Blanketter.

Huvudsida för Blanketter.

Här följer en liten del av de Blanketter med nr. som berör allmänheten. Bl.a. kvitto som erhölls på inlämnade försändelser. Dessa kom till i samband med den allmänna poststadgan i nov. 1872. Tidigare blanketter saknade Bl. nr. och utskriften daterades med bläck. Det blev nu enklare att beställa t.ex. inlämningskvitto (två-delade blanketter) i block om 100 st. Kundens del stämplades med datumstämpel.

Tillkomsten av PS-korten (Bl.294) var just att förenkla beställningsrutinerna för blanketter och etiketter. Sven Åhman har i Postryttaren 1976 beskrivit tillkomsten och användandet, framför allt av frimärkta P.S.- kort. Vanligast förekommande är dessa frimärkta kort vid överflyttning av tidning.

Main page

Posthistoria

Blankett 134-135 Blankett 136-139 Blankett 140-143
Bl.294 P.S.-kort

Blankett 11

Blankett 65 Blankett 77 Blankett 87

Lösen 

Att ett brev ...   Bl 2010 - 20 Blankett 239
Blankett 301-302 Blankett 329 Blankett 398 Blankett 411-413 Blankett 

Blankett 703

Blankett 704-705 Blankett 706 Blankett 715 Blankett 723
Bl_2010 Lokal Etiketter

Länk till SSPD:s sida med massor av etiketter.

Storkundsetiketter

F.o.m 1964 ändras 3-siffriga nr på samtliga blanketter/etiketter till 4-siffriga. Se Allm Cirk. 1964:154. t.ex. "Blanketter för kundernas bruk" börjar med 20. "Följehandlingar till försändelser" börjar med 201. Posten har gjort en översättningstabell. Dessa förteckningarna nedan är på intet sätt att betrakta som "katalog" över kända stämplar / Blanketter.

Flertalet uppgifter om blanketterna är hämtade från egen och andras samlingar samt även ur ...

Blankettförteckning 1895. Omfattar Bl. 1 - 300(284)  
Blankettförteckning 1902. Omfattar Bl. 1 - 356  -  Blankett 356 sid. 1 - 29
Blankettförteckning 1907. Omfattar Bl. 1 - 393 sid. 1 - 54
Blankettförteckning 1910. Omfattar Bl. 1 - 446 sid. 1 - 14
Blankettförteckning 1912. Omfattar Bl. 1 - 450 sid. 1 - 30
Blankettförteckning 1917. Omfattar Bl. 1 - 810 sid. 1 - 60
Blankettförteckning 1923. Omfattar Bl. 1 - 519 sid. 29 - 49
Blankettförteckning 1932. Omfattar Bl. 1 - 729 sid. 61 - 93
Blankettförteckning 1944. Omfattar Bl. 1 - 885 sid. 1 - 68
Blankettförteckning Omfattar Bl. 1 - 750 sid. 71 - 116
Blankettförteckning 1964. Omfattar Bl. 1 -  

1964

3-siffriga blanketternr blir 4-siffriga

1964

Blankettförteckning 1992. Omfattar Bl. 2001 - 3302 sid.

Innan blanketterna numrerades och förteckningarna kom, så kunde en blankett se ut så här

Andra lite udda

Qvitto

" ........  har ett rekommenderadt bref att uttaga emot qvitto". Daterat Stockholms Kongl. General-Post-Kontors Afdelning för Ankommande Poster den  26/11 1863.

Litt. F. 15 c.

Adresslapp för säck med Fältpostpaket. Pv. tr. Sth. 1940

Bl Dragarp

Tullavgift 10 öre, Dragarpengar 35 öre, stämplad Bottnaryd 1932-04-07

Ex. på Blanketter enl. 1895 års förteckning:

Bl. nr

Beskrivning av funktionen

6 Avis om inrikes telegrampostanvisning
11 Inrikes postanvisning.
16  Reqvisition å fransk tidning eller tidskrift.
65  Adresskort till utrikes försändelse.
134a  Inlemningsbevis vid postkontor rörande assurerad försändelse 
135a  Inlemningsbevis vid postkontor rörande rekommenderad försändelse 
135b  Inlemningsbevis vid poststation och ångbåtspostexp. rörande rekommenderad försändelse 
136  Inlemningsbevis vid landtbrevbäring rörande rekommenderad försändelse 
137b  Inlemningsbevis vid poststation rörande postförskottsförsändelse
139a  Inlemningsbevis vid postkontor rörande postanvisning
140  Reqvisition för abonnenter  å tidningar
166 Avis om rekommenderad försändelse
239  Adresskort för paket till inrikes ort.
    Denna förteckning slutar med nr 300. (Nr 285-300 ej beskrivna)

Ex. på Blanketter enl. 1910 års förteckning:

Bl. nr Beskrivning av funktionen
301 Inlämningsbevis rörande en assurerad el. rekommenderad försändelse 
302 Inlämningsbevis rörande flere assurerade el. rekommenderad försändelser 
329 Reklamation rörande postförsändelse
398 Avis om inrikes postförskottsförsändelse jämte postförskottsanvisning.
411 Inlämningsbevis rörande rekommenderad och assurerad  försändelse samt postanvisningsbelopp, som aflämnats till landtbrevbärare af 1:a klass 
  Denna förteckning slutar med nr 446

Text och stavning på blanketter.

å, ä och ö infördes på 1500-talet. Flera förändringar mot enhetlig stavning genomfördes under 1700- och 1800-talen. Den senaste stora rättstavningsreformen inträffade 1906 då man avskaffade hv, fv och f för bokstaven v (ex. hvarje, bref) samt dt för bokstaven t. (ex. Qvitto å inlemnadt småpaket.)

Äldre blanketter har äldre stavning. Flera reformer har ändrat på stavningen. Qvitto blev Kvitto - Inlemningsbevis blev Inlämningsbevis - bref blev brev. I kolumn "Beskrivning" anges den stavning som står på blanketten. 

Lite andra udda Blanketter:

Bl. nr Årtal Beskrivning av funktionen
Blt_6_1871 1871-11 Avis (Blankett n:r 6.), om inrikes telegrampostanvisning. Fribref från Ottebol 16 November 1871. "Qvitto å inlemnadt öppet rekomenderadt bref." 1600 rdr - öre..
Bl. 446   AVI. Bl. 446. (Maj 33.) 33 2691. Sökt av brevbäraren den     /    kl. ............ Stämplad Stockholm 1938. Duplett Förut aviserad d.
Bl-t 6_1892   Avis om en telegrampostanvisning. Blankett n:r 6. Maj 1892. Obegagnad
Bl-t 5_1892   AVIS D´EMISSION. Avis om en telegrampostanvisning. (Blankett n:r 5) Maj 1892. Oanvänd
Bl_314_Etuna   Bl. 314. (Jan. 45.) *) Avi om en värdeförsändelse. Stämplad Eskilstuna 1, 1948-01-11
Bl_243Avi 1944-03 Ett mycket tråkigt försök att "laga" en hålslagen blankett 243 (Aug. 28) Avi. Frankerad 10 + 10 öre Skytterörelsen, stämplad Göteborg 1944-03-11.
Bl_Johann 1989-11 Telefonpostanvisning 800 från Johanneshus, stämplad 1989-11-06 till Heberg. Postens tryckeri 518-87  7-90314
Bl_Stortbrev 2017-09 DOV-356, AVI för hämtning av Stort brev inom 14 dagar.

Teckenförklaringar:

Bl-t nr = Blankett nr eller n:r. Senare även Bl. nr L x H = Blankettens storlek i mm.
Datum = Blanketten stämplad/använd. Beskr = Originaltexten på blankettens titeltext.
Lit = Många blanketter har underlittra t.ex. a, b, A1 med eller utan punkt. kr/kilo = antingen text kr/kilo el. riksdaler/skålpund

Länkar till: Se även  Länksidan

Blanketter i bild - Sören Andersson Blanketter hos Kjell Andersson "Samlaren" med många annonser
Postmuseum JUNE - Frimärken Magnus Aronsson   Vykort
Dansk Posthitoria H. Sørensen    
Dansk Posthistoria Nørbyhus FGR Filateli Sök svenska Postnummer
GFF -Göteborgs Filateli SSPD  
  CL -Frimärken Brevporto 1855-2000
 Mälarbältet - Bältespännarna SFF:s Hemsida Atlas - häfte

 

Collectors Corner (Blanketter)   Länksidan

 

Main page

Posthistoria

Blankett 134-135

Blankett 136-139

Bl.294 P.S.-kort

Litteraturhänvisning.

Blankettförteckningar

Artikel i SSPD Nr. 4 1994 av Lennart Ivarsson
Författare av Stämpelfakta, Poststämpeln genom fyra sekler Åke Eliasson  

 
   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==>    Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>  

+     +     +     +

Dotsrad8k.gif (8003 bytes)