Om Posten.

Artiklar (pressklipp) från Postens website.

Brevets väg

Varje vardag hanteras ca 21 miljoner försändelser i Posten, av vilka 14 miljoner är adresserade. Dessa hanteras i en avancerad processindustri:

  1) Brevets väg kan börja vid en av Postens 38 000 brevlådor. Både privatpersoner och företag postar sina brev i våra gula eller blå brevlådor. Företag med större mängder post kan även lämna in sin post på postkontoren eller på någon av Postens brevterminaler. Posten kan även hämta eller lämna försändelser på företaget.

  2) Brevlådorna töms flera gånger om dagen varje måndag-fredag samt söndag. Sista tömningstid beror på var brevlådan är belägen och hur långt det är till närmsta terminal, men på många orter kan man lägga på sin post till långt in på kvällen. Senaste tömningstid anges på brevlådan. Därefter körs posten till närmaste brevterminal.

  3) På terminalen sorteras brevet två gånger. Posten har delat in Sverige i tolv terminalområden och varje mottagaradress finns i ett av dem. Alltså grovsorteras brevet först efter dessa tolv områden (de två första siffrorna i postnumret). Brev till mottagare i det egna området finsorteras sedan efter adressorten (de tre första siffrorna i postnumret). Brev till andra terminalområden transporteras via tåg, flyg eller bil under kvällen och natten för att därefter genomgå ytterligare finsortering (de två sista siffrorna i postnumret). Allt arbete på brevterminalerna och under transporterna sker under stor tidspress. Om ett moment blir så lite som tio minuter försenat kan hela transportkedjan för breven rubbas. Brev till det egna terminalområdet körs slutligen ut till något av Postens 750 utdelningskontor. Klockan är nu strax före 06.00.

  4) På utdelningskontoret tar en av Postens 11 500 brevbärare eller 2 700 lantbrevbärare hand om breven för att sortera dem. Breven sorteras först efter utdelningsdistrikt och sedan efter mottagaradress. Klockan 9.30 är det dags att börja dela ut posten. Målet är att alla privatpersoner i tätort ska få sin post senast klockan 13.00. För företagskunder i tätort är målet 11.30 eftersom deras verksamhet är beroende av att de får breven tidigt.

  5) Brevet landar i mottagarens brevlåda. Våra brevbärare besöker varje dag 4,2 miljoner hushåll och 500 000 företag. Våra lantbrevbärare kör ca 28 000 mil varje dag, vilket motsvarar ca 7 varv runt jorden.

Postens brevkvalitet i världstopp


Svenska Posten är ett av de bästa postföretagen i världen vad gäller kvaliteten på brevutdelningen, dvs andelen brev som delas ut dagen efter de har postats. För att kontinuerligt kunna förbättra verksamheten mäter Posten brevkvaliteten ur två aspekter; den tekniska och den kundupplevda kvaliteten.

Årets utfall av Postens faktiska kvalitet, januari-maj 2000, visar att nästan 96% av alla brev kommer fram i tid.

 

Så skapar vi världens bästa post


Den kundupplevda brevkvaliteten:
Den kundupplevda kvaliteten mäter Posten i NKI som står för NöjdKundIndex. Vi ber våra kunder att betygsätta oss på ett antal frågor som t ex rör vårt utbud av tjänster, vår kvalitet och vår tillgänglighet. Vi har också ett system för att registrera och följa upp kundernas synpunkter, klagomål och reklamationer. Kundernas synpunkter bildar sedan underlag för utvecklingen av Postens tjänster och processer.

Den tekniska kvaliteten:
1999 certifierades hela Postens brevverksamhet enligt ISO 9001 - en av de största ISO-certifieringarna någonsin i Europa. ISO står för International Standard Organization och är ett system för att styra och strukturera det dagliga arbetet. ISO-standarden ställer vissa minimikrav på vad man ska göra och hur man ska göra det. Revisorer (BVQI, Bureau Veritas Quality International) följer upp att så sker. Posten följer upp den tekniska kvaliteten i en statistisk mätning som utförs genom testbrev (SWEX). Den internationella revisionsbyrån Pricewaterhouse-Coopers har det operativa ansvaret. SWEX följer upp hela kedjan från avsändare till mottagare och inkluderar bl a olika sätt att posta brev (brevlåda, postkontor, att vi hämtar post hos företag eller att kunden lämnar in sin post på en terminal) eller utdelningssätt (brevbärare, postbox, eller att vi kör ut stora mängder post till företag).

Utfallet, som är resultatet av en begränsad testbrevsverksamhet, ger ett statistiskt mått på servicekvaliteten för hela brevverksamheten. Detta redovisas månadsvis. Underlaget används för att analysera och förbättra verksamheten.

Ständiga förbättringar:
USK, Utmärkelsen Svensk Kvalitet, är en metod för att utveckla systematiska metoder i verksamheten. Posten använder USK som ett strategiskt verktyg för att utvärdera och förbättra den, med speciell tonvikt på kundorientering, processtyrning och långsiktig planering.

 

Utvecklingen på brevmarknaden

 


Den nya tekniken har i grunden förändrat möjligheterna för företag, organisationer och människor att kommunicera med varandra. Posten har i mer än 360 år förmedlat brev och paket. Under årens lopp har sätten att transportera försändelserna utvecklats och effektiviserats. Genom Posten kan kunderna nå den de vill med meddelanden och varor, både fysiskt och elektroniskt, på ett snabbt och säkert sätt. I framtiden kommer Postens kunder i högre grad att kunna välja hur deras brev ska levereras - fysiskt eller elektroniskt. Brevtjänsterna kommer att finnas tillgängliga på fler ställen under fler timmar på dygnet, t ex i butiker, på bensinstationer och elektroniska postkontor på Internet.

Posten besöker varje dag Sveriges alla hushåll och företag. Sverige är Postens bas och huvudmarknaden är Norden tillsammans med de baltiska länderna, Polen och nordvästra Ryssland, det vill säga länderna kring Östersjön. Här ska Posten vara som starkast och säkerställa att kunderna kan få hela Postens sortiment av meddelandetjänster. De svenska företagen handlar allt mer internationellt och därmed får Europa och övriga världen allt större betydelse för Posten. Genom Postens internationella samarbete når företaget hela världen. I utvecklingen av olika meddelandetjänster utnyttjar Posten i hög grad de möjligheter som IT ger.

Det karaktäristiska för brevmarknaden är att det sker en övergång från fysisk kommunikation till elektronisk. Meddelanden kan delas in i privatpost, affärspost, marknadskommunikation samt tidskrifter och tidningar. Posten förmedlar varje vardag 21 miljoner försändelser. De flesta av dessa skickas från företag till privatpersoner samt mellan företag.

Privata brev utgör ungefär sex procent av det totala antalet försändelser. På marknaden för privat-personers meddelanden konkurrerar Posten framför allt med e-post och telefon.

Affärskommunikation, dvs adresserade försändelser som kontoutdrag och räkningar minskar till förmån för substitut. Framför allt övergår dessa försändelser till att skickas helt eller delvis i elektronisk form.

Marknadskommunikationen, dvs tidskrifter, oadresserad och adresserad direktreklam ökar. Posten är marknadsledande både vad gäller adresserad och oadresserad direktreklam. Förutom övriga post- och distributionsföretag konkurrerar Posten på denna marknad med andra medier som Internet, TV, radio, bio, tidningar, stortavlor och till viss del telefoni.

Marknaden för tidningar omfattar prenumererade dagstidningar distribuerade per post eller av tidningsbud. Postens dotterbolag Tidningstjänst AB är en stor aktör på marknaden.

Postens meddelandetjänster har konkurrens från svenska och internationella postföretag, andra medier samt ny teknik. I Sverige finns ett femtiotal lokala postoperatörer som hanterar både privatpost och företagspost samt CityMail som verkar inom segmentet datoradresserad post. På marknaden för gruppreklam finns ett antal verksamma post- och distributionsföretag.

Konkurrensen är hård om företagens stora sändningar av utrikespost, som svarar för drygt hälften av posten från Sverige till utlandet. Många utländska postföretag erbjuder svenska företag att hämta deras brevsändningar och posta dem utanför Sveriges gränser för vidare transport till andra länder. Dessa tjänster vänder sig främst till telekomföretag, banker, kreditkortsföretag och multi-nationella bolag som har behov av brevdistribution världen över.

 

Utvidgad verksamhet för Posten


Från att tidigare enbart ha transporterat kundernas brev från ett ställe till ett annat, erbjuder Posten idag mer avancerade lösningar på meddelandeområdet. Utvecklingen av Postens verksamhet har skett i takt med att företagskunderna efterfrågar nya tjänster som t ex tryckning, plock och pack, adressering och databashantering.

Bland annat tar Posten hand om internposten hos allt fler företag. Posten har koncernavtal med SEB och Volvo kring deras internposthantering och har även tagit över personal från båda företagen. Utöver SEB och Volvo har Posten idag ett 50-tal avtal om internposthantering i hela Sverige. Alla uppdrag är olika och de skräddarsys för varje kund. De finns såväl inom privat som offentlig verksamhet, tillverkningsföretag, skolor, banker, försäkringsbolag, kommun och landsting. Uppdragen kan vara stora eller små och de omfattar allt från rena transporter till förädling av datafiler för utskrift och distribution.

Hybridpost

Posten utnyttjar den nya tekniken till att utveckla brevtjänsterna. Idag väljer många företag att skicka sina brev som hybridpost. Hybridpost innebär att Posten kan växla meddelanden mellan olika media. Kunden skickar brev till Posten i elektronisk form och Posten delar ut dem som fysiska brev. Ett exempel på det är Radiotjänst i Kiruna, som sköter faktureringen av TV-avgifter till Sveriges alla hushåll. Posten tar emot en databasfil, omvandlar den till printfiler och skickar dessa vidare till sina utskrifts- och kuverteringscentraler på varje brevterminal. Därmed produceras breven så nära mottagaren som möjligt och långa transporter kan elimineras. Posten kan också göra tvärtom, dvs scanna in fysiska brev och leverera dem som en elektronisk fil till mottagaren. Det kan till exempel gälla mätaravläsningar från kunder till energibolag där de inscannade avläsningarna levereras som en elektronisk fil till energibolaget för att sedan matchas direkt mot deras kundregister. På så sätt kan tidskrävande manuell hantering undvikas av energibolaget.

Sammanslagning av svenska Posten AB och Danska Posten

Företagets namn beslöts vara Posten Norden AB

Namnändring 2011

Posten Norden AB:s årsstämma ägde rum den 15 april 2011. Koncernens nye vd och koncernchef Lars Idermark talade bland annat om betydelsen av fortsatt utveckling av Posten Nordens verksamhet. Stämman beslutade omval av samtliga styrelseledamöter.  Stämman beslutade även att ändra bolagets firmanamn till PostNord AB.

 
 

 

 

Bild Länk Beskrivning
Vyt 48 Interiör från Posten i Gammelvala, Brunskog. T.h. på väggen en vacker telefonapparat mod.

Teckenförklaring:

   
   
   

Länkar till:

http://www.posten.postnet.se/omposten/presstjanst/artiklar_7.shtml    

 

Main page

Posthistoria

Blanketter

 

 

Litteraturhänvisning.

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)