe_ 1950   Frankerat 20 öre GV, stämplat Eslöv 1950-04-20
       
Bild (120)     Beskrivning

 

Poste Restante med Lösen - till  övriga länder.

 

Länk År Land

Poste Restante med Lösen - P. R. till vissa andra länder medförde att mottagaren fick Lösa ut försändelsen

PoRe Bryss 1928 BE Vykort  frankerat 20 öre Lejon,  maskinstämplat Stockholm 1928-07-31 till Poste Restante Bryssel. Lösenbelagt 30 c stämplat Bruxelles 1928-08-04.
PoRe Ebensee 1936 AT Vykort stämplat Linköping 1936-06-18 till Poste Restante Ebensee, Österrike. Lösen 10 Gr. stämplat Ebensee 1936-06-23
PoRe_Wien37 1937 AT Brev från Eskilstuna frankerat 30 öre GV, stämplat PKP 365, 1937-03-07 till Postlagernd Wien I. Lösenbelagt med 10 Groschen.
PoRe Hofg 1938 AT Brev från Lund stämplat 1938-10-31  till Poste Restante Hofgastein, Österrike. Lösen 10 Gr. överkorsat och eftersänt Haschko
PoRe Insbr 1951 AT Vykort från Vittsjö 1951-06-19 till Poste Restante, Insbruck, Österrike. Lösen 20 Gr för Poste-Restante. Stämplat Insbruck 1951-06-14. Liggetid till  30 JUNI 1951.
  1955 AT Brev från Göteborg 2, 1955-10-17 till  Post Restante Cortina d´ Ampezzo. Eftersänt till Lienz  Österrike. Lösen 30 Groschen stämplat Lienz 1955-10-22.
PoRe Wien 1953 AT P. R. Wien, Österrike. Lösen 30 Gr för Poste-Restante. Stämplat 1953-12-31.
PoRe_Riviera 1954 DE Frankostämplat fönsterkuvert Hamburg 1954-06-08. Eftersänt till Poste-Restante Riviera Italien med lösen 5 + 10 Lire
PoRe Wien2 1957 AT  Post Restante till Wien, Österrike. Stämplat Göteborg 1957-09-06.  Lösenbelagt med 30 Groschen stämplat Wien 1957-09-09
PoRe 30 Gro 1957 AT bifrankerad Helsak bKe 43 till   Post Restante Österrike. Stämplat Djursholm 1, 1957-10-01. Ankomst Bregenz 1957-10-07. Liggetid 21. OKR. 1957. Lösenbelagt 30 Groschen.
PoRe_WiSten 1964 AT Flygpost från Stenungsund 1964-07-03 till Postlagernd Wien. Retur Wien 1 1964-07-21 till avsändaren Borås
       
PoRe Zurich 1942 CH Ett Allardbrev med Luftpost till Postlagernd Zürich stämplat Stockholm 1942-05-04. Etikett Nicht abgeholt. Ankomststämplat Zürich  1942-05-06
       
PoRe Prag 1928 CZ Kortbrev kB 32A, stämplat Göteborg1 1928-09-16. Bifrankerat med 10 öre Lejon till Poste restante Prag. Lösenbelagt i Prag med 30
       
PoRe Madrid 1952 ES Brev från Rönninge, frankerat 60 + 10 öre stämplat 1952-06-23 till Poste Restant, Madrid Spanien. Lösen 5+5 CMS
PoRe Greece 1964 GR Brev från Ängelholm, frankerat 25 + 25 öre stämplat 1964-06-22 till Poste Restante, Thira. Lösen 0.50 stämplat Ohpa 1964-07-02
PoRe Isle 1978 GB FDC-stämplat 130 öre Europa-Cept, Hässleholm 1978-04-11 till Post Restante Isle of Man. Engelsk sortering rött A. Ankomststämplat Isle Of  Man Millennium  Douglas 1978-04-15. Antecknat Not Hamilton, Skottland - Try Bermuda. Stämplat T 40/170. Stämplat grön Surcharged.
PoRe Polen 1932 PL Kortbrev kB 32 bifrankerat med 10 öre Lejon till Warchau Poste Restante, Polen. Stämplat Stockholm Cst PER 1932-05-16. Stämplat Warszawa 20/5 1932, Eftersänt Gdynia 24/5 1932, RETOUR Stockholm  26/5 1932, Stockholm  31/5 1932. Lösenfrimärke 10 Groszy stämplat  UNIEWAZINION,  vilket betyder annulera / ogiltigt.
PoRe Lublin 1972 PL Brev Poste Restante till Lublin, Polen stämplat Målilla 1972-08-04. Poste Restante lösen med portomärken (doplata) 4x20 GR (Groszy) makulerade med "UNIEWAZNIONO" samt stämplat "Nie podjeto/w terminie" som betyder: "Ej avhämtat i tid". Dessutom stämpeln " NON  RECLAME, RETOUR. Åter avsändaren Målilla, Lublin 1, 1972-09-18
PoRe1 Zagr 1976 YU Postkort 66 från Sverige stämplat Karlstad P 1976-05-17 till Zagreb, Jugoslavien, "Poste Restante", Blå ankomststämpel 21. V. 1976. På andra sidan utlöst med Jugoslavisk lösen med PTT 0,50 stämplat Zagreb 1976-05-23.
Bild (120)     Se nedan  Italien, Tyskland, Frankrike

Från  - utlandet till Sverige

Sverige har aldrig tagit ut lösen för Poste Restante.

Länk År

Poste Restante från utlandet

PoRe1 NY1911 1911 Helsak 5 cent från USA stämplad 1911-04-14  till  Poste Restante Huvudposten. Ankomststämplat Göteborg  BRBXP 1911-04-24.
PoRe Geira 1915 Vykort  från Geiranger, Norge 1915-09-03 till Malmö. Avs: Post Restante Trondhjem.
Lu1 50Pr 1924 Vykort från Berlin, Tyskland stämplat 1924-08-31. Frankerat 20 M till Marstrand p.r. Sverige. Inflationen slut.
PoRe Algeri 1953 Brev från Algeriet stämplat 4 Juill 1953 till Poste Restante  Stockholm. Ankomststämplat Stockholm P R 6.7. samt lila Avhämtas senast 21 JUL 1953.
PoRe 55 1955 Vykort  från Chicago 1955-10-21 till Poste Restante  Stockholm. Stämplat Stockholm P.R. 1955-10-24. Liggetid 8 NOV 1955.
PoRe Wien 1956 Schweizisk helsak, bifrankerad till Poste Restante  Wien. Lösen med 30 Groschen stämplad 1956-06-28. Liggetid 15 JUN 1956.
PoRe 5 1957 Vykort  från Tyskland till Poste Restante med liggetid till " 4 SEP 1957 ". Ankomstämplat 1957-08-19 i  Malmö.
PoRe Sth 1961 Brev med 30 öre blå stämplat Stockholm  1961-10-03 till Postlagernd , Velden Österrike. På baksidan 30 Groschen stämplat  23 Okt. 1961.
PoRe5 Wien 1963 Vykort från Wien 1963-12-11 till Stockholm Poste Restante stämplat Stockholm 1, 1963-12-14 och liggetid 29 dec. 1963
Wind und4 1966 Teleräkning men adressaten ej funnen. Eftersändning till P. R. 27200 Simrishamn, ej funnen där heller. Retur avs. där postpersonalen åtlytt uppmaningen Stämplas ej
PoRe 1971 Vykort från Frankrike 0,50 Fr. till  Poste Restante  Rättvik. Lösenbelagt med 20 öre 1971-08-19
PoRe 1975 Vykort från Frankrike 0,60 Fr. till  Poste Restante  Rättvik. Lösenbelagt med 40 öre 1975-08-19
Länk År

Poste Restante från utlandet, med Eftersändning

PoRe Roma 1921 Vykort från Roma, Italien 1921-07-26 till Tulegatan, Surbrunnsgatan, Stockholm. Eftersänt 1921-08-01 till Poste Restante Askeröd
PoRe_Baden 1923 Vykort  frankerat 20+20 Mark, stämplat Warnemünde 1923-07-03 till Magdeburg. Eftersänt till Baden-Baden 1. Eftersänt 1923-07-07 München. Eftersänt  Postlagernd  Berchtesgaden. Lösenbelagt 20 Mark.
PoRe France 1931 Vykort från Frankrike stämplat Paris R. P., 1931-06-12 till Malmö. Eftersänt  Poste Restante Uppsala 1931-06-15
PoRe 1933 1933 Brev från England, stämplat  1933-07-11 till Helsingegatan, Stockholm. Eftersänt  P. R.  Stockholm 6
PoRe Budap 1936 Vykort från Budapest 1936 JUL 14, till Lund.  Eftersänt till Dingle 1936-07-16.
PoRe Ingeloff 1951 Brev från USA 1951-06-26 till kände filatelisten Th. Ingeloff, Karlstad. Eftersänt   P. R.  Stockholm 1951-06-30. "Avhämtas senast "
PoRe 1959Lu 1959 Brev från Tyskland till Poste Restante Luleå. Eftersänt 1959-11-02, Umeå 1959-11-03, Östersund 1959-11-04
PoRe Alno 1999 Vykort från Taunton, England till  P. R.  86501 Alnö. Sorterat Tomteboda 990603. Eftersänt till Väderkvarnsg. Göteborg

 

Utländska till svensk Poste Restante.

Länk År

Poste Restante i utlandet  utan lösen

     
PoRe DH 2012 Vykort från Brazil med stämpel [D. H.] "Poste Restante" till Sverige. Stämplat Sao Paolo 29 out 2012.  Det verkar som [D. H.] betyder DESPUES DE HORA och det skulle kunna betyda, att det postats efter ordinarie inlämningstiden.
     

Utländska Poste Restante.

Bild (120) År Beskrivning
PoRe Tammerfors   I början av 1900-talet var det populärt med Folkparkerna och dess artister. Ur en förteckning över dessa finns: "Folkparksartister under 1900-talets första hälft."
Duettisterna:  Liesl & Franz Gessinger. Ibland stavas namnet Jessinger. På kortet erbjuder man Directoren på Kristal Palas i Riga sina tjänster. Själva förflyttar de sig med olika uppträdande och det blev därför ett trevligt Poste Restanteobjekt.
PoRe1 Bonn 1908 Postkarte. Tysk helsak från Eckernförde 1908-05-04 till Bonn. Ankomststämplat 1908-05-05.  Zurück 30 dagar senare 1908-06-04.
PoRe_Grado 1927 Brev frankerat 3 x 10 Pf  Deutches Reich, stämplade Münhen 1927-05-24 till Postlagernd Udine, Italien. Eftersänt Udine 1927-05-28 till Grado. Lösen 30 Centisimi stämplat Grado 1927-05-30.
  1930-08 Brev stämplat Bournemouth hunts England till "Poste Restante" Dinard Frankrike. Lösen   1930-08-24.
PoRe1 Amerika 1935 Brev frankerat 10+50 Luftpost + 10 öre Riksdagen. Borde räckt med 25 öre + Luftpost. Stämplat Örebro 1935-04-10 till New York, Amerika. Någon har srivit dit P.R. och någon annan med blyerts förtydligat = "Poste Restante"
PoRe_DE52 1952 Brev frankerat 10 + 30 Pf. Maskinstämplat Hamburg 1952-11-10, till Fermo Posta  Genova, Italia. T-stämpel T.L.15  och 3 x 5 Lire Segnatasse, stämplade Genova 1952-11-12.
PoRe Tjecko 1969 Vykort från Tjeckoslovakeien stämplat Kasperske Hory  1969-08-15 till poste restante. Stämplat Stockholm P.R. I, 1969-08-20
Länk År

Poste Restante i utlandet  utan lösen

PoRe Riga 2003 Brev från London stämplat 2003-12-20, till  Poste Restante Riga och där ankomststämplat  2003-12-27.
PoRe Korea 2005 Brev från Korea stämplat 2005-09-15, till  Poste Restante Riga och där ankomststämplat  2005-09-22.
Länk År

Poste Restante i utlandet  Tyskland

PoRe_DEBeW 1900- Postkarte Helsak 2 Pf från Berlin W 1900-10-14 till Postlagernd Postamt. 9..
PoRe_DESc00 1900- Postkarte Helsak 2 Pf från Schöneberg 1900-10-15 till Post Lagernd Berlin Post Amt. 9..
PoRe_DEBe02 1902 Postkarte Helsak 5 Pf från Berlin S 1902-03-25 till poste restante Wien. Eftersänt poste restante Rom, samt Eftersänt Praterstr. Vienna. Ankomststämplat  Wien 1902-04-02
Länk År

Poste Restante i utlandet  Österrike

PoRe_Wi96 1896 Correspondens - Karte från Brunn till "Füchtig"  Wien Post Lagernd.  Ankomststämplat Wien 1896-01-09.
PoRe_ATWien 1902 Correspondens - Karte Helsak 5 Heller bifrankerat 5 Heller stämplade Wien 1902-02-17 till Firenze, fermo in posta Firenze.

Avsändaren med adress Poste Restante

Det är inte så ofta man ser att avsändaren har adress Poste Restante

Bild (120) År Beskrivning
PoRe1 Freib 1910-07 Vykort från Les Avants, Schweitz 1910-07-20. Ankomststämplat och Eftersänt Malmö 1910-07-23 med Schwitserstämpel (numera kallad Nst 46). Avs: Poste Restante Freiburg, Baden Deutschland
PoRe avsCCCP 1919 Brev från CCCP stämplat oläsligt  19??-0?-? till Kristianstad med avs. Poste Restante.
PoRe1 MbK 1940 MbK 5B, stämplat Stockholm 1940-10-31 till UB, Låneexp. Lund. Avs. Hartman, Poste Restante, Centralpostkontoret Stockholm
PoRe avslist 1968 Listpostanvisning stämplad Stockholm 15, 1968-01-02. Betalning till England från Poste Restante
PoRe Avs 1949 Adressförändring P.R. Föllinge. "Må avlämnas ofrankerat" . . . till Arbetsförmedlingen, Östersund. Samlingslösen  på Brevkort. Se nästa.
Sam49 1949 Må avlämnas ofrankerat till Arbetsförmedlingen, Östersund. Samlingslösen 145,55,20 öre på Brevkort, Adressförändring P.R. Föllinge.

Annonssvar

Ett annat sätt att skicka brev till okänd utan fast korrekt adress, var bl. a. Svar på annonser i tidningar.

Bild (120) År Beskrivning
PoRe ungt 1918 Ett lite udda Kortbrev frankerat med 12 öre Medaljong stämplat Norrköping 1918-09-15. Adresserat till "Ungt äktenskap" Svenska Dagbladet.
PoRe1 AkB 1919 Kortbrev kB 15 stämplat PKP  1919-03-23 till Sv. Dagbladets Exp. f.v.b.
     

 

Använda svenska stämplar för liggetidens längd: 1937 - 1980. (120)

Bild (120) Beskrivning
Bl 398 Sept

 

Liggertid på ett Adresskort till inrikes giropostförskott stämplat Malmö 1 LBR, 1937-08-24.
Lila stämpel "28 NOV. 1943" slagen i Borås på kuvertet ovan "PoRe 6"
Röd 2-radig stämpel, 23x8 mm. "Avhämtas senast" och datum "6 NOV 1951" på andra raden. Liggetiden för Poste Restante, använd  i Stockholm.
  Lila 1-radig stämpel, 34 mm. "28.4 ". Använd Göteborg 1 1951-04-13. Se hela brevet ovan PoRe 28
Lila 1-radig stämpel, 36 mm.  "R 21 SEP 1955 ". Använd i Halmstad Brevbärarexp.
Lila 1-radig stämpel, 20 mm. "8 NOV 1955". Använd Stockholm 1 1955-10-24
Grön 1-radig stämpel, 30 mm. på vykort från Italeien. Obeställbarhetsexp. Stockholm 1956-03-23. Stor bild, tryck på bilden
Röd 1-radig stämpel, 25 mm. "4 SEP 1957". Använd  i Malmö.
Lila 1-radig stämpel, 31 mm. "9 JUL 1959". Använd  i Huddinge
Lila 1-radig stämpel, 30 mm. "19 NOV 1959". Använd  i Luleå el. Umeå
Lila 1-radig stämpel, 31 mm. "19 JUNI 1963". Använd  i Göteborg
Lila 1-radig stämpel, 29 mm. "17 AUG. 1963". Använd Stockholm 1 1963-08-02
Lila 1-radig stämpel, 30 mm. "29 DEC. 1963". Använd Stockholm 1 1963-12-14.
Lila 1-radig stämpel, 30 mm. "29 DEC 1963". Använd  i Stockholm 1963-12-29.
PoRe 1980 Röd 1-radig stämpel, 31 mm. "26 JAN 1980". Använd  i Örebro på Expressförsändelse från Italien. Anteckning: Sökt låda saknas
Lila 1-radig stämpel, 32 mm. "22 JUNI 1967". Använd  i Stockholm
Bild (140)

Obeställbar och Eftersändning har också använt denna typ  ---   Beskrivning

Brev från London till Jordbogatan, Sweden. Stämplat på baksidan Malmö 1 Utr. 1953-12-06
Helsak från Tyskland till Stockholm, sänd till Obeställbarhetsexp. Stämplat där 24 SEP. 1954
PoRe helsak Hela försändelsen med ovanstående stämpel. Stämplad Berlin 1954-08-20, text "Okänd Styrman. 17", Stockholm 1954-09-23, Obeställbarhetsexp. 1954-09-24 samt grön R 27 SEP 1954

Ovanstående stämplar användes också sporadiskt på lösenförsändelser under 1960-70-talen. Kanske användes den istället för stämpeln: Aviserat den .... eller jämsides beroende på plats/ort.

Etikett använd för eftersändning PR: 1973 - 2000.

Etikett: Bl. 326 blå använd 1973-09-06 på Bl 2010.15 Adresskort - Inrikes postförskott. Eftersänd 1973-09-08 från  Göteborg 31 till 402 30 Göteborg 7.
Etikett: Bl 2214 blå använd i Kalmar 1975-05-26 på Bl 2010.05 Adresskort - Inrikes postförskott. Eftersänd 1975-05-27 från Kalmar till Kristianstad med Lösen 9,80. 
Bl 2214 gul 70x20 mm använd i Göteborg 1981-07-06.  T = Tillfällig eftersändning t.o.m. 810915
Bl 2214 gul 71x15 mm använd i Göteborg 52, 1984-09-11. T = Tillfällig eftersändning t.o.m. 840925
Bl 2214 gul 85x26 mm använd i Höör. T =  Tillfällig eftersändning t.o.m. 2000-07-30

 

P.R. Samlarvänlig adress mm.

Länk År Ofta använde sig samlarna av detta sätt att adressera kuvert, då man efter viss tid villa ha tillbaka brevet
Po Re 9c 1946 Bl. 141. (Maj 39.) Anhållan om tidningsöverflyttning från PR, Käringön till Trollhättan. Stämplat 1946-08-16
Po Re 9a 1956 First SAS flight Stockholm - Riga - Moskva. Stämplad  Stockholm 1956-05-09
Po Re 9b 1960 First Regular Jet flight Stockholm - Los Angeles 1960-06-03. OBS. anteckning 5 g uppe t.v.
Po Re 9e 1976 Vykort sänt Posta Restante 1976-02-21 till Brasilien, där det Transormasorterats med AW. (Swedish postcard with a black AW sent to Brazil 21.2.1976)
PoRe 9m 1986 Vykort från Monaco sänt till 415 22 Göteborg. Eftersänt 1986-07-29 till Posta Restante 402 56 Göteborg

Teckenförklaring:

Länkar till:

    Inkjet History

 

 

Main page

Posthistoria

Blanketter

Blankett 134-135

Blankett 136-139

Litteraturhänvisning.

Postala Cirkulär Postens hemsida. Den säger HUR det borde vara 2010. Det är dock från 1990-talet inte så det  hanteras.
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page