Lördagsutdelning.

Huvudsida

Denna tjänst fick en relativt kort period. Den kan med god fantasi ingå i Bältespänneri eller Lustigheter om man så vill

En del objekt är även för mig ett stort frågetecken, ibland så är frågetecknet uträtat. Här finns plats för besökarna / tittarna att komma med åsikter, synpunkter eller ideer.

 

Lördagsutdelning 1/9 1978 – 28/3 1987.

 

Senast uppdaterad 2019-06-02

 

         

Här finner du => Frankostämplade Lustigheter.  Se även okatalogiserade lustiga  Helsaker  

 

Postala lustigheter eller Annorlunda filateli, nu med flera sidor.

  Kvalitetskrav ISO 9002, har nu fått en egen sida.    ISO kvalitet

Några ex. av de personliga stämplarna visas på - Se bilden


   Vänligen rapportera problem eller felaktiga länkar på denna webplats till.==> Please report any problems or missing links on this Web site to ....   ==>   Main page

????????????????????????????????????

 

 

 

Lördagsutdelning.

 

1978-09-01 infördes en Ny Lördagsutdelning mot en avgift på 2 kr/försändelse. Etikett 2112 sattes på försändelsen. Därmed upphörde den gratis utdelning som tidigare skett. Avgiften höjdes 1983-06-01 till 3 kr. Sista lördagen utdelning kunde ske var 1987-03-28. Rabattmärken som porto fick inte kombineras med Lördagsavgiften. Rabattmärket gällde då endast för pålydande valör. Den som vill läsa mer om lördagsutdelning kan göra detta i Bältespännaren 1987 - 22 skriven av Åke Torkelstam. I Aktuellt om Posthistoria nr 10 av Lennart Linden.

Lördagsutdelning kunde utnyttjas för brev och postkort inklusive Rek, Ass och postförskott. Det gällde även AX trycksak, A varuprov, blindskriftförsändelser, postogram, ilpaket, postanvisning, utbetalningskort, avier till flygpaket från utlandet och adresskort till B-paket som spridningssorterats på fredagen. Det finns flera olika etiketter, men även tryckta på kuvertet.

Icke tillåtet var det för militärbrev, militärpostkort och försändelser med militära svarsmärken.

 

Lördagsutdelning 1/9 1978 – 28/3 1987.

Häfte 2112.14 (dec 79) med 10 etiketter.

 

En kort episod i Postens historia. Sammanställt av Lennart Linden

Postutdelning på lördagar

Före den första september 1978 delade Posten ut försändelser på lördagar till ordinarie porto, precis som man tidigare alltid gjort. Efter detta datum kunde man fortfarande få post utdelad på en lördag men nu till en särskild lördagsutdelningsavgift. Den första september 1978 meddelade Posten i en skrivelse.

"Vi upphör inte att dela ut post på lördagar, och vi stänger inte postkontoren, men de som anlitar vår lördagsservice får i en del fall betala en extraavgift".

Sedan förklarade man. "Behovet av postutdelning på lördagar har minskat på senare år. Det gäller i viss mån posten till privatpersoner men framförallt posten till företag, myndigheter och organisationer, som får ungefär hälften av all post. Dessa har ju numera oftast stängt på lördagarna och tar hand om posten först på måndagen. Kostnaderna för lördagsservicen har ökat kraftigt. Men genom de ändringar som nu genomförs minskar behovet av personal i Posten på lördagarna, särskilt i postutdelningen. Detta gör att Postens kostnader kan minskas med åtskilliga miljoner kronor, vilket kommer att påverka portot. Dessutom blir det möjligt att ge postpersonalen lördagsledigt i större utsträckning

Detta var i stort Postens argument för att slopa den allmänna lördagsutdelningen som då följaktligen drogs in den 1 september 1978. Denna period med lördagsutdelning mot avgift blev så kort att några större förändringar av de ursprungliga reglerna inte hann ske. En höjning av lördagsutdelningsavgiften genomfördes dock under perioden.

Förstadagsbrev, stämplat 1/9 utdelat lördag 2/9 -1978.

Utöver den höjningen höjdes det ordinarie portot sex gånger. Några mindre förändringar gjordes också i texten i de särskilda blanketter som användes när lördagsutdelningen inte fungerat (Bl. 2260-02 och 2260-13). Fyra olika typer av denna blankett gavs ut under perioden och användes när Posten inte lyckades dela ut försändelser på lördagen som tänkt. Dessa blanketter på äktgångna försändelser är minst sagt ovanliga om inte sällsynta. Försändelser med ass, rek och andra tilläggstjänster är relativt svåra. Däremot är vanliga bruksbrev och brevkort inte speciellt svåra att komma över.

Det här är en intressant period svensk posthistoria som ännu inte, förmodligen för att den är så modern, fått den uppmärksamhet bland samlare som den förtjänar. Närmare dokumentation av området saknas också.

Posten införde nu i stället en ny tjänst där man mot en avgift delade ut post på lördagar. Posthistoriskt blev perioden med lördagsutdelning inte särskilt lång, men drygt åtta år höll man ändå på och drygt tjugo år har nu gått sedan nedläggningen.

Tjänstens omfattning

Utdelning av lördagsförsändelser omfattade brev, postkort inklusive rek, ass, postförskott, A-trycksaker, A-varuprov, blindskriftsförsändelser, postogram, ilpaket, postanvisningar, utbetalningskort, avier till flygpaket från utlandet. Adresskort till B-paket som spridningssorterats på fredag. Försändelser som inte var tillåtna som Lördags-försändelser var, militärbrev, militärpostkort och försändelser frankerade med militära svarsmärken från militärbrev.

Etiketter och blanketter

För att kunna skilja lördagsförsändelser från vanlig post tog Postverket fram olika typer av etiketter och blanketter i både rullar och häften. Få perioder kan nog visa upp så mycket privat tillverkat postalt material som perioden för lördagsutdelning. Tillsammans med de privat tillverkade etiketter och stämplar som förekom, gör det att denna period, trots att den endast varade i drygt åtta år, och trots att den är så modern, är speciell och intressant att samla. Allt detta material och därtill portohöjningar i steg från 1,30 kr till 2,10 kr samt två olika brevkortsporton och trycksaksporton samt ändringar i både rek- och assavgifterna, gör att en i någon mening komplett samling portokombinationer för lördagsförsändelser inte är så lätt att få ihop.

L-avgiften var från början två kronor men höjdes 1983 till tre kronor. Portosatserna höjdes under dessa drygt åtta år sex gånger. De första åren, fram till den 31 maj 1981 var det ett lägre porto för brevkort än för brev, men från och med den 1 juni 1981 taxerades även brevkort som brev.

Regler och bestämmelser

Sortering

När lördagsförsändelser skickades tillsammans med övrig post i postsäckar skulle flaggan (etiketten) på säcken märkas med ett L oavsett om det bara råkade vara en enda lördagsförsändelse tillsammans men övrig post i postsäcken

Utlandsförsändelser.

Lördagsförsändelser kunde inte skickas från utlandet bortsett från paket där Lördagsavgiften ingick i den ordinarie avgiften. Ett undantag är ett brev från England till Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet som vid tillfället hade en stor internationell konferens i Göteborg. Man hade då ett avtal med Posten så att all inkommande post försågs med L-etikett, bifrankerades med L-avgiften och bars ut på lördagen. Avgiften betalades sedan i efterskott av förbundet IKFF.

Befriade från Lördagsutdelningsavgiften var postogram då den ordinarie avgiften berättigade till L-utdelning. Även blindskriftsförsändelser var befriade från L-avgift. Paketavier delades också ut på lördagar utan extra avgift. L-avgiften skulle betalas som andra postavgifter med frimärken, frankostämpling, porto betalsystem eller kontant. Tjänstebrevsrätten innebar också möjlighet att skicka L-försändelse. Vid eftertaxering och lösenbeläggning av L-försändelse skulle de allmänna reglerna tillämpas, varvid enkel felande avgift och expeditionsavgift skulle uttas.

Märkning av lördagsförsändelser och övrig tillämpning

Posten framställde två olika etiketter för L-utdelning. Den första kom ut i och med att L-utdelningen infördes 1978. Den andra gavs ut 1980. Båda gavs ut i rullar, den senare även i häfte. Redan från införandet av dessa etiketter fanns de i olika färgnyanser. Rullarna levererades i en kartong med cirka 100 stycken etiketter i varje rulle.

Kartong samt postens och privat framställda etiketter

Det fanns även privat framställda etiketter oftast något mindre än de av Posten utgivna. Tre olika privat framställda etiketter fanns med säkerhet. Man kan ju tycka att det är märkligt att trycka egna etiketter när de av Postverket framställda etiketterna tillhandahölls helt gratis. Man behövde inte klistra på L-etikett för att skicka ett L-brev. Det var fullt tillåtet att med skrift i övre vänstra hörnet av brevet markera att försändelsen var ett L-brev.

Risken för felsortering gjorde att Postens personal skulle förse sådana försändelser med L-etikett. Helst ville man att försändelserna skulle vara etiketterade vid inlämnandet. Därför var Postens personal anmodade att dela ut etiketter till kunder som man visste eller antog använde sig av L-utdelning. Man var också tacksam om lördagsförsändelser lämnades in i postkassan, när det var möjligt i stället för att postas på brevlådan, allt för att hindra felsortering,

PK banken använde i samband med att löneutbetalningar inföll på en lördag ett kuvert där L-etiketten var tryckt direkt på kuvertet. Stämplar i stället för etiketter har påträffats men är ytterst ovanliga. En stämpel som överensstämde i storlek och textplacering med Postens första stämpel använde Socialdemokra-terna på en försändelse 1983, (3,5 cm x 1,1 cm). En snarlik stämpel, något mindre (3,2 cm x 0,9 cm) är slagen på ett Postogram skickat från Malmö 1979. Den stora stämpeln i rött på nedanstående bild är hittills endast känd från Borås.

"Lördags"-stämpeln från Borås

Felfrankeringar med rabattmärken

Det är inte alls ovanligt att man stöter på lördagsförsändelser som felaktigt blandfrankerats med vanliga frimärken och rabattmärken. Orsaken var att kunden vid inlämnandet av brev i postkassa redan frankerat lördagsbrevet med ett rabattfrimärke och att postpersonalen för enkel-hetens skull, logiskt bifrankerat försändelsen med avgiften för lördagsutbäring. Rabattmärken gällde för övrigt brev upp till 100 gram, men om man blandfrankerade gällde egentligen rabattmärket endast för påtryck valör.

Fel frankerat brev med rabattmärke

(Dessa regler gäller även i dag). Detta var något som kassapersonalen på Posten felaktigt men för enkelhetens skull såg genom fingrarna med när det gällde L-försändelser. Detta har omvittnats av kassapersonal som var med om epoken med L-utdelning.

 

Felfrankeringar, under och överfrankeringar.

Man kan på bevarade brev konstatera att det var relativt vanligt med felfrankerade lördagsförsändelser. Både underfrankerade och överfrankerade liksom redan nämnda felfrankeringar i kombination med rabattmärken. Man kan fråga sig varför det var så pass vanlig med dessa felfrankeringar på just lördagsförsändelser för det är inte alls lika vanligt på vanliga försändelser. En spekulation är att man postade dessa L-försändelser i sista minuten på fredagen och var då hänvisad till de frimärken som fanns tillhands. Men det är som sagt bara en spekulation. Trots att det inte alls är ovanligt att hitta underfrankerade lördagsförsändelser så är lösenbelagda försändelser ovanliga.

Försenat pga. Feladdresserig. Blankett 2260 Typ 4

Försenad utdelning

Att lördagsförsändelser postades i tid var givetvis en förutsättning för att försändelsen skulle hinna fram till adressorten på lördagen. Men det var ju omöjligt att klara Lördagsutdelningen utan att missa utdelningen då och då. Det var inte bara slarv av posten som var orsaken. För sent inlämnade eller otydligt adresserade och även feladresserade brev gjorde att försändelser kom på avvägar och på så sätt inte kom med vid den ordinarie utdelningen på lördagen.

Försenat Expressbrev med "Lördags"-etikett

Expressbrev som man av någon anledning missat att dela ut på en fredag skulle förses med en Lördagsutdelningsetikett och delas ut på lördagen. Omvänt skulle L-försändelse som inte blev utdelat som tänkt på lördag förses med expressetikett och delas ut efter ordinarie lördagsutbärningstur eller som expressbrev på söndagen.

Missade man även dessa turer skulle försändelsen delas ut på måndagen med en anbringad blankett 2260 med undernummer, där åtminstone på de två första typerna, Posten erbjuder L-avgiften tillbaka om adressaten lämnar in omslaget till Posten. Mer om dessa intressanta blanketter längre fram i artikeln.

 

Hantering vid utebliven utdelning och blanketter för detta

Postens cirkulär gav noggrann information om hur man skulle förfara med L-försändelser som antingen inte uppmärksammats vid sorteringen eller som inkommit för sent för att de skulle kunna delas ut som L-försändelse. Om L-försändelse kom fram för sent på lördagen för att kunna delas ut i brevbärningsturen eller om den kom först på söndagen på grund av Postens slarv eller för sen postläggning av avsändaren skulle försändelsen om det var möjligt delas ut som expressförsändelse. Om L-försändelsen kom fram till adressaten först på måndagen skulle den förses med en blankett där Posten erbjuder sig att betala tillbaka L-avgiften till avsändaren eller adressaten om omslaget lämnas in till Posten.

Blankett 2260 Typ 1

Dessa blanketter gavs ut i fyra versioner. Den första hade augusti 1978 som redigeringsdatum. Den andra gavs ut redan samma år med november som redigeringsdatum. Den tredje gavs ut 1980, redigeringsdatum var december samt den fjärde och sista, med redigeringsdatum april 1981.

Blankett 2260 med undernummer. Vi ger dem här typnummer i kronologisk ordning. Typ 1, 2260.02 (aug 78) Blå text i blå ram. Storlek 7,5 cm x 5,2 cm. Antagligen upptäckte man ganska snart att blanketten var alldeles för stor och därför svår att placera på ett brev utan att skymma namn och adress eller delar av dessa.

Blankett 2260 Typ 2

Typ 2, 2260.02(nov 78) Blå text i blå ram. Storlek 5,4 cm x 3,7 cm. Följaktligen har man snabbt ändrat storleken på blanketten till ett mindre mer lämpligt format. Typ 3, 2260.13 (dec 80) Grön text i grön ram. Storlek 5,4 cm x 3,7 cm. Ny blankett med ny text. Man har nu tagit bort löftet om att betala tillbaka avgiften om omslaget

lämnas in till Posten.

I Postens Cirkulär Kassa Nytt (instruktioner för personal) 1981-01-30 står det att "Trots att Postverket inte har orsakat förseningen i dessa fall får du återbetala lördagsavgiften om kunden begärt det". Men det var inget som man upplyste kunden om!

Typ 4, 2260.13 (april 81) Grön text i grön ram som är kraftigare än på typ 3.

Storlek 5,4 cm x 3,7 cm. Den fjärde och sista blanketten. Snarlik typ 3, endast ett par ord i texten är ändrade. Blankett typ 4 se bild 5.

 

Avvecklingen av lördagsutdelning

Posten lyckades aldrig organisera utdelningen av lördagsposten på ett effektivt sätt. Det blev allt för många misstag vid sorteringen. Det var då enklast att lägga ned Lördagsutdelningen och skylla på bl.a. företagsekonomiska orsaker. Lördagsutdelningen drogs följaktligen in efter drygt åtta år. Sista dagen för att skicka ett sådant brev, blev således den 27 mars med utdelning lördagen den 28 mars 1987.

Brevvolymen var enligt Posten alldeles för liten för att få lördagsutdelningen lönsam. I samband med indragning av Lördagsutdelningen rekommenderades kunderna att i fortsättningen använda sig av expressutdelning för att kunna skicka brev som skulle fram på lördagen. Tjänsten med expressutdelning kostade tretton kronor, tjänsten L-utdelning tre kronor. Med en sådan prishöjning fanns det otvivelaktigt underlag för Postverket att få dela ut post på lördagar

Ett annat argument till indragningen av L-utdelning var "Posten kan inte längre garantera att sorterarna ser L- etiketten"! Expressetiketten skulle tydligen vara lättare att se, döm själva.

Källor och litteratur:

Åke Torkelstam: Lördagsutdelning. Bältespännaren nr 1 1987

Knut Norborg: Lördagsutdelning av post. Utställningskatalogen för NORDIA 95 Malmö 1995.

Postverkets allmänna cirkulär. 10/8 1987.

Postverkets cirkulär Kassa-Nytt: 1978 nrs.103, 146, 177,194-197. 1980 nrs. 116-117, 1981 nrs. 19-21.

Lördagsservice: Två kronor mer för brevet. Ps nr 10 1978. Viktiga förändringar i Postens service på lördagar. Folder distribuerad till hushållen vecka 34, 1978.

Lennart Linden: Postryttaren 2008. Lördags- och söndagsutdelning av post på

 

Normaltaxa.

 

Rabattmärken gällde för övrigt brev upp till 100 gram. Vid blandfrankering gällde egentligen rabattmärket endast för påtryck valör. Postpersonalen har ofta blundat för denna regel

 

Tid Valör 20 gram

Valör 100 gram

 Lördagsutdelning  2 - 3 kr Beskrivning Lördagsutdelning  1/9 1978 – 28/3 1987.
         

1978-02-01

130

250

- -  
1978-09-01 130 250 2 kr Lördagsutdelning infördes

1980-05-01

150

300

2 kr  
1980-06-16 150

300

2 kr  

1980-10-01

150

300

2 kr  
1981-06-01 165 330 2 kr  
1982-01-?? 165 330 2 kr  
1983-06-01 180 360 3 kr  
1984-04-01 190 380 3 kr  
1984-12-03 200 400 3 kr  
1986-02-03 210 400 3 kr  
1987-02-02 210 420 3 kr  
1987-03-28 210 420 3 kr Lördagsutdelning upphör

 

 

 

Några olika objekt med Lördagsutdelning.

 

Länk År

Beskrivning objekt med Lördagsutdelning (Lut) 2 kr

Lut ask 1978 Ask med Lördagsetiketter
Lut 0902 1978 Inlämat 1978-09-01 för utdelning första lördagen  1978-09-02.
Lut Rune 1978 Ett annat brev med första typen av Lördagsetikett, troligen skapat av filatelisten Rune eller någon god vän till honom. Maskinstämplat Stockholm Ban 1978-09-01.
Lut hand 1979 Lördagsutdelning handskrivet på vykort stämplat 1979-02-16. Rätt porto 130 + 200 för Lördagsutdelning betyder 20 öre överfrankerat
Lut Trollh 1979 Brev porto 130 öre, Lördagsavgiften redovisad med 2 rabattmärke, stämplade Trollhättan 5, 1979-04-27
Lut Atryck 1979 A-trycksak med porto 115 öre samt lördagsutdelning. Stämplat Malmö 7, 1979-05-04.
Lut Mexico 1980 Bl 3205.02 (nov 75) MEDDELANDE Otillr. frank. förs. till utlandet. Stämplat Hässleholm 1980-05-20 Rabattmärke gäller endast inrikes. Lösen 170 öre + Exp 100 öre.
Lut LStamp 1980 Brev stämplat Malmö 28 14.02.80. Skickat till Norrköping med porto1,30 kr.  Lila stämpel ”Försändelserna i denna bunt har försenats genom ett missöde i postbehandlingen. Försändelserna skall utdelas som L-försändelse utan L-avgift.” samt lila  Lördags Utdelning
Lut_lordags 1980 Bl 2260.13 (dec 80) Pv tr Sth. [ ]  1127-60 4038  "[ Denna försändelse har tyvärr postats för sent fär att . . . .] "
Lut Bl2260 1981 Lördagsutdelning med etikett Bl 2260.02 Frankerat 100 + 250, stämplad Norrköping 1, 1981-05-15. Etikett för sent för Lördagsutdelning på ett C65-kuvert. Etiketten bunden av Röd stämpel Postkontoret Mölndal 1, 1981-05-18.
Lut_Hbg 1981 Vykort, med Lördagsutdelning, frankerat med Rabattmärke 140 samt 2 kr stämplat Helsingborg 1P, 1981-06-26.
Lut_Laho 1982-07 C6-kuvert med Rabattmärke samt 2 kr Lördagstillägg. Stämplade Laholm 1982-07-02.
Lut Sala83 1983 Vykort, med Lördagsutdelning stämplat Sala 1983-01-07. Rabattmärke gällde  inte som fullt porto då de kombinerades med andra märken. Här gick det bra ändå utan Lösen.
Lut kombi 1983 Vykort frankerat rabattmärke + 2 kr stämplat Lessebo 1983-05-13. Denna kombination var eg. inte tillåten.


Avgiften höjdes 1983-06-01 till 3 kr.

Länk År

Beskrivning objekt efter höjning till 3 kr

Lut Kvidinge 1984 Brev stämplat Kvidinge 1984-04-06 med Lördagsutdelning. Porto 190 + Lördags 200 = 390. Redovisat med rabatt + 165 +165, vilket tolkas som överfrankerat med 130 öre.
Lut 84Lok 1984-04 Lokalt brev med 190 + 300 stämplat Sundsvall 1984-04-19
Lut_Maries 1984-05 C6-kuvert med tre Rabattmärke 160 öre, maskinstämplade Mariestad 1, 1984-05-25. Ett märke för portot samt de 2 320 för Lördagsavgiften. TRE Lördagsetiketter
Lut 8412 1984-12 Brev med 160 Rabattmärke  + 160 Julpost 2 st. stämplat Ängelholm 1984-12-21
Lut_2kr85 1985-01 Brev med 180 Rabattmärke  + 2 kr Röding, stämplat Väenamo 1, 1985-01-11. Stämplat [Utlöst den ....]. Lördagsutdelning borde kostat 3 kr
Lut_Malu85 1985-01 Brev med Lördagsutdelning, frankerat Rabattmärke + 2 kr + 2 kr, stämplat Malung 1985-01-11.
Lut_liten 1985-03 C6-kuvert med ett Rabattmärke och liten etikett Lördagsutdelning. Maskinstämplat Stockholm-Tomteboda 1985-03-05. Stämplat Efterta. Sign........
Lut_Gr85 1985-09 Vykort frankerat 5 kr stämplat Södertälje 1985-09-07. Grön etikett 2260.13 (apr 81)
Lut 2Kr 1985 Här har Posten i Värnamo totalt missat höjningen av Lördagsutdelning. Det var heller inte tillåtet att kombinera Rabattmärke med andra frimärke. Stämpeln [Utdelat den __ ]vackert ifylld i Malmö kl. 11.39
Lut Ahus 1985-12 Vykort med lördagsetikett, frankerat 2+3 = 5 kr, stämplat Åhus 1985-12-23.
Lut Lutdel 1986-05 Lördagsutdelning stämplat Götene 2, 1986-05-02 med porto 2:10 första märket i rullen. Etiketten bunden till vykortet med ankomststämpel Borås 1986-05-03.
Lut_Eskil86 1986-09 Brev med korrekt porto, 2:10 + 3 kr, stämplade Eskilstuna 2, 1986-09-19 Kassa 5.
Lut_Ma86 1986-11 Brev med Lördagsutdelning, frankerat med 2 Rabattmärke.  Stämplade Malmö Ban 1986-11-28. Brevporto 210 öre, Lördagsutd. 300 öre. HUR har man räknat här ?
Lut_Upph 1988-02 Brev med Lördagsutdelning, frankerat med 2 Rabattmärke + 2 st 50 öre. Stämplat Vårgårda 1988-02-12. Rätt porto 2:20.  Lördagsetiketten överstruken för den tjänsten hade upphört 28 mars 1987.
Fusk 2 ggr 2007 Falskt märke som dessutom återanvänts, men Posten upptäckte detta och Lösenbelade brevet helt korrekt
Lut 2007eg 2007 Privatgjord etikett på kuvertet för utdelning 2007-12-22 som Posten lovat göra för att få ut alla julkort före julen
Lut 2007et 2007 Till julen 2007 lovade Posten att bära ut julpost lördagen den 22 dec. Här ett sådant brev med Postens etikett för Lördagsutdelning
Luetik fels 2009 Rund etikett ø 40 mm. med text "Öppnat av misstag, felsorterat." Porto Betaltkuvert från dec. 2009
     


Frankostämplade

Länk Årtal

Beskrivning Frankostämplade

15919 1983 m/65 - Pitney B. 5340, 5348 med Lic. 15919. Porto 1983-08-12 med Lördagsutdelning 180+ 300 blev 481
Lut 1984 1984 Frankostämplat brev Lic. 6663, med porto 4,90 varav där stämpeln binder etiketten till brevet. Mycket tilltalande, stämplat 1984- 7-05. Tack till Kjell N.
Lut_Skell 1985 Brev frankostämplat med 5:00, stämplat Skellefteå 1985-01-11.
Lut_Fra 1986 Lördagsutdelning Helsingborg 1986-10-10 med porto 5:10. Frankostämpel Pitney Bowes Lic 54626 på  etikett.


REK

Länk Årtal

Beskrivning REK

Lut Boxh 1983 PS-Rek till Nässjö, med Lördagsutdelning stämplat Boxholm 1983-05-06
Lut REKL 1985 REK från Penninglotteriet med Lördagsutdelning tryckt på kuvertet. Stämplat Förkortad liggetid 1985-01-02.
Lut RekTj 1983 PS-försändelse med Rekstämpel  och Lördagsutdelning.  Stämplat Postkontoret  Boxholm 1983-02-25 till Nässjö

Express
Här ett ex. av den senaste etiketten av Lördagsutdelning
Expressbrev som skall delas ut på lördag skall förses med en självhäftande etikett för lördagsutdelning

Länk Årtal

Beskrivning Express

Lut_Mot 1981-05 Sent Lördagsbrev stämplat lördagen, 1981-05-30  Motala 1. EXPRESS etikett, samt etikett Bl 2260.02 (aug 78)
Lut_Efter 1989 EXPRESS brev, stämplat tisdagen 1989-03-28  Stockholm Klara.  Påsatt porto 1910 öre. Rätt porto 230 + 1700 = 1930 öre.  Eftersänt till 21148 Malmö. Lördagsetiketten troligen påsattt för att höja intresset för brevet. Lördagsutdelning upphörde 1987-03-28.
Lu Lörd Express 2011 EXPRESS med Lördagsutdelning 2011-11-12. Telegram som skickats till jubilar

 

Avisering Lördagsutdelning

 

Bild År Beskrivning av Försändelser som Aviseras
Lut_Rabat 1983 Intressant blå stämpel om Lördagsutdelning 1983-07-06. "Försändelserna i denna bunt . . . . utan L-avgift"
     
     
LutHuskv 1982 Bl 2210.16, AVI Postförsändelse från utl. stämplad Huskvarna 5, 1982-02-27 med Lördagsutdelning

 

 

Etiketter för Lördagsutdelning

 

Bild År Beskrivning av
Lut_Hafte79 1979 Bl 2112.14 (dec 79), Häfte med 10 etiketter
Lut_Bl05 2005-10 Bl 2112.13 (okt 05).  Helt okänd 2018-10 på såväl PostNord som Postmuseum ?

 

 

Enstaka etiketter av olika slag.

 

Bild År      
Första typen Bl 2112.13 utgavs 1978 Andra typen Bl 2112.14 (rulle) Andra typen (häfte) Liten, troligen privat tillverkad Bl 2112.13 (okt 05)

 

 

Så här skrev Sala Allehanda 13 feb 2014.

 

""Från och med i vår kan det åter bli lördagsutdelning av post. Den kommer dessutom i brevlådan innan klockan 07:00. Just nu pågår ett test av en ny tjänst. 

Posten och Bring Citymail får konkurrens. Det är Morgontidig distribution, MTD, som börjar med den nya tjänsten DB Schenker Brev. Tjänsten är ett samarbete mellan MTD och DB Schenker Privpak och provas just nu.

– Tjänsten testas sedan i slutet av januari i en pilot, säger Rickard Lagesson, marknadschef på MTD.

Vad innebär det?

– Vi testar flöden med en kund över hela landet. Det har gått jättebra men vi kommer testa piloten fullt ut och det mesta pekar på en bred lansering under våren.

Den nya brevtjänsten är utformad för att passa den kraftigt växande e-handeln.

Det är tidningsbuden som delar ut breven tillsammans med morgontidningarna. De kommer levereras i brevlådan tidigt på morgonen – måndag till lördag.

Ni kommer alltså att dela ut även på lördagar. Varför inte på söndagar?

– Vi har inte samma geografiska täckning då. Men det kan bli söndagsutdelning längre fram.

MTD har ett stort distributionsnät med 12 000 tidningsbud som levererar 3 miljoner morgontidningar i landet.

Schenker är den säljande parten i samarbetet och i Sala-Heby är det Prolog som sköter brevutdelningen.""

 

Vad det blev av detta är tyvärr okänt.

Var på FC 2017-10-31 och önskade en Lördagsetikett. Finns INTE blev svaret.

 

 

Litteratur om Lördagsutdelning

 

Bild År Beskrivning av
     
  1987 Bältespännaren 1987 ; (22:1), sidan  31
  1999 Nordisk Filateli 1999 ; (63:7), sid. 4-7
  2008 Postryttaren Stockholm : Postmuseum, 1951- ISSN 0586-6758 2008, sid. 97-105
  2009 Aktuellt om posthistoria 2009 (Nr 10), sidan 21-26
  2012 https://www.postnord.com/sv/media/pressmeddelanden/postnord-sverige/2012/lordagsutdelning-ska-sakra-julkorten-fredag-sista-dag-att-posta/
Lördagsutkörning   http://www.ehandel.se/PostNord-borjar-med-utkorning-pa-lordagar,9932.html
  2014 Sala Allehanda 13 feb 2014

 

?????????????????????????????????????

Färger på frankotecken

Ur Internationella Postfördraget 1947.

 

Färg År

Beskrivning (Lured)

Blått   Frankotecken, (frimärke) som motsvarar avgiften för ett vanligt brev av enkelt porto
Rött   Frankotecken, som motsvarar avgiften för ett vanligt brevkort
Grönt   Frankotecken, som motsvarar avgiften för en  vanlig trycksaksförsändelse av enkelt porto
Rött   Stämplar, som äro framställda medelst frankostämplingsmaskin, skola ha högröd färg, vilken valör de än motsvara.
    Såvitt möjligt används latinska bokstäver och valören anges med arabiska siffror

 

Rött ska det alltså vara i Frankostämplar

om vi undantar Tyskland som från år 2000 har alla frankostämplar i blå färg.

Från 2009-01-01 levereras i Sverige endast frankostämplar i blå färg.

Det finns ofta mer att läsa om dessa lite udda objekt i tidningen Bältespännaren

Länkar:

 

Main page Posthistoria Huvudsida Gratispost Hybridpost 

  Microtryck 

Art Envelope Lustigheter Huvudsida Poste Restante Turistporto Remail Länksidan