FTP.

Folded Typewriter Postcard.  Postverket i Sverige kallade korten  "Brevkort med särskild adressremsa".

Läs mer i boken Folded Typewriter Postcards

Enligt R. M. Bells studier, så var Sverige det fjärde landet att införa dessa vikta Brevkort. Det tidigaste svenska han funnit är stämplat 1917-03-14 och senaste 1964-09-21.

Brevkort, speciellt utformade att användas i en skrivmaskin. De blev nationellt och  internationellt tillåtna, trots att de kunde vikas ihop till dubbel tjocklek. De taxeras som brevkort och befordras på samma sätt som vykort.

Ur 1914 års Cirkulär Nr3 .

""I vissa främmande länder är det numera medgivet, att kort, som i övrigt uppfyller villkoren för befordran mot brevkortsporto, får taxeras som brevkort,

 fastän adressen anbringats å en särskild, med kortet vid dess nedre långsida sammanhängande remsa av samma längd som kortet, vilken remsa före kortets

avlämnande till postbehandling uppvikits mot själva kortet och fastklistrats vid detta.

Med anledning av framställningar i ämnet har Kungl. Generalpoststyrelsen funnit skäligt medgiva, att från och med den 1 nästkommande mars dylika

kort må i den inrikes postutväxlingen befordras såsom brevkort, under villkor att adressremsans bredd ej överstiger hälften av brevkortets bredd och att remsan är

helt och hållet fastklistrad vid kortet. Dessutom är det önskvärt, att adressremsan ej användas för annat ändamål än för adressens anbringande. Om således

exempelvis avsändaren vill i tryck angiva sitt namn på kortet, bör detta ske upptill i vänstra hälften av själva brevkortets framsida.

 

Provkort, utvisande utseendet av sådana enskilde brevkort, varom nu är fråga, utsändes samtidigt härmed till postkontoren, jämväl för utdelning till underlydande poststationer.

Enligt överenskommelse med den tyska postförvaltningen skola från och med ovannämnda 1 mars kort av omhandlade slag befordras såsom brevkort

även i utväxlingen mellan Sverige och Tyskland.

 I detta sammanhang har Genernlpoststyrelsen bestämt, att § 9 i allmänna poststadgan skall erhålla följande ändrade lydelse:

I den inrikes postutväxlingen ävensom i förbindelsen med de främmande postverk, om vilka sådant särskilt tillkännagives, må adressatens namn och adress

angivas å en med kortet vid dess nedre långsida sammanhängande, mot kortetsframsida uppviktremsa, under villkor att denna remsas bredd ej överstiger hälften av brevkortets bredd och att remsan är helt och hållet fastklistrad vid brevkortet.""

 

Många av dessa kort hade tryckt text:  Brevkort, Trycksak eller saknade sådan text. Det har i Sverige funnits ett flertal olika typer av försändelser, som var av lite annat slag än vanliga frimärkta försändelser. Brevkort infördes i Sverige 1872-01-01. Österrike var dock först, redan 1869 följt av bl. a. Tyskland och Finland. Flera olika försändelseslag har förekommit i Sverige. Brevkort skulle vara tillverkade av kartong eller papper av sådan fasthet, att de inte hindrade postbehandlingen.

1940 och 1955 skrivs det under Brevkort i Sveriges Statskalender: "Adress kan få angivas på helt fastklistrad adressremsa eller adressetikett."

1981 föreslogs införandet av ett nytt Ekonomibrevsporto. Läs mer här

Efter 1981-06-01 fanns inte begreppet Trycksak kvar i Postens inrikes taxor. Det blev då endast 1:a klass brev, Ekonomibrev och Föreningsbrev samt ett antal tilläggstjänster.

 Föreningsbrev upphörde dock 2015-01-01.

31 december 2017 upphörde möjligheten att privat skicka frimärkta Ekonomibrev .

Frankotecken, (frimärke) som motsvarar avgiften för en  vanlig trycksaksförsändelse med enkelt porto hade länge grön färg. Numera (2000-talet) är frimärken bara färgglada "självhäftande etiketter" oftast utan valör. 

Ett riktigt tidigt objekt som vikts och klistrats ihop är dessa från Skånska Hypoteks Föreningen. Här gällde det dock att dölja innehållet, avgifter TILL Hypoteket. Man betalade även fullt inrikes brevporto med 10 öre. Kan detta ha gett en ide/uppslag till  "Brevkort med särskild adressremsa" ?.

EFTP_Hyllstofta Försändelse frankerad 10 öre och skickad från Lund 1894-05-01. Stämplad Hyllstofta 1894-05-20 Eftersänt, Retour till Röke.
EFTP_Hyllst Samma som ovan, men uppvikt. Klistret i nederkant, från ytterkanterna till markeringarna
EFTP_LundHypo Försändelse från  Skånska Hypoteks Föreningen. Vikt och hopklistrat till Malmö Sockerfabriks AB. Frankerad med 10 x 1 öre, stämplade Lund 1895-08-06.
EFTP_1905Sth Dubbelt kort
EFTP_Yersey Skånska Hypoteksföreningen, frankerat 10 öre OII. Stämplat Lund 1910-02-10 till AB Yersey Ladugårdar, Barkåkra
     
 
Main page Posthistoria Helsaker Trycksaker PKM - Kod 4
  FTP Vikta Brevkort Ovikta Brevkort FTP till o från utlandet Länksidan

FTPs  

Economical Folded Typewriter Postcards - EFTP

Har i utlandet tidigare även kallats EFBP - Economical  Folded Business Postcards = Vikta Brevkort för skrivmaskin

I Genaralpoststyrelsens Cirkulär kallades de "Brevkort med särskild adressremsa".

                                   

Imperial Skrivmaskin

I början av 1900-talet var det inte tillåtet att klistra märken och annat på brevkort, utan bara Postens etiketter var tillåtna på ett "Brevkort".

Tidigast omtalas dessa FTP brevkort i Kungl. Generalpoststyrelsens Cirkulär 1914 No 3, där man kan läsa om "Brevkort med särskild adressremsa".  De var i vissa främmande länder medgivna att taxeras som brevkort. Med anledning av detta beslöt man i Sverige att från och med nästkommande 1 mars tillåta, att dessa befordras som inrikes brevkort. Adressremsan fick dock inte överstiga hälften av kortbredden. Från samma datum blev det tillåtet med utväxling mellan Tyskland och Sverige. I Cirkulär1914 No 7 blev det även tillåtet till Österrike från 1 april 1914.  I Cirkulär 1915 No 6, blev det tillåtet i utväxling med Danmark och TILL Norge från 1 april 1915. De var då tillåtna att använda mellan Sverige, Tyskland, Östrrrike och Danmark. De blev i Cirkulär 1915 No 20 även tillåtna till och från Norge.

Vikta Brevkort, särskilt utformade för användning i en skrivmaskin. Smidigt att skriva, såväl innehåll som adress på samma sida. Därefter viktes kortet, så adressen blev synlig på kortets andra sida. Den vikta delen fick dock inte vara mer än halva kortbredden. På adressidan skedde även frankeringen. Dessa kort blev, nationellt och internationellt godkända, trots att de viktes ihop och blev delvis dubbel tjocklek. De taxerades som Brevkort och under 1930-40-50-talen vanliga i flera olika länder i vår närhet. De har troligen använts i stora delar av Europa 1914 till 1980-talet.

I 1925 års Allmänna Poststadga § 28:3 blir korten tillåtna utan några förbehåll. Jag använder i fortsättningen det i utlandet vedertagna enkla begreppet

FTP.

 Kortens storlek fick maximalt vara 148 x 105 mm och minimum 105 x 70 mm. fram till 1 januari 1933 då det ändrades till 150 x 105 mm och 100 x 70 mm.  I Sveriges statskalender 1940 och 1950 skriver man under Postunderrättelser, Brevkort:   "Adress kan få angivas å helt fastklistrad adressremsa eller adressetikett."

Kortens vikta del med storleksyta: 29,5 cm² (148 x 20 mm), 47,5 cm² (140 x 34 mm), 67,5 cm² (150 x 45), 68,5 cm² (137 x 50)  69 cm²  (147 x 47),  72,5 cm² (142 x 51), 79,5 cm² (142 x 56) 88,2 (140 x 63 mm), 89,6 (140 x 64),  92,5 cm² (149 x 62), mm. 121,2 cm²  146 x 83 mm.  Största vikremsa hittills .

Kortens vikning kan vara tandad eller streckperforerad.  På 1930-talet tryckte ofta distributören sitt namn, överst på den icke vikta delen, vilket var helt riktigt enl. Cirkulär. På remsans övre del finns ibland en prägling  i relieff :

"Elastic"-kort --- Kontorsfourneringen - Stockholm. (1932, 1934, 1948)  samt i relieff,

.

Bild Länk År

Beskrivning av "SELBSTKLEBUNG," Relieffobjekten

       
       
EFTP_Turion31 1931-04 Tryckt och maskinskriven adresskort från Turion Göteborg 1931-04-07.
Stansat "* * * Selbstklebung , "Perfekt" I I I I   *  *  *  * * * " .
EFTP_SelbTuri 1931-04 Tryckt och maskinskrivet kort från A.-B. TURION. På fliken texten * * *Selbstklebung  Perfekt"  I I I I * * * * * * * *, i upprepat reliefftryck. Frankerat 5 öre Lejon stämplat Göteborg 1, 1931-04-07.
EFTP_Turion31 1931-04 Tryckt och maskinskriven adresskort från Turion Göteborg 1931-04-07.
Stansat "* * * Selbstklebung , "Perfekt" I I I I   *  *  *  * * * " .
EFTP_SelbDR 1931-09 Helt maskinskrivet kort från Aktiebolaget G. F. Tunelius. På fliken texten SELBSTKLEBUNG. D. R. G. M. (ELSTIG) , i upprepat reliefftryck. Frankerat 10 öre Lejon stämplat Tierp 1931-09-14.
EFTP_Selbst 1933-05 Helt maskinskrivet kort från Aktiebolaget Stridsberg & Biörck. På fliken texten SELBSTKLEBUNG. "PERFEKT" *, i upprepat reliefftryck. Frankostämpel Lic. 1988. Frankerat 10 öre stämplat Trollhättan 1933-05-24.
EFTP_Orebro 1934-04 Tryckt och maskinskrivet kort, från Gustafsson i Örebro. Frankerat med 10 öre Lejon, maskinstämpel 709 ÖREBRO 1934-04-30. Reliefftext på kortet. SELBSTKLEBUNG D. R. G. M. (ELASTIC) logo
EFTP_Orebro 1934-04 Tryckt och maskinskrivet kort, från Gustafsson i Örebro. Frankerat med 10 öre Lejon, maskinstämpel 709 ÖREBRO 1934-04-30. Reliefftext på kortet. SELBSTKLEBUNG D. R. G. M. (ELASTIC) logo
fra_P_Fratill_355 1934-06 TRYCKSAK frankerat med 5 öre Lejon stämplat Lidingö 1, 1934-06-07. Bifrankerat  med 5 öre frankostämpel Neopost 3 Lic. 355, stämplad Lidingö 1 på adressremsan.  På fliken 150 x 45 mm finns texten * DRPa* ELASTIC = NO *, i upprepat reliefftryck.
fra_P_Fratill_355 1934-06 TRYCKSAK frankerat med 5 öre Lejon stämplat Lidingö 1, 1934-06-07. Bifrankerat  med 5 öre frankostämpel Neopost 3 Lic. 355, stämplad Lidingö 1 på adressremsan.  På fliken 150 x 45 mm finns texten * DRPa* ELASTIC = NO *, i upprepat reliefftryck.
EFTP_Dieden 1934-10 TRYCKSAK, Tryckt och maskinskrivet kort från Aktiebolaget H. Dieden & Co.  Frankostämpel Lic. 2736, frankerat 005 öre stämplat Malmö 1934-10-01. Reliefftryck  SELBSTKLEBEKARTE "ELASTIC" DRP >.
EFTP_Dieden 1934-10 TRYCKSAK, Tryckt och maskinskrivet kort från Aktiebolaget H. Dieden & Co.  Frankostämpel Lic. 2736, frankerat 005 öre stämplat Malmö 1934-10-01. Reliefftryck  SELBSTKLEBEKARTE "ELASTIC" DRP >.
  EFTP_KnutS 1938-10 Helt maskinskrivet brevkort från Starfors Tegelbruk Heby. Frankerat 5+5 öre  GV stämplat Heby 1938-10-22. Adressremsan finlinjerad. Stansad SELBSTKLEBEKARTE <<ELASTIC>> D.R.W.Z.
EFTP_SelbTuri 1931-04 Tryckt och maskinskrivet kort från A.-B. TURION. På fliken texten * * *Selbstklebung  Perfekt"  I I I I * * * * * * * *, i upprepat reliefftryck. Frankerat 5 öre Lejon stämplat Göteborg 1, 1931-04-07.
EFTP_SelbDR 1931-09 Helt maskinskrivet kort från Aktiebolaget G. F. Tunelius. På fliken texten SELBSTKLEBUNG. D. R. G. M. (ELSTIG) , i upprepat reliefftryck. Frankerat 10 öre Lejon stämplat Tierp 1931-09-14.
EFTP_Selbst 1933-05 Helt maskinskrivet kort från Aktiebolaget Stridsberg & Biörck. På fliken texten SELBSTKLEBUNG. "PERFEKT" *, i upprepat reliefftryck. Frankostämpel Lic. 1988. Frankerat 10 öre stämplat Trollhättan 1933-05-24.
       
       

 

 

Relieffstämpel

Beskrivning av objekten

* DRPa* ELASTIC = NO *   (19) D.R.W.Z. SELBSTKLEBEKARTE ((Elastic)) D.R.W.Z.  (1935)
* Perfecta Bolzano *   (tyska kort) SELBSTKLEBUNG D. R. G. M. (ELASTIC) SELBSTKLEBUNG  logo  (1932, 1936,1939)
<<OMKA FIX<<MARQUE DEPOSEE<<  (tyska kort)  
SELBSTKLEBEKARTE <<ELASTIC>> D.R.W.Z. (1936,1939) Selbstklebung , "Perfekt" I I I I   *  *  *  * * * (1931)
Selbstklebung ,, Perfekt" * *(1932, 1941) SELBSTKLEBEKARTE "ELASTIC" D.R.P
* * SELBSTKLEBUNG "PERFEKT" * *  (19) *   *  Selbsklebung "Perfekt" *  *  (1933)
Selbstklebung ( ELASTIC ) D.R.G.M. (1929) vänster kant tyskt kort  

 

Variationen på kortens utseende är stor.  Några av leverantörerna av dessa kort, har dessutom tryckt sitt namn/ Logo på korten: Ahlström & Nordbergs Tr (1927),  o o o  A.-B. BORÅS TRYCKERI & KARTONGFABRIK 10 45 1000, o o o   CENTRALTRYCKERIET, BORÅS 22415,   o o o Duvbo Acsidenstr. A.-B. 3. 39, (1939)   o o o  Ekon (1926-27), Kontorssystem Gbg. (1934),  o o o  "Elastic"-kort --- Kontorsfourneringen, Stockholm , (1932)  o o o   Form. 1 67 n:r 1794 Aug. 20. 1000 ex. (1921).    o o o  Form. 227. 7. 27. 10.000. (1927),  o o o  GEFLEB. TR. A.-B., GEFLE (1944),  o o o  Gefleborgs Tr.A-B, Gefle (),  o o o   H. Gelierstedt Tr. Sthlm. (1918),  o o o  GUNNAR MÅRTENSSONS BOKTR. HÖRBY (1958)  o o o  HANDELSTRYCKERIET, GÄVLE,(1929-30),  o o o  HELLSTRÖM & LÖHMANS TR. GEFLE (1934),  o o o  Herma o o o  "Gepoka" Postk. ges. gesch. Otto Schob Berlin SW, 68. (1921), o o o  Wigerts Tryckeri - Heby 14164,  o o o  Idun tr., Esselte, Sthlm 35 (1935),  o o o JOHANSSON & SVENSSON, NYBRO (1929),  o o o  KASSABLOCK, HBG,   o o o  Kurt Lingberg Boktryckeri * Stockholm (1922), o o o  K. Lindbergs Tryckeri, Sthlm 11418 (1922), o o o   KRISTIANSTADS BOKTRYCKERI AB 6 54 44504 1000 (1955),  o o o  L.A.B. (1940),  o o o  Lindbergs 67512 (1944), o o o  Linkp. L. A. B. 162500 (1916), o o o   Link L.AB. 176751 (1918), o o o   L. L. A. B. 203790,  o o o  L. L. A.B. 205561 (), L. L. A.B. 234926 (1924), o o o  L. L. A.B. 262263, (1930),  o o o MEYER & KÖSTER*GBG.(),  o o o   ORIEL - TRYCK, LBG.9199  o o o  R. Sandstens Tr. Gbg. 292403, (1930), o o o S. C. A. 28 a. 6. 32. 20.000 (1937),  o o o  PARAGON, Stockholm. 7. 27. 10m. VVK. (1927), o o o  Självklistrande brevkort.  PARAGON, Stockholm. (1938,1941), o o o SJÄLVKLISTRANDE BREVKORT PARAGON. STHLM (1946),   o o o  Smedbergs Boktr Sthlm (1922),  o o o  St. & B:s boktr. (1933), o o o TIERPS TRYCKERI A-B 58904 (1946),  o o o  Tryckeri A.-B. Grafia, Nässjö, 14628.  o o o TRYCKERI A.-B. SVEA. 8. 32. (1933),   o o o 21448. SVEA Tr. 10. 34. (1934)  o o o  Uno S. Anderssons Boktr, Stockholm, (1924),   o o o Zetterlund & Thelanders Boktr. A.B. 662.30 ()  o o o    334402 Zetterström & Personn (1935),  o o o ÖBERG & SON, E-TUNA, (1945),  o o o  79/10. 27. 2000. ÖSTMANS BOKTR. UPPSALA (1928), o o o  Uppsala. (1931)  Östmans Boktr., Uppsala. ()

Andra företag som tryckt dessa kort har bara uppgivit ett BL, eller Form nr (FTP):   

Några kort endast signerade med siffror: 1009 1056 (1959),  - - -  A 153 (1950),  - - -  Bl. 209. (1922), - - -  14. 435. 50/2 11. 36.(1937), - - -  14. 600 50/2 4. 43. Axel R. Elfströms Tryckeri, Sthlm, - - -   40 10.000 (17.000) XII 65 DRat (1967), - - -  34622,  - - - 103.2000. 10. 48. (1949),  - - - 186 ()  - - -  S. 186,  - - -  39560,  - - -  58. 50. 50/3 1. 39 (1940),  - - -  862. Skandia, Gbg (1948),  - - - Form K-7/1000. 11. 44. SKÅNSKA LITOGR MALMÖ (1946),   - - -  Form 45 25.000 9 55 BR:NA CARLSSON VBG 551811, - - -  Form. 60. 10. 32. 3000. (1934),  - - - Form. 63. 5000. 7. 40. (1940),  - - - Form. n:r 80., - - -  Form. 227.7. 27. 10.000.  - - - KB.  115. 10.000. 5. 36 (), - - - 173. 80 bl. 6. 45. WRETMANS, UPPSALA 218445 (1946),  - - -  Mö=20=500=4=17. (1921)  - - -  Form. 1214. M. 1. 12. 29.  - - -  Form. Sw. 209.25 M. 9. 31. Herzogs 015037 (1932), - - - L. b500. 6/29, - - - Lindberg 67512 (1944),

Det här är bara ett litet antal, av de tillverkand företagen, som märkt korten. Minst lika många har ICKE "signerat" korten.

Frågor som dykt upp efter att ha läst och studerat lite mer om dessa  FBP - FTP-kort på nätet.

Vilket porto gällde till/från övriga delar av UPU, Brevkort - Trycksak.

I Norge hade Preutz Grafiske i Larvik ensamrätt, att tillverka dessa kort. Se  Medlemsblad för Norsk Posthistorisk Selskap, Budstikka nr 4 - 2000

Eftersom reglerna ibland var olika i olika länder, så blev kanske en del kort lösenbelagda. Vilka regler gällde i andra länder ? ? ?

Hur länge utnyttjade företagen detta utmärkta sätt, att skicka denna typ av "Brevkort" ibland även som Trycksak.

 Dessa kort är då ofta tryckta med texten BREVKORT och ibland med företagets Logo nere t.v. Den 1 juli 1962 ändrades benämningen på försändelseslaget Brevkort till Postkort.

Tydligen förslöts de oftast med en eller 2 självhäftande strängar av klister, men det har även funnits flera andra sätt att försluta, delvis p.g.a. dåligt klister.

Brevkortsporto

Taxor för

Inrikes Trycksaker    -------------    1920 - 1969.     -----------------              Brevkort

F.o.m. Datum 50 gr 100 gr Lokalt Utlandet 50gr   F.o.m. Datum Inrikes Norden Övriga utlandet Dubbla brevkort
1919-07-01 -- 5 3 5   1918-06-01 7 7 10 8+7/20
1920-07-01 -- 5 -- 5   1919-07-01 10 10 10 20
1921-02-01 -- 5 -- 10   1921-02-01 10 15 25 30/50
-- -- -- -- --   1922-06-01 10 15 25 30/50
-- -- -- -- --   1922-10-01 10 15 20 30/40
1924-08-01 -- 5 -- 5   1924-08-01 10 10 20 20/40
-- -- -- -- --   1925-10-01 10 10 15 20/30
1948-04-01 -- 10 -- 10   1928-06-01 10 10 15 20/30
1952-06-01 10 -- -- 10   1948-04-01 15 15 20 30/40
1957-06-01 -- 15 -- 15   1951-06-01 20 20 20 40
1962-07-01 -- 20 -- 20   1952-06-01 20 20 25 40/50
1964-01-01 -- 25 -- 20   1962-07-01 25 25 20 50/60
1964-07-01 -- 25 -- 25   1964-07-01 30 30 35 60/70
1967-01-01 -- 30 -- 30   1967-01-01 35 35 40 70/80
1969-03-01 -- 35 -- 35   1969-03-01 45 45 45 70/90

 

1980-06-16 avskaffades särskilt porto för inrikes Trycksaker. Dessa klassas nu som normalbrev.

Se vidare under Ekonomibrev ------- Föreningsbrev

Trycksakskort frankerades ibland som Brevkort och användes så.

 

   Vikta brevkort. 

 

-                                    Utvikt kort  från 1943      visar  hur det ovikt satt i skrivmaskin.    

 

Vikta Brevkort Före 1930.

Bilder av hand- maskinskrivna brevkort

1 januari 1922 upphörde skyldigheten att ankomststämpla brevkort. Att utnyttja dessa kort, att skriva på maskin var nog ganska vanliga  på 1930-40-talet. De satt även ihop i längre perforerade ark. Kanske större företag hade en särskild skrivmaskin, just avsedd för dessa brevkort. Adressaten har ofta hålslagit korten, för att kunna arkivera dem i pärmar. Hålslagna kort är vanligare än de icke hålslagna.

 

Snabbval till  bilder på vikta FTP- brevkort.

Bild Länk År

Beskrivning av objekten

EFTP_1410 1914-10 Tryckt och handskrivet BREFKORT från H. G. Schubert. Frankerat med 5 öre GV Medaljong, stämplat Stockholm 17 1914-10-28..
EFTP_1505 1915-05 Tryckt och maskinskrivet BREFKORT från H. G. Schubert.  Frankerat med 5 öre GV Medaljong stämplat Stockholm 4 1915-05-22.
EFTP_Tyr15 1915-08 Tryckt och maskinskrivet BREFKORT från Skandinaviska Verktygsfabriks- Aktiebolaget.  Frankerat med 5 öre GV Medaljong stämplat Tyringe 1915-08-28. Kortet tandat på tre sidor.
  EFTP_Hus15 1915-11 Maskinskrivet BREFKORT från Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag. Frankerat 5 öre GV Medaljong, stämplat Huskvarna 1915-11-19
EFTP_Norrah16 1916-02 Tryckt och maskinskrivet BREFKORT från Norrahammars Bruk. Frankerat 1 + 4 öre stämplat Norrahammar 1916-02-16.
  EFTP_ABergm16 1916-04 Maskinskrivet BREVKORT från A. Bergman & Co. Frankerat med trasigt 5 öre GV Medaljong. Maskinstämpel 111, Hälsingborg 1, 1916-04-22.
EFTP_ABSA 1916-07 Maskinskrivet BREVKORT från AB Sigfr. Andersson & Co. Frankerad  med  5 öre GV Medaljong, stämplat Malmö 1916-07-27. Skyddsperforat med S.A. upp och ned på märket. Form. 720. 11. 15. 6,000.
EFTP_Carls16 1916-08 Tryckt och handskrivet Brevkort från Carlhamns Punschfabriksaktiebolag (C. G. Berg.) till Örkelljunga. Frankerad  med  5 öre GV Medaljong, stämplat Karlshamn 1916-08-21. Tandat nedre kant.
EFTP_BrEd 1917-03 Tryckt och maskinskrivet BREFKORT från Bröderna Edstrand. Frankerad  med  5 öre GV Medaljong, maskinstämplat Malmö 1916-03-10. Skyddsperforat frimärke med B.E. Kortet tandat uppe och i vecket.
EFTP_KIFA 1917-03 Tryckt och maskinskrivet BREFKORT från  Kirurgiska Instument. Frankerat GV 5 öre, stämplat Stockholm 1917-03-24 AFG. LBR. OBS. logo.
EFTP_SkogKh 1917-04 Tryckt och handskrivet Brevkort från Malmö Köpmannaförening.  Frankerad  med  5 öre GV Medaljong, maskinstämplat Malmö 1917-04-26. Adressremsan bigad.
EFTP_Tj5ore 1917-05 Tryckt och handskrivet Brevkort från Statens Livsmedelkommission. Frankerat Lilla tjänste  5 öre, maskinstämplat Stockholm 2, 1917-05-19.
EFTP_Manne17 1917-06 Tryckt och maskinskrivet BREFKORT från Aktiebolaget Manne Tössbergs Rftr. Frankerad  med  5 öre GV Medaljong, maskinstämplat Västerås 1917-06-04.
EFTP_Wez17 1917-11 Helt maskinskrivet kort från Wezäta.  Frankerat 5 öre Medaljong maskinstämplat Göteborg 1, 1917-11-21. Se även 1922
EFTP_Wiberg 1918-04 Tryckt och maskinskrivet BREVKORT från K. J. Wiberg till Söderberg & Haaks Aktiebolag. Frankerat med 5 öre GV Medaljong stämplat Falköping 1918-04-05. Större adressremsa.
    1918-06-01 Porto för inrikes Brefkort höjdes 1918-06-01 till 7 öre
EFTP_RYDEN 1918-06 Maskinskrivet BREFKORT från H. R. Ryden. Frankerat 7 öre GV Medaljong maskinstämplat Örebro 1, 1918-06-20. Tandat på alla tre sidorna.
EFTP_Surah 1918-07 Tryckt och maskinskrivet BREFKORT från Adolph Lemons AB. Ofrankerat och Lösenbelagt med 14 öre, maskinstämplade Surahammar 1918-07-03. Lösenetikett nr 2a.
EFTP_Oscar18 1918-07 Tryckt och maskinskrivet BREFKORT från Oscar Ljungbergh. Frankerat 7 öre GV Medaljong handstämplat PKXP. 55A. Kortet tandat såväl uppe som nere
EFTP_AlbB 1918-08 Tryckt och maskinskrivet BREFKORT från Alb. B. Öhman. Frankerat 7 öre GV Medaljong handstämplat Stockholm 7, 1918-08-07. Adressremsan 55 mm, men fick enligt reglerna inte vara mer än halva kortbredden. Kvar endast 32 mm.
EFTP_Fryk18 1918-08 Tryckt och maskinskrivet BREFKORT från Aktiebolaget Frykberg & Åfeldt. Frankerad  med  7 öre på 10 öre GV Medaljong, stämplat Uppsala  1918-08-20 H. Tryckt Linkp. L. A. B.169112
EFTP_Herzo 1918-12 Tryckt och maskinskrivet BREFKORT från P. Herzog & Söner. Frankerat 7 öre GV Medaljong handstämplat Stockholm 12, 7.12.18. Mycket Hög adressremsa 63 mm.
    1919-07-01 Porto för inrikes Brefkort höjdes 1919-07-01 till 10 öre
EFTP_SLU 1919-07 Tryckt och maskinskrivet kort från Lund 1919-07-04. Frankerat 7 + 3 öre handstämplat Lund 1919-07-04.
  EFTP_CBrunf 1919-09 Maskinskrivet kort från C. Brunfelt Göteborg. Frankerat 10 öre GV Medaljong handstämplat Göteborg 1919-09-03.
EFTP_Mustad 1919-09 Tryckt och maskinskrivet BREVKORT från MUSTAD & Son, Göteborg med perfins. Frankerat 10 öre GV Medaljong maskinstämplat Göteborg 1919-09-27. Adressremsan ovanligt hög / stor 140 x 64 mm.
EFTP_Edsbyn 1919-11 Helt maskinskrivet Brevkort från Aktiebolaget Edsbyns Skidfabrik. Frankerat 10 öre GV Medaljong, stämplat Edsbyn1919-11-03. Ej tand eller streckperforerat.
EFTP_Falleni 1919-12 Maskinskrivet kort från Fallenius & Lefflers AB.  Frankerat 10 öre GV Medaljong stämplat Göteborg 1919-12-01
EFTP_Husg20 1920-02 Maskinskrivet kort från Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag. Frankerat 10 öre GV Medaljong, stämplat Huskvarna 1920-02-02. Kortet tandat såväl uppe som nere, tryckt aug. 1919 i upplaga 5000.
EFTP_LME20 1920-03 Allmänna Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson. Frankerat 10 öre GV Medaljong, stämplat 1920-03-24.
EFTP_YOGG 1920-03 Tryckt och handskrivet BREFKORT från Agra Margarinfabrik. Frankerat 10 öre GV Medaljong maskinstämplat Göteborg 1920-03-30.
EFTP_Fare 1920-04 Tryckt och maskinskrivet kort från Färe Glasbruks A -B Sibbhult. Frankerat 10 öre GV Medaljong, stämplat PLK. 181 1920-04-19.
EFTP_Axel20 1920-10 Tryckt och maskinskrivet BREVKORT från Axel Ericson & C:o.  Frankerat med  5 öre GV Medaljong, maskinstämplat Västerås LBR 1920-10-16. Detta borde nog Lösenbelagts.
    1921-02-01 Porto för Brefkort till DK och NO höjdes 1921-02-01 till 15 öre
EFTP_Carbid 1921-03 Maskinskrivet brevkort från A.-B Svenska Carbidkontoret till Älmhult. Frankerat 10 öre GV en face, maskinstämplat 1921-03-22.
EFTP_Sosdala 1921-04 Helt maskinskrivet Brevkort från A/B Skånska Utsädesaffären, stämplat Sösdala 1921-04-15.
EFTP_Stalin 1921-04 Helt maskinskrivet Brevkort från A/B Stalins Järnhandel. Frankerat 10 öre GV, stämplat Stockholm 1921-04-27. Frimärket något felskuret.
EFTP_KalmarN 1921-10 Maskinskrivet kort Kalmar Nya Tapetfabrik. Frankerat 10 öre Lejon stämplat PKP 418 1921-10-17.
EFTP_Ameln 1921-10 Tryckt och maskinskrivet kort från A.-B. Bröderne Ameln. Frankerat 10 öre Lejon, maskinstämpel 105, Stockholm 7, 1921-10-27
EFTP_JanneR 1922-01 Tryckt och maskinskrivet kort från A.-B. Janne Richardson. Frankerat 10 öre Lejon, stämplat Halmstad 1922-01-23.
EFTP_NK22 1922-04 Aktiebolaget Nordiska Kompaniet (NK). Brevkort frankerat  10 öre Lejon, stämplat  Stockholm 7, 1922-04-28. Tryckt Bl. 209.
EFTP_PUB22 1922-07 Paul U. Bergström A.-B. (PUB).  Brevkort frankerat  10 öre Lejon, stämplat  Stockholm 7, 1922-07-25. Tryckt K. Lindbergs Tryckeri, Sthlm 11428.
EFTP_Frans 1922-10 Tryckt och maskinskrivet kort från Frans Svanström. Frankerat med första frimärket i rullen 10 öre Lejon, makinstämplat Stockholm 2, 1922-10-20. Storlek 140 x 75 mm.
EFTP_Wez22 1922-11 Helt maskinskrivet kort från Wezäta.  Frankerat 10 öre Lejon maskinstämplat Göteborg 1, 1922-11-27. Se även 1917
  EFTP_Lindell 1922-12 Tryckt och maskinskrivet kort från Lindells Vågfabriks AB. Frankerat 10 öre Lejon, stämplat Jönköping 1922-12-16. God Helg 1922-23.
EFTP_Export23 1923-05 Maskinskrivet BREFKORET från Aktiebolaget Exportlist.  Frankerat 10 öre Lejon, maskinstämpel 203 Nyköping 1923-08-05.
EFTP_Elme23 1923-05 Tryckt och maskinskrivet kort från Albert ÖÄhman A - B. Frankerat 10 öre Lejon, maskinstämpel 105 Stockholm 1923-05-16. Adressremsan  mer än halva kortbredden. I 1925 års Allmänna Poststadga § 28:3 blev korten tillåtna utan några förbehåll.
EFTP_Ferro 1923-05 Tryckt och maskinskrivet kort från AB Ferrolegeringar. Frankerat 10 öre Lejon, maskinstämpel 203 Stockholm 1, 1923-05-17. Stor vikyta. Adressremsan  mer än halva kortbredden.
EFTP_Sixten 1923-12 Tryckt och handskrivet kort från Sixten Malmberg. Frankerat 2 x 5 öre bruna Lejon, stämplat Kristinehamn 1923-12-07
EFTP_Kall 1924-04 Brevkort frankerat 10 öre Lejon, från Kockums Jernverk  stämplat Kallinge 1924-04-19.
    1924-08-01 Porto för Brevkort till hela Norden, Skandinavien var 10 öre från  1924-08-01.
EFTP_24 1924-10 Brevkort frankerat 10 öre Lejon, stämplat Nässjö 1924-10-02
    1925 Adressremsan fick inte överstiga hälften av kortbredden.  I 1925 års Allmänna Poststadga § 28:3 blir korten tillåtna utan några förbehåll.
EFTP_Imp25 1925-05 Tryckt och maskinskrivet kort från Importaktiebolaget K. J. Karlsson. Frankerat 10 öre Lejon, maskinstämpel 105 Östersund 1925-05-04 * LBR *
EFTP_Impo25 1925-05 Tryckt och maskinskrivet kort från Importaktiebolaget K. J. Karlsson. Frankerat 10 öre Lejon, handstämplat  Östersund 1925-05-28. Frimärket fäster adressremsan.
Lu2_msk106 1925-07 Tryckt och handskrivet kort från Edw. H. Thomes AB. Frankerat med 10 öre grön Lejon. MYCKET sen maskinstämpel 106, 1925-07-01. Troligen Malmö, för endast datum är läsbart. ADRESSEN ANBRINGAS Å DENNA SIDA.
EFTP_Grafford 1925-07 Maskinskrivet kort från Jonsson & Grafford A.-B. Tandat uppe och nere (3-5 strip). Frankerad med 5 + 5 öre  Lejon, maskinstämplade Stockholm 2, 1925-07-16
EFTP_Odakra 1925-07 Tryckt och maskinskrivet kort från Aktiebolaget R. J. Wahlberg & Engelska Regnkapp. Frankerat 5 + 5 öre  Lejon, stämplade Ödåkra 1925-08-01. Adressremsan 55 mm hög, resten 35 mm. Adressremsan  mer än halva kortbredden. I 1925 års Allmänna Poststadga § 28:3 blev korten tillåtna utan några förbehåll.
EFTP_EinarN 1926-01 Tryckt och maskinskrivet kort från Einar Nilssons Järnhandel.  Frankerat 10 öre Lejon, stämplat Jönköping 1926-01-23 till Gnosjö.  Adressremasn överstiger nu hälften av kortbredden, vilket var tillåtet. Adressremsan 54 mm hög.
EFTP_Elme 1926-02 Brevkort från AB Elme Glasbruk, frankerat 5 + 5 öre Lejon, stämplat Älmhult 1926-02-06. Stämpel "Okänd brevb.exp.". Trälleborg. RETUR, skrivet  Älmhult
EFTP_MPV26 1926-04 Tryckt och handskrivet kort från Mårten Pehrsons Valsqvarn. Frankerat 10 öre Lejon, maskinstämpel   Kristianstad 1926-04-10.
m26 208 1926-12 Brevkort Frankostämplat med Lic. 208. Frankerat 5 + 5 öre,  stämplat Malmö 1926-12-02.
EFTP_Ferd27 1927-06 Maskinskrivet Brefkort från FERD. LUNDQUIST & Co. Frankostämpel Lic. 217 10 öre, stämplat Göteborg 1927-06-14. Adressremsan  endast bigad.
EFTP_ABNord27 1927-07 Tryckt och maskinskrivet kort från A B Nordiska Armaturfabrikerna skrivet 26 juli 1927. Frankerat 10 öre Lejon maskinstämpel 105 Stockholm 7, 1927-07-26. Andra stämpeln visar 27. 8.28.6-8 em.
  EFTP_Sth104 1927-08 Tryckt och handskrivet kort från Stockholms Köpmannaförening. Frankostämpel Lic. 104 10 öre stämplad Stockholm 1927-08-01.
EFTP_Shell27 1927-09 Tryckt och maskinskrivet kort från Svensk - Engelska Mineralolje AB. Frankostämpel LIC. 204 Göteborg 1927-09-29 med SHELL.
EFTP_Shell32 1932-04 Tryckt och maskinskrivet kort från Svensk - Engelska Mineralolje AB. Frankostämpel LIC. 707 Göteborg 1932-04-12 med SHELL.
EFTP_Shell40 1940-10 Tryckt och maskinskrivet kort från  Svensk- Engelska Mineralolje AB. Frankostämpel Shell Lic. 7717. Frankerat 010 öre, stämplat Malmö 1940-10-14.
EFTP_Gahns 1927-10 Tryckt och maskinskrivet kort från Henrik Gahns Aktiebolag. Frankerat 10 öre Lejon, maskinstämpel Uppsala1 1927-10-20. Streckperforerat kort och adressremsan 54 mm. Vikningen EJ perforerad. Tryckt PARAGON, Stockholm. 7. 27. 10m. VVK.  Adressremsan  mer än halva kortbredden. I 1925 års Allmänna Poststadga § 28:3 blev korten tillåtna utan några förbehåll.
EFTP_Ahlm 1928-01 Maskinskrivet Brevkort från O. F. Ahlmark & Co. Frankostämpel Lic. 508 10 öre, Karlstad 1928-01-25
  EFTP_Kuntze 1928-03 Maskinskrivet kort från Kuntze % C:o. Frankerat 10 öre Lejon, dubbel maskinstämpel 220 Stockholm 1, 1928-03-07
EFTP_Fell 1928-03 Tryckt och maskinskrivet kort från N. Felländers Handelsaktiebolag.  Frankerat 10 öre Lejon, maskinstämpel 105 Karlstad 1928-03-12. Adressremsan 137 x 50 mm.  Adressremsan  mer än halva kortbredden. I 1925 års Allmänna Poststadga § 28:3 blev korten tillåtna utan några förbehåll.
EFTP_Berg28 1928-06 Tryckt och maskinskrivet Brevkort från Berg & Co Mek. Verkstad. Postförskott frankerat 10 + 25 öre, stämplat Ullersäter 1928-06-07. Tryckt av ORIEL-TRYCK, LBG. 9199
       
EFTP_Hakon28 1928-08 Tryckt och maskinskrivet Brevkort, ändrat till Trycksak från Hakon Swenson. Frankerat  5 öre Lejon, maskinstämplat Karlstad 1928-08-25. Tryckt: NYA WERMLANDS-TIDN. A.- B. KARLSTAD.
EFTP_Isaks28 1928-08 Tryckt och maskinskrivet Brevkort från A B Isaksson & C:o. Postförskott frankerat 10 + 25 öre, stämplat Östersund 1928-08-18 till Jättendal. Tryckt av PARAGON, Stockholm.  II. 28. 5000. Bred bigad vikning.
EFTP_Lublin28 1928-09 Tryckt och maskinskrivet Brevkort, Aktiebolaget Lublin & Co. Frankostämpel LIC. 255. Frankerad 10 öre stämplad Stockholm 1928-09-25.
EFTP_GA28 1928-11 GAHNS  Maniol.  Frankostämpel LIC. 805. Frankerad 10 öre stämplad Uppsala 1928-11-03
EFTP_28Halm 1928-12 Brevkort frankerat 10 öre Lejon, stämplat Halmstad 1928-12-18
EFTP_Turitz 1929-03 Maskinskrivet kort från Aktiebolaget Turitz & Co. Frankerat 10 öre Lejon maskinstämplat Göteborg 1, 1929-03-01. Streckperforerat och blå linje i vikningen. Tryckt "Standard Gepoka" Postk. DRGM. DRWZ.
m26_301 1929-03 Tryckt och maskinskrivet Brevkort från Åtvidabergs Filial. Nepost. Lic.nr 301. Ett praktobjekt med 5 + 5 öre lokalt Stockholm, stämplat 1929-03-05.
m26_234 1929-04 Frankostämplat kort Lic. 234 Bröderna Elfving. Frankerat 10 öre, stämplat Örnsköldsvik 1929-04-02.
EFTP_611_29 1929-06 Maskinskrivet kort GarGoyle, frankostämpel Lic. 611. Frankerat 10 öre stämplat Stockholm 1929-06-11.
EFTP_29SVEA 1929-11 Brevkort frankerat 10 öre Lejon, stämplat Kalmar 1929-11-29.  Skyddsperf SVEA från Ny Margarin SVEA.

1930 - 1939

Den 20 januari 1932 meddelades i ett cirkulär att det var förbjudet att fästa adressremsor på brevkort med hjälp av metalltråd eller med hjälp av häftapparat.

Bild Länk År

Beskrivning av objekten

EFTP_30Wern 1930-07 Brevkort överstruket och frankerat som Trycksak med 5 öre Lejon, maskinstämplat Göteborg 1,  1930-07-01
EFTP_Nybro30 1930-11 Helt maskinskrivet brevkort från Sture Ljungdahl & C:o. Frankerat 10 öre lila Lejon stämplat Nybro 1930-11-28.
EFTP_Kvarnf 1931-02 Tryckt och maskinskrivet kort frankostämpel Lic. 701. Valör 10 öre stämplat Stockholm 1931-02-09. Tandat uppe, mitt och nere.
EFTP_Udde31 1931-04 Tryckt och maskinskriven adress kort från Uddevalla. Valör 5 öre Lejon stämplat Uddevalla 1931-04-04. Vikningen 1 cm felaktigt gjord.
EFTP_CarlRoth 1931-04 Tryckt och maskinskrivet kort från Aktiebolaget Rothvall & Co. Trycksak med 5 öre Lejon, maskinstämplat Göteborg 1,  1931-04-14. Första frimärket i rullen.
EFTP_Vara31 1931-07 Tryckt och maskinskriven Brevkort från C. Erikson Vara Aktiebolag. Frankostämpel Lic. 232. Frankerat 5 öre Vara 1931-07-09
EFTP_Uddeh 1932-01 Tryckt och maskinskrivet kort från Uddeholms Aktiebolag. Frankerat, valör 10 öre Lejon stämplat Munkfors 1932-01-14
EFTP_BP32 1932-02 Tryckt och maskinskrivet kort från BP. Frankostämpel Lic. 112. Valör 10 öre stämplat Stockholm 1932-02-12.  Form.71. 50. 7. 31.  Tryckt "Elastic" -kort -- Kontorsfourneringen, Stockholm.
EFTP_RUNA32 1932-05 Tryckt och maskinskrivet kort från Margarinfabrikernas Försäljnings AB. Frankostämpel  Lic. 660 005 öre stämplat Stockholm 1932-05-26. En av de större kända adressremsorna 62 mm hög.
EFTP_Falun32 1932-06 Helt handskrivet på baksidan och även adressen från Annerstedtska Kompaniet. Var skrivmaskinen trasig ? Frankerat 5 öre Lejon, stämplat PKP 283, 1932-06-02
EFTP_AMJon32 1932-06 Tryckt och maskinskrivet kort från A. M. Jonsson, frankerat med 10 öre Lejon typ I (F145E) Stämplat PKP 53 D 1932-06-15. Streckperforerat mellan remsa och kort.
EFTP_Horda32 1932-10 Tryckt och maskinskrivet kort från Lindström & Karlsson. Frankerat, valör 10 öre Lejon maskinstämplat Kalmar 1932-10-22.
  EFTP_Trian 1933-08 Tryckt och maskinskrivet kort från Förenade Kaffeimp. Triangeln. Frankostämpel Lic. 207. Valör 5 öre stämplat Göteborg 1933-08-04
EFTP_CarlW 1933-12 Helt maskinskrivet brevkort från Carl W. Andersson till Malmö. Frankerat 10 öre Lejon stämplat Ekeby 1933-12-31.
EFTP_Tekn 1934-06 Helt maskinskrivet brevkort från Tekn. Akt.-Bol. SWEA, Gefle. Frankerat 5+5 öre Lejon (första märkena i rullen) stämplat Gävle 1, 1934-06-15.
EFTP_Krist34 1934-08 Tryckt och handkrivet kort från A.-B. Kristinedals Fabriker. Frankerat, valör 5+5 öre Lejon stämplat Lidköping 1934-08-18. Streckpeforerat.
EFTP_Marga 1935-08 Tryckt och maskinskrivet kort från Margarinfabrikenas Försäljningsaktiebolag. Frankerat med frankostämpel Lic. 714, valör 10 öre stämplat Kalmar 1935-08-08. Remsan 142 x 51 mm. Adressremsan  mer än halva kortbredden. I 1925 års Allmänna Poststadga § 28:3 blev korten tillåtna utan några förbehåll.
EFTP_EXCE 1936-04 Kafferosteriaktiebolaget EXCELSIOR. Frankostämpel Lic. 272 5 öre. Stämplat Göteborg 1936-04-06.
EFTP_EDAC38 1936-05 Reklamkort för "SJÄLVKLISTRANDE" BREVKORT från Nordström & Tinggren. Frankostämpel 299 med  5 öre stämplat Göteborg 1938-02-28. Se Adressremsans fästning.
EFTP_Finsp36 1936-10 Tryckt och maskinskrivet kort från Finspång Metallverks AB. Frankostämpel Lic. 246 10 öre stämplat Stockholm 1936-10-27. Adressremsan otillåtet stor efter 1925. Mer än halva bredden.
EFTP_Baltzar 1936-11 Tryckt och maskinskrivet kort från A.-B. Svenska Metallverken till Baltzar von Platen. Frankerat med frankostämpel Lic. 4736, valör 10 öre stämplat Västerås 1936-11-11.
EFTP_Band36 1936-12 Helt maskinskrivet kort från Borås Band & Hängselfabriks AB. Frankerat 10 öre lila Lejon stämplat Borås 1, 1936-12-07.
EFTP_EricL 1937-04 Helt maskinskrivet kort från Eric Lindvall. Frankostämpel Lic. 241. Valör 10 öre stämplat Uppsala 1937-04-18.
EFTP_Kallinge 1938-03 Helt maskinskrivet brevkort från Kockums Jernverk. Frankostämpel Lic. 1772  frankerat 10 öre  stämplat Kallinge 1938-03-08.
EFTP_KnutS 1938-08 Helt maskinskrivet brevkort från Knut Swenson. Frankerat 10 öre Lejon stämplat Kristianstad 1938-08-15. Adressremsan linjerad.
EFTP_Pf1939 1939-01 Tryckt och maskinskrivet Postförskott 7:60 från ÅHLEN & ÅKERLUND. Skyddsperforerade GV-frimärke 5 + 15+15 öre, stämplade Stockholm 1939-01-25 till Borgholm.
EFTP_2744Ku 1939-03 Tryckt och maskinskrivet kort frankostämpel Lic. 2744. Valör 10 öre stämplat Halmstad 1939-03-20. Streckperforerad mitt
EFTP_WilhB 1939-09 Tryckt och maskinskrivet kort frankostämpel Lic. 2924. Valör 10 öre stämplat Stockholm 1938-09-15 till Trelleborg. Eftersänt till Falkenberg 1939-09-16.
EFTP_Tangen 1939-10 Tryckt och maskinskrivet kort från Tangen, Stockholm. Adressremsan i överkant. Ej frankerat och skickat som Brevkort. Troligen i kuvert till kunden i Valskog.

1940 - 1949

Bild Länk År

Beskrivning av objekten

EFTP_Hvet40 1940-12 Helt maskinskrivet kort från Lindgren & Brandt. Frankerat 10 öre GV stämplat Växjö 1940-12-23.
EFTP_HEGA 1940-12 Tryckt och maskinskrivet kort från Henrik Gahns AB. Frankostämpel m26 HEGA  LIC. 805 5 öre Uppsala 1940-12-30.
  1941-06  
EFTP_Sunne 1941-07 Helt maskinskrivet kort från Lars Ramström. Frankostämpel Lic. 8787  frankerat 10 öre stämplat Sunne 1941-07-02.
EFTP_801 1942-04 Maskinskrivet kort frankostämpel Lic. 801. Frankerat 5+5 öre stämplat Göteborg 1942-04-08. Invikning 45 mm. till nederkant.
EFTP_IvarW 1942-08 Privatskrivet,  Maskinskrivet kort frankerat 10 öre Folkskolan. Stämplat Karlstad 1942-08-04.
EFTP_PKP24 1943-02 Maskin- och handskrivet kort frankerat 5+5 öre GV, stämplat PKP 24,1943-02-05.
EFTP_713 1943-05 Maskinskrivet kort frankostämpel Lic. 713611. Margarinfabriken, Malmö. Frankerat 10 öre stämplat Malmö 1943-05-11. Från början fick invikning inte vara mer än hälften.  Invikning 57 mm. till  nederkant, ovikt kvar endast 29 mm. Adressremsan  mer än halva kortbredden. I 1925 års Allmänna Poststadga § 28:3 blev korten tillåtna utan några förbehåll.
EFTP_Konk44 1944-01 Tryckt och handskrivet Brevkort från Post- och Inrikes tidningars ezpedition till Rådhusrätten Hälsingborg. Frankerat 10 öre Skytterörelsen maskinstämpel  Stockholm 2, 1944-01-08.
EFTP_Brising 1944-05 Helt maskinskrivet kort  frankerat 10 öre GV stämplat Stockholm 1944-05-30. Brevkort med Sv. Flaggan 1944
EFTP_SvMetall 1944-07 Tryckt och maskinskrivet kort från A.B. Svenska Metallverken. Frankostämpel Lic. 9710. Frankerat 015 öre, vilket är Lokalt brevporto. Stämplat Stockholm 1944-07-08. Överfrankerat
EFTP_OttoW44 1944-08 Tryckt och maskinskrivet kort från Otto Werlins Eftr. Frankostämpel Lic. 1871. Frankerat 010 öre, "Drick Karavan Mocka" Stämplat Kristianstad 1944-08-29.
EFTP_Petri 1945-02 Tryckt och maskinskrivet kort från A.B. Hjalmar Pertri. Frankerat 10 öre GV stämplat Växjö 1945-02-02. Frimärket placerat så, att det fäster adressremsan vid kortet.
EFTP_Marga45 1945-04 Tryckt och maskinskrivet kort från Margarinbolaget. Frankerat 5+5 öre GV maskinstämpel 201 Växjö LBR. 1945-04-09. Stor vikremsa 142 x 58 mm.
EFTP_1769 1945-08  Halmstads Järnvaru AB.  Frankerat 10 öre, stämplat Halnstad 1945-08-23. Invikning endast 19 mm. till nederkant.
EFTP_ABGot 1946-09 Helt Maskinskrivet kort från Aktiebolaget Götpapper. Frankerat 10 öre GV stämplat Göteborg 1946-09-10 till Norrköping. En självhäftande sträng.
EFTP_Porslin 1946-09 Maskinskrivet kort frankerat 10 öre GV, stämplat Malmö 1, 1946-09-14.
  EFTP_Superf47 1947-04 Tryckt och handskrivet Brevkort från AB Förenade Superfosfatfabriker. Frankerat 10 öre Tegner. Adressremasn 146 x 83 mm. Största vikremsa hittills
EFTP_obo 1947-07 Tryckt och maskinskrivet kort frankostämpel Lic. 2740. Frankerat 010 öre, stämplat Borås 1947-07-24.
EFTP_Stili 1947-12 Maskinskrivet kort från Lilles Konfektions A.-B. Stili frankerat med  2 x 5 öre GV, stämplat Borås 1, 1947-12-23.
    1948-04-01 Porto för inrikes Brevkort höjdes till 15 öre 1948-04-01.
EFTP_1769 1948-04 BREVKORT frankostämpel Lic. 1769. Frankerat 15 öre stämplat Halmstad 1948-04-30. Endast 20 mm. invikt nederkant
EFTP_Nanne 1948-09 BREVKORT, från Martina Nanne. Maskinskrivet kort, frimärksfrankerat med  15 öre maskinstämplat Halmstad 1948-09-16.
EFTP_Boberg 1949-06 Helt maskinskrivet brevkort  från Bobergs.  Frankostämpel Lic. 19358, frankerat 015 öre stämplat Gävle 1949-06-28.
EFTP_Dahlin49 1949-09 Maskinskrivet brevkort  från Dahlins Jernhandel i Väring AB. Frankerat 15 öre Lingiaden stämplat 1949-09-05.
  EFTP_ 1949-10 Maskinskrivet brevkort  från
EFTP_SKF49 1949-10 Maskinskrivet brevkort  från SKF Malmö frankerat 15 öre GV. Stämplat Malmö 7, 1949-10-26. Bigad vikning, och tandad liten remsa.

1950 - 1969

Bild 80 Länk År

Beskrivning av objekten

EFTP_50Alfa 1950-03 BREVKORT Konsum Alfa.  Frankerat 15 öre GV stämplat Gävle 1, 1950-03-18
EFTP_OlofP 1950-04 Maskinskrivet kort från OlofPerssons Handlesaktiebolag. Frankerat med blekt 015 öre GV stämplat Ystad 1950-04-06. OBS:  Frimärket längst ned till höger
EFTP_Link 1950-04 Maskinskrivet kort med frankostämpel Lic. 562. Frankerat 015 öre stämplat Linköping 1950-04-27 till Traryd. Transormastämpel BA
EFTP_Esso 1950-05 Tryckt och handskrivet kort från Svenska Petroleum AB ESSO. Frankostämpel Lic. 6781. Frankerat 015 öre stämplat Stockholm 1950-05-22.
EFTP_Linsp 1951-02 Tryckt och maskinskrivet kort från Linspinneri & Väfveri AB Sörforsa. Frankerat 015 öre GV stämplat Sörforsa 1951-02-05.
    1951-06-01 Porto för inrikes Brevkort höjdes till 20 öre 1951-06-01.
EFTP_Link51 1951-06 Maskinskrivet kort frankerat med 15 + 5 öre GV. Stämplade Linköping 1, 1951-06-30
EFTP_SHUtsad 1951-07 Tryckt och handskrivet kort från Skåne-Hallands Utsädes Aktiebolag. Frankostämpel Lic. 4774. Frankerat 020 öre stämplat Hälsingborg 1951-07-11..
EFTP_SLO 1951-08 Tryckt och handskrivet kort från SLO, Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsbolag. Frankostämplel Lic. 3753 valör 020 öre, stämplat Stockholm 1951-08-23.
EFTP_4721 1952-01 Maskinskrivet kort med frankostämpel Lic. 4721. Frankerat 020 öre, stämplat Hälsingborg 1952-01-26.
EFTP_Galco 1953-03 Helt maskinskrivet kort från AB. Galco. Frankostämpel Lic. 1765. Frankerat 020 öre, stämplat Stockholm 1953-03-03
EFTP_Manne 1953-06 Helt maskinskrivet kort från AB. Manna Tössbergs. Frankerat 020 öre, stämplat Mellerud 1953-06-11. Förslutet med frimärket
    1954-  
EFTP_55OttoW 1955-07 Tryckt och maskinskrivet kort frankostämpel Lic. 1871. Frankerat 020 öre, stämplat Kristianstad 1955-07-09. Felsänt till och stämplat Lagan 1955-07-11.
EFTP_WWeib 1956-06 Handskrivet kort från W. Weibull A/B, frankerat som brev med 25 öre GVIA. Stämplat Jönköping 1956-06-15.
  EFTP_WWe20 1956-07 Handskrivet kort från W. Weibull A/B, frankerat som med 20 öre Olymp. Ryttartävlingen. Schweizerstämpel Linköping 1, -3. 7. 56.
EFTP_Lolle56 1956-10 Maskinskrivet brevkort från Lolles Kläder, frankerat 20 öre Ryttarolympiaden. Stämplat Varberg 1956-10-26 till AB Dress Göteborg.
       
EFTP_57Otto 1957-05 Tryckt och maskinskrivet kort frankostämpel Lic. 1871. Frankerat 020 öre, stämplat Kristianstad 1957-05-06.
EFTP_Vimm58 1958-03 Tryckt och maskinskrivet kort från Vimmerby Järnvaror. Frankerat med 25 öre GVIA. Schweizerstämplat Vimmerby 1958-03-31.
EFTP_58 1958-11 Helt maskinskrivet kort från AB.  Br. Herrmann, frankerat 20 öre GVIA. Maskinstämplat Stockholm 19, 1958-11-07.
EFTP_AWE 1959-07 Tryckt och maskinskrivet kort från Almqvist & Wiksells Boktryckeri.  Frankerat 20 öre GVIA stämplat Sundbyberg 1, 1959-07-30.
EFTP_HPers 1959-11 Maskinskrivet kort Henning Persson med frankostämpel Lic. 19338. Frankerat 020 öre, stämplat Bollebygd 1959-11-23.
EFTP_Intex 1960-09 Maskinskrivet kort från Intex AB.. Frankerat 20 öre, stämplat Malmö 1, 1960-09-07 till Örebro. Eftersänt Stockholm, Okänd efter adress, Avflyttad, eftersänt till Göteborg.
EFTP_Reppe 1961-05 Tryckt och maskinskrivet kort från Reppe Stärkelsefabriks AB. Frankerat 20 öre GVI A maskinstämplat Växjö 1, 1961-05-26.
EFTP_Cederb 1962-02 Tryckt och maskinskrivet kort från Cederbergs Skoindustri. Frankerat 20 öre, maskinstämplat Falun 1, 1962-02-27
    1962-07-01 Porto för inrikes Brevkort höjdes till 25 öre 1962-07-01.
EFTP_ 1962-  
EFTP_Try62 1962-10 Trycksak, tryckt och maskinskrivet kort från  G. Rönnell. Frankerat 50 öre, maskinstämplat Stockholm Ban 1962-10-01. På baksidan antecknat 300 gr. Har trpligen skickats tillsamman med ett tyngre brev.
EFTP_63Aji 1963-02- Tryckt och maskinskrivet kort från A. J. Petersson Kolonoalvaror. Reklam Aji -kaffe. Frankostämpel Lic. 8059. Frankerat 020 öre, stämplat Landskrona 1963-02-11.  Borde Lösenbelagts.
EFTP_Kullb63 1963-09 Tryckt och maskinskrivet kort från Kullbergs Bokhandel. Frankerat 025 öre, stämplat Nyköping 1963-09-13
EFTP_Luther 1964-02 Tryckt och maskinskrivet kort från Lutherhjälpen. Frankostämpel Lic. 10820. Frankerat 025 öre, stämplat Stockholm 1964-01-30.
EFTP_HP 1964-02 Tryckt och maskinskrivet kort från AB Henning Persson. Frankostämpel Lic. 897. Frankerat 025 öre, stämplat Bollebygd 1964-02-11.
80   1964-07-01 Porto för inrikes Brevkort höjdes till 30 öre 1964-07-01.
EFTP_Asplund64 1964-10 Helt maskinskrivet kort från Asplunds Järnhandel. Frankerat 30 öre Schweizerstämplat Flen 1964-10-03.
EFTP_Syren 1965-04 Tryckt och maskinskrivet kort från A-B John Syren. Frankostämpel LIC.  19371. Frankerat 030 öre
EFTP_65Hag 1965-08 Brevkortsporto frankerat 30 öre Visby Ringmur. Stämplat Aneby 1965-08-09
EFTP_Linds 1966-08 Tryckt och maskinskrivet kort från Linds. Frankerat 30 öre, stämplat Älmhult 1966-08-30
EFTP_66Alberts 1966-04 Maskinskrivet kort från Alberts. Frankerat 3 x 10 =  30 öre, maskinstämplat Karlskrona 1, 1966-04-02.
EFTP_Evers 1967-04 Tryckt och maskinskrivet kort från EVERS. Frankostämpel Lic. 6794. Valör 30 öre stämplat Hälsingborg 1967-04-05. Borde Lösenbelagts
    1967-01-01 Porto för inrikes Brevkort höjdes till 35 öre 1967-01-01.
EFTP_Jbolag 1967-04 Tryckt och maskinskrivet kort från Järnbolaget, frankostämpel Lic. 1178.  Frankerat 035 öre, stämplat Växjö 1967-04-17
EFTP_Skill67 1967-06 Helt maskinskrivet kort från Ljungberghs Järn. Frankostämpel Lic. 3871 valör 035 öre, stämplat Skillingaryd 1967-06-12.
  EFTP_ 1967- Frankostämplat Lic.8059 20 öre Landskrona 196
EFTP_68 1968-06 Brevkortsporto frankerat 35 öre Högertrafik stämplat Malmö 1, 1968-06-14 till postnummer 21759 Malmö. Postnummer infördes en månad tidigare, 1968-05-12.
EFTP_68Osby 1968-08 Tryckt och maskinskrivet kort från Karlskrona Papperslager. Frankerat 35 öre Maskinstämplat 1968-08-26.

1970 - 19??

Bild Länk År

Beskrivning av objekten

EFTP_RAPP71 1971-05- Tryckt och maskinskrivet kort från RAPPORTBYRÅN. Frankerat 4 x 10 öre, maskinstämplat Stockholm Ban 1971-05-17. Överfrankering med 5 öre.
    1971-07-01 Porto för inrikes Brevkort höjdes till 45 öre 1971-07-01.
    1971-  
EFTP_Utrecht 1972-05 SJ Resebyrå, bekräftelse sittplatsbiljett. Frankostämplad Utrecht 1972-05-05
    1972-07-01 Porto för inrikes Brevkort höjdes till 65 öre 1972-07-01.
EFTP_KatHalm 1973-09 Tryckt och maskinskrivet kort från Katalogförlaget AB. Frankerat 65 öre, stämplat Halmstad 1973-09-19.
EFTP_Gump 1974-01 Tryckt och maskinskrivet kort från Gumperts. Frankostämpel Lic. 17035. Frankerat 065 öre, stämplat Göteborg 1974-01-08. Adressremsan teipad fast.
EFTP_RolfGu 1974-01 Mmaskinskrivet kort från Rolf Gummesson AB. Frankerat 65 öre Rullstämplat Stockholm 1 1974-01-21.
    1975-05-01 Porto för inrikes Brevkort höjdes till 75 öre 1975-05-01.
    1976-02-01 Porto för inrikes Brevkort höjdes till 85 öre 1976-02-01.
    1977-03-01 Porto för inrikes Brevkort höjdes till 95 öre 1977-03-01.

 

Vikta Trycksaker.

Bilder av hand- och maskinskrivna Brevkort

 

På 1930-talet verkar det som att Posten accepterade dessa kort som inrikes Trycksaker. Alltså med porto 5 öre som gällde från 1919-07-01 till 1948-04-01.

På inríkes trycksaker i allmänhet får man tillföra siffror i tomrum, som för detta ändamål lämnats i den tryckta texten. Det var dock inte alltid man följde sina egna regler och direktiv.

"Brevkort med särskild adressremsa" används och taxeras allt oftare som TRYCKSAK

Bild 2 Länk År

Inrikes Trycksak - Beskrivning av objektet

EFTP_239 1928-08 TRYCKSAK, tryckt kort från Engwall Hellberg AB.  Frankostämpel Lic. 239, frankerat 5 öre stämplat Gävle 1928-08-08. Handelstryckeriet, Gävle.
EFTP_220 1929-05 TRYCKSAK, tryckt kort från R.W. Hasselblad & Co. Frankostämpel Lic. 220, frankerat 5 öre stämplat Göteborg 1929-05-02. Endast siffror tillskrivna på kortet
EFTP_NHK30 1930-01 TRYCKSAK, Nässjö Handelskompani, (AB NHK) med endast siffor tillskrivna. Frankerat 5 öre Lejon, stämplat Nässjö 1930-01-10.
EFTP_Kvarn 1931-05 Svenska Kvarnf. Frankostämpel Lic. 701 valör 005 öre stämplat Stockholm 1931-05-09
EFTP_Try32 1932-09 TRYCKSAK, John Werner & Co. Frankerat 5 öre Lejon maskinstämplat Stockholm 2, 1932-09-01. Skarv i frimärkets högerkant.
EFTP_Try33 1933-02 A-B John Werner & Co. Frankerat 5 öre Lejon maskinstämplat Stockholm 2, 1933-02-02 till Malmö.
EFTP_WATZi 1934-02 TRYCKSAK, Tryckt och maskinskrivet kort från Henrik Gahns AB. Frankostämplad LIC. 805 valör 5 öre stämplad Uppsala 1934-02-05
EFTP_Sjunt 1934-11 TRYCKSAK, Tryckt och maskinskrivet brevkort från Aktiebolaget Sjuntrop. Frankostämpel Lic. 1754 frankerad  5 öre stämplat Sjuntrop 1934-11-08.
    1935-  
EFTP_KSK 1936-05 TRYCKSAK, Tryckt och maskinskrivet brevkort från Knut Swenson KSK. Frankerat som brevkort med  2 x 5 öre Oxenstierna stämplat Kristianstad 1936-05-19.
EFTP_Salak 1936-05 TRYCKSAK, Tryckt och maskinskrivet kort från SALAK kaffe, frankerat med 5 öre  Oxenstierna stämplat Göteborg 1936-05-22.
EFTP_37Alv 1937-06 TRYCKSAK,  Kronobergs läns Slaktdjursförs. Frankerat 5 öre  Lejon, stämplat Alvesta 1937-06-07
  EFTP_38Ruda 1938-04 TRYCKSAKER, stämplat. Tryckt och maskinskrivet kort från Ruda Snickeri & Möbelfabrik. Frankerat 5 öre Lejon 143 typ II, stämplat PKP 411, 1938-04-25.
EFTP_38Wern 1938-07 TRYCKSAK, Tryckt och maskinskrivet kort från John Werner & Co. Frankerat 5 öre Nya Sverige, maskinstämplat 1938-07-02.
EFTP_171837 1939-06 TRYCKSAK A-B Cloetta med  frankostämplat kort Lic. 1718.  Frankerat 005 öre stämplat Ljungsbro 1939-06-03. Tandad vikning och större än hälften.
EFTP_Alstermo 1939-07 TRYCKSAK  från Alstermo Bruk AB. Maskinskrivet kort frankerat 5 öre GV, stämplat Hohultslätt 1939-07-20.
Bild Länk År

Beskrivning av objekten

EFTP_Brandt 1940-01 TRYCKSAK J. P. Brandt A/B med  frankostämpel  Lic. 911.  Frankerat 005 öre stämplat Stockholm 1940-01-08
  EFTP_axaco 1940-06 Brevkort stämplat TRYCKSAK  från Axel Andersen & C:os. Frankerat 5 öre P.H. Ling, stämplat Aneby 1940-06-12.
EFTP_SthB40 1940-12 TRYCKSAK  från Stockholms Bomullsspinneri. Frankerat 5 öre Bellman, stämplat Stockholm 2, 1940-12-03
EFTP_Chris 1941-10 TRYCKSAK, Tryckt och maskinskrivet kort från Christianstads Köpmanna-bolag. Frankerat 5 öre Hazelius, maskinstämplat Kristianstad 1941-10-30.
EFTP_7902 1942-04 TRYCKSAK, GLABO Göteborg. Frankostämpel Lic. 7902, frankerat 005 öre stämplat Göteborg 1942-04-29. Hålslaget kort
       

1980-06-16 avskaffades särskilt porto för Brevkort och Trycksaker. Dessa klassades nu som normalbrev.

Se vidare under Ekonomibrev - Föreningsbrev

 

 

Handskrivna kort och andra varianter och lustigheter

Bild Länk År

Beskrivning av objekten

EFTP_Ebbes 1924-01 Helt handskrivet brevkort från Ebbes Bruk, Huskvarna. Hade skrivmaskinen gått sönder?  Frankerat med valör 10 öre grönt Lejon, handstämplat Huskvarna 1924-01-30
EFTP_Lublin 1929-08 Tryckt och maskinskrivet kort, från AB Lublin & Co. Frankostämpel Lic. 255 med valör 10 öre stämplat Stockholm 1929-08-02. BREVKORT  (Denna sida användes endast för adresseringen) Den vikte delen större än halva kortet.
EFTP_Band30 1930-06 Tryckt och maskinskrivet kort,  från Borås Band & Hängselfabriks AB. Frankerat 5 öre grönt Lejon maskinstämplat Borås 1930-06-02. Streckperforerat med liten remsa överst. Troligen den första från en 3 eller 5 strip.
EFTP_Fredf 1932-08 Endast maskinskrivet kort från FREDFORS Fabriks AB med frankostämpel Lic. 267. Frankerat 5 + 5 öre stämplat Sundbyberg 1932-08-31. Rikligt med Reklam på denna sida.
EFTP_JRE 1937-06 Tryckt och maskinskrivet kort, frankostämpel Lic. 2933 till Traryd. Valör 005 öre stämplat Malmö 1937-06-29. 87 mm invikning från höger sida.
EFTP_PostogTe 1941-04 Helt maskinskrivet kort från J Höök till Österport, Danmark. Frankerat 10 øre GV. Maskinstämplat Halmstad 1, 1941-04-03. Troligen har Tullen tittat under adressremsan och sedan teipat dit den igen. Därefter Röd stämpel Post og Telegraf ....
  EFTP_AMF44 1944-02 Tryckt och maskinskrivet kort från AMF, med bild av tanks. Frankerat 5+5 Montelius stäplat Stockholm 1944-02-11 till Fjugesta
EFTP_611 1945-01 Tryckt och maskinskrivet kort frankostämpel Lic. 611. Frankerat 10 öre stämplat Stockholm 1945-01-09. Invikning från höger sida.
EFTP_Reime47 1947-09 Handskrivet BREVKORT från Reimersholm, Oskarshamn, frankerat 10 öre GV stämplat Oskarshamn1947-09-29 till Älmhult. Den vanliga förslutningen av försändelsen med klister.
EFTP_WWeib 1956-06 Handskrivet brevkort från W. Weibull A/B, frankerat som brev med 25 öre GVIA. Stämplat Jönköping 1956-06-15.
EFTP_Ludv58 1958-07 Helt handskrivet kort från Byggmaterial Ludvika. Frankerat valör 10 öre GVI A, stämplat Ludvika 1, 1958-08-01
EFTP_BrorA 1964-09 Tryckt och handskrivet kort från Bror A. Nilsson. Frankerat 30 öre stämplat Vittsjö 1964-09-08.

Annan färg på korten

Huvuddelen av de Brevkort jag stött på är "vita". Här några med annan färg, varav den ljusblå verkar vanligast.

Bild Länk År

Beskrivning av objekten

EFTP_Sofus 1923-05 Tryckt och maskinskrivet kort från Sofus Sörensen. Tandat uppe och nere (3-5 strip) Frankerat 10 öre Lejon, maskinstämpel 203 Stockholm 16, 1923-05-11 till Norrköping.
EFTP_27Amal 1927-09 Tryckt och handskrivet blått kort från AB Johnson & Lindh. Frankerat 10 öre Lejon, stämplat Åmål 1927-09-13.
EFTP_Ahlsell28 1928-04 Maskinskrivet grönblått kort från Ahlsell & Bernström. Frankerat 10 öre Lejon, maskinstämpel 306 Stockholm 1928-04-17.
EFTP_Wolrath 1929-02 Tryckt och maskinskrivet grönblått kort från Aktiebolaget Wolrath & Co. Frankerat 10 öre Lejon maskinstämplat Uppsala1, 1929-02-02. Kortet tryckt 79 / 10. 30. 1000. Östman Boktr. Uppsala.
EFTP_Galco 1931-02 Tryckt och maskinskrivet gröngrått kort från Nya AktieBolaget Galco. Frankerat 10 öre Lejon stämplat Stockholm 1931-02-05. (Tryckt 3000. X. 28.)
EFTP_962 1932-02 A.-B. Bröderna Claesson blåfärgat kort. Frankostämpel Lic. 962, frankerat 5 öre stämplat Kungälv 1932-02-03.
EFTP_55FAXE 1955-05 Tryckt och maskinskrivet blått kort, frankostämpel Lic. 449. Frankerat 020 öre, stämplat Malmö 1955-05-13. Svagt blåfärgat kort.
       

 

Adressremsan och dess fästning.

Här ett antal olika sätt att fästa adressremsan, vilket normalt brukar vara självhäftande klister till "Brevkort med särskild adressremsa". Klistret var ibland inte tillräckligt bra, utan det kompletterades med olika varierande häftklammer, nytt klister eller tape. Det förekommer även reklam för det SJÄLVklistrande brevkortet. Häftklammer på olika sätt och typ har också använts. Den 20 januari 1932 meddelades i ett cirkulär att det var förbjudet att fästa adressremsor på brevkort med hjälp av metalltråd eller med hjälp av häftapparat.

Bild Länk År

Beskrivning av  objekten

EFTP_Albom 1934-07 Tryckt och maskinskriven trycksak från A-B Olssons Mössfabrik. Frankostämplat 005 öre LIC. 2740, stämplat Borås 1934-07-22. Stansat  " * DRPa ELASTIC = NO * ". OBS. remsans storlek och övre del.
EFTP_SKF37 1937-04 Tryckt och maskinskrivet kort från SKF. Frankerat 10 öre Lejon, maskinstämplat Malmö 1, 1937-04-07. Bigad adressremsa, med en liten tandad del i överkant.
Bild Länk År

Beskrivning av SJÄLVKLISTRANDE

EFTP_Almed 1934-10 Helt maskinskrivet Brevkort med streckperforering av adressremsan. Klistret helt intakt. Frankerat 10 öre Lejon och stämplat Göteborg 1934-10-02. Frimärket säkrar adressremsan.
  EFTP_EDACO 1945-05 Reklamkort för "SJÄLVKLISTRANDE" BREVKORT från Nordström & Tinggren. Frankostämplat 10 öre Göteborg 1945-05-31. Se Adressremsans fästning.
  EFTP_Alos 1945-05 Tryckt och maskinskrivet kort med röd text. Frankerat 15 öre GV maskinstämplat Göteborg 1951-05-10. SJÄLVKLISTRANDE Alos-Brevkort
EFTP_299 1945-05 Helt maskinskrivet kort med frankostämpel Lic. 299. Frankerat 10 öre stämplat Göteborg 1945-05-31. SJÄLVKLISTRANDE Brevkort
EFTP_Superf46 1946-11 Tryckt och handskrivet brevkort från A B Förenade Superfosfatfabriken. Frankerat 10 öre GV, stämplat Landskrona 1946-11-27. Adressremsan största kända hittills 145 x 83 mm. Tre smala självhäftande på adressremsan.
EFTP_Sjensmal 1937-12 Endast EN smal liten självhäftande adressremsa
EFTP_Sjenbred 1951-08 Endast EN BRED självhäftande adressremsa
EFTP_Sj2smal 1941-04 Två smala självhäftande adressremsor.
EFTP_Sj2bred 1932-04 Två något bredare självhäftande adressremsor.
EFTP_Superf33 1933-07 Maskinskrivet kort från Svenska Superfosfatförsäljninges AB. Detta kort har hela remsan med klister, vilket användaren INTE har fuktat och utnyttjat, utan  med häftklammer satt ihop remsan med kortet. Detta var förbjudet sedan 20 januari 1932.
Frankostämpel Lic. 226, stämplad Hälsingborg 1933-07-26 till Skillingaryd.
EFTP_Wiklund24 1924-06 Maskinskrivet kort från Aktiebolaget A. Wiklunds Maskin, frankerat 10 öre Lejon stämplat Stockholm 1, 1924-06-20. Endast en lite del klister att fukta, vilket INTE har skett. Remsan skulle vara fast enl. Posten.


Beskrivning av annan fästning av adressremsan.

Bild Länk År

Beskrivning av objekten

EFTP_Landtm18 1918-09 Tryckt och maskinskrivet kort från A-B Landtmannaförbundet. Helt felvikt Brefkort frankerat 7 på 10 öre GV Medaljong, stämplat Gäfle 1918-09-11.
EFTP_Wikl24 1924-06 Maskinskrivet kort från Aktiebolaget A. Wiklunds Maskin & Velocipedfabrik. Frankerat 10 öre Lejon, maskinstämplat Stockholm 1924-06-20. Adressremsan med icke självhäftande klister. Har heller inte varit hopklistrat. Se pilen.
EFTP_Klam 1927-07 Tryckt, maskinskrivet och stämplat kort från Stockholms Galvaniseringsfabrik. Adressremsan helt utan klister, så häftklammer har använts. Frankerat med 10 öre Lejon, stämplat Liljeholmen 1927-07-21.
EFTP_LinkArma 1928-05 Maskinskrivet kort från Linköpings Armatur- och Metallfabr. A.-B.  Frankerat 10 öre Lejon stämplat Tannefors 1928-05-07.  Adressremsan mer än halva kortbredden, 61 mm bred . Hela Baksidan med vattenlösligt klister, men komplettarat med en häftklammer.
EFTP_RobRyd 1929-02 Tryckt och maskinskrivet kort från Rob.Rydins Handels Borås. Adressremsan vikt från ÖVRE kant. Frankerat 10 öre Lejon stämplat Borås 1929-02-28.
EFTP_Stand 1930-01 Tryckt och maskinskrivet kort från Färg- & Ferniss Fabriks A. -B STANDARD. Frankerat 2x5 öre Lejon, stämplade Trälleborg 1930-01-02. Hela Adressremasn med vattenlösligt klister som EJ utnyttjats. En häftklammer fick göra jobbet.
EFTP_Udde31 1931-04 Tryckt och maskinskriven adress kort från Uddevalla. Valör 5 öre Lejon stämplat Uddevalla 1931-04-04. Vikningen 1 cm felaktigt gjord.
EFTP_Angpan 1931-05 Helt maskinskrivet kort från Södra Sveriges Ångpanneförening. Frankerat 10 öre Lejon stämplat Malmö 1, 1931-05-18. Skyddsperforerat Å.P.F. Häftklamrat båda sidor.
EFTP_Tarnsjo 1932-02 Tryckt och maskinskrivet kort. Frankerat med 10 öre Lejon stämplat Tärnsjö 1932-02-12. Ej klister utan annan lösning för fästningen av adressremsan.
  EFTP_Mon36 1936-05 Tryckt och handskrivet kort från Sv. Cykelfabriken Monark, maskinstämplat Norrköping 1, 1936-05-09. Smal tandad adressremsa.
EFTP_Petri36 1936-11 Maskinskrivet Brevkort från Aktiebolaget Hjalmar Pertri. Frankerat med  5 + 5 öre Lejon stämplat Växjö 1936-11-05. Dåligt klister, så de två  frimärkena fäster remsan.
EFTP_SKFMa 1937-03 Tryckt och maskinskriven adress kort från SKF Malmö. Frankerat 10 öre Lejon stämplat Malmö 1937-03-11. Remsan med litet tandat avslut
EFTP_Wixell 1937-08 TRYCKSAK, från And. O. Wixell Tapet & Kem-handel. Frankerat 5 öre Lejon handstämplat 1937-08-04. Dåligt klister, häftklamrat istället.
EFTP_Mfors38 1938-12 Maskinskrivet Brevkort från Möllefors Fabrik, frankerat5+5 öre GV stämplat Anderstorp 1938-12-22. En rad med dåligt självhäftande klister, som förstärkts med frimärke och God Helgmärke.
EFTP_Tangen 1939-10 Tryckt och maskinskrivet kort från Tangen, Stockholm. Adressremsan i överkant. Ej frankerat och skickat som Brevkort. Troligen i kuvert till kunden i Valskog.
EFTP_3716 1939-09 TRYCKSAK  från Strömma Bomulls Spinneri AB, frankostämplat kort Lic. 3716.  Frankerat 005 öre stämplat Karlshamn 1939-09-19. Dåligt klister, kompletterat med små häftklammer.
EFTP_FrK43 1943-08 Brevkort från AB Fr. Kürzel. Frankerat  10 öre Skytterörelsen. Stämplat Malmö 1, 1943-08-06. Adressremsan fäst med  två Brevmärken.
EFTP_Privat44 1944-10 Maskinskrivet och handskrivet  Privatutnyttjat Brevkort. Adressremsan fästad med 2 frimärke. Frankerat 2 x 5 öre Sjökarta 300 år. Stämplade Göteborg 1, 1944-10-21.
EFTP_3716Kh 1945-01 Brevkort från Strömma Bomulls Spinneri med frankostämpel Lic. 3716. Frankerat som inrikes brev 020 öre,  stämplat Karlshamn 1945-01-19. Dåligt klister, häftklamrat istället.
EFTP_Tekn45 1945-11 Trycksaker, tryckt och maskinskrivet kort, Tekniska Fabriken Skåne. Frankerat med 5 + 5 öre maskinstämplat Malmö 1945-11-21. Dåligt klister, häftklamrat istället.
EFTP_5922 1946-07 Helt maskinskrivet brevkort från Bungenäs Kalkbrott med frankostämpel Lic. 5922. Frankerat 10 öre stämplat Malmö 1946-07-23. EJ  självklistrande klister, utan adressremsan hålles på plats med små flikar. I det här fallet borde inte Censuren ha svårt att kontrollera under fliken.
    1948-04-01 Porto för inrikes Brevkort höjdes till 15 öre 1948-04-01.
EFTP_Reimer48 1948-04 Handskrivet BREVKORT från Reimersholm, Hälsingborg, frankerat 15 öre GV stämplat Hälsingborg 1948-04-16 till Älmhult. Intressant förslutning på båda sidor av försändelsen. Porto höjt till  15 öre 1948-04-01.
EFTP_JPEftertr 1948-07 Tryckt och maskinskrivet kort. Frankerat med 015 öre stämplat Malmö 1949-07-30. Vikt ock klistrad från höger sida
EFTP_Gemla48 1948-12 Tryckt och maskinskrivet kort. Frankostämplat Lic. 486 015 öre stämplat Diö 1948-12-16 till Stockholm. Se sidornas fastsättning.
EFTP_Krylbo49 1949-11 Masinskrivet BREVKORT från Krylbo Kolonialvaru AB, frankerat 15 öre Lingiaden stämplat Krylbo 1949-11-19 till  Kanold AB Göteborg. Intressant förslutning på båda sidor av försändelsen.
EFTP_51Link 1951-01 Maskinskrivet kort frankerat med 15 öre GV maskinstämplat Linköping 1951-01-24. Förstärkt med en brun klisterremsa. Sorterat en onsdag vilket är mycket sent och kanske därför en svag Transormastämpel BB.
    1951-06-01 Porto för inrikes Brevkort höjdes till 20 öre 1951-06-01.
EFTP_Edsbyn56 1956-04 Maskinskrivet kort från Widells A-B Edsbyn. Frankerat med 20 öre GVIA stämplat 1956-04-21. Adressremsan teipad fast. Plus Häftklammern
    1964-09 Maskin och handskrivet kort från Bror Nilsson. Frankerat 30 öre Pilo stämplat Vittsjö 1964-09-02. Adressremsan teipad fast.
    1971-10-01 Porto för inrikes Brevkort höjdes till 55 öre 1971-10-01.
EFTP_SJReseb 1972-05 POSTKORT. -  Beställning av Sittplatsbiljett från Calais - Paris. Kristianstad Resebyrå 1972-05-03.
    1972-07-01 Porto för inrikes Brevkort höjdes till 65 öre 1972-07-01.
EFTP_Gump 1974-01 Tryckt och maskinskrivet kort från Gumperts. Frankostämpel Lic. 17035. Frankerat 065 öre, stämplat Göteborg 1974-01-08. Adressremsan teipad fast.
  med tilläggstjänster, Express, Lösen, Postförskott, Rek mm.

Arkivering hos adressaten skedde på olika sätt i pärmar med hålslagning, men även inhäftning på annat sätt. Privat utnyttjat kort

Bild/font> Länk År

Beskrivning

EFTP_Ryden18 1918-06 Masinskrivet BREVKORT från H. R. Ryden. Frankerat 7 på 10 öre GV Medaljong, maskinstämplat Örebro 1, 1918-06-20. Brevkort tandat såväl uppe som nere. Alltså minst 3 sammanhängande kort att stoppa i skrivmaskin.
EFTP_Suraha 1918-07 Tryckt och handskrivet Brefkort postat ofrankerat. Maskinstämplat Stockholm 1918-07-01. Lösenbelagt med etikett 2a, porto 2 + 12 på 25 öre = 14 öre stämplade Surahammar 1918-07-03. Adressremsan häftad.
EFTP_Bagge22 1922-04 Tryckt och handskrivet kort. Trycket på kortet dock i stående format. Troligen därför handskrivet. Stämplat Varberg 1922-04-15.
EFTP_Bonni24 1924-05 Tryckt Brevkort från A.-B. Bonnier Bibliotek, tandat nedtill. Postförsott frankerat 40 öre maskinstämpel   Stockholm 1924-05-31.
EFTP_Furh 1925-12 Tryckt och maskinskrivet kort från E. F. Furhoff. Postförskott frankerat 35 öre, stämplat Linköping 1925-12-27. Dåligt klister så kortet häftklamrat ihop. Tryckt L. L. A. B. 203790.
EFTP_TeknMask 1926-06 Tryckt och maskinskrivna siffror på kortet  från A.B. Sjögrens Tekn. Maskinaffär. Frankerat 5 + 10 öre Lejon. Det hade räckt med 10 öre, stämplade TRE ggr. Stockholm1926-06-26 till Halmstad. Överfrankerat som brev.
EFTP_Norton26 1926-12 Tryckt och maskinskrivna siffror på kortet  från A.B. Landelius & Björklund. Problem med makulering av frimärket, då det inte sitter uppe till höger. Här använt som förstärkt fästning av adressremsan. Kortet Maskinstämplat 3 ggr. Stockholm 1, 1926-12-15.
EFTP_Ullers28 1928-06 Postförskott, frankerat 10 + 25 öre, stämplade Ullersäter 1928-06-05. Duplettaviserad Sundbyberg.
EFTP_611_29 1929-06 Brevkort hålslaget i vänster kant, till Leonard Svensson, Traryd. Frankostämplat 10 öre Stockholm 1929-06-11.
EFTP_OscarLi 1932-02 Maskinskrivet kort från Kommanditbolaget Oscar Lindbom. Frankerat som Brevkort 10 öre, men taxerat som Brev 15 öre. Därför lösenbelagt med 10 öre.
EFTP_Fredf 1932-08 Brevkort arkiverat UTAN åverkan på kortet till Oscar Ljungbergs Jernhandel Skillingaryd.  Frankostämplat 5 + 5 öre stämplat Sundbyberg 1932-08-31.
EFTP_240 1936-02 Brevkort hålslaget i nedre kant till Firma Enar Häll, Örebro. Frankerat 5 öre, stämplat Gävle 1936-02-11. All text skriven på adressidan.
EFTP_Pf39 1939-01 Postförskott, frankerat 15 + 15 + 5 öre GV med perfins Å & Å. Stämplade Stockholm 1939-01-25.
Inh_Solid 1940-02 Brevkort med spår av knappnål vid pilen, vilken fäst kortet vid ett annat papper hos Skoaffären Solid Hässleholm. Frankostämplat Stockholm 1940-02-05
EFTP_Finsp40 1940-05 Brevkort med Postförskott 22:50. Frankerat 35 öre GV, stämplat Finspång 1940-05-11.
EFTP_DKHal41 1941-03 Maskinskrivet kort frankerat 2 x 5 öre GV, ena märket första i rullen. Stämplade Halmstad 1, 1941-03-15 till Danmark. Röd stämpel Post og Telegrafvæsendet
EFTP_Clarh43 1943-11 Maskinskrivet kort Frankerat som brev med frankostämpel Lic. 2743.  Frankerat 20 öre stämplat Göteborg 1943-11-18.  Inte så vanligt att man frankerar Brevkort så. Överfrankerat som brev
EFTP_Privat45 1945-03 Maskinskrivet kort av privat natur. Frankerat 10 öre GV, maskinstämplat Göteborg 1, 1945-03-10 till Stockholm.
EFTP_Skohgs 1945-07 ÖREBRO Lokalpost. Tryckt och maskinskrivet kort från S. J. Skohgs Verkstäder. Stämplat K. Aveskoghs 1945-07-13.
EFTP_SvTur 1940-tal Svenska Turistföreningen, kort för Nya  medlemmar. Ofrankerat kort 5 öre. Årsavgifterna uttagas medelst postförskott.
EFTP_SvTurist 1940-tal Svenska Turistföreningen, kort för Nya  medlemmar. Ofrankerat kort.
    1948-04-01 Porto för inrikes Brevkort höjdes till 15 öre 1948-04-01.
EFTP_Ljusfalls 1948-04 Tryckt och lite maskinskrivet från Träindustribolaget. Frankerat med  10 + 10  öre, vilket är 5 öre överfrankerat. Stämplat Ljusfallshammar 1948-04-22.
EFTP_Varuh 1950-04 Varuhuset Halland, frankerat 5 + 10 öre GV, vackert stämplat Varberg 1950-04-19.
EFTP_Expr52 1952-04 Tryckt och maskinskrivet EXPRESS-kort, från J. E. Ohlsens Enke A-B till Bolmsö. Frankerat 30 + 30 öre GVIA stämplat Gävle 1952-04-01. Stämplat Malmö 1, 1952-04-02. Tryckt KASSABLOCK, HBG.
EFTP_Grim 1953-09 Postförskott, maskinskrivet kort frankerat 25+20+20 = 65 öre. Stämplat Karlskrona 1953-09-01.
EFTP_Knapp 1956-01 Maskinskrivet kort frankerat som brev med 25 öre Sv. Frimärket 100 år. Stämplat Ockelbo 1956-01-13.
EFTP_Intex 1960-09 Brevkort hålslaget i nedre kant till Handels- & Ingeniörsfirman GePe, Örebro. Stämpel "Okänd efter adress". Frankereat 20 öre, stämplat Malmö 1, 1960-09-07. Stämplat Stockholm. Eftersänt Göteborg.
EFTP_Yxne35 1935-09 Detta brevkort kan väl räknas som en tidig begäran om "Lagring" trots att begreppen kanske ännu inte fanns. Skrivet på ett Brevkort med särskild adressremsa. Stämplat Norrköping 1, 1935-09-09.

 

Helt dubbla vikta kort - Tjänsteförsändelser.

Det är väl tveksamt om man kan räkna dessa kort till kategorin "Brevkort med särskild adressremsa" ?

Helvikta kort, ofta med önskan om svar.

Bild Länk År

Beskrivning av objekten

EFTP_Malm 1926-12 Heldubbel TRYCKSAK, från Malmö Industriförening, tandad övre kant. Frankerad 10 öre lila Lejon maskinstämplat Malmö 1, 1926-12-27. Svarskortet frankerat 5 öre Lejon.
EFTP_Radiolyss 1927-12 Heldubbelt tryckt kort från Radiolyssnarnas Expedition, tandat överkant. TRYCKSAK med frankostämpel Lic. 609 valör 005 öre stämplat Stockholm 1927-12-28.
EFTP_Juster49 1949-05 Handskrivet BREVKORT. Tjänste Statens Justerare stämplat Kristianstad 1949-05-30. Heldubbelt vikt kort
EFTP_Tele70 1970? Begagnat kort Tjänsteförsändelse från Televerket. 1953 ändrades företagets namn till Televerket. Tvt 2312 (1967) Maskinstämpeln missat, ej daterat. Ang. samtalsmätning för kunden

Obegagnade vikta kort.

Bild Länk År

Beskrivning av objekten

EFTP_STF 1910-tal Medlemsanmälan till Svenska Turistföreningen, Stockholm 7
EFTP_Tele 1960-talet Obegagnat kort Tjänsteförsändelse från Televerket. 1953 ändrades företagets namn till Televerket. 1993 ändrades namnet åter, nu till Telia AB. Kortet signerat, tryckt Tvt 17 (1968). Korten fanns troligt som detta enstaka, men även i längder på 3 eller 5 kort.
EFTP_Tele68 1960-talet Obegagnat kort, men vikt Tjänsteförsändelse från Televerket. 1953 ändrades företagets namn till Televerket. 1993 ändrades namnet åter, nu till Telia AB. Kortet signerat, tryckt Tvt 17 (1968). Korten fanns troligt som detta enstaka, men även i längder på 3 eller 5 kort.

Arkivering av korten

Arkivering skedde oftast med trehålslagning. Alltså den vanliga svenska med 4 hål. Det förekommer dock även andra, se nedan. 

Bild Länk År

Beskrivning av objekten

EFTP_Hvetl16 1916-07 Hvetlanda Marmeladfabrik använde triohålslagning för arkivering i pärm. Maskinstämplat Hälsingborg 1, 1916-07-05
EFTP_Glasso 1937-09 Svenska Glasso använde denna typen av hålslagning. 2 hål med 75 mm avstånd. Stämplat PKP 411,  1937-09-10.
EFTP_Munk29 1929-04 Munkedals A. B. arkiverade Brevkort genom inklistring i en bok med hjälp av syndetikon. Stämplat Götaborg 1, 1929-04-11.
EFTP_Munk30 1930-01 Munkedals A. B. arkiverade Trycksak genom inklistring i en bok med hjälp av syndetikon. Stämplat Götaborg 1, 1930-01-11.
EFTP_Spett 1936-09 Anna Hertzman, Motala trädde korten på ett spett. Frankerat 10 öre stämplat Linköping 1936-09-02. (Tryckt 14. 200 50/2 12. 35.)
EFTP_Trollh31 1931-11 Brevkort med 2 inhäftningar på spett i vänster kant till Verkstaden Karlstad. Frankerat 10 öre Lejon, stämplat Trollhättan, 1931-11-30. Upprepad relieff    * *  Selbstklebung  "Perfekt"   * *.
Inh_kant37 1937-06 Brevkort med 3 inhäftningar på spett i vänster kant till Verkstaden Karlstad. Frankerat 10 öre Maskinstämplat Stockholm 12, 1937-06-19.
EFTP_Dorotea 1946-05 Söderberg & Haak klistade in korten i vänster kant. Stämplat Dorotea 1946-05-22. Tryckt KASSABLOCK. HBG
EFTP_Matts 1956-04 AB Dress i Göteborg använde häftklammer att fästa in korten i sin arkivering. Stämplat Falun 1956-04-17.

 

Litteraturhänvisning.

Tack Per för många goda tips och fakta.

Generalpoststyrel. Cirkulär 1914: 3, 7 Postens Cirkulär 1915: 6, 20 UPU-kongressen 1920 Folded Typewriter Postcards Holländsk sida med FTP- kort/a>
         

 

 

   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

flwline12K.gif (9290 bytes)