Eftersändning.

Begäran om Eftersändning.(Forwarding) samt Videojet II

Eftersändning av post har under årens lopp kunnat ske på flera olika sätt. Beställningen skrevs på Bl. 104 (1894) och senare på Bl. 330.(1900) Senare kom även Bl. 332 "Återkallelse av eftersändning". Förr skrev man oftast den nya adressen för hand på försändelsen, ofta tillsammans med ordet RETUR. En del postanstalter har haft och har kanske fortfarande särskilda enradiga stämplar " EFTERSÄNDES ". En del företag t.ex. rederier hade egna stämplar "Eftersändning". Folkets Park hade egna etiketter.

Main page

Posthistoria

Eftersändning Efters. Bl. 326 Efters. Bl. 330
Stämpel-Fakta

 

Efters. liten gul Efters. stor gul Efters.  priser
Poste Restante

Eftertaxering

Retur avsändaren II Rederipost  
Efters nr6 Anmälan om Åter eller Eftersändning. Blankett 6. (Sept. 1914.)

Historik. 1920 - 1999.

Stämplar med texten  "Eftersändes" har funnits i många olika utföranden. Den tidigast kända är från år 1907. Orange etikett med ordet Retur _____ känd från 1903. År 1920 kom så en blå etikett Bl. 326 med text "Eftersändes", att klistra på försändelsen . Den har också funnits i flera olika utföranden. Under 1964 infördes en ny numrering av alla Postens blankettnummer. Alla 3-siffriga blankettnummer blev 4-siffriga. Bl. 326 blev 2214.04. På de senare upplagorna finns prickade linjer för den nya adressen. Denna etikett förekommer även i gult papper.

20 jan 1960. Bl 47, 288, 330 och Bl 507 i hittillsvarande uppställning skall inte användas utan makuleras. Bl 97 Stoppkort, Bl 260 Adressbok  indrages.

1968-03-01 infördes ett nytt Eftersändningssystem (se Psn 1968/59)  Ändning innebar att det blev två olika slag: "Tillfällig" och "Definitiv". Tillfällig avgiftsbelades med 4 kr. För tillfällig eftersändning fyllde kunden i blankett Bl 2050.07 (röd) och för definitiv, blankett Bl 2050.01 (vit). Postens eftersändningsuppgifter fanns på blankett 2214.01 för att sortering skulle underlättas. Postens etikettenhet fyllde i Eftersändningskort Bl 2214.22, samt skrev ut små gula etiketter. Återkallande av eftersändning gjordes på Bl. 2050.02

Inledning.

I  Instruktion för Poststationerna (P1) 1944 kan vi läsa: "Vid eftersändning till inrikes postanstalt av paket eller vanligt brevpostförskott sättes eftersändningsetikett, bl. 326, såväl på försändelsen som på tillhörande adresskort. När så anses behövligt, fästes dylik etikett även på vanlig brevförsändelse". Dessa tidiga etiketter torde vara mycket ovanliga.

Bilder med tidiga bref och kort utan etikett

Begäran om Eftersändning

Det har funnits ett antal olika sätt att begära Eftersändning av posten. Avgift för Eftersändning var 1981 20 kr. Se Eftersändning priser

Man kunde och kan fortfarande själv eftersända ett brev.

Bild   Beskrivning
Mar Wall 1872 Brev skrivet 5 oct. 72, som varit  frankerat med 12 öre Ringtyp eller möjligen  Vapen, stämplat Kristinehamn 1872-10-?. Ankomststämplat Wall 1872-10-07, Eftersänt Stockholm 1872-10-08 (till höger in på gården). Retour Wall. På baksidan stämplat PKXP Nr 7 upp 1872-10-18. Ankomststämplat Kristinehamn 1872-10-19. Ett s. k. Marodörbrev
Efters_Begr 1875 Omslag till Begravningsinbjudan. Frankerad 12 öre Ringtyp, stämplad Söderköping 1875-05-09 och  1875-05-10. Eftersänd till Roslagstulsgatan 11. Stämplad Stockholm 1TUR 11/5 och Stockholm 3TUR 11/5.
Efters Avesta 1878 Brev frankerat 12 öre Ringtyp från Umeå 1878-07-07 till Avesta. Eftersänt med "ret Stockholm" till Stockholm. Troligen är detta Alfred Dahlén f. 1845 i Brandstorp. Postmästare i 1890 och 1900 års Befolkning. Gift med Hilma Morén och de hade 4 barn. Avsänd. A.F. L. Sporron enl. lack. Borde kunna vara Bokbindare Fredrik Anders Leonard Sporrong i Umeå.
Efters Kantzow 1980 Brev frankerat 12 öre Ringtyp med skruvavtryck n.v. stämplat Stockholm C. 1880-12-21 till Köping. Eftersänt till Stockholm 1880-12-22. Ankomststämplat Stockholm 1880-12-23, 2 TUR.
Efters188301 1883 bKe 6A med Anhållan om EFTERSÄNDNING stämplad Jönköping Nyårsdagen 1883-01-01.
Efters_PKXP49 1886-09 Brefkort bKe 7B med Anhållan om EFTERSÄNDNING stämplad PKXP. No 49, 1886-09-22 till Svärdsjö.
Efters_Amal 1889-03 bKe 7B med Anhållan om EFTERSÄNDNING stämplad Åmål 1889-03-28 till Wenersborg.
Efters PoHudik 1894 Begäran om Eftersändning på ett vanligt Brefkort bKe 7. Stämplat HUDIKSV: LJUSD. A.NED 1894-03-01. "Will härmed bedja att all post till mig returneras till Gefle".
Efters Ljusd 1894 Begäran om Eftersändning m.h.a. ett vanligt Brefkort bKe 7. Typ IV hörn med 2 spetsar, stämplat HUDIKSV: LJUSD. A.NED 1894-05-24. Antecknat 2 returnerade 24/5, 2 den 6/6.
Efters Liverp 1896 Brefkort bKe 7 använt för begäran om Eftersändning av post till Liverpool. Stämplat Göterborg 1896-08-11 och adresserat till Genaral Chief Post Office, Copenhagen, Denmark. Ankomststämplat Kjøbenhavn. Posten sändes till Cunard Steamship Co, Liverpool, England.
Efters Vansbro 1898 Brefkort bKe 10 stämplat Vansbro 1898-09-24 adresserat till Nås Postkontor. "Får härmed bedja om det skulle finnas något bref till Maria Larsson War god och sänd det med det första till Wansbro"
Efters Kalmar 1909 Begäran om Eftersändning m.h.a. ett vanligt Brefkort bKe 12 (309), till Postkontoret i Nybro. Stämplat Kalmar 1909-08-28
Efters 1970Gbg 1970 Bl 2050.01 (Mars 70) Begäran om EFTERSÄNDNING stämplad Göteborg 48, 1970-12-04.

 

Bilder med provisorisk etikett - blankett:

Se även nedan privat etikett

Bild År Beskrivning - Begäran om Eftersändning
Efters 1888 fram 1888 bKe 7, framsidan avsänd till Postkontoret i Wenersborg 1888-02-23, som beställning av eftersändning eller, som det då av kunden  kallades "Haf godheten Returnera bref"
Efters 1888 bak 1888 bKe 7, baksidan använd till Postkontoret i Wenersborg 1888-02-23, som beställning av eftersändning eller, som det då av kunden  kallades "Haf godheten Returnera bref"
Efters Grestorp 1888 bKe 7, baksidan använd till Postkontoret i Wenersborg 1888-03-09, som beställning av eftersändning till Grestorp
Efters Wara 1888 bKe 7, baksidan använd till Postkontoret i Wenersborg 1888-11-08, som beställning av eftersändning till Wara. Kanske en tidig Poste Restante?
Efters Uddev 1888 bKe 7, baksidan använd till Postkontoret i Wenersborg 1888-12-28, som beställning av eftersändning till Uddevalla. "Skal Någon Påst härstädes till mig vara Adresserat var god med omgående Returnera soma mig till Uddevalla. Hogaktningsf. A. Nilsson"
Efters 1889H 1889 bKe 7, baksidan använd till Postkontoret i Härnösand 1889-11-26, som beställning av eftersändning till Stockholm. "I den händelse  vår värdeförsändelse qvarligger torde densamma Returneras. Högaktningsfullt C. Ahlberg"
Efters 1893 1892

1893, del av baksidan till Tidningsreklamation, Blankett n:r 147. (September 1892.) använd som eftersändning år 1893. Bl. 104 togs i bruk 1894 och  Bl. 330. kom först 1900

Efters Wrigs 1902 1902-01-15, OII-brev från Svartorp till Nässjö. Eftersänt med mycket "Tidig etikett" troligen gjord av kantremsan till frimärksarket. Retur Wrigstad
Efters  Jönköping 1903 1903-01-27, OII-brev från Göteborg till Nässjö. Eftersänt till  Stora Hotellet Jönköping med röd etikett Retur:________
Efters Tranås 1904  OII-brev från Göteborg till Nässjö stämplat PKXP 1904-04-20Eftersänt till Tranås med orange etikett  Retur:________
Retur Ljusterö 1899 1899-08-28, OII-brev från Molkom till D:r Åke Wson Munthe, Stockholm. Etikett fönsterremsa ?, Retur Svartsö, Ångf. Ljusterö.
Retur Svartsö 1907 1907-06-21, OII-brev från Göteborg till  Å. Wson Munthe, Stockholm. Etikett fönsterremsa ?, Retur Svartsö, Prinsessan Ingeborg.
Efts V.T 1916 1916-07-08, Gustaf V medaljong stämplat PKXP 102B, 1916-07-06 till Malmö. Eftersänt Västra Torup med rödpenna
Efters 372A 1921 1921-05-27, Postsak (PS14) använd från Postdirektionen VD till PKP 372A. "H.M. Konungens adress är f.o.m. den 27 dennes t.v. Tullgarns slott, Vagnhärad."
Efters kB19 1921 1921-06-07, kB 19 från Stockholm till Helsingborg,  1921-06-08 i Karls....., eftersänd till Hallands Väderö 1921-06-09.
Eft 294B 1966 Bl. 294 använd för Eftertaxering i Linköping 1966-05-24

Bilder med privattillverkad etikett

Se även ovan provisorisk etikett

Bild År Beskrivning
Efters 14Fruvik 1911 Brevkort postat Stockholm 3, 1911-03-22 till Rektor Munthe Fjällgatan 23A. Eftersänt med privat etikett "Retur Fruvik, Tor-båt"
Efters 13Fruvik 1913 BREFKORT, bKe 15 (1212) postat Kalmar 1913-08-09 Lbr, till D:r Å Munthe, Stockholm.  Eftersänt med privat etikett "Retur Fruvik, Tor-båt"
Efters Ramsele 1916 Kortbrev stämplat Ramsele 1916-07-05, eftersänt  till Rektor D:r Åke Munthe, Söderköping.
Efters Astoria 1945 Kort stämplat Stockholm 7, 1945-12-08 till Riksdagsmannen på Smedsbacksgatan. Lila stämpel Flyttat från . . . . Eftersänt till Hotell Astoria, Vasagatan 8, som satt på privat  Eftersändningsetikett till Sundsvall .  Privat påsatt etikett "Eftersändes" till Sundsvall.
Efters 14c 1952 Folkets Parkers Röd etikett. Eftersändes till Oskarshamn. Barnens Dag Stockholm 1952-09-03
Efters 14e 1972 Brev från Ockelbo till Ciba Produkter i 162 11 Vällingby 1972-06-07. Troligen privat påsatt självhäftande etikett "Eftersändes" till 431 20 Mölndal.
  1972 Brev från Södersjukhuset till Ciba Produkter AB i 162 22 Vällingby. Stämplat 1972-12-12 Stockholm 38. Privat påsatt etikett "Eftersändes" till 431 20 Mölndal.
Efters fusk 2011 Privat etikett Eftersändes påsatt 2011-08-29 men brevet ändå levererat till ursprungliga adressen som ej är läsbar ??? Det är fusk att göra så

Eftersändning före 1950 men "utan" etikett, oftast med text Retur.

 

Utlandsbrev eftersänt utrikes.

Bild År Beskrivning
Efters Gilleleje 1899 Brevkort från Öterrike till Lund, stämplat Wien 1899-06-30, stämplat Sassnits-Trelleborg 1899-07-02 samt Lund 1899-07-02 1 TUR.. Eftersänt till Gilleleje, Danmark, stämplat öpenhamn 1899-07-03.
Efters Kj 1903 Vykort från Danmark 1903-02-07 till Malmö. Adressaten ej funnen utan kortet returnerat med etikett och röd stämpel  [Retur Kj]  i ram. Tack Thomas
Efters 15 1908 Postcard from Boston to New Sweden, Maine. Forwarded to Jemtland 1908-12-28 care of Peter Larson. Troligen är Jemtland en plats i USA?
Efters 15fr1 1913 Brev från Paris, Frankrike 1913-08-19 till Göteborg f.v.b. Eftersänt 1913-08-22 Retur Järnvägshotellet, Tyringe. Eftersänt Berns Hotell Hessleholm. Ankomststämplat Hässleholm 1913-08-23.
Efters 15fr2 1913 Brev från Paris, Frankrike 1913-08-27 till Göteborg f.v.b. Eftersänt Retur Hotell Anglais, Malmö.
Efters 15Kri 1916 Vykort med 1+1 cent från USA till Lund 1916-03-01 eftersänt till Kristiania, Norge. Ankomststämplat 3 TUR -2 III 15.
Efters 1916Karlsborg 1916 Brev från New York 27 SEP 1916 till Stockholm. Eftersänt till Karlsborg, Karlskrona.
1916-10-18 Stockholm 14
1916-10-18 Stockholm 1
1916-10-19 Stockholm
1916-10-19 Stockholm 8 KH.4
1916-10-20 Karlsborg
1916-10-21 Karlskrona 1
Efters Px114 1918 Helsakskort från New York stämplat 1918-06-18 "per S/S Bergensfjord" till Lund. Eftersänt till Linköping och Stjärorps Brygga. Stämplat Ångbåts PXP. No114, 1918-08-17.
Efters Ouver 1918 Rek-brev från Frankrike 1918-08-03. Controle Postal Militaire, stämplat OUVER. J. Appelberg Jennyhill Stocksund, Stockholm. Eftersänt stämplat Stocksund 19181918-08-25, stämplat Moheda 1918-08-26,  stämplat Moheda 1918-08-26,  stämplat Stocksund 1918-08-27. Vad kan den runda O "nollan" mitt på brevet betyda ? Vad kan den lila "44" mitt på baksidan av brevet betyda ?   
Efters 15Täby 1931 Vykort från USA 1931-08-22 med 2 cent samt Lösenstämplat T och 10 centimes till Täby (pr. Stockholm) Sweden. Ankomststämplat Täby 1931-09-04 som strukit över Täby och satt på Lösenetikett. Stockholm som rivit bort Lösenetiketten och stämplat 1931-09-05. Eftersänt till Nävgränd 6 i Älvsjö
Efters_Smogen 1939 Vykort frankerat 7½ cent från Holland, Gravenhage 1939-06-16 till Stockholm. Eftersänt till
Särö 1939-07-11
Stockholm 1939-07-15
Stocksund utan stämpel
Smögen utan stämpel
Lu1 50 kemiUSA 1944 Brev från USA stämplat 1944-11-04 till Stureberg Stockholm, med kemisk censur på adressidan. Eftersändes Sönberg från Enskede 1, 1944-02-18 till Högalid
Efters V 1945 Brev från London maskinstämpel V och klockor 1945-09-05. Till Mälarhöjden Stockholm, Eftersänt från Stockholm 16, 1945-09-20 till Ekberg 5 - Eftersänt Gällö p.r.
Efters Irland 1948 Vykort  från Irland, stämplat 1948-05-24 till Sweden. Eftersänt till Årset 1948-06-02, Eftersänt Hedemora 1948-06-07, Eftersänt Tibro? Okänd av brevbärarna.
Efters 15Sch 1948 Vykort från England till Lund, eftersänt till Hotell Sonno, Siva Plana, Schweiz 1948-07-21
Efters 1954 1954 Utrikes vykort från Österrike till Bromma 1954-07-23. Eftersänt till Baden-Baden, stämplat Höglandstorget 1954-08-10. Denna typ av Eftersändning ska inte bifrankeras.
     
     
     
     

Eftersändning före 1950 men "utan" etikett, oftast med text Retur.

Bild År Beskrivning
Efters Ljung 1885 Rekbrev från Stockholm 1885-10-06 till Borgstena frankerat 30 öre. Stämplat Borgstena 1885-10-08 på baksidan och Eftersänt med anteckning Retur: till Örkulla, Ljung.
Efters Svedvi 1881 Brev med innehåll från Nyköping 1881-11-05 till Schedevi, Västerås. Eftersänt till Svedvi, Kolbäcks station. På baksidan stämplat Westerås 1881-11-07 och Skedvi 1881-11-16.
Efters 15As 1886 Brev från Rydsgård till Lund stämplat 1886-08-18, Eftersänt med "retur Äs", stämplat Lund 1886-08-18
Efters_Trell 1901 Vykort från Trelleborg 1901-07-31 till Österhaninge. Stämplat Stockholm Söder 3. TUR. 1901-08-01, 4. TUR. 1901-08-01. Österhaninge 1901-08-02, 1901-08-17. "Retur Trelleborg" stämplat Trelleborg 1901-08-18.
Efters 15bKe 1902 bKe 10, 5 öre grön avsänt Kristinehamn 1902-04-30 till Skövde. Eftersänt till Bryggaregatan, Stockholm. Ankomststämplat 1902-05-01 2.TUR. Frankerat med 5 öre OII samt eftersänt till Karlstad. Dock ej ankomststämplat.
Efters_Karls29 1905-01 Vykort frankerat 5 öre OII, maskinstämplat Stockholm 1905-01-29 till Skövde. Eftersänt Karlsborg dagen efter
Efters_Sanby 1907 Vykort stämplat Onslunda 1907-10-08 till Sanby. Stämplat Hessleholm 1907-10-08 till Borrby.
PoRe 1911111 1911 Brev från Lifförsäkrings-AB Thule stämplat Stockholm 1911-01-11 till Uddevalla, Eftersänt Upsala  p.r.
Efters P Hotel 1911 Exteriör af Park Hotll Vasagatan 8, Stockholm. Frankerat 4 öre Lilla Riksvapnet, maskinstämpel 103, Stockholm 1911-11-23.
Efters P Hot 1911 Adressidan på ovanstående. Frankerat med 4 öre Lilla Riksvapnet, maskinstämpel 103, Stockholm 1911-11-23. Använd 1906 - 1912. Ankomststämplat Rydsgård 1911-11-24 och Eftersänt till Lund.
Efters Yxnanäs 1912 Glad Pingst från Barlingbo 1912-05-19 till Yvnanäs. 1912-05-21 Eftersänt till Räfvemåla. Ankomststämplat där 1912-05-22.
Efters 15k 1913 Brev 1913-04-02 från Kristinehamn till Ornäs Poste Restante, eftersänt till Norberg 1913-04-04 / Ludvika / Reklamationskontoret Stockholm 1913-05-20 / Norberg 1913-05-28 / Gävle 1913-05-31 / Bollnäs 1913-06-01.
Efters Brygga 1915 Kortbrev (kB 11) 5 öre sänt lokalt Här, stämplat Stockholm 1915-07-06. Eftersänt med bifrankering 5 öre medaljong till Löfberga Brygga med Värmdöbåt.
Efters uppfr 1917 Inrikes brev med 10 öre medaljong. Eftersänt till Berlin och därför uppfrankerat med 5+5 öre till utrikes porto 20 öre. Stämplat Stockholm  1917-01-06 samt Göteborg 1917-01-08.
Efters Tegelon 1917 Brev frankerat 10 öre Medaljong stämplat Växjö 1917-07-25 till Uppsala. Ankomststämplat Uppsala 1 E, 2 TUR 1917-07-26. Eftersänt med röd stämpel Efters. med Ångbåt från Stockholm till Tegelön.
Efters LokalSth 1918 Lokalbrev stämplat Stockholm 1918-01-28
Efters Husby 1919 Brev frankerat 12 öre Medaljong stämplat Stockholm 1, 1919-06-19 till Rekarne 1919-07-04. Eftersänt Hållsta 1919-07-04. Obeställbart. Retur avs. stämplat Hållsta 1919-08-27.
Efters 330 1919 Adressanmälan Bl. 330. (Jan. 19.) Ej postalt behandlad blankett, endast ifylld
Efters kB16 1919 Helsak Kortbrev (kB 16) stämplat Tollarp 1919-08-04 till Stockholm. Eftersänt Albano, Grängesberg, Albano och slutligen Storå.
Efters_Vedum 1919 Julkort frankerat 10 öre GV Medaljong stämplat . . . .N . . 1919. Eftersänt med NY frankering 10 öre GV Medaljong stämplat Vedum 1919-12-21
Efters 1920 1920 Helsak från USA 1 cent, stämplad Springfield 1920-may 25 till c/o S.S. Diana, Malmö. Lösenbelagt med 8 öre. Eftersänt Limhamn, Eftersänt  Bredvik per Umeå. Eftersänt Svedberg, Karlsberg, Eftersänt Sundsvall. Ankomststämplad Hargshamn 1920-06-26.  Eftersänt Bredvik pr. Umeå dist. Ordningen på Eftersändningarna kan EJ fastställas.
Efters Karlsh 1922 Kort frankerat 10 öre??? maskinstämpel 105 Malmö 1 1922-06-02 till Karlshamn, Eftersänt 1922-06-03 till Karlskrona. Okänd brevb. exp.
Efters SthHbg 1922 Vykort avsänt Pålgård 1922-08-28 till Helsingborg. Stämplat Hälsingborg 2 TUR 1922-08-30.  Eftersänt Odengatan, Stockholm stämplat 1922-09-05. Eftersänt Tågavägen 12 Helsingborg utan datering.
Efters kB32 1926 Kortbrev (kB 32) stämplat Göteborg 1 1926-07-03 sänt till Djursholm - Ösby. Eftersänt med Retur till Ljusnedal, Funäsdalen, stämplat Stockholm 1 1926-07-05.
Efters Ronne 1926  Lokalt Kortbrev 23, maskinstämpel 201, Hälsingborg 1926-10-26  till Järnvägsgatan Hälsingborg. Uppfrankerat med 5 öre för inrikesporto. Eftersänt Stadshotellet Karlskrona, Eftersänt  till Ronneby.
Efters_Tung28 1928 Vykort från Argentina till Köpmangatan, Karlskrona Suede. Eftersänt Tungelsta stämplat Karlskrona 1928-01-25
Efters_2733 1936 Frankostämplat brev från SKF till Halmstad. Frankerat 015 öre Lic. 2733 stämplat Hofors 1936-07-27. Eftersänt till Djursholms Ösby
  1937 Brev till konstnären Ragnar
Efters Milit 1940 Militärbrev frankerat med Svarmärke stämplat PKP 62 1940-09-07 till Fältpost 27123, Eftersänt till Fersens väg, Malmö
Efters 27320 1943 Inrikes brev frankerat 20 öre maskinstämpel 212, stämplat Malmö 1, 1943-08-31 till Lidingö. Eftersänt till Fältpost 27320.
  1946 Lokalbrev
Efters 141Vimm 1948 PS-kort Bl. nr 141, användes vid tidningsöverflyttning. Stämplad Vråka 1948-09-30 till Vimmerby. Här Eftersänd till Ingatorp 1948-10-04
Efter 15c 1919 God Jul till Häggatorp Vedum, med Eftersänt till Lagmansholm, med nytt 10 öres porto stämplat Vedum 1919-12-21. Med bläck antecknat "Retur" som betydde Eftersändning.
Efters 15 12 ggr 1932 Helsak bKe 31 från Ålsten 1932-06-26, med 12 datumstämplar
1932-08-26 Ålsten
1932-08-27 Äppelviken
1932-08-28 Östersund
1932-08-29 Härnösand
1932-08-29 Härnösand
1932-08-30 Söderhamn
1932-09-01 Östersund P.R.
1932-09-12 Östersund
1932-09-13 Härnösand
1932-09-14 Härnösand
1932-09-16 Söderhamn
1932-09-29 Stockholm 1 P.R.
PoRe1 SION 1933 Brev stämplat PLK 385B, 1933-08-14 till Post Restant Wallis, Schweiz. Eftersänt SION (Valais) 1933-08-16
1933-08-16 SION Valais
1933-08-17 SION Sitten
1933-08-18 BERN 1 Postlager
1933-08-21 Köpenhamn V4
1933-08-21 ? Enradig
1933-08-22 Köpenhamn V6
1933-08-23 LUND S.J. LBR
1933-09-19 ? Enradig
Eftersändes Upsala
     
Efters Ty 1933 Postkarte med en vacker röd Mit Luftpost Befördert  från Berlin 1933-05-17 till Linköping. Eftersänt 1933-05-18 till Hotell Kramer i Malmö samt Returnerat till Berlin 1933-05-19.
Efters Ryss 1935 Brev frankerat 25 öre stämplat Åby 1935-06-27 till Legation de Suede, Moskva. Ändrad till Kungl. Utr. Departementet Stockholm. Troligen har detta skett innen brevet gick till Ryssland eftersom ingen rysk stämpel finns. Kan ha gått som Kurirpost.
Efters Zeist 1935 Vykort från ???? stämplat 1935-07-27 till London 1935-07-30. Eftersänt stämplat ZEIST 1935-08-05, stämplat Stockholm 1, 1935-08-06
Efters Ryds 1936 Brev till Författare Sven Rydstrand, Lund. Eftersänt till Ivar Johansson Vårgårda. Avs. var Författaren Oscar Fagerberg Petersberg, Alvesta.. Läs mer om Rydstrand
Fra Falster 1937 Brev från Malmö 8.IV.37 till Falsterbo med frankostämpel. Uppfrankerat med 15 öre och eftersänt till Frankrike, Italien och åter till Tyskland. Lösen förmodligen av misstag i alla länder, varav i Italien och Frankrike med lösenmärken. Åter i Sverige 27.IV.37.
Efters 15 FKMB 1938 Brev stämplat FKMB Södertälje S, 1938-09-19 till telegrafisten på m/s Murjek. bifrankerat med 20 øre av Luossavaara - Kiirunavaaras frankostämpel i Narvik 1938-09-22.  Francotyp C Lic. 52 (O.G. 5.3.1.1) Anteckning Brådskande.
Efters 15a 1938 Brev Luftpost till Belgien, frankerat med 10 + 2x15. Stämplat Södertälje 1938-06-22 till telegrafisten  på m/s Murjek.
Efters 15h 1939 Brev frankerat med 2x15 stämplat Storsjö 1939-01-01. Sänt till radiotelegrafisten på m/s Murjek, Stockholm f.v.b.
Efters 15 Fra 1939 Frankostämplat lokalt Rek med rätt porto 10 + 20 = 30 öre. Baksidan med följande stämplar. Slutade ändå med Retur avsändaren
Stockholm        1939-04-21
Stora Essingen 1939-04-22
Stockholm 4     1939-04-24
Stockholm 6     1939-04-24
Stora Essingen 1939-05-04
Stockholm 18   1939-05-23
Efters15 Napol 1939 Vykort med rätt porto 20 öre från Stockholm 4 1939-07-07 till Paris. Där Eftersänt till annat Hotel, men lösenbelagts med 30 + 30 Centimes.
PoRe_Osby40 1940 Rekbrev frankerat 5 + 15 + 15 = 35 öre stämplat Osby 1940-08-05 till  P.R.  Leksand. Eftersänt Box 15 Fredriksfors
Lu3 94SAK 1940 Bellman 35 öre + 10 öre GV stämplade Fredriksfors 1940-10-31 med understruken text Express samt etikett EXPRESS. Broskande medf. B. Nordgrens post till Kalix. Stämplat Kalix 1940-11-02. Eftersändes S.A.K. Haparanda. Vad betyder S.A.K. ? ? ?
Efters Eskil 1941 Vykort från Eskilstuna till S:t Eriks sjuksköterskeskola, Stockholm. Eftersänt till Göteborg 1941-12-29. Stämplat "Retur avsändaren" och Stockholm. Retur till avs. Gustavsvikshemmet, Stockholm.
Efters 15BB 1941 Vykort från Linköping 1941-09-11 till B.B. Hälsingborg eftersänt 1941-09-12 till Örkelljunga, Eftersänt igen till Axelvold
Efters Tyst 1944 Vykort stämplat Visby 1944 08 08, sänt till Klastorp som 1939-05-14 ändrats till Östra Vingåker. Eftersänt 1944-08-10 till Tystberga. Eftersänt till Sjösa samma datum 1944-08-10.
  1944 Brev från Malmö stämplat 1944-01-05. Eftersänt från Halmstad med röd stämpel Eftersändes till Göteborg.
Efters flytt 1947 Frankokuvert Fk 21 stämplat 1947-10-31 till Skeppargatan 39. Eftersänt till Upplandsgatn 43. Stämplat på baksidan: Adressaten har avflyttat.
Efters Kalix 1948 Vykort  från Gällivare, stämplat 1948-05-11 till Kalix-Bredvik. Därifrån Eftersänt till Piteå 1948-05-14. Åter Eftersänt från Piteå till Töle 1948-05-15.
Efters 1949 Lokalt brevporto 15 öre, eftersänt till Kullavik med 5 öre Lösen. Lösenetikett 9b Bl. 152 g. (Okt. 44.) Stämplat Kullavik 1949-07-04
Efters_2ggrGbg 1950-03 Vykort stämplat Hälsingborg 1, 1950-032-27 till Hindås, Fridhem. Eftersänt Göteborg 1950-02-28. Eftersänt Hälsingborg 1950-03-02.
Red 28 Yv 1953 Trycksak med Luftpost (Julkort?), frankerad med 60 öre från Ulricehamn 1953-12-11 till Matrosen på M/S Yvonne, Rederiet Stockholm. Eftersänt från Stockholm 16 med röd stämpel Eftersändes till Tananarive, Madagascar samt vidare till Fort Dauphin.

Lokalbrev, Eftersänt och blev porto för Riksbrev

Bild   Lokalbrev blev Riksbrev Beskrivning
Los50 lokal 1913

Lokalbrev till Hornsgatan stämplat Stockholm 1 1913-06-19 har blivit Eftersänt till Dalarö som riksbrev. Lösenbelagt med dubbelt felande porto = 4 öre på etikett typ 1.

PoRe 003 1918 Lokalbrev 5 öre stämplat 1918-05-22 till Valhallavägen. 1918-06-01 höjdes portot till 7 respektive 12 öre. Ankomststämplat 1918-05-22 med Maskinstämpel 003 Stockholm TUR 5. Brevet Eftersänt till  P.R. Kälarne och borde därför ha lösenbelagts, eftersom det blev ett riksbrev med porto 10 öre.
Efters Lokal Try 1920 Lokal Trycksak med frankering 3 öre, Eftersänd som inrikes Trycksak. Lösenbelagd med dubbelt felande porto och Lösenetikett nr 2a. Ankomststämplad Göteborg 1920-04-09. OBS. Stor 9:a
Lu 10Kal 1930 Kuvert   med textrader av bokstäver för att ange var adressen skrives. Stämplat Kalmar 1930-07-28. Lösen Lokalbrev blir Riks

Rad 1: Brev- och Fekturasamlare. - Rad 2: Kameror och Fotografiska artiklar. Rad 3: Kontor- och Kopieböcker -.......

Ltyp 3b

1940

Lokalbrev blir Eftersänt som riksbrev med 5 öre Lösen 1940-03-12. 10 öre ändrat till 5 öre

Efters Fran

1940

Lokalbrev frankostämplat med Lic. 506 Stockholm 1940-07-16. Lokalbrev Eftersänts till Bjärred och Lösenbelagt med 5 öre. Eftersänts till  P.R. Bollnäs. Ankomststämplat 1940-08-19
Efters 506MSu 1940 Lokalbrev frankostämplat med Lic. 506 Stockholm 1940-07-31. Lokalbrev Eftersänts som Riksbrev med 5 öre Bellman till Malmö. Eftersänt igen till Centralhotellet Sundsvall. Lokalporto 10 öre, Riksporto 15 öre fram till 1942-04-01.
Los50 Lund 1941

Lokalbrev Stockholm 1, blir eftersänt med Lösenetikett 6a, som Riks till Lund. Ankomstsstämplad Lund  1941-06-06, men Retur Stockholm och Lösen ej redovisad. På baksidan röd stämpel Ej L-Ö.

EftersMSt 1942 Lokalbrev frankostämplat med Lic. 506 Stockholm 1942-07-24. Lokalbrev Eftersänts som Riksbrev med 10 öre Folkskolan till Malmö 1942-08-05. Eftersänt igen till Vasavägen Stocksund. Lokalporto 10 öre, Riksporto 20 öre från 1942-04-01.
Fra 727 1942 Lokalbrev som eftersänts som Riksbrev. Belagt med lösen för felande porto 5 öre. Stockholm 1942-07-25
Efters kB31 1943 kB 31 sänt Lokalt inom Borås 1943-01-10 från Handelsbanken. Eftersänt 2 ggr. först till Västra Torup som Riksbrev 1943-01-11. Eftersänt vidare till Wästervik där Löen erlagts med 10 öre 1943-01-12. Dubbla lösenetiketter 6a, varav den undre är delvis bortriven.
Efters 1943 1943 Lokalbrev frankostämplat med Lic. 9711 Stockholm 1943-02-19 till Vasavägen Stocksund. Uppfrankerat och Eftersänts som Riksbrev med 10 öre till Råneå.
Efters m26 lösen 1944 Frankostämplat "Lokalbrev" Lic. 9767, stämplat 1944-09-15 som har eftersänts till Furusund. Eftersom det blev ett "Riksbrev", så har det Lösenbelagts med 5 öre. Det har därefter återigen blivit eftersänt till Folkungagatan, Stockholm.
Wind KnislEl 1945 Knislinge El-verk. Lokalbrev 15 öre GV stämplat Knislinge 1945-01-22. Brevet uppfrankerats till Riksporto 20 öre.  Eftersänt till Gårrö.
Los50 Riks 1945

Lokalbrev inom Västerås frankerat 15 öre 1945-07-14. Eftersänt som Riksbrev och blev därför lösenbelagt med felande porto 50 öre.

Losetik lokal 1946 Lokalbrev 15 öre till Hovmarchalken Slottsbacken, Stockholm. Eftersänts som Riksbrev till Sofiero Hälsingborg 1946-07-10. Löesetikett 5 öre
m26 Bifr 1940 1922-10-01 var lokalporto 10 öre, Riksporto 15 öre. 1942-04-01 höjdes Riksbrev till 20 öre. Detta brev frankostämplat 1940-08-19 Lic. 6776, är frankerat som lokalbrev med 10 öre, men bifrankerat med 5 öre frimärke = Riksporto. Inget tecken på Eftersändning eller lösen av något slag. Med fönsterkuvert är det svårt att avgöra OM adressaten var lokalt eller riks ? Troligen bifrankerat redan på företaget.
Efters_Fonster 1951-01 Lokalbrev Frankostämplat 015 öre inom Stockholm. Bifrankerat 5 öre och Eftersänt Malmö, maskinstämplat Stockholm Ban 1951-01-24.
Lu12j Johan. 2002 Lokalpost > Postiljohan Karlstad 19.2.02 < Porto Betalt-stämpel P 500 till Pn 218 90. Brevet VideoJetstämplat: 2002-02-20 Karlstad 041. Lokalbrevet blev inrikesbrev.    

Inrikes brev Eftersänt Utrikes, blev porto för Utlandsbrev

Bild   Lokalbrev, inrikes blev Utlandsbrev Beskrivning
Efters_85FI 1885-05 Lokalkort stämplat Stockholm 5 TUR, 1885-05-17. Eftersänt till Åbo [ ANK 20/5].
Efters Florens 1905-10 Brev frankerat 10 öre OII från Upsala 1905-10-23 till Karlavägen Stockholm. bifrankerat 10 öre OII stämplat PKXP No34B 1905-10-24, med adress Retour Poste Restante Florens Italien.
Efters 1907Visby 1907 Litet brev frankerat 10 öre OII, avsänt Visby (otolkbar stämpel) till Stockholm. Ankomststämplat Stockholm 1, 1907-04-30 J 11. Utdelat 3 TUR, bifrankerat 10 öre OII stämplat Stockholm 1, 1907--05-01. Eftersänt till Wiesbaden och där ankomststämplat 1907-05-03.
Efters Engl48 1948 Frankostämplat brev med Lokalporto 15 öre, eftersänt till England som normalt borde kostat tillägg 15 öre. Troligen är det flygtillägget som kostar 10 öre.
Efters_LuBerlin 1957 Inrikes brev frankerat 25 öre GVIA, stämplat Eskilstuna 1957-01-31 till Lund. Eftersänt till Södra Rörum. Uppfrankerat med 15 öre stämplade Hörby 1957-02-04 och Eftersänt till Berlin.

 

Förkortad Eftersändning samt andra kombinationer

Bild År Beskrivning

EftBegr

1933

Livförsäkringsbolaget Framtiden, stämplat Värnamo 1933-07-16 till Odensjö. Förkortad inom 10 dagar  

Efters Lit49

1949

Adresskort Bl. 239 b. (Mars 48.) Pv. tr. Sth. Frankerad 3,80, stämplad Göteborg 1949-11-29. Etikett [På grund av den f.n. stora paketanhop ....] Eftersändningsetikett stämplad Kil 1949-12-19. Götene 1949-12-03, Kil 1949-12-13. Lit 1949-12-22  och utlöst där.  
Efters_icke 1978-03 "Detta brev får icke eftersändas" Stämplat Norrköping 1, 1978-03-21  
Efters_Osby 1983-03 [Till Postpersonalen Om adressaten begärt eftersändning på grund av . . . . . ]  Tjänsteförsändelse B  Televerket, stämplad OSBY 1983-03-07. Retur avsändaren.  

Eftersändning efter 1950 (utan etikett, handskrift,stämpel eller med stämpel)

Kassanytt 9 1971: Påskrift av adress ska ske i ruta som avs. uppgivit. "Vid eftersändning anges nya adressen här"

Bild År Beskrivning
Efters Reyk 1951 Vykort fråb Göttingen 1951-09-21 till Reykjavik, Island. Eftersänt 1951-10-01 till Stockholm. Eftersänt 1951-10-19 till Bromma
Red17 Dahlia 1952 Brev från Stockholm Ban 1952-04-19 med  3 x 25 öre till Passenger M/S Dahlia, Svenska Lloyd. Stämplat EFTERSÄNDES: Stämplat Göteborg 1 1952-04-22, Obeställb. avd.
Red17 Högmarsö 1955 Litet brev från Stockholm till A. Nyberg ombord på båten S/S Högmarsö. Eftersänt till L.K.A.B. Luleå. (S/S Högmarsö Såld 1948 till RED AB REX, Stockholm.)
Efters Lidk 1957 Brev till f.d. Maskinchefen på ett antal fartyg. Frankerat 25 öre, maskinstämpel 214 Göteborg 1957-04-19 till Falkenbergs Varv. Eftersänt Lidköping 1957-04-24, och åter  eftersänt Karlstad 1957-04-25.
Efters Cannes 1957 Vykort från Cannes, Frankrike 1957-09-16 till Göteborg. Eftersänt med Schweitzerstämpel Göteborg 3, 1957-09-19 till England  .
Efters Bromma4 1961 Vykort stämplat Lysekil 1961-07-17 till Stockholm K. Eftrersänt St. Eriks Sjukhus stämplat Eftersändes, troligen privat stämpel. Bromma 4 1961-07-18.
Efters_Bak64 1964- Fönsterkuvert med 5-radig stämpel "Adressaten har avflyttat  ......" på baksidan. Frankerat 35 öre stämplat Tågarp 1964-03-10. Retur avsändaren.
  1966 1966-07-05 kom samlingskuvert för Eftersändning i format B4 (250x353mm) Bl. 2214.14.
Reklamation 1967 Felsänt brev till Storvik, skulle till Storfors. Stämplad "Den angivna adressen finns ej.....", samt Storvik 1967-06-07. Brevet sänt till Reklamationskontoret i Stockholm där eftersändningen  till Storvik gjordes 1967-06-12
Efters Stackgr 1968 Bl 11 (Dec 60) Inrikes Postanvisning från Klemensnäs 1968-07-01 till 93034 Stackgrönnan. Eftersänt till 93100 Skellefteå 1. Protektstämplad EJ ÖVER 100 KR. Postnummer infördes 1968-05-12, vilket var strax innan .
7024 1969 m/44- Lic.nr 7024, 4-ställig Francotyp Cc. Wallenius Line Stockholm bifrankerat med 00.25 samt eftersänt till Antwerpen. 45 öre Nobel stämplat Örkelljunga 1969-01-21.
7024 ast 1969 m/44- Lic.nr 7024, Wallenius Line Stockholm bifrankerat med 00.25  På baksidan röd stämpel: Försändelsen har av rederiet bifrankerats med ___25___ öre
Wind PSEfters 1972 PS - Fönsterkuvert 2214.17 (Okt 68) med, [Begäran om eftersändning, definitiv avflyttning]. Stämplat Hässleholm 1972-04-04
Efters 5413 1972 Brev stämplat Oxelösund, 1972-05-31 till Radio Officer på m/s Commodore Charles H. bifrankerat med 10 öre frankostämpel Lic. P.B. 15413
Try_XBSimr 1974 Trycksak XB frankerad rätt porto 45 öre, stämplad Simrishamn 1974-11-06. Eftersänt 38402 Blomstermåla.
Efters 2010 1977 Adresskort Bl 2010.03 från Stockholm 1977-08-26 frankostämplat porto  1015. Eftersänt med ny frankering på baksidan stämplad Härnosand 1977-08-31.
Efters_79U 1979  Handstämpel med UMEÅ 2 RET. EFTS  16.11.79 på frimärke.
Efters City 2005 CityMail har sina egna etiketter som till viss del liknar Postens senare "Stor gul". Tidning distribuerad av CityMail, till adressat som flyttat. 2005-05-
Efters 2260 2007 Den som har flyttat och begärt Def. eftersändning av sin post får ibland Bl. 2260.02 för att meddela avs. sin NYA adress. Här en sådan blankett använd / sorterad 2007-01-11.

Eftersändning Upphörd.

Bild   Beskrivning
Efters Upph Tele 1971 Tjänstekuvert Televerket [Stämplas ej], på baksidan stämplat Lönsboda 1971-10-04. Lila stämpel 64x 20 mm, [ ] EFTERSÄND
Efters 2050 1973 Bl 2050.  (Mars 65). Stämplad Sundbyberg 1973-12-07. Återkallande av Eftersändning, stämplad Upphörd

Eftersändning utrikes.

Bild År Beskrivning
Efters Berlin 1905-05 Brevfrankerat 20 öre OII stämplat Stockholm 1905-05-09, ankomst Amsterdam 1905-05-11, eftersänt till Berlin ankomst 13:e
Efters HolmsNo 1974 Inrikes brev 75 öre från Helsingborg 1974-07-20  till Göteborg. Eftersänt utrikes 1974-07-22 till Norge, stämplat Holmsbu 1974-07-26. Eftersänt till V. Frölunda

Vidaresändning - Svårfunnen adressat

eller kanske rentav återanvänt. Adressaten okänd kan bli Retur avsändaren.

Bild År Beskrivning
Efters_Lulea 1902 Vykort från Skansen till Svartön, Luleå. Frankerat 5 öre OII och stämplat Stockholm 1, 1902-06-13. Ankom Luleå 1902-06-14, stämplades Svartöstaden 1902-06-27 samt Luleå 1902-06-27.  Antecknat med grön penna "retour".
Efters_Faarup 1905-08 Vykort frankerat 5 öre OII, stämplat Eksjö 1905-08-06 till Skandersborg, Danmark. Eftersänt flera ggr. Stämplat Kjøbenhavn 1905-08-04, Skandersborg JB. P. E. 1905-08-08, Randers 1905-08-09, FAARUP 3 POST 08-08, FAARUP 3 POST 08-09,
Efters Emil07 1907 Brev stämplat Simrishamn 1907-04-18 till Artisten Emil Österman (1870 - 1927) Hamburg. Eftersänt  Charlottenburg 19/4. På baksidan stämplat Hamburg 1907-04-19, Charlottenburg 1907-04-20.
Efters Emil 1909 Brev stämplat Stockholm 1909-10-23 till Emil Österman (1870 - 1927) Sveriges Konstkommisionär, Glaspalatset, Munchen. Eftersänt Gemen, Bayern, Charlottenburg och slutligen Graf v. Landsberg. Inga poststämplar utan bara handskrivna adresser.
Efters Qville 1910 Brev stämplat Göteborg 1910-09-07, först sänt till Handlande Hemmansägare Christiansson, Johan Hilmer med adress Borgarna, vilket var en postort som inte fanns. (ligger i Tierps kn. Skulle nog varit Borgane som ligger vid Kville, Bohuslän)  Brevet verkar då ha returnerats direkt med en stor röd etikett som är bortriven. Det har åter frankerats och dagen efter på nytt sänts med adress Qville (Tanums kn, Bohuslän)
Efters_Hell 1917-07 Brev från England. Frankerat 1 Penny stämplat London 5 JUL 17B. Till Stockholm  ?  ? Eftersänt Falsterbo.  Var fanns J. Hellner Esq.  ?  ?  ?
Efters_Hellbak 1917-07 Baksidan av brevet ovan från England. Frankerat 1 Penny stämplat London 5 JUL 17B. Eftersänt Falsterbo
Efters Marstr 1927 Vykort från England stämplat 1915-08-06 till Köpenhamn. Stämplat Marstrand 1927-08-09, Köpenhamn 1927-08-11, Helsingör 1927-08-12, Helsingör 1927-08-15, Helsingör 1927-08-15, Linköping 1927-08-16, Marstrand 1927-08-18. Summa 9 stämplar
Efters_Lundsberg 1928-08 Brev frankerat 25 öre GV stämplat Lundsbergsskola 1928-08-03. Adressat Svenska Kolonien Amsterdam. "okänd på konsulatet".Ankomststämplat Amsterdam 1928-08-23.
Efters_Finja31 1931- bKe 19 (214) sent sänt stämplat Stockholm 1, 1931-09-25 till Finja. Posten tolkade adressen Fittja. Förtydligat adressen till Finja.
Efters_Vidare 1937 Vykort från Stockholm frankerat 10 öre Lejon, stämplat Stockholm 1937-07-24 till Härnösand. Vidaresändes K. T. H. Gnesta
Efters_GladP 1960 Påskkort avsänt Stockholm Ban 1960-04-14. Ankomst Göta1960-04-16. Vidaresänt Gäta? Stämplat Floby 1960-04-19. Stämplat Göta 1960-04-19. Vidaresänt Gävle?. Kanske kom kortet fram ?
Lu2 102 Lund 1975 Röd stämpel "V G MEDDELA AVSÄNAREN KORREKT POSTADRESS !" använd i Lund 5 1975-09-30
Efters Vid 1988 Etikett Vidaresändes som A-post. Använd Nässjö P 1988-10-22
     
       

Se även Poste Restante, där etiketten använts för eftersändning till PR.

Begränsad Eftersändning har Carl Lamm i sin Frankostämpel istället för Reklam / Logo / slogan, år 2000.
  Begränsad Eftersändning har Pitney Bowes i sin Frankostämpel istället för Reklam / Logo / slogan, år 2004-10-08.

Stämplar Eftersändes, EFTERSÄNDES.

Bild År mm. Beskrivning
Eftersändes 1927 61  mm lång svart stämpel slagen i Trelleborg? Stämplat Säffle 1927-06-13, Eftersänt Kämpinge, Kungstorp
Efters_NewZ 1936 30 Brev från New Zealand frankerat 1 + 1 D stämplat 1936-12-26. (T 10) samt 30 mm lång lila stämpel EFTERSÄNDES troligen slagen i Marstrand ? Eftersänd Göteborg 1937-02-10, Eftersänd Saltsjö-Duvnäs PKP 8 1937-02-11. Det synes dock inte som att Posten Sverige tagit ut någon Lösen.
Eftersändes 1942 35  mm lång lila stämpel slagen i Stockholm 1942-10-24, Eftersänd till Hamnkontoret Sikeå
Eftersändes 1952 41  mm lång lila stämpel slagen i Limhamn 07.08.1952
Eftersändes 1955 41  mm lång lila stämpel slagen i Limhamn 22.06.1955, Eftersänd Höör

PoRe Trondh

1951 43  mm lång svart stämpel slagen i Hässleholm 13.8.1951 Eftersänt till Trondheim
Eftersändes 1957 48  mm lång lila stämpel slagen i Höganäs 04.10.1957
Eftersändes 1953 49  mm lång lila stämpel slagen i Landskrona 22.06.1953, Eftersänd till Uppsala
Red17 Embla 1951 45 Brev från Malmö 1, 1951-08-09 till Rederi Svea, Stockholm. Eftersänt och bifrankerat med frankostämpel 005 öre till D. Burger & Zoon, Rotterdam  Holland, där det Transormasorterats med rött JF. M/S Embla
       
       

Blanketter relaterade till Eftersändning

Bild   Beskrivning
Bl. 801   Värnpliktigs adressanmälan Bl . 801 (Maj 42.)
Bl 2050.02   "Återkallande av Eftersändning" (Juni 69) skickad från Gravenhagen, Holland 1972-07-31 till Finspång
Bl 2050.08   "Begäran om förlängd giltighet för eftersändning" (Okt 68)
Bl 2102.15   "MEDDELANDE Otillräckligt frankerad begäran om eftersändning". Stämplad Östersund 1978-07-21
EFTP_Yxne35 1935 Detta kort kan väl räknas som en tidig begäran om "Lagring" trots att begreppen ännu inte fanns. Skrivet på ett Brevkort med särskild adressremsa. (EFTP). Stämplat Norrköping 1, 1935-09-09.

Eftersändning - Retur avs. - Studsbrev och andra med 2 länders frimärke?

Bild År Beskrivning
Efters FR1915 1915 Vykort skrivet i Frankrike 1915-03-22, frankerat 2 x 5 c skickat till Örebro. Kortet Återanvänt med röd text och röd Retour till Paris. Frankerat 10 öre Medaljong maskinstämpel 203, Örebro 1915-03-31.
Los 1936FB 1936 Vykort Riks, Sigtuna till Göteborg. Eftersänt utrikes utan uppfrankering. Lösenbelagt i England med ½ Penny

Efters Studs

1948

Brev med 40 öre GV stämplat Linköping 1948-04-19 till Switserland. Antecknat inconnu (= okänd). Retur avs. (s.v.p. är en förkortning av s’il vous plaîtmed Schwetziska frimärke 20 + 20 rappen, stämplade Geneve 3, 1948-06-21. Studsbrev - 2 länders frimärke

Efters EngSve

1952

Brev frankerat 30 öre + enelskt märke stämplat Vänersborg 1952-01-23 till Birmingham, England

 Privat Eftersändning ?

Bild År Beskrivning
Efters_AU69 1969 Brev från utlandet till Kommunikationsdepartementet, Mynttorget 2. Eftersänt Brinken "MED BUD". Stämplat 1969-

Beskrivning av Eftersändning via GLP.

Automatisk   Eftersändning

När alla Videojet kopplats bort hösten 2008 så började Posten testa den för tjänsten Automatiska Eftersändningen. Omprogrammering av Videojet och troligen även sorteringsmaskinerna. Det var lite inkörningsproblem, men under våren 2009 började man få ordning på det. Sommaren 2009 så började breven dyka upp i verkligheten.

Utdelning: Den nya adressen printas nu med svart bläck nederst i försändelsen högra hörn och den gamla adressen syns som tidigare. Försändelsen ska delas ut enligt adressen nederst i högra hörnet.

Bild/Efters År Automatiska Eftersändningen Beskrivning C6, C5 mindre kuvert
GLP Osby 2009-07 Porto Betalt C5-kuvert med text Blåklintsvägen 11 28343 OSBY. Ankom Bgd 2009-07-17. Denna dag fick maskinen hjärnblödning och Eftersända nästan allt.
GLP 5olika 2009- 5 olika kuvert, som fått den automatiska eftersändningen applicerad på kuvertets nederkant. Där fanns tidigare klartexten Vem, När och Var brevet sorterats. Dessa är från terminalen i Malmö och från  2:a hälften av juli 2009.
GLP Skilln 2010-03 Skillnad mellan C 5 och C 6-kuvert från 2010-03-12
GLP Hsh 2010-09 Brev som borde ha eftersänts med automatik hamnade istället bland kraschposten. Brevlåda blev utsatt för sabotage med eld och hamnade istället i plastficka för skadade försändelser. 2010-09-06
GLP GbgE 2011-04 C6-brev med Automatisk eftersändning i Göteborg. Lägg märke till den helt nya stilen (fonten) jämfört med tidigare. Stämplat Malmö 2011-04-13
GLP_LasKsd 2012-09 Vykort från Nederland, sänt 2012-09-02 till Hässleholm. Har av någon anledning har det fått "Lasarettsboulevarden 18 H 29133 Kristianstad" som automatisk eftersändning.
GLP_Kapt 2012-12 Julhälsning Automatiskt Eftersänd. Stämplat Julfrimärke GOD  JUL 2012-12-20.
GLP Telia 2013-04 Porto Betalt C5-kuvert med 153 mm. läng text  med Automatisk eftersändning. Kom tillsammans med post daterad 2013-04-10
  2014  
GLP Rol 2014  
GLP_C-O 2015-03 En något annorlunda Automatisk Eftersändning är nog denna på ett "Porto Betalt  "C5-kuvert med inkjettexten längst ned "C/O MANUELL HANTERING BOX . . . . ." Ankom företaget 2015-03-.
GLP_Guletik 2015- Tidigare satte Posten ofta på denna gula etikett. Har de slutat med det ? ? ?
GLP_15Manu 2015- C6-brev med manuell eftersändning. Frimärket ostämplat, men Gul etikett med rätt adress påsatt.
GLP_15Auto 2015-12 C6-brev med Automatisk eftersändning. Frimärket stämplat God Jul! Göteborg 2015-12-14
Efters_MAN 2015-06 C5-brev med Automatisk eftersändning "C/O  MANUELL . . . ." Frimärket stämplat Malmö 2015-06-25
Efters_Au16 2016-05 C6-kuvert stämplat och sorterat i Malmö 2016-05-31  dessutom med Automatisk eftersändning.
Efters_Katrine 2016-12 Del av C6-kuvert med ostämplade äldre frimärke. Längst ned i svart text POSTNORD. Undrar just vad detta ska tolkas som. Har det något att göra med  Automatiska Eftersändningen som kanske blivit sjuk i systemet? Ankom adressaten 2016-12-05.
Bild   Beskrivning C4 större kuvert
GLP SFM 2011 Automatisk eftersändning via den nya SFM i Göteborg. lägg märke till den helt nya stilen (fonten). Beskuret frankostämplat A4-kuvert med nedre högra delen daterad 2011-
Bild/Efters År Manuell Eftersändningen Beskrivning C6, C5 mindre kuvert
Efters_HshLu 2019-07 C6-kuvert eftersänt 2 ggr. PostNord har ifrågasatt Eftersändning med ( ? ) Man har dock inte ifrågasatt, det ostämplade frimärket ? 🤗  :)  :( Dock sorterat både på fram och baksida.

Definitiv eftersändning som har gått ut: Om en definitiv eftersändning inte gäller längre, sorteras brevet efter mottagarens adress och tas omhand som obeställbar försändelse. Returneras med gul etikett till avsändaren.

2018 upphörde de GULA etiketterna att användas. En större vit etikett, delvis tryckt  användes framåt.

Bring

Efters Bring13

2013

Fönsterkuvert med Porto Betalt, eftersänt av Bring med grön etikett. Ankomst 2013-05-10
     
 Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till. ==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

Litteraturhänvisning.

Psn 1968/59 Postens olika blankettförteckningar
  SSPD 2005 nr 1 artikel av Jan Olof Edling